Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1902 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-01 / 1. szám

1 9^ II. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas, 1902. január 1. KISKUN-HALAS SZERKESZTŐSÉG KIADOTT Fő-utcza 1291 HIRDETÉSEK DIJA : Hív. petit soronként 6 fillér. Magánosoknak 8 fillér. Vastag beinkkel 12 fillér. SZTOSÉG 'TT "I • Tf-1 l * 1 JJ * ő™ Helyi hrtesiloie. a 1291. t/ *1 Közgazdasági és Társadalmi Heti Néplap. Megjelenik minden szerdán. Előfizetési ár házhoz küldve 3 hóra 80 fillér. Egyes szám ára 6 fillér. Hivatalos Hirdetések. Tapasztalja a városi tanács, hogy a lakosok közül többen a rend­őrhatósági tilalom daczára, a szap­panos és egyéb szeny-vizeket állan­dóan és rendszeresen az ntczára erésztik, illetve kiöntik ; — miután az egyes lakosok által követett ezen törvénytelen eljárás közegószségi és köztisztasági tekintetekből meg nem tűrhető, figyelmeztetnek a la­kosok, hogy a szappanos és egyéb szeny-vizeket az utczára kiereszteni vagy kiönteni ne merészeljék, mert kihágásért a rendőr-kapitány által esetről-esetre 40 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fognak biintettetni. Felhivatnak mindazon egyé­nek, kik házbér vallomási iveiket ezideig még be nem adták, hogy azt most már a törvényes következ­mények terhe mellett 48 óra alatt az adójegyzői hivatalba adják be. Magira hirdetések. Horváth testvérek tudatják a közönséggel, hogy az izr. hitköz­ség tulajdonát képező gőz- és kád­fürdőjét ismét kivették haszonbérbe. Fürdeni lehet hétfőn, szerdán és pénteken úgy a gőz mint a kád­fürdőben. Tóth Varjú Ferenez 254. szánni lakóházát örök áron eladja. Értekezhetni Nagy Sarkadi Imre városi tizedes megbízottal. Bakod! István IV. kér. la­kóházát örök áron eladja. Értekez­hetni vele felső-szállási tanyáján. Kocsi Imre pirtó pusztai 32 hold szántó-kaszálló földbirtokát, felsőszáilási 2 hold 500 n. öl szán­tóföldjét, a kisteleki ut mellett levő 12 kapa szőllőjét örök áron eladja. Értekezhetni vele III. tiz. lakásán. Szentpéteri Sándor tudatja, hogy Pirton Nagy Jenő földbirtoká­ból még 500 katasztrális hold van eladó. A venni szándékozók érte­kezhetnek tulajdonossal bármikor a helyszínén, vagy ő vele pirtói laká­sán, vagy pedig László Antallal Tegzes Ignácz házában. Szél Sándor fehértón 600 kéve tüsök-rőzsét ad el, ngyanottan 1 holdnyi területű földet fordításra kiad. Értekezhetni vele II. kér. lakásán. özv. Szekér Józsefné tajó pusztai birtokán egy erdőrészt ölfá­nak kivágat; az ölfa vágásra vállal­kozni szándékozók értekezhetnek Szekér Pál rendőr-kapitánnyal. Gyenizse György felsőkis­teleken 86 hold szántó-kaszálló és legelőből álló tanyás földbirtokát és a rekettyéi utón alól fekvő 5 kapa szőllőjét, ngyanottan egy darab feke­te földjét örök áron eladja. Értekez­hetni tulajdonossal felsőkisteleki tanyáján. Nagy Mézes Károly a mű­úton alól Somogyi János és Varga Imre szomszédságában levő 12 kapa szőllőjét örök áron eladja. Értekez­hetni vele Gusztos Ferenez I. kér. házában levő lakásán. Jimheczki Anna, Bessenyei­iéi házhelyéből egy házhelynek való telket örök áron elad. Értekez­hetni vele I. kér 30. sz. házánál. Gusztos Sándor a köhid ut- czában levő újonnan épült lakóházát, mely áll 2 szoba 1 konyha ,és egy kamrából, örök áron eladja. Értekez­ni vele Kisfaludy utczában lev ő la­kásán. Orsay Károly né, Szentpé­teri Katalin 619. sz. lakóházát örök áron eladja. Értekezhetni lehet ne­vezettel fentjelzett lakásán. A Temetkezési-egylet elnök­sége felhívja az egylet tagjait, hogy vizsgálat végett beadott könyvecské­iket Csütörtök és Pénteki napokon Schmidt Dániel IV. kerületbeli laká­sán átvehetik. Nagy Pál Jánosnak egy 3 éves födöztetésre engedélyezett bi­kája van eladó. Értekezhetni vele Péter Dénes tanyáján. Kovács B. János, Stimáko- vits István szomszédságában a műú­ton alól fekvő tanyás földbirtokát 3 kapa szőllővel együtt örök áron elad­ja. Értekezhetni vele ott a hely­színén. Tóth Istvánná Fridrich Mag­da I-ső tizedbeli Fridrich-fóle lakó­házát, esetleg a róm. kath. temp­lom átellenóben levő Krisanich-fóle házat örök áron eladja. Értekez­hetni lehet tulajdonos nővel fenti lakásán.

Next

/
Thumbnails
Contents