Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-07 / 1. szám

XIV. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas 1914. január 7. Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................... 6 kor. 1 Vidékre ........... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos Hirdetések. Az állami népiskola tantestü­letének értesítése szerint a pusz­tai lakosok szabadon kóborló kutyái az iskolába járó gyerme­kek testi épségét állandóan ve­szélyeztetik. Vannak gyermekek, akik a kóborló kutyák miatt kiséret nélkül az iskolába menni nem is mernek. — Figyelmez­tetnek tehát a pusztai lakosok, hogy kutyáikat nappal tartsák kötve, szájkosárral, vagy térden alul érő kolonczokkal lássák el, annyival is inkább, mivel azon kutyatulajdonosok, akiknek ku­tyái az iskolába járó gyermekek testi épségét veszélyeztetni fogja, kihágásért egy hónapi elzárással es 400 korona pénzbüntetéssel, amennyiben pedig a közveszélyes kutyák a gyermekeken 8 napon felüli testi sértést is okoznának, gondatlanság által okozott súlyos testi sértés vétségéért 3 hónapig terjedő elzárással fognak bűn­tetteim. Felhivatnak mindazon adó­fizető polgárok, kiknek betáblá­zott tartozásuk vau, hogy adójuk csökkentése czéljából azt a vá­rosi adóhivatalnál f. évi január 3 l-ig jelentsék be. Felhívja a hatóság a kereske­dőket és iparosokat, hogy tanon- czaikat az ipariskolába pontosan járassák, mert az igazolatlan mulasztó tanonczok gazdái ellen a kihágási eljárás folyamatba tétetik, s 40 koronától 400 koro­náig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén megfe­lelő elzárással bűntetteinek. A mezőhegyesi m. kir. ménes birtok 1000 drb 1 éves mango- licza tenyészkant és 300 drb kocza sertést bocsájt a gazdasági felügyelőség közvetítésével a gazdaközönség rendelkezésére. A kanok ára köztenyésztésre 80 korona, mig a kocáké 90 korona. A szállítási költséget a város viseli. Az árak márczius végéig érvényesek. Akik a kanokból és kocákból beszerezni óhajtanak, sürgősen jelentkezzenek a főjegy­zői hivatalnál. A város a Halasra érkező állami mónlovak részére szénát keres megvételre. Eladni szándé­kozók a városgazdái hivatalnál jelenkezzenek. A városi adóhivatal és katasz­teri nyilvántartói hivatal közhírré teszi, hogy a felhalmozódott munkálatoknak kellő időben való elvégezhetése miatt magánfelek- nek értesítést csak vasárnap d. e. 8 —10-ig és szerdán d. e. 8—12-ig adhat Miért is kéri a közönséget, hogy hivatalos ügyeit a kitűzött napokon ren­dezze, mert más időben a hiva­taloknak nincs módjában érte­sítést adni Ez a hirdetmény az adófizető osztályra nem vonat­kozik, az adók bármely napon fizethetők. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) Eladó birtok. Harka-Kötény­ben 131 kát hold föld (40 hold szántó, többi legelő és erdő) eladó. Tudakozódhatni özv. Kanyó Ferencz- nónél Kiskunfélegyházán, Iskola utca 14 szám alatt. Sárosi Antal pirtói állomás melleit levő 64 holdból álló szántó, kaszáló,, szőlő és gyümölcsös birtoka örök áron eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. özv. Berta Imréné Károly és Sereg utczába njiló lakóházát egy házhellyel együtt kedvező feltétel mel­lett eladja. Tudakozódhatni Szalai János Kőhíd utczai lakásán. Hermán Dénes lakóháza eladó, esetleg Szentgyörgynaptól kezdve bérbe is kivehető. Nagyobb meny- nyiségü ölfája, alig használt 2 hektós gyorsfőző pálinka kazánja felszerelés­sel, 1 teljesen uj oroszszánkója ésszóda- gyára jutányosán eladó. Tudakozód­hatni Dohány utcza 3 sz. lakásán. A Népsziget közvetlen szom­szédságában levő Jóba-féle szőlő s veteményes örök áron eladó, esetleg bérbe kiadó. Tudakozódhatni Eötvös utcza 2 sz. alatt. Kanya József trágyát keres megvételre. Tudakozódhatni Nagy utczai házánál. Blum Hermann vadkerti szőlő- telepére egy családos embert keres kapásnak. Jelentkezhetni lehet Halason Korona utcza 3 sz. lakásán. Vincze Györgynek Prónayfalva község határában a Szalai-fóle ma­jorban uj szecskavágó járgánya van eladó. Tudakozódhatni Fleisz Fe- reneznél Kisfaludi utcza 37 sz. la­kásán. Aki köhög, rekedt, vagy hu- rutos, használjon kárpáti fenyő mell czukorkákat. Kapható Mikes Ferencz gyógyszertárában Halason, Fő utcza, özv. Fekete P. Imréné Halász D. Francziska zsanai 70 hold szántó és kaszálóból álló birtokát vetéssel azonnal bérbe kiadja. Tudakozódhatni Battyányi utcza 12 sz. házánál. Babó Ferencz v. gazda Sertés piacztóri uj lakóházát és felsőszállási 16 láncz tanyás birtokát kedvező feltétel mellett eladja. Kolozsváry Kiss István vadász­társai nevében értesíti a szőlőbeli lakosokat, hogy f. hó 8-án csütörtökön vadászatot tartanak, miért is kérik az érdekelt lakosokat, hogy ezen napon lehetőleg lakásukon tartózkodjanak. Paprika Istvánnak Rekettye pusztai birtokán 1 kazal rozs búza szalmája ölenként 24 koronáért van eladó. Tudakozódhatni Paprika Mihály megbízottnál a helyszínén. Feró Dezső Mélykúti útban levő üzletét lakóházzal együtt eladja, Czuz, köszvény és mindenféle hűléses fájdalmaknál kitűnő hatású szer „Reumán.“ Kapható Mikes Ferencz gyógyszertárában Halason, Fő utcza. Nagy Oz. Antal Hajó utcza 12 sz. lakóházát eladja. Tudakozód­hatni a helyszínén. özv Papp Mihályné felső- rekettyei 2 hold tanyás szőlőjét, a mellette levő 1 hold szántóföldjét és ugyanott levő 1 hold szőlő, 4 hold szántó és legelőjét kedvező feltétel mellett eladja. Tudakozódhatni Eskü­téri házánál, hol egy külön álló lakást, kiszolgálásért ingyen kiad. Molnár utcza 5 sz. alatt egy bútorozott szoba azonnal bérbe kiadó. A róna. kath. egyház a kath. temetőben mintegy 14—15 méter ölfát szándékozik kivágatni. Vállal­kozók tudakozódhatnak Halász D. Sándor egyházgondnoknál, vagy az egyházi pénztárnoknál, az egyház adószedői hivatalban. Hajhullás és hajkorpásodás ellen a „Rácz“-féle bajszesz kitűnő. Kapható 70 fillérért és 2 koronáért a Kácz patikában. Dr. Paprika Antal ügyvéd Osengeri utczai lakásán egy Meidinger kályha eladó. özv. Szűcs Ferenczné III. kér. Székely utcza 1 sz. lakóházát örök áron eladja. Tudakozódhatni Mélykúti ut 6 sz. alatt özv. Gál Sándornénál. Martini Róza ésJunda Kossuth utczai házukat eladják. Tudakozód­hatni a helyszínén. A legelőkelőbb, a legmegbíz­hatóbb, a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, a legfügget­lenebb budapesti Napilap „Az Újság.“ — Munkatársai a magyar zsurnalisz­tika, a magyar irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő: Gajári Ödön. Szerkesztő társ: Dr. Agai Béla. — Előfizetési árak : Egy évre 28 K, félévre 14 K, negyedévre 7 K, egy hónapra 2 40 K. — Az Újság elő­fizetői a Divat Salont negyedévre 2.50 К kedvezményes áron rendel­hetik meg. — Az Újság karácsonyi számát, mely tartalmával és terje­delmével szenzáció számba megy, megküldjük minden uj előfizetőnek is, aki január hó 1-től számítva már most beküldi az előfizetési összeget. özv Gyenizse Antalné pirtói 6 hold szőlő és gyümölcsös telepét a vasút állomás mellett, továbbá Gyűdi síkon levő З’/д hold szőlő, szántó és gyümölcsösét örök áron eladja. Tudakozódhatni Kárpát utczai lakásán. • Répási Lajos Kőhíd utcza 14 sz. lakóházát örök áron eladja. — Ugyanott kész bútor is kapható. 1500 drb vályogja is van eladó. Rendek István asztalos mester egy jó családból való.fiút tanoncznak felfogad. Lakása Himző utcza 3. sz. Rácz-rum essentiája 60 fillér 2 liter kitűnő rum készítésére. Jama­ica rum essentia is kapható 40 fillérért Rácz János gyógyszertárában Németh A. Benő felső-rekettyei 62 hold tanyás birtokát eladja. Felső­szállási 15 hold birtoka pedig őszi vetéssel több évre bérbe kiadó. — Tudakozódhatni felső-szállási tanyáján, hol szénája, szalmája, kukoricza szára és disznói vannak eladók. Jeges József kosárfonó fűz­vesszőt keres megvételre. Elvállalja feliből is, vagy kész kosarakért be­cseréli. Kaucsuk és nádból készített finom kézi kosarak és gyermek ko­csik csakis nála szerezhetők be a legolcsóbb árért. Üzlete Y. kér. Bálvány utcza 18 sz. 11 város jivíjááit A legtöbb panasznak ez a refre- inje nálunk : sok a pótadó. лгга azonban, hogy azt csökkenteni is lehetne anélkül, hogy a szükséges kiadásokat reducálni kellene, nem gondolnak. Az nem jut senkinek az eszébe, hogy a jó jövedelem a pol­gárokat jobb adóalanyokká változ­tatja, s hogy a pótadó — viszony­lagosan — a polgárok vagyonosodá- sával elviselhetőbbé válik. Lássuk tehát azokat a tényezőket, amelyek fentieket létrehozzák s a melyek az annyira óhajtott pótadó- leszállitást eredményezik. Ez az iparnak nagy mértékben való támo­gatása, az idegen forgalom emelése s a szomszédos községeknek Halashoz való édesgetése. Az első esetben nemcsak uj adó­alanyhoz jutnánk, hanem kereset­forrást találna a munkásság, amely élelmének úgyszólván nyáron való beszerzésére van utalva; a második esetben erősbödnék az ipar és keres­kedelem ; végül pedig Halas köz­ponttá válnék, s irányitója lehetne a szomszédoknak. Ezeknek a kivitele nem nehéz. Nem kell más hozzá, mint a város iránt érzett igazi szeretet, munka­kedv és dolgozni akarás. Ez pedig a város vezetőiben megvan, miért is remélhetjük, hogy valahára Halasnak is virrad*! —xi.

Next

/
Thumbnails
Contents