Református gimnázium, Kiskunhalas, 1877

Párszó a gimn. rajztanítás érdekében. A középiskolák reformja, mely tanügyünket átalakította, újjászervezte: keretébe foglalta a rajztanítás ügyét is, mint amely az izlés és értelem fejlesztésére hathatós befolyással van. Újításainak nagyrésze azonban külföldről plántáltatván át, félő volt, vajon hazánk climáját kiállja-e ? Félő, hogy egyes speciális tantárgyaknak, köztük a rajzolásnak — e képzőművészetekkel épen nem foglalkozó hazában — akadnak-e megbízható kezelői ? De kormányunk bölcs intézkedése a felmerült aggályokat akként oszlatta el, hogy ép a művé­szet és rajztanítás előmozdítása céljából: felállította az orszá­gos minta-rajztanodát és az ezzel egybekapcsolt rajztanár képezdét, mely intézet a már is szépszámú növendékei által lassanként kiszorítja a még itt ott 'rajzmesterkedő zugfestő­ket; betölti a megürült vagy újonnan keletkezett tanszéke­ket oly szakférfiakkal, kik hivatva vannak fenkölt szellemű tanáraik nyomán, a jóizlést és egészséges magyar művészetet — különösen iparunk érdekében — felélesztve fejleszteni. A legfelsőbb figyelem később sein szűnt meg fokozni, istápolni tanügyünk érdekeit: miniszteri rendeletek egyen­getvén az utat, melynek irányát a középiskolák tanterve kimutatta. Ezen tanterv, az egyes tárgyak tanításánál a követendő methodust, tárgy mennyiséget behatólag ismerteti, de a rajztanitásnál, annak megemlítésén túl alig terjeszke­dik, mely mellőzés gimnásiumoknál, hol a rajztanítás másod­rendű s csak az algimn.-ban kötelezett, indokolható; de reáliskolákra vonatkozólag, hol nemcsak hogy kötelezett, de a belőle kapott érdemjegy az előmenetelre is befolyással van: szükségessé tette volna, hogy a többivel hasonmérvben tár­gy altassék. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents