Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1907 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-02 / 1. szám

VII. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas, 1907. január 2. KÍ S K ü N -I ALA S SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Fő-utcza 1291. Helyi Értesítője. Egyes szám ára 4 fillér. Közgazdasági, Társadalmi és Politikai Heti Néplap HIRDETÉSEK DIJA : Hív. petit soronként 12 fillér. Magánosoknak 16 fillér. Vastag betűkkel 24 fillér. Nyilttér külön dij szerint. Előfizetési ár egy évre helyben 4 kor., vidékre 6 kor. Megjelenik minden szerdán. Hivatalos hirdetések. A -városi székházban levő 7., 8., 9. számú üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozólag av. szám­vevőség január 9-én d. e. 10 órakor nyilvános árverést tart hivatalos helyiségében, hol a feltételek a hiv. órák alatt megtekinthetők. Rabi Mátyás Bodoglár pusz­tai kiskunhalasi lakostól marhalevél hiánya miatt 2 drb ló lefoglaltatott. — Az egyik sötét pej koros kancza, nyakán balról 724 szám, a másik sárga koros kancza, hátulsó bal lába kesely, bélyegtelen. — Az említett lovakra az árverés január hó 9-én a város közházánál fog megtartatni. — Káros addig jelentkezhetik a rendőrkapitányi hivatalnál. Ertesittetik a lakosság, hogy a sertés vész miatt elrendelt zárlat hatóságilag feloldatott. — A heti- piaczokra sertések vészmentes hely­ről felhajthatok. Magán hirdetések. A sóstó-fürdő közelében egy hold jó közép fekvésű szőlőt és gyümölcsöst — lakóház és kuttal — örök áron elád Kiss László nyug. tanár. — Egy, esetleg két hold sző­lőre átaljás munkást is fel fogad. Tóth János tinójárási bérelt birtokára, a fekete majori részre, mintegy 1000 drb birkát vállal évi legeltetésre. Értekezhetni vele Kossuth utczai lakásán. Benedek Albert vaskeres­kedő a Dobó-féle telep mellett levő tanyájára egy baromfi kertészt felfogad. Szőlő miveléshez értők előnyben részesülnek. Értekezhetni vele főutczai kereskedésében. Kocsis Imre VII. kér. 2042 sz. lakóházát örök áron eladja. Érte­kezhetni vele fenti lakásán. Csikós Antal a Vatamányi- féle 26‘/s kapa szőlőjét lakóházzal egészben vagy kisebb részletekben örök áron eladja. Értekezhetni vele I. kér. 205 sz. lakásán. Hogy a Tengeri sósborszesz hatalmas gyógyerejéről bárki is meggyőződhessék, próba üvegeket hoztam forgalomba. Egy próba üveg Tengeri sósborszesz ára 24 fillér. Kapható a készítőnél C z u r da Vilmos gyógyszertárában, úgy­szintén Magyari Domokosnál és Ernyes Józsefnél Kiskunhalason. Jakab Antalnak Vatarnányi- fóle lakóházánál hízott sertések van­nak eladók. Értekezhetni vele fenti lakásán. Odor János 1. kér. 311 sz. lakóházát örök áron eladja. Továbbá egy lova, kocsija szerszámmal és trágyája is van eladó. Értekezhetni vele fenti lakásán. Nagy Szeder István építész az ópitő közönség figyelmébe ajánlja a ház építésre alkalmas beton köve­it, melyeket kívánatra a pusztán is előállittat. — Raktáron tart egyszerű és díszes czementlapokat, kitűnő minőségű tető cserepet, és Rabitz falakhoz gipszet, sodronyszövetet és szőrt. A kereskedelmi bank a Vanyur-fóle házban egy szobás lakást melléképülettel bérbe kiád. Értekezhetni hiv. helyiségében. Grlück Judának ákáczfa és nyárfa hasáb, valamint felvágott tűzifája van eladó. Kívánatra házhoz is szállítja. id. Musa Sándor örökösei a műúton levő 14 kapa 40 n. öl szőlőjüket örök áron eladják. Érte­kezhetni Musa Sándor kőmives megbízottal. Politikai szemig. Kossuth Perencz egy hozzáin- tózett kérdésre határozottan kijelen­tette, hogy a több oldalról tapasz­talható berzenkedés, és alattomos támadás nem fogja megbontani a koalicziót, s miután a pártok mind­egyike eddig vallott programjának sértetlen fenntartásával szövetkezett az ország kormányzásában való részvételre — azt mindegyik párt állni fogja, s együtt marad addig mig az átmeneti időre vállalt teen­dők meg nem valósittatnak ; hiába való erőlködés tehát az, hogy a koalicziót megbontsák, mert annak legfőbb erőssége, a függetlenségi párt összetartása, biztosítja a zavar­talan munkát, mihelyt pedig a vá­lasztói reformtörvény elkészül, min­degyik párt saját programmja alap­ján fog a többségért küzdeni, és az országtól függ, hogy melyik párt­nak biztosítja a közhatalmat. Helyeseljük és megnyugtatónak tartjuk Kossuth Ferencz nyilatkoza­tát, szükségesnek tekintjük azonban azt, hogy mielőbb terjesztessenek elő az alkotmány biztosítékokra vonatkozó törvényjavaslatok, s azo­kat lehető gyorsaságban kövesse az általános választói törvény javaslat, mert nagy érdeke az országnak, hogy az átmenet mielőbb véget érjen, s a kormányzás nem koalicziós alapon, hanem egy egységes, tömör, önma­gában többséget képező párt által, és ennek felelősségére történjék, mivel méltán lehet tartani attól, hogy a hosszú átmenet a politikai párt programmokat elhomályosítja és gyengíteni fogja a függetlenségi pártegyedül helyes álláspontját, és politikai törekvését. * , Derschatta osztrák vasutügyi miniszter támadva a magyar és a közös hadügyminiszter között a a katonai czólra igényelt szállítások tárgyában kötött azt az egyezményt, mely Magyarország rászóró a kvóta arányában való részesedést bizto­sítja, azt a kijelentést tette, hogy 1 előbb lehet a kört négyszögösiteni,

Next

/
Thumbnails
Contents