Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1908 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1908-01-01 / 1. szám

Dr. ERDÉLY ÁRPÁD JÁNOS V. EGYETEMI TANÁRSEGÉD, BELGYÓGYÁSZ KISKUNHALAS, BEM-UTCA 7. SZÁM VIII. évfoljam. i. szám. 'Kiskun-Halas 1908. január 1. KISKUN-HALAS SZERKESZTŐSED: KIADOH Molnár ute/,a Helyi Értesítője. ára. A. fílláv ^ Egyes szám ára 4 fillér. Közgazdasági, Társadalmi és Politikai Heti Néplap. HIRDETÉSEK DIJA : Hív. petit soronként 12 fillér Magánosoknak 16 fillér Vastag betűkkel 24 fillér. Nyilttér külön díj szerint. Megjelenik minden szerdán. Előfizetési ár egy évre helyben 4 kor., vidékre 6 kor. Hivatalos hirdetések. A városi mérlegház az 1908. év elejétől kezdve házi kezelésbe fog vétetni. A kezeléssel Nemes Sándor nyugalmazott csendőr őr­mester bízatott meg, ki a méréseket télen délelőtt 8—'/»12-ig, délután 2—5 óráig, nyáron pedig délelőtt 7—'/»12-ig, délután 2—5-ig fogja végezni. — A mérési dijak a kö­vetkezők lesznek: szarvasmarha, bivaly, ló, öszvér szamár darabon­ként 20 fillér, — sertés próbamé­rése 8 fillér, eladásnál 16 fillér, — malacz próbamérése 4 fillér, eladás­nál 8 fillér, —juh, kecske darabon­ként 3 fillér, baromfi darabonként 2 fillér, — gabona és egyóbb termény, kocsirakomány, gyapjú és toll, élelmi szerek, iparj czikkek vagy egyóbb tárgyak mótermázsánként 4 fillér. A mórlegházba másnak, mint az eladónak és vevőnek bemenni ti­los. — A mérlegkezelő lakása Haj- nal-utcza 1145 szám alatt van. A város fehértói erdejében vágott ölfa kifuvarozásának vállalata a városgazdái hivatalban 1908. évi január hó 2-án délelőtt 9 órakor fog nyilvános árlejés utján kiadatni. A szőlőbirtokosok panaszt tettek a hatóságnál, hogy a sző­lők között állandó lakással biró egyének szabadon levő baromfiai a szomszédos szőlőkben az elterített trágya, szalma, dudva, vagy polyva szétkaparása által érzékeny károkat okoznak, panaszoltatott továbbá, hogy az ott szabadon levő mérges természetű kutyák ajáró-kelő lakos­ságnak, különösen pedig az iskolás gyermekeknek biztonságát állandó veszélynek teszik ki. — Miután e panaszok valódiságáról a hatóság meggyőződött, figyelmezteti az ér­dekelteket, hogy baromfiaikat zárt helyen tartsák, mivel a szbadon ta­lált és kárban ért baromfiak a káro sült által minden következmény nél­kül kiirthatók, sőt a kárt tevő ba­romfiak tulajdonosai mezőrendőri kihágásért még meg is fognak bűn­tetteim; — mérges természetű ku­tyáikat pedig legalább nappal rend­szeresen megkössék, mert azon ku­tyák tulajdonosai, mely kutyák bár­kinek testi épségében, ezen óvintéz­kedés elmulasztása következtében kárt tesznek, érzékeny pénzbírság­gal és egy hónapig terjedhető el­zárással fognak büntettetni. Felhivatnak mindazok, kik a város fehértói erdejéből ölfát vásá­roltak, hogy azt e hét folyamán ok- petlenül kifűrószeltessók. Magán hirdetések. Németh A. Benőnek a felső rekettyéi szőlők vegén levő 61 hold szántó, kaszáló, erdő és legelőből álló tanyás birtoka, 4 hold szőlő és gyümölcsössel egészben vagy rósz letekben örök áron eladó, esetleg 20 hold őszi vetéssel is. Ugyanott ök­rök, lovak és tehenek, valamint gaz dasági eszközök és mindenféle ta­karmány van eladó. Felsőszállási ta­nyáján egy kazal árpa szalmája van eladó. Kun T. Jánosné tudatja, hogy a Natkai-féle sziget bejárásá­val szemben levő háztelkét örök áron eladja. Értekezhetni vele 1491. sz. lakásán A kis majsai útra dűlő, volt Silling-féle, utóbb Katona Antal-fóle 66 hold és a műútra dűlő 20 hold, valamint a műútra dűlő Orbán Ká­roly szomszédságában levő 52 hold szántó-kaszáló birtok esetleg vetéssel örök áron eladó. — Felvilágosítás nyerhető Hofmeister testvérek iro­dájában. Tasnádi Sz. Dénes rekettyéi 6 kapa szőlőjét Musa Ferencz, szom­szédságában örök áron eladja, Érte­kezhetni vele V. kér. lakásán. Banga Sándor a gyüdi sí­kon Varga Károly szomszédságában levő 7 hold homok földjét, ugyanott a felső dűlőben 7'/» hold szőlő és szántóföldjét, lakóházzal egészben, vagy részietekben örök áron eladja. Értekezhetni vele a helyszínén. Hubai István a szigeti csősz­ház mellett levő szélmalmában, egy mindenest évszámra felfogad. Zseni Sándornak a Modok Imre-fóle felső kisteleki tanyáján, egy boglya szénája és 65 csomó búza szalmája van eladó. — Értekezhetni vele V. kér. Kórház mellett levő la­kásán. Szanyi János rekettyéi ta­nyáján f. hó 4-én szombaton d. e. 10 órakor ráta számra bognárnak való szilfát ad el. Felhivatik az egyházi adó­val hátralékban levő rém. katholikus lakosság, hogy kötelezettségének az intők kibocsátásával járó költség el­kerülése végett, haladéktalanul te­gyen eleget. Tumó Imre a Dobó-féle te­lepen szőlő alá fél hold földet ad ki felforditás végett Vállalkozni akarók jelentkezzenek Dobó telepi lakásáu. Horváth Istvánnak nagyobb mennyiségű száraz akáczfája van öl­számra vagy mótermázsánként el­adó. Tudatja továbbá, hogy nyers akácz és száraz bognárnak való akácz­fája is van eladó. Értekezhetni vele IV. kér. lakásán. Dr, Turéczy Dezsőnek 556 kéve nádja van eladó. Értekezhetni vele Gazdasági Bankban levő la­kásán. Nemes Sándor felső a rekety- tyei útban Sárvári István szomszéd­ságában levő 20 kapa szőlőjét egész­ben, vagy rószletekbén örök áron eladja. Értekezhetni vele I. kér. 73. sz házánál, a mely szintén eladó. Mészáros Sándor a Besse­nyei telepen az első sorban levő házhelyét, az oda hordott földdel együtt eladja. Értekezhetni Gyugel Eugén megbízottal. Szalai K. Józsefné örökösei V. kér. lakóházukat és a fekete föl­dek között levő 2 drb veteményesü­ket örök árón eladják. Értekezhetni Szalai K. Imre megbízottal, a ki alsó kisteleki birtokára ölfavágokat keres. Özv. Molnár K. Sándorné Kötő-utczai Juhász V. Károly szom­szédságában levő lakóházát örök áron eladja. — Értekezhetni vele fenti la­kásán. Tasnádi Sz. Dénes lakatos­mester egy fiút tanoncznak felfogad. Értekezhetni vele V. kér. lakásán. A róm. kath. iskolánál levő kántor lakás, mely áll : 2 szoba, konyha, éléstár és pinczéből, bérbe kiadó. Értekezhetni Halász D. Sán­dor egyház gondnokkal.

Next

/
Thumbnails
Contents