Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-05 / 1. szám

XVI évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas 1916 január 5 Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 H1L Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében ..■ , - 'BM Hivatalos hirdetések. A katonai ügyosztály felhívja mindazon 1873, 1874. 1875, 1876, 1877, 1891, 1895, 1896. évi szüle­tésű Ó3 a legutóbbi pótszemlén alkal­masnak talált halasi nópfölkelőket, hogy január hó 17-én népfölkelési igazolványi lapjukon feltüntetett pa­rancsnoksághoz vonuljanak be. Felhivatnak mindazon birtoko­sok, akiknek birtokukra betáblázott adósságuk van, hogy adójuk csökken­tése végett január hó 31 ig a városi adóhivatalnál jelentsék be. a későbben beadott tehervallomás nem vétetik figyelembe. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) id. Ván Sándor alsókisteleki tanyás birtokát azonnal haszonbérbe is kiadja. Ugyanott 50 vontató szénája tavaszi szalmája és polyvája van eladó. 8 hektó gázolt törkölyt harma­dából kifőzésre kiad Tudakozódhatni Bocskai u. 4 sz. házánál. Simon Sándornak alsófehértói tanyáján 100 kéve kukoriczaszára, 1 kazal anyaszónája és 1 kazal rozs- buzaszalmája van eladó. Tudakozód­hatni Kórház utcza 12 sz. házánál. VI. kér. Szép utcza 8. sz. alatt 10 drb 5 hónapos malacz eladó. Eácz-féle mesterséges keserűviz jobb és olcsóbb a természetesnél. 1 liter üveg nélkül 30 fillér. Kapható Rácz János gyógyszer- tárában. VII. kér. Kármán utcza 9 sz. Bukovic8 Albert-féle lakóház eladó. Tudakozódhatni Vas József tulajdo­nosnál hetipiaczok alkalmával a hely­színén, vagy balotai tanyáján. Polgárdi pusztán puhafa kap­ható 35 koronáért ölenként. Bőzse feléből bazahordható. Jelentkezhetni Loscbitz Sándornál vagy Szekulesz Ja­kabnál. Halász D. Sándor balotai 180 hold tanyás birtokát eladja, esetleg 30 hold őszi vetéssel bérbe is kiadja. Goldmann Miksa fényképészeti műterme elsőrendű munkaerő folytán ismét zavartalanul működik és a kö­zönség szives pártfogását kéri. ifj. özv. Bacsó Józsefnénak felsőszállási földjén kukoriczaszára van eladó. Tudakozódhatni VI. kér. Huszár utcza 14. sz. lakásán. Felhivatnak mindazok, kik az alsó szőlők között csőszöknek vállal­koznak, hogy a feltételek megbeszé­lése végett a hét folyamán Balog Sándornál VI. kér. Hunyadi utczai lakásán jelentkezzenek. Simon Sándornénak felsőfe- hértói 60 hold szántó és legelő ta­nyás birtoka 2 hold szőlővel haszon­bérbe kiadó. A 2 hold szőlő Szent- györgy napkor átvehető. Ugyanott 100 szál jegenyefa és 50 szál akáczfa szálanként eladó. Tudakozódhatni Kórház utcza 12 sz. házánál. Hoffer testvérek Inoka pusztai birtokukból 280 hold irtáserdő legelő juhok legeltetésére — szin és akollal — bérbe adatik. Ugyanott 30 vontató széna, 70 kereszt zabszalma és ennek polyvája eladó. Tudakozód­hatni Német Mór megbízottnál II. kér. Nyíl utcza 2 szám. Lapunk kihordásához egy ügyes és megbízható egyént keresünk. Németh Imréné Kármán utcza 7. sz. lakóházát eladja, esetleg Szent- györgynapkor bérbe is kiadja. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Elveszett a Széchényi utczában kis velenczei arany karperecz zafír kővel. Becsületes megtaláló illő jutalom ellenében adja vissza a lap kiadó- hivatalába. Tanuló leány felvétetik Welsz Mihályné mosó és vasaló intézetében II. kér. Nagy utcza. Pintér Gy. István VI. kér. Petőfi utcza 34. sz. és VII. kér. Toldi utczai lakóházát, téglagyáron kívül lévő 2 hold szőlő és szántóból álló birtokát és alsószállási 2 bold szántó­földjét eladja. Tudakozódhatni VII. kér. házánál. Gulyás Ferencz plébános fü­zesi tanyáján 200 kereszt búza és rozs szalmát és 100 kereszt zabszal­mát ad el. Szalai K. Imre városi szőlőjébe fordítókat és alsókisteleki birtokára ölfavágókat keres. Tudakozódhatni V. kér. Alkotmány utcza 2. számú lakásán. Vili Lajos Vajda utcza 4 sz. lakóházát és fehértói földjét tanya épülettel eladja. Havas János felsőszállási Zilah István-fóle bérelt birtokára egy konvenczió8 bérest azonnal felfogad. Tudakozódhatni a helyszínén. Gyenizse Antal Műúton aluli 10 kapa szőlőjét két darabban eladja. Tudakozódhatni füzesi tanyáján. Ifj. Banga Pálnénak Alsókis­teleki Szalai K. Sándor-féle bérelt birtokán 50 drb. anyabirkája van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. özv. Győré Jánosné Vihar utca 11 sz. lakóházát és alsónádasokban lévő 2 drb. nádasát eladja. Tudako­zódhatni Gyenizse László megbízói­nál Hunyadi utczai lakásán. Fehér Sándor rekettyéi özv. Bábud Istvánné-féle bérelt birtokán 4 drb. választási malaczot és 10 drb. birkát ad el. Berényi Balázs Alsószálláson akáczfát fordittat ki. Tudakozódhatni a helyszínén. Keresztes József vendéglős egy éves cselédet mindenesnek azonnal felfogad. A halasi Hitelbank a kövér sertést a legmagasabb árban veszi. Jeges Sándornak Jókai utcza 29 sz. házánál tűzifája, méze, almája j és baraczkpálinkája van eladó. Fel- ! sőkisteleki tanyáján fias tehenei és j marhái vannak eladók. Papp Gizella állami tanítónő Pósta utcza 5. szám alatti lakóházát eladja. Tudakozódhatni fenti lakásán. Csinosan butorozottszobakülön bejárattal kiadó Eötvös utca 5. szám alatt. Szép utca 2. számú ház eladó. Bővebb felvilágosítás nyerhető Orbán féle vendéglőben (vasút mellett). Egy vagy két csinosan búto­rozott szoba konyhával kerestetik. Czim a kiadóhivatalban. Egy ügyes takarítónőt keres Polgár Sándor. Tudakozódhatni a ke­reskedelmi banknál. özv. Papp Mihályné Eskü-téri lakóházát örök áron eladja. Az öreg szőlőkben levő 2 hold jókarban levő karós szőlője gyümölcsössel és lakó­házzal, mellette levő 1 hold szántó­val és Rekettye szélben levő 1 hold szőlő és 4 hold szántó és kaszálóját örök áron eladja, esetleg haszonbérbe is kiadja. Tudakozódhatni fenti lakásán. id. Nagy Pál Pálnak alsókis­teleken Szalai K. Imre tanyáján 9 drb. választási malacza van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Első magyar részvény serfőzde ?gynevezett tavasra idinysöro február 1 - tői kapható Kómeri Gyula Borke­reskedőnél. Egy szép modern gyermek­kocsi eladó. Fő utcza 53 sz. alatt. Bádóczi Pál tudatja, hogy Szüle Lajos alsóvárosi gőzmalmát megvette és üzembe helyezte. Kéri a közönség pártfogását. Tasnádi Dénesnének Sip utcza 1 sz. lakásán 2 deczimál mázsája és több rendbeli uj závárai vannak el­adók. Juhász Ferencz táneztanár ér­tesíti az ifjúságot, hogy az esti táncz- tanfolyamra még lehet beiratkozni az önképző körnél, hol a legújabb tán- ezok lesznek betanítva. özv. Nagy Kálmánná Király utcza 2 számú lakóházát és Mamlecz Antal és Sipos Antal szomszédságá­ban levő szőlőjét eladja. Lakásán egy hosszú finom férfi télikabát, egy szőlőzuzó és egy szőlőprés van eladó. Egy bútorozott szobát külön bejárat­tal és villanyvilágítással is kiad. Krammer János zsanai tanyá­ján 1000 szál akáczfát lábon parcel­lánként január 13 án d. e. 9 órakor a helyszínén önkéntes árverésen elád. Horváth Sz. István Óvoda utcza 8 sz. lakóházát kedvező fizetési felté­telek mellett örök áron eladja. Árába földet vagy szőlőt is átvesz. Ugyanott egy 3 szobából álló lakás azonnal kiadó és egy uj meidinger kályha eladó. Gazdag Sándor tudatja, hogy hentes üzletét a városi huscsarnokból saját házába Jókai utcza 5 sz. alá helyezte át, hol naponta friss sertés j hús, birkahús és zsírnak való szalonna- j háj kapható. Kéri a közönség párt- j fogását. Literes üvegek kaphatók Prä­ger Forencz Nefelejts utczai lakásán. Kulcsár Imre sertéskereskedő tudatja, hogy sortésüzletét tovább is folytatja. Szőlőbeli lakásán 6 hektó fehér bora is van eladó. Egy 40—50 óv körüli házvezetőnőt keres. Táviratok a miniszter- elnökség sajtóosztályától. Vezérkarunk jelentése. Budapest, január 3. Hivatalos. Orosz hadszíntér : A be8szarábiai arcvonalon tegnap is egész napon át elkeseredetten folyt a harc. Az ellenség mindent elkövetett, Toporantz környékén, hogy vonalainkat szétrobantsa. Miden áttörési kísérlet meghiúsult derék csapataink vitéz el­lenállásán. A beszállított hadifoglyok száma három tiszt és 850 főnyi legénység. A Szereth torkolatánál, az alsó Stripánál, a Kormin pataknál és a Styr mentén az oroszok elszigetelt előretöréseit visszavertük. Az északkeleti arczvonal számos helye ellenséges tűz alatt állott. Olasz hadszíntér : Különös esemény nem történt. Délkeleti hadszíntér : Mojkovácnál elűztünk egy monte­negrói osztagot, amely a Tara északi partjára merészkedett. A helyzet változatlan. A német vezérkar jelentése. Berlin, január 3. Nagyfőhadi- szállás jelenti : Nyugati hadszíntér: A Labassóbethunei országúitól északra egy nagy robbanásunk teljes sikerrel járt. Ellenség lövészárkait, valamint az egyik összekötő utat a robbantás betemette. — Az árkot megszállva tartó ellenség életben maradt része, amely futással igye­kezett megmenekülni, hatásos gyalog­sági és géppuskatüzünkbe került. Éhez csatlakozva széles arczvonalon meglepő tüzelésünkkel rajta ütöttünk az ellenséges árkok legénységén, amely részben gyors futásban keresett menedéket. Többi arczvonalon nincs jelentősebb esemény. Amikor a fran- cziák újév napján Elszászban Sutter- bacht ágyuzták, a templomból kijövet egy fiatal leány életét vesztette, egy asszony és három gyermek megse­besült. Keleti hadszíntér: Oroszok különböző pontokon ugyan­olyan sikertelenséggel folytatták kísér­leteiket járőr és vadászkülönitmónyeink ellen, mint előző napokon. Balkán hadszíntér: Különös esemény nem történt.

Next

/
Thumbnails
Contents