Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-01-02 / 1. szám

XXIV. évfolya*. 1. szám. Szerda, 1924. január 2 Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Cff fizetési ár egy évre: Helybe* . . 34.000 kor. | Vidékre . . 40 000 kor. Egy szám ára 350 korona. Alapította PRAGER FERENCZ---------------------—----------------■ —41 1 1 1 Hirdetmények dija: Egy cet. magas a erenként Garmondból 3000 korona . . — PetitMl 0409 korcngj Magán hirdetés szavak szériát Siarkaaztöség: Molnár-utci* 2. Megjelenik azerdán és azombatoa Kiadóhivatal: Az aj városháza épiletétűT Magán hirdetések. A Nemzeti Hitelintézet Kiskunhalasi fiókja elfogad mindenkor a legelőnyö­sebb kamatozásra takarékbetéteket és К 600 000 felül heti betéteket, A legolcsóbban folyósít VáltokölCBÖnfi- ket, előleget nyújt tőzsdén jegyzett értékpapírokra. Átutalásokat eszközöl a bel és külföld bármely piacára, vesz és elad értékpapírokat és Ida gén pénzeket (valutákat), mindenkor a legjutáuyossbban. Az intézet saját tőkéje К 4,000 000.000 Bankügy­ben minden feiviiigoBitással készség­gel és díjmentesen áll a n. é. közőn- ésg szolgálatára. Bort vásárol minden mennyiség­ben, minőség szerint a legmagasabb árban Adám Dezső Posta u 5 Präger Dávid kereskedő tudatja, hogy nála elsőrendű száraz bttkkhasáb fel­darabolva is kapható. Gyenge borjut, marhát, birkát és sertést a legmagasabb napi áron vásá­rol ifj. Murgács mészáros. Eladó a Sóstó közvetlen közelében egy bold szántó, továbbá a Kőhíd u 30 sz. ház fele és fél hold szántó Feisószálláson. Felvilágosítást ad Szalay Károly tanár II., Kyil u. 6 Eákoczi Istvánné feleókisteleki Gás­pár féle birtokára egy bentartós bérest azonna1 felfogad. Tudakozódhatni Weisz Emilné kereskedőnél. Meló hajfesték. Gyönyörűen fest, nem fakói, nem piszkit, nem kopik. Fekete, barna, világos barna színben kapható Ráes Jánes gyógyszertárában Kossuth-u 1 (Taka­rék épület.) Egy jókarban levő egy ló után való szánkó eladó, vagy gabonáért, oaetleg tűzifáért is elcserélhető Bál­vány-ueca 14 8Z. alatt. Bejáró takarítónőt keresünk azonnali belépéere Fó ntea 54 ez. Különféle kályhák és egy sparherdt eladó Mélykúti ut 1 ez. Teljesen kihizott sertések vannak eladók Aleótemplom tér 4 sz alatt Szakái Gábornak egy drb fejős tehene a tejhaeznáért kiadó. Tudakozódhatni Öregszőlőkben levő lakásán Yörösm&rthy ntea 45 sz. lakóház eladó. Tndakezédbatni Vilonya-vendéglóben Az .Adriai Biztosító Társulat“ kép­viseletében kérem t tgyfeleimet, hogy az esedékessé vált ttibiztositási dijakat ai év végéig okvetlen kifizetni szíveskedjenek, mert a M. Kir. Miűisztériem 8795/1928. M. E. rendelete értelmében, késedelmes tzeéáeakért hetenként 2*/, kamat számítható fel. Basel egyidejűleg, az anyag és munkaórák nagy­mérvű és folytonos emelkedése kötelességemmé teszi t ügyfeleim ügyeimét kötvényeik át­vizsgálására felhívni és arra, hogy a biztosí­tott összegeket a mai értékeknek ée áraknak megfeleli módon emeljék fel. Ez azért fontos, mert a biztosítási feltételekéi a keresk. tör­vény szerint ie, ha valaki egy tárgyat nem annak teljes (valódi) hanem esak részbeni értékében ad fel biztosításra — vagyis az tékér egy részére önbiztositó maradt — ngy kár esetében is esak részben a biztosított é* a valódi élték arányában álló kármegtéri tízre terhet számot. T. ügyfeleim érdekét szolgá­lom tehát ama figyelmeztetésemmel misze­rint az értékemelkedés folytán szükségessé vált ntánbiztositás feladása iránt nálam mi- eléhb intézkedienek. Teljes tisztelettel Gyórfi József. Sehenider Gyulának Korona u. 8 sz alatt akác és bükk hasáb tűzifája van eladó. ▲ Felsőöregszőicikben 3 és fel kapa sző 6 eladó. Tndakozódhatni Szondi a. 2 ez. .lett, hol 4 drb magpulyka ii kiadó Mindenki tudhatja már, hogy a legjobb bort Halason Horváth Qyula vendéglőjében mérik. Kossuth és Árpád u. sarok. Tud om a n. é. közönséggel, hogy ír uikai és műszerész műhelye­méi megnagyobbítva 1924 január hó 1-töl Besnyei-telepre, Uj utca 21. sz. alá helyezem, ahol varrógépek, gra­mofonok, kerékpárok, iró és szá­mozó gépek valamint az összes rend­szerű fegyverek és ezek alkatrészeit javítom és készítem. Varrógépek ja­vítását házaknál is eszközlöm. Egy Gentrál-Bobin varrógép és egy kis Singer varrógép eladó. Tanulók fel­vétetnek. Tisztelettel Marek Béla. Helybeli jogász irodai munkát keres. Óim a kiadóban Kész olajfesték, minden színben kapható Berger Miksa illatszertárában zzin- házzál szemben Arany, ezüst pénzt bevált, aranyat ezüstöt — töröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank épü­letében levő órás üzletében. Heti kamatozásra pénzeket tél milliótól kezdve legjobb teltételekkel elfogad a Halasi Gazdasági Baok. Rendes betétek után is a legmagasabb kamatot fizeti. Szalai K. Antalnak 20 drb. ludja és kévés rözsóje van eladó. Megte­kinthető Alkotmány u. 7 sz. házánál. Árpád-u. 41 az. lakóház eladó Tudakozódni a helyszínén vagy Battyányi-u. 4 sz. alatt bármikor. RáCZ rum likőr és cognac essent i- ókkal a legjobb szeszes italok ké^ithetök házilag. A kevésbé zamatos kisüsti pálinkák ezen eseentikval finomakká tehetők Bicz gyógyszertárban Kossuth-u 1 sz (Takarék épület) kaphatók A környék legnagyobb bútor telepe Flelechl Samu, Kossuth u. 27 sz. Állandó nagy választék a legújabb festésii polgári bútorokban éa keményfából egész szoba bereidezések Sezlonok szintén készea kap­hatók Szekulesz Fülöp terményiizlefe Babona Piaoztér 2 az. Villanygyár mellett vesz mindennemű gabonát a tegmagassabb napi áron. Ugyanott tengeri, árpa. arpadara kap­ható. Szénát, szalmát is megvételre keres, Cipőkrém a legolcsóbb az Olcsó­áruházban Brunoliu, terpentin, zománcfesték, sósav, benzin, vasiak, bntorlak, falfesték, enyv, padlófesték stb. kapható Berger Miksa illatszertárában. Száraz tűzifa állandóan a legol­csóbban kapható, kívánatra haza­szállítva Is Weisz Sándor fakeres­kedésében, Mélykúti ut 3. Eladás nagyban éa kicsinyben. Paprika Mihálynak a Hoffer tanyán Inokán egy uj fajta 18 soros vetőgépe. két ekéje, agy géphez való 3 kaszás szecskavágója és egy fogasa van eladó Megtekinthető a helyszínén Savanyukáposzta hasáb, ugorka, paprika állandóan kapható Natkai sziget Künstlernéi. Mélykuton a vasúti állomás mellett Orbán Istvánné fele házrésze eladó Tudako­zódni Tompán Orbán Istvánná vendéglőssel Eladó zonzora. Bécsi gyártmányú, Berger-féle félhosszn zongora eladó, teljesen uj Értekezhetni dr Székeiy Akoenénál Kis- knnmajeán. Szebbnél szebb festett polgári bútorok, telje* keményfa hálószobák legna­gyobb választékban Sohőn Dávid bútoráru­házában. Ajándékul virágállványok nagy választékban. Üzlet Fő u. Takaréképület. Szánkó (négy üléses) és egy egyló után való könnyű, kivágott kocsi eladó Osepreghy István felsőszállási tanyáján. Erdeklődui lehet C^epreghy Gyulánál is, Alkotmány-u. 87 sz. alatt. Kender, len és pamut szövést vállalnak VII. kér., Pázmán-u. 15 sz. alatt. Hajhullás ellen használjon Kinafa hajszent. A fejbőrt tisatitja a korpa képző­dést megakadályoza. Kapható: Berger Miksa illatszertárában. Nádat megkezdte vásárolni a Hydroflora Rt. megbízottja Natkai sziget Mester u. 4. Francia mézkoesonya a legjobb kézápeló. Gyorsan gyógyít kioserepesedett, kifejt é* vörös kezet. Csákié Báez gyógyszer- tárban kapható, Kessnth-u 1 (Takaréképület) Uj és hiszn Ut varrógépek olcsón kiárujittatnak Weisz Endre Fő u. 20. Gzibolya Mátyás Gzucor u, 24 sz lakó­házét eladja. Nagyobb mennyiségű szé­nát ölszámra vagy métermázsa számra is elad. Tudakozódhatni Gzuczor u, 7 sz. alatt Gzibolya Lajosnénál. Elsőrendű selyemfényű harisnya­pamut. kézi és gépkötéshez himzöpamut, eérna és gyapjufonál nagy választékban a lehető legolcsóbb áron kapható Weisz Sarolta elönyomdájában Honvéd-u 2 özv. Kmet, Sándornénak Gazdasági malmon felül vasút melletti házánál fiatal 2 méteres zsirsertései vannak eiadók. 44 esőmé köles sialmája, tisztabuza. zabszalmája, etetni valö pelyvája ób kukorieaszára is van eladó Tudakozódni a helyszínén 10 millióval társulnák valamely iparhoz, vagy létre hoznék agy nagyobb gyárat Halason részvénytársasági alapon Jakabcsioi Ernő földbirtokos III kér Eötvös utca 19 sz Sérvkötő, haskötő, kötszerek gumi áruk nagy választékban kaphatók Berger Miksa illatszertárában. Jókai u. 26 ez. lakóház eladó. Tu­dakozódhatni a helyszínén. Tóth Lajos IV kér. Tábor u. 7 sz. újonnan épült két neoai szoba, konyha és mellék helyiségekből álló lakóházát eladja Boldog újévet kiváo vevőiuek és jóbarátaimnak Grüavald Simon férfiszabó. Kiskunhalasi áll. csipketelepen tanuló leányok fizetéssel felvétetnek. Egy leány vagy asszony a délutáni órákra kerestetik Czurda gyógyszertárba. Szegedi ut hármas számú kilómé­ternél kukorioaszár és polyva van eladó. Tn­dakozódhatni Deák Ferene u. 11 sz. alatt, hol egy hízott sertés is eladó. Akác hasáb tűzifa kapható kisebb nagyobb tételekben Farkas építésznél Fó u. 68 sz alatt. V. kér. Bolyom u. 9 ez. lakóház eladó Tndakozódhatni a helyszínén. Szőlészetben és gytlmölcsószetben jártas kifogástalan, tisztességes vineelérnek vagy kapásnak alkalmas embert február 1-én vagy 15-én való belépésre keresek Adám Dávid Petőfi u 15 sz. Mihaleez és Társa terménj üzleté­ben válogatott étkezési burgonya és esőves tengeri minden mennyiségben kapható Egy jó fiút tanulónak felvesz Juhász Lajos szíjgyártó sertés piactér mellett. Egy kis vaskályha eladó Weisz Endre Fó u 20. Csinosan bútorozott szoba kiadó. Érdeklődjön Alkolmánv u. 87 ez, alatt. 11 kér. Csónak u. 11 sz. lakóház eladó. Kovács Józsefnek Fő u. 77 sz. házánál egy voutató szénája, trágyája, csumaszára, 1000 drb. vályogja és egy tokos ajtója van eladó. Rozsot is ad el. Tudakozódhatni a fenti háznál. Kocsist, benntartóst azonnali belé­péssel özv. Szathmáry Sándorné. Babó László gőbőljárási tanyájára felfogad egy bérest két fiiv^ vagy egy hónapost mindenesnek. Tudako­zódhatni fenti tanyáján. Egy kitűnő minőségű öntött vas- sparherdt és egy jó koresoja eladó Weisz Tóbiás kereskedőnél ref. temető mellett. Különféle ruhanemüek fiuk részére, egy szép női plüech kabát, továbbá bekötött üvegek különféle nagyságban eladók Petőfi n. 15 sz. alatt. özv. Egyed Izsák Mibálynénak szal­mája van eladó. Tudakozódhatni Síé- csényi u. 2 sz. alatt. Egy börbéléses uj utazó bunda eladó Alkotmány utca 19 sz. alatt. Az Úri Kaszinó f. hó 6-án vasár­nap d. e. V» kor. határozat kép­telenség esetén f hó 13 án tartja rendes évi közgyűlését. Kitűnő kékitő kapható az Akka vegyészeti gyárban. Vihar utca 7 kicsinyben is. Ha sok pénzt akar keresni, helyezze el pénzét a Halasi Kereskedelmi Bank­nál heti kamatozásra, ahol egy év alatt az elhelyezett összeg háromszo­rosára emeikedhetik. Heti pénz, (koszt pénz) egy hétre is elhelyezhető. Bő vebb felvilágosítást készséggel adnak Velker Károlyné \ Polgárdi-pusztai tanyájára jószágot vállal telelőre, Jelentkez­hetni a helyszínén Mozgai Imre Petőfi utca 40 sz. műhelyében polgári bútorok állandóan kap- hatők (Haraugos kottát szemben) Gáspár Imre örökösei felsőkistoleki birtokokon 2000 kéve akác és nyárfa gályát január 5 én reggel 9 órakor önkéntes árve­résen eladják, melyre a venni szándékozók ezúton meghivatnak Elveszett egy notesz f. hó 21-én a vasúti raktárban Beesületes megtaláló kellő jutalom ellenében adja be Kerona ntea 12 sz. alá Harnóezi Károlynak Egy finom posztó csizma eladó Harmat a. 3 sz alatt Butarozott szoba kiadó Csónak a. 9. Kramraer Testvérek tojói tanyájukon nagyobb mennyiségű lábon álló akácfát bog­nár- és épületfának alkalmas, ráta számra január 10-éu d. e. 8 órakor önkéntes árve­résen eladják. Venni szándékozók elváratnak Eladó: 30 kát. hold mind szánté, bevetve, asztal­egyenes, közvetlen a müut mellett, tanya épület nines rajta, ára holdanként 40 mm rozs. 40 m hold, ebből 10 hold szóló, a többi szántó, 1 szoba, konyha, kamra, 2 istálló, ói, pince. 75 m hold teljes felszereléssel, nri lakás, éló, holt, 80 hl, bor. 45 m hold a keceli határnál, 10—12 hold akácos ültetés 10 éves, 5 hold irtás, a többi szórványosan fás 105 m. bold, ebból 66 hold szántó, 10 hóid kaszáló, 3 hold fiatal akácos, a többi járás, tanya épület, 2 szoba, konyha, kamra, istálló, ólak Házak kath. tomplom mellett, Hunyadi uteában, Kurucz-szobornál, a város minden részén. Kiskőrösön szép ház és 2 hold príma szóló. Bérlet: I Kitűnő búza termő, 132 hold mind szántó, azonnal átvehető, 90 hold vetéssel, esetleg éló, holt 6 évre, évi bér holdanként ISO kg. búza. — II. Bérlet Tisza vidéken 1060 holds« kastély szesz­gyár, dts gazdasági épületek, 700 h. szántó, 80 hold kassálló a többi erdő és legelő 13 évre. III, 960 hold 600 hold szánté, 70 hold kaezálló, a többi erdő és jó legelő éló holt 13 évre. Keresek megbieóim részére 800-tól 2000 holdig homok birtokot, járást, jó búzatermő tanyáz birtokot megvételre, vagy bérletbe minden nagyságban Ácséi Aliidár ny. jegyző, ingatlan forgalmi irodája a színház mellett. Foglalóval jöjjön, válasz­bélyeget kérek.

Next

/
Thumbnails
Contents