Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-01-01 / 1. szám

X КVII. évfolyam. 1. szám. Szombat, 1927. január 1 Kiskun-Halas Helyi Értesítői Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. RKÖfUetéii ár egy évre: Helyben . . . 160000 kor. ! Vidékre . . 200.000 kor. Egy szála árt 1500 koront Alapította PRAGER FERENCZ ___________________— _________________ Hirdetmények dija: Egy cm. maga« sorore*'«- Oarmondból 10000 koront *■ Petitből 11000 korona Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Beköszöntő Fenn éjfélt kongat a templom harangja. Uj év jön és az idő vén kapuján, a két örök strázsa kö­zött : a Tegnap és a Holnap kö­zött, belép. A kapuőrsóg tiszteleg és ösz- szesug a jövevény mögött: — Milyen szép és erős. — És milyen fiatal . . . A Tegnap strázsa felsóhajt: — Eégente másmilyen volt, ha jött Szilveszter éjjelén. Csak az emberek hitték fiatalnak. Va­lójában öregek voltak itt még az Uj évek is. Jöttükben, mentük­ben nem tettek egyebet, csak az utat ásták, amely egyenesen Cson­kaországba vitt. — Sirt ástak, — dörmögi Hol­nap strázsa a kapu tövén. — Jöt­tükben, mentükben az évek titok­ban sirt ástak, ötvenen egymás­után. — És ezt senki nem látta meg. — Mert nem az évek szavát, csak az évek jelszavát figyelték az emberek. Idegen jelszavakból éltek, mig majd bele haltak vala­mennyien. — De ez azuj jövevény nem jön szavakkal. Kürtjén feltámadást és ős régi magyar melódiákat harsonáz. — Hallod-e, milyen szép zene ez ? Manapság széles e világon, sehol se hallani ilyent. És Tegnap strázsa leereszti rozsdás fegyverét: — Sehol se hallani ilyent.. . — És sehol se ilyen fiatal az Uj év — szól Holnap strázsa el- gondolkozottan. — Más népek számára, csak a maskarája fiatal: számunkra aggastyán év váltja az aggastyán éveket. De itt a Duna völgyében olyan fiatal, egészséges és erős az Uj év, mint voltak az évek ezer év előtt. — Vájjon miért? Miért ép­pen itt ? — Mert ez a nép már meg­vívta rettentő csatáját, bár nem > győzte még le ellenségeit, de már legyőzte önmagát. A két strázsa elhallgat az Idő kapujában. Az Uj év pedig szép­ségben és erőben, Ígéretesen in­dul a nép számára, melynek férfi népe asszonyai diadalmas hité­ből merített és önmagában hinni megtanult. Tormay Cecilia. Megjelenít nierdán szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épfile' Befejeződtek az adófelszölamlási tárgyalások 246 millióval csökkentették az általános kereseti és jövedelmi adót Elfogtál! a kelebiai személyvonat tolvajait Az adófelszölamlási tárgyalások december hó 28-án befejeződtek városunkban. A bizottság hatalmas munkát végzett, amennyiben nagyon sok felebbezés került eléje lárgya- lásra. Általában megállapítható, hogy a legnagyobb méltánylás és tárgyila­gosság vezette az adófelszölamlási bizottságot munkájában. Sok eset- i ! ben mérsékelték a kivetett adót, emelés sehol sem történt. Az általános kereseti adónál a mérséklés a kivetett adóösszeg két százalékát teszi ki, mig a vagyon, jőve* delmi adónál 5 százalékot. Össze» gekben kifejezve az általános kere­seti adó 180 millió koronával csök­kent. A jövedelmi adónál 116 millió koronát engedett el az adófelsző- lamlási bizottság A honvédség kötelékébe toboroznak Halason A honvédelmi miniszter a hon­védség létszámának kiegészítése cél­jából elrendelte az önkéntes tobor­zást. Az erre vonatkozó felhívás Ha­lasra is megérkezett. Városunkban a főjegyzői hivatal­ban lehet jelentkezni a honvédség kötelékébe való önkéntes belépés céljából. Az összes erre vonatkozó feltételek olt tudhatók meg, A felavatás Kecskeméten törté­nik. Epy to ala« *ép« a szinlal tegyeiés az 1927. ovi koltsogvotéssol Alig 80—35 képviselő jött el a szerdai közgyűlésre, amelynek tárgy- sorozatán szerepelt az 1927 évi költségvetés. A képviselőtestület egy óra alatt végzett a költségvetéssel, valamint a többi pontokkal. Némi kis módositássokkal teljes egészében elfogadta a képviselőtestület az 1927 óű költségvetést. A változatlan el­fogadást az tette indokolttá, hogy a városi tanács tárgyilagossággal állí­totta össze a költségvetés minden egyes tételét. A gyűlésről tudósítónk a követ­kezőket Írhatja: Az 1927 évi költségvetést Hof­meister Gyula főszámvevö terjesz tette elő. A költségvetés tételeinek ismertetése előtt részletesen és ala­posan tájékoztatta a közgyűlést ar­ról, hogy a költségvetés összeállítá­sában milyen szempontok és irány­elvek érvényesültek. Többek között kijelentette hogy a pótadó az 50 százalékot nem haladja túl. A ki­adásoknál uj tételként szerepel, a halasi csipke támogatására szánt 26 millió korona és az előfogatos lovak vásárlására felvett 15 millió korona. A bevételi résznél csökkenés mutat­kozik a fehértói gazdaság jövedel­ménél, amennyiben a haszonbér a pengőben való megállapítás Követ­keztében kevesebb lett. Ugyancsak csökkenés mutatkozik a városi át­írási dij összegénél is, amely felére apadt le. Előadta a főszámvevő a kamraváltságnál uralkodó visszás állapotot, amelynek orvoslása céljá­ból a V. tanács esetről-esetre revízió alá veszi a kamraváltság összegét és ebből bevételi többletet remél és ezt a költségvetésbe be is állí­totta. Hofmeister Gyula főszámvevő vé­gül öasZehasoniitást tett az 1925. évi aranykorona költségvetés és a jelen­legi első pengős költségvetés között amely az utóbbira nézve kedvező. Ezután Hofmeister Gyula részle­tesen ismertette a költségvetés min­den egyes tételét, amelyet némi kis módosítással el is fogadott a köz­gyűlés. A költségvetés a képviselőtestü­leti döntés után az alanti: Kiadás: 700036 59 pengő (8 mil­liárd 750 millió 45 ezer papirkorona.) Bevétel: 593942 99 pengő (7 mil­liárd 424 millió 287 ezer papirko­rona) Hiány: 106 093 60 pengő (1 mil­liárd 326 millió 170 ezer papirko­rona.) П-————- i i ■ Megkerültek a kunszentmiklósi választás "eltűnt jegyzőkönyvei Ismeretesek, azok a bonyodalmak, amelyek a kunszentmiklósi válasz­tás körül keletkeztek. A szavazás lezárása után három község: Izsák, Orgovány és Páhi szavazási ered­ményeiről felvett jegyzőkönyvek eltűntek. Ennek következménye volt, hogy dr. Kelemen Kornél, a kisebb­ségben megmaradt ellenjelölt a sza­vazás kihirdetése előtt visszalépett. Most érdekes fordulat történt ebben az ügyben. A belügyminisztériumba megérkeztek a választásra vonatkozó összes iratok, amelyek között a minisztérium meglepetésére megta­lálták a három hiányzó jegyző­könyvet is. Áttanulmányozták a vá­lasztási jegyzőkönyveket s ennek alapján a hivatalos álláspont az, hogy a kormány részéről semmiféle eljárásnak nincs helye. A mandá­tum érvényességének felülbírálására egyedü az összeülő képviselőház igazoló bizottsága illetékes. Megírtuk, hogy deeember 22 én я Kelebia határállomásról Budapest felé haladó gyorsvonatra Fülöpszálláson több zsebtolvaj szállott fel. Fülöpszál- lásoo sok vásáros is felszállott és a zsebtolvajok ezektől kíséreltek meg lopni. A vizsgálat megállapította, hogy elsösorb&Q Bománszky Antaltól kísé­relték meg ellopni pénztárcáját, Во- mánezby azonbaa észrevette és meg akarta verni a tolvajokat. Verekedés támadt, amelynek során Elbogen Iguáe vásári árus zsebéből több millió koronát kiloptak. A lopás elkövetése után a zsebtolvajok megrántották a vészféket és elmenekültek, a csend­őrök a vasúti sínek menték megtalál­ták Elbogen kiürített tárcáját A rend­őrségnek sikerült a tettest Kern Jó­zsef személyében elfogni. Segítőtársai voltak: Szerezla István Ióalknss és Stenke József, álnéven: Polisi Jóska kereskedő. Letartóztatták ókét. Ugyan­csak letartóztatták Eirbauer Lajosáé szül Bomán Annát, akinél a lopásból eredó értéktárgyak zálogeéduláit talál­ták meg. H———■— * Ország-Világ A mikádó halála miatt egy pesti japán fiatalember harakirit (hasfel- metfzési) követett el magán. — Eger- farmos közelében egy gazdát, aki & síneken akart áthajtatni a vonat ha­lálra gázolt. — A szegedi törvényszék félmillió korona pénzbüntetésre ítélt el egy tanítót, aki nádpálcával ütött rá tanítványára. — Olaszországban nagy hóviharok dalnak, Milánóban a világítás, a piacenzai ipartelepen az üzem szünetel. — A pengószámi- tást a gyufagyárosok, a pékek és bor­bélyok árdrágításra akarják felhasz­nálni. — Toulon közelében egy vonat belerohant a síneken álldogáló cserkész­csapatba. Egy fia meghalt. — A szegedi rendőrség elfogott egy tanyai gazdát, aki hamis telekkönyvi kivo­nattal több banktól nagyobb kőlesönt csalt ki. — Zürichben állítólag elfog­ták Sinkó Adorjánt, a sikkasztó bu­dapesti végrehajtót. — Eiirják a pá­lyázatot a főváros 15 millió dollárom nagy kölesönére. — Februárban jele­nik meg a fény űzési és forgalmi adó revíziójáról szóló rendelet. — Az Ame­rikában élő magyarok hozzátartozói a kvótán felül mind kimehetnek Ame­rikába. — Az egységes párt uj neve nemzeti párt lesz. A vezetőségben helyet juttatnak a liberálisoknak is. — 20 millió pengővel emelkedett a a bankjegyforgalom. — Több, mint 40 millió pengő az állam novemberi bevétel többlete. — Az idén 488 uj épület készült a Balaton partján. — Feloszlatják a belügyminisztérium nyomozó osztályát. — A fővárosi pénzintézetek 300 lakás építésére tettek ajánlatot Pécs város vezetősé­gének. — a Bókus kórház III- ik- emeletéről levetette magát Badies Zol­tánná, egy dúsgazdag földbirtokos elvált felesége. Meghalt. — Az első napon hétmilliárd koronát váltott át pengőre a Nemzeti Bank.

Next

/
Thumbnails
Contents