Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-01-04 / 1. szám

Huszonkettedik évfolyam. 1 szám. Kiskunhalas, 1922. janár 4. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. W .''i V 1^. — .....—:---------- — Előfizetési ár egy évre: Melyben ... 120 tor. | Vidékre ... 160 kor. Egy szám ára 3 korona. Alapította i PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soroskéM ~ Qarmondbói 10 korona . . — Petitből 12 koronái Nyilttér 1 cm. magas sor külön díj szerint., Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épület! 3serkesztóség: Molnár-utcza 2. —дав .............= ===== == Magán hirdetések. özv Kovács Mátyásné Besnyei te itptu levő 1472 n. öl szóló és gyümölcsös kertjét (Lakos 5r szomszédaágábin) elsdjs. Tudakozódni Szslsy Mihály megbízottal VI ksr. Nyárfa а. в sz. lakásán. A Központi Szeszfőzde Krieszhá- ber Lajos udvarán borseprót, törköt kisebb aagyobb mennyiségben vásárol, esetleg pá­linkáért becseréli Borsepró és törköly vá­sárlására egyedül a Központi Szeszfőzde je- geinlt. Ugyanott tgy villanymotor megvé­telre kerestetik. Opoczki Sándor pirtói 8 hold szánté ét kaszálló földbirtokát eladja. Tuda­kozódni pirtói tanyáján. Monda Sándor Sólyom u. 11 sz. lakóházát 4 portával és debeáki 16 hold erdős legelőjét eladja. Tudakozódni szerdán éi vasárnap a piaoon, vagy fenti háznál. Xresztön a városhoz 8 kilóméterre ssfnthos közel 42 hold jóminőaógn szántó, 8 keld kaszáló, 4 held szóló, 5 hold gyümöl­csös és ló hold erdő és legelőből álló tanyái- birtok égésiben, vagy réezletekben ii ked­veié feltételek mellett eladó. Ugyanosak «Iádé 6 drb városi nádas is Felvilágosítást Й Bartók Sándor asztalos szivességből d n. 26 ez. alatt. Üzleti könyvek, Íróasztali, élőjegy- zéei, fali ói táreanaptárak, irodai felszere­lési eikkek nagy választékban kaphatók a Prezsbarger-féle üiletben. Egy olajmálom uj vasprégsel juta• nyes éren eladó. Tudakozódni Téglás János­iéi Xatkai ssiget 6 ez. alatt. özv. Dr. Kozies Zoltánná Kossuth u. • en. lakóházát eladja, vagy földbirtokért eleeeréU. özv. Csapi Antcdnénák Gubodi út melletti ezéléjébon 100 kéve nádja eladé, vagy takarmányért eleierélhetó. Tndakoiód- batni a helyszínéi. Kisfaludi u. 84 sz. alatt egy kocsi tép» van eladé. Bejáró takarítónőt keres azonnali belépésiéi özv. Péter Kálmánné Fő a. 54 ez. Earangos tónál két nádas ét ka- máié eladé. Tudakozéthatni özv. Farkas iámlénéval Fő «. IS sz. alatt. Eladó egy 4. éves esödör csikó, mély apaállatnak is megfelel. Megtekinthető I kor Menyei telep Károly u. 15 ez. alatt. Eladó Bem u. 10 sz ház a piac­hoz közel beköltözéssel. Tudakozódhatni a helyszínén. Nagy Cz. Sándornak zsanai fa­nyáján knkorieaszára van eladó. Tudako­zódhatni IV kor Deák Fereno n. 8 ez. há­zánál. Petőfi «. 37 sz lakóház eladó. Tudakozódni á helyszínén. Veszek cirka 100 hold szántó föl dat fekete talajt, fundue instrnktassal, közel a vasúthoz Tudakozódni Steinhardt Jakab­nál Kelabia. VI kér Tinódi u. 3 sz alatt Ondi Pál házánál női felsőrnhák, férfi rnhák, ai- рвк és esizma t. hó 8-án vasárnap d. a. 3 érakor önkéntes árverésen el fognak adatni. özv. Gulyás Ferencnének eresztöi tanyáján láboi álló akáozfái f. hó 10-én önkéntes árverésen ráta számra elfognak adatni. Rozsbnza szalmája, kocsi számra és egy könnyű féderes kocsija is van eladó, így kirakat üveget ia elad. Megtekinthető Petőfi u. 11 az. házánál. VI kér. Tinódi « 9 sz. alatt répa van eladó. Lisztet, érpadarát legolcsóbb napi áron vásárolhatunk a Hangya üzleteiben. III kér. Kisfaludi uteza 8 szám alatt teliből való kihordásra 8-10 koesi jó trágya van. Biz Gyula Szövetségtér 3 sz lakó­házit eladja. Tudakozódhatni a helyisinén. Terpentin benzin, sósav brunolin linoleum, szarvas siappan kapható Berger Missa illatszertárában 1 Értesítem az igen tisztelt mérleg tnlajdonosokat, hogy az idei hitelesítésnél javításra italt mindenféle mérlegeket és sulyokét szakszerű javításra elvállalok és gondoskodom annak törvényes állami hitele­sítéséről. Szolid, pontos munkát méltányos árak mellett eszközlök. A javítások már most megkezdődtek, mindenki saját érdekében már most előjegyeztetheti mértékeit javításra 6r mértékeket is hitelesítek. Szives pártfo­gást kér Taenádi Sz. Dénes géplakatos és mértékjavitó mester. V. Sip u. 1. Meleg alsóruhák, nói-férfi-és gyermekha­risnyák, barehetek, rnhaszövet a Hangyánál kaphatók. Élő <<ővér sertést, valamint ketté hasított fejtett sertés húst minden mennyiség­ben vásárlunk. Előjegyzéseket elfogad egész napon át a Kiskunhalasi Szövetkezeti Áru­forgalmi R T Malom utoa 6 íz. volt Munka­párti kör helyisége. Halász D. Sándor balotai 38 hold földbirtokát eladja. Ugyanezen birtokon 1922. évi január 6-án Vizkereszt napján d e. 10 órakor lábonálló akáczfákat ad el ráta számra önkéntes árverésen. Atilla u. 9 sz. alatt egy öltöny ünneplő férfi ruha, egy pár férfi etizma és egy aj férfi nadrág eladé. Ugyanott ogy női kábát és egy pár női cipő is van eladé. Megtekinthető a helyszínén. Károly Lajos cipész tudatja a közön­léggel, kegy ezipészüsletét Kigyétér 3 ez alá Gál knttal szemben helyezte át Megren­deléseket, javítást és oipótüzést a legolcsóbb árban elvállal Kéri a közönség «ivei párt­fogását Vágott száraz akáez és puhafa, valamint mindenféle föiaer áré liszt, korp ,, dara, petréleam a legolcsóbb napi árban kapható Fürit Mályás Arany János ж 15 sz üzletében. Ozon és Ibolya szappan kitűnő illatú, finom arezápoló és mosdó- szappanok. Csak Fecske védjeggyel valódi. Kapható Ráez János gyógy­szertárában. Ügyes mindenes leány, vagy asz­szony kerestetik az Olcsó Áruházba Árpid u. 87. Válogatott étkezési burgonyát árusít * Hangya. Mindenféle rendszerű vadiszfegyve- reket szakszerűen javit Szabó Jea6 gépla­katos és fegyvermester Szabadkai ut 36 sz. Schneider Gyulának Bem и 3 sz alatt (Mészöly ház) kovács ezeno, salgótarjáni darabos és porosz szene van eladó Egy uj igáskoosit is elad. Krumplija is van eladó Bodiesi házban levő üzletében salgótarjáni darabos szene van eladó Tózeg mázsája 170 koronáért kapható nála. Koksz már megér­kezett Törött, hiányos bajosaitokat javit Berger Miksa illatszertára. Nagy К József eladja balotai 80 hold erdő ós legelőből álló tanyás birtokát. Gőböljáráson Gyenizse Lajos-féle birtokból 55 holdat elad, mely szántó ós legelőből áll Tudakozódni Gőböljárási birtokán vagy Fó u 12 sz alatt. A gazdák sok munkától és kelle metlensógtöl szabadulnak meg. ba eselédfe- gadáeaik alkalmával kész szegődségi bérle­velet használnak, mely elejét veszi minden kételynek. Kapható lapunk kiadó- hivatalában. Szappanfőzéshez zsirszóda és folyékony lugkóoldat van mind a három Hangyában, Ingatlanait a leggyorsabban és legmagasabb áron adja el Jeges be­jegyzett iroda Halas Deák Ferenc a. 2 sz. Eladó ingatlanait jelentse be Hívásra megy. Szalmát perzeeléshe' miudeu meny- nyiségben veszünk. Jelenkezhetni — égési nap folyamán hivatalos helyiségünkben. Kiekuohalasi Szövetkezeti Áruforgalmi S. T. Malom utea в sí. volt Munkapárti kér. A jó naptár minden kellékével bír a Ha­lasi Regéló Bácsi. Kapható lapunk kiadó­hivatalában és minden üzletben. A tánciskolái növendékek öröme. F. évi karácsony első napján a táncoktatást megkezdtem. Akik még óhajtanak a tánc­tanfolyamon résztvonni, beiratkozni lehet Bombatór és Székely n. sarok salyát házam­ban, ahol a táncművészeiből külön órákat is adok. Tisztelettel Jnhász báosi oki. tánc­tanár. Szekulesz H. Herman üzletében kapható kok«, kályha, kovács szén, vágott fa nagyobb vételnél házhoz szállítva a leg­olcsóbb napi árban Azonkívül kapható min­den féle liszt, korpa, tengeri dara, árpa dara, morzsolt tengeri, csöves tengeri, fű­szerben minden sikk, a legolcsóbb napi árban A villanytelep géptörlésre alkal- mas rongyot a legmagasabb napi áron vá­sáréi. Kését bármily mennyiségben vásárolhatnak a hangyatagok a Hangya üzleteiben. Savanyú káposzta hasáb, ugorka. paprika állandóan kapható Mester a. 4 » (Natkai tilget.) A keczeli állomás mellett szálloda vendéglő jóltermó szőlőléiddel, szántóval, ka­szálóval, két akácos erdővel, berendezés és borkészlettel, hat szoba és több mellékhalyi- léggel ital mérési joggal együtt eladó — ugyan­csak eladó egy M. A. V. 4-Hp-eróe csépié- garnitnra, koeii, ló, tehén ée egyéb gaz­dasági felszerelés. Értekezés eaak személye­sen a helyszínén. KI Jöl és olcsón akar visbrolnl, az csak az Olcsó Áruházban Árpád u. 27 sz. alatt vásárolhat, mert nem csak, hogy a legolcsóbban vásárol, hanem még a kitűnő olvas­mányokkal bővelkedő és legjobb Idol naptárt a Halasi Rególö Bácsit ís kapja Ingyen. Murgáes János járószéki birtokán nagyobb mennyiségű szegni ée verni valé iádat alad. Nagy Czirok Márton felsörékety- tyei öreg izólókben levő 3 hold szőlő ée szántóból álló földbirtokát, rajta leró lakó­házzal azonnal eladja. Tudakozódhatni a helyszínén vagy Csiga n. 2 is. alatt. Gyenizse Mátyásnak Fehértón 80 szál akácfája és egy lova van eladó. Szé­kely n 8 sz lakóháza is eladó. Tudakozódni fehértói tanyáján vagy vasárnap fenti házi­nál. Bobó telep Szegedi ut 4 sz alatt 350 kéve kőkoriéit szár 150 kéve nád óe 5 mázsa répa van eladé. Tudakozódni a tu­lajdonossal fenti házánál. özv. Opóczki Sándorné pirtói bir­tokká lábon álló nyárfát a helyszínén tartan­dó önkéntes árverésen f. hó 5-én csütörtökön elad. Ugyanott egy boglya széna is van eladó. Tudakozódni Kisfaludi n. 25 ez. alatt vagy a helyszínén Csonka B. Ferencz Battyáni u. 8 ez. lakóházát eladja Németh Ferencz jó két ökröt szep- tember 1-ig tartásért is egy jó fejős tehenet tejhasználatért kiad. Tudakozódhatni tájéi tanyáján Tóth Burányi Lajos szomszédságában. Varga Sándornak Zsanán az is- kola közelében 20 hold szántó kaszáló és szólóból álló tanyás birtoka eladó. Ugyanott 4 hold szántó kaszáló külön is eladó. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Fridrich Lajos olajnyomó válla- lata napraforgó magot vásárol. Telep: Kőhíd utoa. Egy Pestről jött ügyes varrónő mindenféle aól ruhavarráat elvállal lakáaáa éa hazakhoz is elmegy. Kéri a hőlgyközöa- aég bestes pártfogását. Lakása Alketmáay ■tea 3 az. alatt. Egy uj kocsi eladé Alkotmány i. •3, az. alatt Faragó Belő kovácsnál. Legszebb, legjobb, legolcsóbb bútort Schön Dávid bútoráruházában vehet Ahol óriási választékban keményfa és festett polgári szekrények, ágyak asztalok székek kaphatók mélyen le­szállított árban. Üzlete Fö utca 2. Takarék épület. A Halasi Kereskedelmi Bank ki- tönyi gazdasága számára kukorica szárat vá­sárol 1538 n. öl fehértói nádast és 4 bort nagyobb mennyiségben elad Győrfi József. Balogh Józsefnek Félsöszállás 4Я sz. alatt levó 160 holdas tanyája összes gazdasági felszerelésekkel eladó. Tudakozódni Jókai u. 11 ez. lakásán. Citrom pótló teához két korona. Valódi Pekarek tea próba dobsz tiz kereaa Berger Miket illatszertárában. A kiskunhalasi áll esipketelepm 14 éves tannló leányok felvétetnek. Köz­ponti iskola I emelet. Hímző u. 8 se alatt szegni való nád éi két süldő van eladó Megtekintheti a hely színén. Eladó egy jó karban levő karika- hajós Singer varrógép, egy kályha ée egy berszivattyn Arany Jánei u. 7 ez. alatt Eladó birtokok Félsökistéleken 11 hold akáoos, 3 hold akieoe, ogy hold uólö ée 2 hold erdőből éllé. Tudakozódni Uj a. 49 sz. alatt, maly ház ii eladó. Eladó egy házhely a Besnyei té­lapón a Gőzön uteában Bor Imre szomszéd- iájában. Tudake ;ódai IT kér. Sarló a. 8 I ez. alatt. Brecsha Lászlónak Dobó telep Sze­gadi nt 3 ez. lakásán répája vaa eladó. Altószállá8 pusztán a 93 zz. ér­háznál répa van eladó Félsönádor u. 5 sz. alatt nagyabb mennyiségű rizse és néhány méter öl. рака ezinfa van eladé Avar и 15 az. alatt takarmány­répa vaa aladó Kovács József Fő «. 77 sz. lakí- házát, mely áll 5 szoba, 8 konyha, pineie, istálló és több melléképületből 480 a. öl telekkel eladja. Tudakozódni fenti kásánál. Egy jó karban levő kerékpár gumikkal sürgősen eladé a Besnyei kás mellett Rét n. 8 ez. alatt. Csapó Juliánná Jókai u. 33 se. lakóházát ée fehértói nádasát eladja. Ttda. kozódni fenti házánál. Baki Sándor fehértói tanyás bir­toka, rekettyéi erdős legelőjét és Lovag u. 13 ez alatt levő 2 lakóházát eladja. Tuda­kozódni Baross n. 12 sz. alatt, vagy Molnár Kálmán gőböljárási tanyáján a tulajdonossal. Két öl pintérnek való szép tölgyfa aladó. Ugyanott lábon álló tölgyfa óladé. Cim a kiadóban. Aki a Pressburger-féle üzletben vess kalendáriumot az kap hozzá ogy olvasai való könyvet ét egy zsebnaptárt ingyen. Sérvkétő, irigator, gummi áruk kötszerek kaphatókBerger Miksa illatszer- tárában. Eladó 6 lóra szerszám, egy könnyű egy féderes és egy stráfkoosi, egy 600 lel­áss birtok 80 hold «ölével felszereléssel 100 hold vetéssel, egy 86 és égy 57 holdas, 51, 60, 45, 25, 15 holdas tanyái birtok. A vám belterületén 8 ház ii eladé Tudakozódul Józsi Gáborral Bástya u 3 sz alatt, vagy a Keresztet féle vendéglőben Petőfi utcában egy kis ház kovács műhellyel kiadó v*gy eladó, mely azonnal »treheió. Tudakozódhatni Bog­dán Imrével Kálrintér 2 ss. alatt. VII kér. Dugonics u. 7 sz. alatt •gy magános embert teljes ellátással — lakást ia adnak — elvállalnak. Kiskun-Halas Helyi Értesítője

Next

/
Thumbnails
Contents