Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1911 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-04 / 1. szám

XI évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas 1911. január 4. г Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap Szerkesztőség: Molnár-utcza 1482. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE: helyben ............. 6 kor. | vidékre ............. 8 kor. Egyes szám ára 6 fillér. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény petit soronként 12 fill. Magánosoknak 16 fill. — Nyilttér külön dij szerint Megjelenik minden szerdán. Hivatalos hirdetések, Az általános jövedelmi pót­adó mérséklése czéljából felhivatnak mindazok, kiknek betáblázott adós­ságaik vannak, hogy ezen tartozásai­kat az adójegyzői hivatalban még e hó folyamán okvetlenül jelentsék be. — A telekönyvi bekebezósi végzés vagy törlesztési könyvecske minden esetben behozandó. A városi kózgyám tudatja, hogy az árvaszék határozata folytán néhai kk. Balla Mária hagyatékát képező különböző házi ingóságok f. hó 7-én, szombaton délután 3 órakor Bukovics József VI. kér. lakóházánál megtartandó szóbeli nyilvános árve­résen készpénzfizetés mellett el fog­nak adatni. Felhívja a rendőrhatóság azon kereskedőket és iparosokat, kik tanonczokat tartanak, hogy tanon- czaik ipariskolába való pontos járá­sáról annyival inkább gondoskodja­nak, mert az igazolatlanul mulasztó tanonczok főnökei, mesterei a tör­vény értelmében 40 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén pedig meg­felelő elzárással fognak büntettetni. v'fr^ei>V özv. Molnár Mihályné sz. Kovács Juliánná V. kér. Csillag-utca 5 sz. lakóházát örök áron eladja. Vevő nem jelentkezése esetén f. hó 26-tól kezdve bérbe kiadja. Érte­kezhetni vele a helyszínén. Nagy Sarkadi Lajos füzesi szélmalma a hozzátartozó házzal, kerttel és telekkel f. hó 12-én d e. 9 órakor a bíróság árverési termé­ben birói árverésen el fog adatni. Feltételek megtudhatók dr. Hof­meister Juda ügyvéd irodájában. Dömötör Lajos rekettye!, Komlós-féle haszonbérelt tanyájára egy baromfikertészt azonnal felfo­gad. Baromfit is ad el. Bernáth Lajos tanár Bern utczai lakóházát és Dobó-féle telepi földjét eladja. Értekezhetni vele fenti házánál. Varga Imre debeáki vin- czellér nagyobb mennyiségű fát ad ki vágásra Értekezhetni vele déle­lőttönként a Biró-féle vendéglőben. özv. Sándor Mihályné örö­kösei Szabadkai ut mentén levő földjüket eladják. Értekezhetni Sán­dor Sándor megbízottal. Kmeth Benő tudatja, hogy a szecskavágást ismét megkezdte. Szecskát naponta vág. Tudatja to­vábbá, hogy gramofonok javítását elvállalja. — Kéri a közönség párt­fogását. Megérkeztek nagy válasz­tékban az arany double szímüvegek és zwickerek, továbbá vakdi nikkel szemüveg és zwickerek, amelyek bámulatos olcsó árban kaphatók Faragó Sándor órás, ékszerész és látezerósznél. Hőmérők (szobai és ablak) mindenfele nagyságban és árban. Kérem szives megtikintését, minden vótelkónyszer nélkil. Grál 'T. István örökösei VII. kei. Tompa utep, 18, sz.lakóházukat és kisteleki útban levő szőlőjüket eladják. Értekezhetni Gál István megbízottal. Decker József ékszerész és órás Kolozsváry-féle bazárban levő üzletében nagy raktárt tart meny­asszonyi, és alkalmi ajándékok­ból, úgymint: aranyfülbevalók­ból, tömör aranykarikákból, köves gyűrűkből, arany és ezüst hosszú nyak- és féríilánczokból, arany kar­kötőkből, brostűkből, arany, ezüst és nickel férfi és női órákból, ébresztő és ingaórákból, chinai dísztárgyak­ból és tajtékárukból, melyeket a leg­olcsóbb árban árusít. Kéri a közön­ség pártfogását. Nagyon szép. 10 pár faj­galamb, esetleg páronként is eladó. Czim a kiadóhivatalban. ifj. Halász D. Ferencz és testvérei Zsana pusztán levő akáczo- sukat f. hó 16-án délelőtt és folyta­tólag árverés utján apróbb részle­tekben.is eladják. Práger Dávidnak egy 500 kilós hitelesített deczimál mázsája és egy jókarban levő rópavágója van eladó. Megtekinthető Fő-utcai laká­Süti. Dr. Gesmai József városi orvos ismételten tudatja, hogy lakása az alsó ovoda utczájában levő Bikádi féle házban van. Menyasszonyok és vőlegé­nyek mielőtt karika gyűrűt vásárol­nának, forduljanak bizalommal Fa­ragó Sándor órás, ékszerészhez, ahol a legolcsóbban szerezhetik be szük­ségletüket. — Mélyen leszállított szabottárak. Karika gyűrűkbe a vésés teljesen ingyen és azonnal. A Füle Mihály-féle Mély­kúti ut 16 sz. lakóház eladó. Érte­kezhetni' Kristóf József tanárral Kossuth utczai lakásán. Károly András műut mel­letti 7 kapa szőlőjét lakóházzal, el­adja. Értekezhetni vele a Dévics Károly-féle házban (Kötő utcza) Kiskunhalas város térképe leszállított árban kapható lapunk kiadóhivatalában. Jeges Benő épület és bútor- asztalos tudatja a közönséggel, hogy II. kér. Szabadságtér, Kölesei utcza 2 sz. alatt asztalos üzletet nyitott. Elvállal minden e szakmába vágó épület és bútor munkát. Kéri a kö­zönség pártfogását. Goldgruber Ármin tudatja, hogy Párisi nagy áruházában állandó nagy raktárt tart tölcsérnél küli Eufon beszélőgépekből és nagy töl- cséres gramofonokból. A legújabb felvételű dupla nagy lemez 2 kor. 40 fill. Kaphatók ezeukivül gramo fontűk és alkatrészek, a legdivatosabb kézi munkák és hozzávaló selymek nagy választókban, mélyen leszállí­tott árban. Ugyanoda tanuló fiú fel­vétetik. Két- darab l/s éves egészsé­ges malacz eladó ifj. Szalai Pál Ka­zinczy utcza 4 szám alatti lakásán. Törcsérnélküli gramofonok (Eufon) jutányosán, részletfizetésre is kaphatók Pressburger Ferencznél. A legújabb felvételű nagy duplale­mezek darabja 1 frt 25 krajezár. A ref. egyház 63000 kor. alapítványi pénzéből föld és házra mérsékelt kamatláb mellett jelzálog biztosítással kölcsönt ad. Tóth V. Imre téglagyáron felüli szőlője 1 hold szántó-vetéssel és lakóházzal eladó. Vevő nem je­lentkezése esetén bérbe is kivehető. Értekezhetni vele a helyszínén. Lázár Józsefnek alsó-fehér- tón 1500 kéve kukoriczaszára és nagyobb mennyiségű zabszalmája van eladó. Értekezhetni vele alsó­fekete földekben levő tanyáján, hol 1 boglya etetni való árpaszalmát és 2 boglya anyaszénát ad el. Felhívás előfizetésre. Január hó 1-ével uj évne­gyed kezdődött; felkérjük azo­kat, kik előfizetőink sorába lépni óhajtanak és a kiknek elő­fizetése lejárt, hogy a meg­rendelést mielőbb megtenni, liieive megújítani szivesicedje- nek, hogy a lap küldése fen n- a к a d á s t ne szenvedjen. Lapunk sok ezer kézen meg­fordulván, igen alkalmas köz­hasznú. magán, kereskedelmi és ipari vállalatok hirdetéseinek közzétételére. Lapunkban közölt hirdetések feltétlen haszonnal járnak, a miket jutányos árban számítunk. a lap ára helyben házhoz küldve egy évre 6 korona, vidékre postán küldve 8 kor. Tisztelettel: A kiadóhivatal. Politikai szemle. A magyar országos bizottság múlt szerdán megalakult és elnökévé Zichy Ágost grófot, közéletünknek ezt a régi, tiszteletreméltó alakját választotta meg, a ki immáron 32 esztendeje vesz részt a delegáczió munkálataiban. A delegácziók munkája az idén rövid volt. Csak arra szorítkozott, hogy az alkotmányos rend folyto­nosságáról a közösügyek költségei tekintetében is gondoskodjék. * A rövid, karácsony ésujesztendő között való ülésezésnek nagy jelen­tőségét az adta meg. hogy ezúttal először, Ferencz Ferdiuánd főher- czeg, trónörökös mondta el a király nevében a delegácziók ülésszakát megnyitó királyi beszédet. Az orszá­gos bizottságok tárgyalásait bevezető királyi beszéd mindenkor európa- szerte nagy érdeklődésnek volt a tárgya. Ezúttal még fokozta az álta­lános érdeklődést az ország trónörö­kösének első alkotmányos funkciója. Szeretetteljes figyelem fordult fenn­költ személye felé s az ország örven­dett rajta, hogy alkalma nyillott szemtől-szembe állani a trónörökössel * Ferencz Ferdinánd trónörökös csupán egy napot töltött a magyar fővárosban. Deczember 28-án este indult Bécsből és 29-én reggel hat órakor érkezett Budapestre. A trónörökös 29-én délelőtt tizenegy órakor fogadta az osztrák delegáczió, tizenkét órakor a magyar delegáczió tagjait a budai királyi várpalotában. Ünnepies fogadtatás a trónörökös érkezésénél nem volt s csak a ' szo­kott hivatalos személyek fogadták a pályaudvarnál a főváros nevében. A Várban fogadásánál ugyanazon szer­tartások voltak, melyek a király ér­kezésénél szokásosak. A delegáczió nyitásának szertartásai szintén ugyan olyanok voltak, mintha a király nyitná meg a delegácziókat. * A trónörökös a delegácziót oly beszéddel nyitotta meg, a melynek megnyugtató külügyi tartalma Euró- paszerte élénk és örvendetes vissz­hangot fog kelteni a béke minden igaz barátjának a szivében. О fensége beszédében bejelen­tette, hogy a haditengerészetnek „nagyobb összegekre vau szüksége.“ A nagytipusu csatahajók építése, illetőleg a flotta újjászervezése immár elodázhatatlanná vált. Az összes tengeri hatalmak e tekintet­ben már is előttünk járnak. Partjaink biztonságáért, kereskedelmi és hadi kikötőinkért, a hazai tengeren való hatalmunk épségéért, ily nagytipusu, modern hajók építése nélkül a had­vezetőség a felelősséget többé el nem vállalhatná. A megnyugtató külügyi passzu­son, a nagytipusu hajók építésének bejelentésén kívül csak még egy momentumot tartalmaz a király ne­vében elmondott beszéd : a bizalmat a delegácziók kipróbált belátása és „hazafias buzgalma“ iránt. Ez aránylag rövid beszéddel mu­tatkozott be a magyar korona leendő viselője a magyar politikai világnak. * A főrendiház deez. 28-án ülést Mártott, a melyen vita nélkül elintézte a képviselőház által legutóbb elfoga­dott törvényjavaslatokat és jelenté­seket. Felszólalás mindössze kettő volt. * A haditengerészet az 1911-iki költségvetésben több mint 300 millió koronát kér a tengerészet hiányzó felszerelésének kiegészíté­sére. Ez összegnek Magyarországot megillető kvótaszerű összege 110 millió korona. A közös miniszteri tanácskozásokon a magyar kormány kijelentette, hogy a tengerészet követeléseihez csak az esetben járul hozzá, ha a hadvezetőség garantálja, hogy az egész 110 millió korona a magyar gyáriparnak jut. — Ezt az osztrák körök miuden- képen meggátolni igyekeztek, a ke­reskedelmi miniszter azonban feltét­lenül ragaszkodott álláspontjához.—- Hosszas tárgyalás után F;" 9

Next

/
Thumbnails
Contents