Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-01-04 / 1. szám

január 4 Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 Kinevezték a halasi Munkásbiztositó orvosait és tisztikarát A népjóléti miniajitarium kinevezte a halasi munkásbiztositó pénztár or« sósait és tisztikarát. Az orvosi karban nagyobb válto­zás nem történt. Dr. Szabó János főorvos helyébe, akit nyugdíjaztak, a népjóléti minisztérium a pénztár vezető'orvosává dr. Molnár Kálmán orvost nevezte ki. Dr. Molnár Kálmán e kinevezés folytán, mint értesülünk, a városi főorvosi állásra beadott pályázatát visszavonja. A többi orvosok a régiek marad­tak : dr. Keresztes Béla, dr. Kun Andor ós dr. Pécsi Margit. A munkásbiztositó pénztárt ideig­lenesen Holmy Gyula segédtitkár vezeti. A pénztár végleges vezetőjét a minisatérium még nem ne- veele hi. A minisztérium a pénztárhoz dr. Béres János számelienört fogalma­zóvá nevezte ki, A központból a halasi pénztárhoz rendelték még ki Fábry Pál számelienört, Beraevicsy József és Tétseher Lajos ssámtisz- teket A régi tisztviselők közül Sóhr F. Zoltánt irodatisztté, Göncei Jánost ós Krancsl Jenőt kezelőkké nevez­ték ki. A napidíj&sok é3 szolgák kineve­zésére nézve még nem történt in­tézkedés. A hét végén ez is meg­történik és minden valószínűség szerint a pénztár mostani napidiyásait fogják ki­nevezni. A hitközségi adó nem lehet több, mint az állami adó 10 százaléka A pénzügyminiszter szabályozza a hitközségi adókat A pénzügyminiszter valamennyi pénzügyigazgatósághoz, adóhivatal­hoz és a székesfővárosi kerileti adó- felügyelőségekhez körrendeletét in­tézett amelyben szóváteszi. hogy az utóbbi időben mind sűrűbben me­rültek fel panaszok amiatt, hogy egyes hitközségek rendkívül magas hitközségi adókat vetnek ki. Miután az egyházközségek részéröl kivetett ilyen magas adók veszélyeztetik ax adózók teherbírását és sértik a közadóknál érdekelt többi hatóságok jogos igényeit, a miniszter elrendeli, hogy az 1928 évtől kezdődően a hit« községi adók csakis azokban a községekben von­hatók együttes kezelésbe, amelyekben a hitközségi adókivetés kulcsa átlagban meg nem haladja a 10 százalékot, Ahol a hitközségi adó az illető fe­lekezet híveire kivetett törzsadök 10 százalékát meghaladják, ezeknek az adóknak az együttes kezelésbe le­endő bevonásának engedélyezését a miniszter magának tartja fenn. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a párbirtermészetü szolgál­tatásokra, valamint a felekezeti iskolai adókra. Folynak az előkészületek a plébános Dr. Kovács Vince megválj A halasi rőm. katholikua pióbá- cosi áll is Gulyás Ferenc áthelyezése folytán, mint ismeretes, megürese­dett, A pályázatot kiírták és a válasz­tást január I5>ikén a róm. kath. iskolában fogják megtartani. A plébánosi állásra többen pá­lyáztak, köztük választásra isztását bizonyosra veszik a jelenlegi adminisztrátor, dr. Kovács Vince is. Beavatott helyről nyert értesülé­sünk szerint a többi pályázóval szem­ben nagy, sőt majdnem egyhangú tábora van Kovács Vincének, akinek megválasztását bizo­nyosra veszik. A választás eredménye elé egyéb­ként nagy várakozással tekint a vá­ros közönsége. Szerelem és Tanyai romantika, amely Egy rövid, száraz híradás szerint Fábián János zsanai tizenkilenc éves legény hétfőn a padláson felakasz­totta magát és meghalt. Beszállítót- 1 ták a hullaházba. Munkatársunk érdeklődött az ön- gyilkosság oka felől és a következő érdekes részleteket tudta meg. Fábián János már hónapokkal ez- 1 előtt búskomorságba esett. Nyugta­búskomorság öngyilkossággal végződött lanul járkált időnként a tanyán. Mint később megtudlak, szerelmes volt. Egy szép, fiatal lány volt a szív­ügye, akivel valóságos plátói román« t kát élt át. Ami ilyenkor már szokott lenni, a szerelem akadályokba ütközött. A nagy szeriem felőrölte erős tanyai idegeit. Felakasztotta magát. Még mindig fialas h a kóbor far Szombaton Fráter járásbi jelente A H«lyi Érteritő megírta már, hogy Halason a Szabadkai ut men­tén farkasokat láttak a tanyai em­berek és nagy nehézségek árán si­került őket elkergetni. Most lapunk munkatársának el­mondották, hogy szombaton Fráter járásbiró felsőszállási tanyáján láttak *három farkast. Á fai kasok közül ez egyik egészen a tanya belterületére merészkedett be, a többiek pedig a közelben voltak. A járásbiró egyik gazdasági cse­lédje, amikor észrevette a fart ásó­kat, beszaladt a lakásba és onnan fegyvert hozott. A fegyverre! azután rálőtt a far­kasra, az azonban nem is látszott törődni a atárában portyáznak kascsordák író felsőszállási tanyáján k meg puskázással, mert továbbra is egészen nyugodtan ott­maradt, Ezután a cselédség közül öten ha­tan vasvülákat fogtak és a far­kasok felé rohanták Ezt a rohamot még két lövés követte a farkasok felé, mire ezek elmenekültek. A farkasokat hosszasan üldözték, amíg azok elmenekültek a kötönyi erdők félé. A legvalószínűbb feltevés az, amely megerősíti azt, hogy a farkasok nagyobb számban kóborolnák Halas határában és itt vannak megbújva, ahonnan időnként megéhezve, kijárnak por- tyázni egyes tanyákra. Kiskunfélegyháza Felfüggesztették a polgármesti közjegyz Kiskunfélegyházának nagy szen­zációja van. Ebről beszól az egész város. A városházán’pénteken d. u. 4 órakor kezdődött a rendkívüli közgyűlés, melynek elssőpontjául ismertették a főispán leiratát, mélyben el­rendelte hivatalból a polgár- mester ellen a fegyelmit, mert annak idején az ott működő miniteterközi bizottságot nvéssbizott8ága> n&k aposztrofálta a közgyűlésen. ▲ másik szenzáció még ennél is érdekesebb, melynek középpontjába Félegyháza került. Megszüntették az egyik közjegyzői állást. Azigazságügyminiszier 66,271/1937. I. M. számú rendeletével a Kiskun­félegyházi második közjegyzői állást 1928. január 1 ével megszűntette s ezen közjegyzői iroda összes iratait és könyveit dr. Puskás Béla kiskun­dupla szenzációja jrt — Megszüntették az egyik öi állást félegyházi kir. közjegyző fogja őrizni, aki ezentúl mint egyedüli kir. közjegyző végzi & járásbíróság területén a köz­jegyzői teendőket. A közjegyzőig megszűntetéséhez egyik félegyházi lap meglehetős éles kommentárt fűz. Ízt írja, hogy a kormány ezzel a ténnyel a régi közjegyző, Puskás Béla érdemeit akarta méltá­nyolni, aki mint sz ottani Egységes-párt el­nöke mindent megtett Horváth Zoltán kibuktatása érdekében. Dr. Puskás beadványában azt adta elő — írja az újság, — hogy a két közjegyzőéig fenntartása esetén az 6 leözjegysősége néki csak kolduskenyerei ad Ez annál kevóabbó lehetett perdöntő, mert az itt működő dr. Rsmer Elek helyettes közjegyző kimutatta, hogy neki az 1926. évben 26 000 pengő jövedelme volt. Hogy állapították meg a halasi járásMrtiság ~1928.;évi ügyleosztását' A halasi kir. járásbíróság 1928. évi ügybeosztósát alább adjuk: Dr, Pető Jenő kir. járásbirósági elnök [ ügyköre : Elnöki ügyek, pénzkezelések, tö­megnap, központi intézkedések, pol­gári peres ügyek egy "része, munka­ügyi, munkáibiztositási ügyek, váltó­perek és a polgári nem peres ügyek közül a hagyatéki ügyek, okirat megsemmisítése iránti eljárás, telek­könyvi ügyek az árverésekig, továbbá a kir. közjegyző akadályoztatása ese- tén*az ennek ügykörébe eső teen­dők ellátása. A telekkönyvi iroda felett a köz rétién felügyeleti jog. Dr. Farkas Sándorjain»! járásbi- rősági al elnök ügyköre : Polgári perek egy része, végre­hajtási ügyek, polgári megkeresések, elöleges bizonyítás zárlat, a kiküldött eljárása elleni előterjesztések és azok a határozatok, melyeket a törvény szerint tárgyalásoknak vagy felek meghallgatásának kell megelőzni s egyéb a már megjelölteken kivül netán előforduló ügy. Dr. Fráter András kir. járásbiró ügyköre: Bűnügyek, bűnügyi megkeresések, fizetési meghagyásos és lakásfel mondási ügyek, telekkönyvi ügyek, az árveréstől kezdődőleg valamint a szükséghez képest a po gári perek egy kisebb része és telekkönyvi ta- buláris darabok egy része. Szóbeli kereset, feljelentés stb. jegy» zőköngvbe foglalása A) A szóbeli keresetet Dr. Pelő Jenő kir. jb. elnök minden hétfőn d, e. 9—12 óra között foglalja jegy­zőkönyvbe. B) Büntető feljelentést Dr. Fráter András kir. jbiró hétfőn és csütör­tökön, lakásfelmondási ügyre vonat­kozó panaszokat hétfőm d. e. 9—12 óra között foglalja jegyzőkönyvbe. C) A szóval előterjesztett más ké­relmet vagy nyilatkozatot ahhoz ké­pest, hogy az A) vagy B) pont alatt felsoroltakhoz tartozik, Dr. Pető Jenő kir. jb. elnök, illstve Dr. Fráter András kir. jbiró foglalja jegyző­könyvbe, hétfőn illetve csütörtökön d. e. 9—12 óra között Rendes törvénynapokat, mikor a felek a járásbíróság előtti ügyük tárgyalása végén idézés nélkül meg­jelenhetnek, hétfőn d. e. 10—12 óráig a bíróság vezetője tart. A tel­jesen Írásba foglalt polgári Ítéletek jegyzékét mnden hét szombatján függesztik ki. A beadványok átvétele A polgári peres és nem peres ügyekre, valamint a bűnügyekre vo­natkozó beadványokat a főlajstrom kezelőjének kell átadni, vagy a fo lyosón levő gyüjtőszekrénybe lehet tenni. A telekkönyvi ügyekre vonatkozó beadványokat a telekkönyvi irodában az iktatónak kell átadni. A főlajsfrom kezelője a felektől d. e. 9 —12 ig, vasár- és ünnepna­pon d. e. 9—10-ig fogad el bead­ványokat. A főlajsfrom kezelője a főlajstomba nem tartozó elnöki vagy telekkönyvi ügyre vonatkozó beadványokat nem fogadhat el. rn^mmsaasammiiRmmammiu ............. H L apunk, a Helyi Értesítő Zssnán Magyar Kálmán vendéglőjében Teréz malom, Alsózsanán a 15 km.-nól levő Acs Ferenc kovácsmühelyóben, Kígyóson a Csikós féle csárdában és Rekettyén az országút mellett levő Iskola tanítói lakásában, Bogárzón a bogárzól Iskolánál kapható min­den szerdán ós szombaton.

Next

/
Thumbnails
Contents