Református gimnázium, Kiskunhalas, 1878

I. Jelentés a halasi reform, egyház levéltárának be­rendezéséről, 1879.. év márczins hó 6. napján. (Felolvastatott az Egyháztanácsnak 1879. május 25-én tartott ülésében.) Nagytiszteletü és tekintetes Egyháztanács! Az 1876. év ápril hó 23-dik napján tartott Egyházta­nácsgyűlés 12. szám alatti végzésében utasítani méltóztatott, hogy az egyház levéltárának rendbeszedését s leltározását teljesítsem; e megbízásnak majdnem három év alatt sikerült csak eleget tennem s most örömömre szolgál kijelenteni, hogy munkámat bevégeztem s van szerencsém jelen alkalom­mal az egyház berendezett és catalogizált levéltárát tiszte­lettel bemutatni s azt, a megbízó testület kezeibe vissza­helyezni. Engedje meg azonban a mélyen tisztelt Egyháztanács nekem azt, hogy a hosszas, nem tagadható, hogy fáradsá­got és türelmet egyformán igénybevevő munkám bevégzésénél, habár általánosabb vonásokban is, a levéltárra vonatkozó dol­gok elmondásával, becses türelmét kikérni bátorságot veszek magamnak. Az egyház levéltára, köztudomás szerint is, hogy ügy fejezzem ki magamat, kuszált állapotban volt; az ügyiratok teljesen összevissza, a számadási iratok némely évről össze­kötve ugyan, de nagyobbrészt úgy voltak, a mint egyik vagy másik irat kikeresése után felbontva, egyik a másikkal össze­zavarva, egymással össze nem tartozó iratokkal összekeverve voltak. Pedig nemcsak az én megbízatásom, de okmányok iga­zolják , hogy az egyház a maga levéltárának rendbentartására súlyt helyezett. A rendezés határozott nyomait találhatni a régibb iratokra nézve, ugyanis: Tooth János az 1821-dik 1*

Next

/
Thumbnails
Contents