Félegyházi Közlöny, 1971 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1971-01-08 / 1. szám

A kereskedelem év végi vizsgá ja Túl egyszerű lenne azt i mondani, hogy kitűnően, megfelelően sikerült a vizs- i ga. vagy esetleg úgy, hogy i több-kevesebb hiányosság- j gal. Köztudomású, hogy de- j cember hónap az igazi erő- 1 próbája kereskedelmi ve- ; zetőknek és beosztottaknak egyaránt, s talán úgy lehet j legjobban megközelíteni a tárgyilagos választ: Mit tet­tek meg az egész évi ma­gas forgalom befejezése­ként a decemberi csúcsfor­galom zavartalan 1 bonyo­lítása érdekében. Erre vi­szont úgy gondoljuk, egy­értelmű lehet a válasz: erejükhöz képest mindent. S hogy ez valóban így tör- | tént, azt bizonyítja, hogy azonos áron számítva, kö- i zel húsz százalékkal adtak el több ruházati és vegyes ! iparcikket (főleg tartósfo- ; gyasztási cikket), és élei- j miszert a boltokban. Na- \ gyón sok importcikk, a i skót sálaktól a román bún- ! dáig. a szovjet és svájci óráktól az olasz, disztár» t gyalog — bővítette a vá­lasztékot. A legíontosabTT ar volt. hogy a drágább importcikkek mellett nagy választékot nyújtottak bolt­jaink olcsóbb, de ízléses belföldi árukból is. Nem lehet most felsorolni vala- ; mennyi áruféleséget, de az bizonyos, hogy városunk- j ban még ilyen sokan és ilyen sokat soha nem vá- ! sároltak. Hordozható és /.‘■ebrádiókból, televíziókból (itt is bővült a választék j egy olcsó és tetszetős NDK készülékkel) hihetetlen mennyiség kelt el az ünne- j pék előtt. Ugyanezt mond- ; hatjuk el az élelmiszer-; szakmáról is. semmiben j nem volt hiány. Jellemző, hogy a narancs még a két ' ünnep között sem szerepelt j a hiánycikklistán, s végre j 2 kenyérellátás is megfe- 1 lelő volt. Nemcsak kará-1 csonyfa volt elegendő, ha-1 nem mindaz, ami a fára I kellett és mindaz, ami alat- : | ta a kicsinyeket és felnőt- ' teket megörvendeztette. Mindezek ellenére hibá- ! ról is lehet szó — igaz ez nemcsak az ünnep előtt, de az egész őszi idényben fennállott —, férfi flanel alsó. női meleg nadrág, alig, vagy egyáltalán nem volt kapható. Hozzá kell tenni, hogy nem a keres­kedelem. hanem az ipar hibájából. Bőven volt hús- és más hentesáru, teljes le­hetett volna az öröm. na az utolsó nap (december 24-én) délben lehetett vol­na még gázpalackot cse­rélni. arról nem is beszél­ve, hogy jelenleg a fűtő­olaj-ellátás változatlanul a legnagyobb probléma. Hiá­ba van készen a Vörös Csillag tartálya, ha nem leap bele olajat, pedig ez segítené legjobban az el­látást. Végül szóljunk arról is, hogy hogyan vizsgáztak a kereskedelmi dolgozók? Sok vásárló véleményének meg­kérdezése után — minden eddigi évnél jobban. Bálint László Megemlékezés Bensőséges ' ünnepség | színhelye volt december 31- én délelőtt 10 ósakor a Városi Könyvtár olvasótér- j me. Az ifjú olvasók gyűl- t tek össze, hogy nagy köl­tőnknek, Petőfi Sándornak j születésnapját közösen un­Követendő példa Kedves levelet kapott a VSZM Leonov brigád a vá­rosi tanács vb-titkárától: A városi tanács végre­hajtó bizottsága nevében elismerésemet fejezem ki a Villamosszigetelő- és Mű­anyaggyár Leonov-brigád­jának azért, hogy Orosz Pál és neje, Kiskunfélegy­háza. Tompa utca 3. szám alatti lakosok, mint idős és elesett emberek patronálá- sát vállalták, lakásproblé­májukban több alkalommal eljártak, aminek következ­tében a városi tanács vég­rehajtó bizottsága az idős házaspár részére a Romhá- nyi utca 67. szám alatt la- liást biztosított. A brigád Orosz Pálék költözködésében, lakásuk berendezésében és a lakás­ban levő különböző hibák j megszüntetésében hathatós j segítséget nyújtott. Azt I hisszük, e pár sor is éke- i sen bizonyítja, hogy a bri­gád az idős, elesett házas­pár segítésével emberségből is kitűnőre vizsgázott. Az eset bizonyítja azt is. hogy a szocialista brigádmozga­lomban egyre jobban érvé­nyesül a szakmai, politikai műveltség fokozása mellett a gyengébbek segítése, a jó emberi kapcsolatok kiala­kítása. A szerkesztőség nevében ezúton köszönjük segítsé­güket. Kívánjuk, hogy a ; brigád továbbra is minél 'jobb eredményeket érjen lel a munkában szakmai, i politikai műveltségének ; gyarapításában és az idős rászorulók segítésében. i n. r. Gyulai vendégeket várunk A Szakmaközi Művelődési Ház idei terveiről A; új esztendő első nap­jaiban kerestük fel a Szak­maközi Művelődési Ház agilis, fiatal vezetőjét. Saj­tos Gézánét, és tájékozta­tót kértünk tőle az általa vezetett intézmény idei programjáról. A városban egyre nép­szerűbb lesz a ,.Szakma­közi”, ahol egyformán meg­találják a művelődési, szó­rakozási lehetőségeket az idősebb és a fiatalabb kor­osztály tagjai. Itt kaptak otthont a gyermek citcra- zenelcartól az irodalmi klubon és a 10 éves Kép­zőművész Körifn keresztül egészen a Nyugdíjasok Klubjáig mindazok. akik eddig nem találtak helyet ebben a városban. Idei első nagyobb ren­dezvényük január 10-én, vasárnap délelőtt 11 óra­kor lesz, amikor Koszta Ro­zália festőművésznő és az általa vezetett képzőmű­vészkor kiállításának be­mutatása lesz. A gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központ képzőművészeti szakköre nagy múltra te­kint vissza, még a felsza­badulást követő években alakult. A Dolgozók Iskolájával együttműködve most folyik a jelentkezés az általános iskolák 7. osztályának anya­gából osztályozó vizsgára előkészítő tanfolyamra. a szakmunkások gimnáziumi különbözeti vizsgáira, vala­mint a műszaki jellegű fő­iskolák. egyetemek felvételi vizsgájára előkészítő tanfo­lyamokra. Ebben az érben méltó keretek között rendezik meg a Képzőművészeti Kör 10 érés jubileumi kiállítá­sát, a népi fafaragók me­gyei kiállítását. Szakonyi Károllyal tovább folytató­dik az író—olvasó találko­zó sorozat, a Katona József Színház művészeinek köz­reműködésével. A Magyar- ország Baráti Köre és a Forrás est teszik még szí­nesebbé er évi programju­kat. , T. M. Milyen volt a szilveszterünk? Szemrehányást - kaptunk a vendéglátó ipari dolgozók­tól, amiért. Siket ,.kifelejtet­tük” azok sorából, akik ünnepen is dolgoznak. Nem is volt még esedékes Szil­veszter előtt, hiszen a ka­rácsony inkább családi üh­! nép, s az en\berek többsé- ! ge családi körben ünnepel. 1A vendéglátás főpróbája inkább a Szilveszter éjjel. Itt-tényleg helytálltak azok, 1 akik azt a szakmát válasz- í lőtték hivatásul, amelyik- 1 nek dolgozói éppen akkor Ismerkedés A város és tanyavilága, valamint az idetartozó köz­ségek 15 iskolájából több mint száz nyolcadik ősz-1 tályos tanuló kereste fel a félegyházi Petőfi Sándor Gimnáziumot, hogy szak­tanáraik és igazgatóik kí­séretében ismerkedjenek jövendő iskolájukkal. Ez alkalommal a biológiai és a kémiai szakkörök tar­tottak bemutató foglalko­zást. Az önálló kísérletek, nyúl-, galamb- és béka­boncolások annyira nagy érdeklődést ■ váltottak ki a látogatók körében, hogy a tervezett időt meg kellett hosszabbítani. A bemutatón jelen levő iszaktanárok elismeréssel szóltak a növendékek fel- készültségéről, és csodá­lattal az intézet felszere­léséről. 11 era véletlen te­hát, hogy a Petőfi Gim­náziumot biológiai szakból megyei bázisiskolává lép­tették elő, ahol ezentúl a biológiai szakos tanárok továbbképzését és a be­mutató tanításokat tart­ják. Gépek a hóban i; arvií.'t'.fia» «4 sok gondot okozola váratlanul 'e* fett KvtiSnieg. A ’ költségvetési üzem húrom gép* o hó eltakarításán dolgozott, biztosítva a főútvonala­kon való közlekedést, egy gép pedig sószórással igye­kezett meggátolni a síkosságot. A járdákon a vállalat huszonöt dolgozója takarította a havat. Hóekét vontat a Dutra Ez az RS—09-es a Kiskunság melletti parkolóhelyen dolgozott felvételünk idején­dolgoznak legtöbbet, ami­kor mások szol \koznak. Az ostrom az élelmisze­reknél kezdődött. A BEK. Vállalat vezetőinek gozóinak dicséretére le­__ j gyen mondva, az igényeket sikerült kielégíteni és 12 I százalékkal nagyobb for- ; galmát bonyolítottak le. | mint egy évvel ezelőtt. Ez a többlet 220 ezer forint­nak felel meg. Tőkehúsból például az év utolsó napján 4500 ki­logrammot, virsliből 8 ezer párat, palackozott borokból 150 hektolitert, sörből 10 ezer üveggel, pezsgőből 2200 üveggel adtaik el. Most a 93 mázsa kenyér még soknak is bizonyult, pedig karácsonykor az ugyanennyi kevés voll A Vendéglátó Vállalat­nál — csak azt a 6 egyse­get számítva, amelyek éj­jel is nyitva tartottak —, 1400 vendég szilvesztere­zett. Mindenütt volt zene í és tombola, malacsorsolás. 1700 üveg pezsgőt bontot­tak, 35—40 fajta bor, rövid ital, szörp, cola mérhetet­len mennyiségben rendel­kezésre állt. A Kiskunsag- ; ban a Szilvi-Ht. éjjeli j (oTgátoin 67 3(>u for,ntoi i tett tó. a Halászcsárda, a ! Fürdő vendéglő és Petői. Étterem forgalma mégha- ! ladta a 22 ezer forintot. A j Hattyú cukrászda 17 ezer j forintos forgalmat bonyolí- ! tott le. | Az Általános Fogyasztá- | si- és Értékesítő Szövetke­zet 30 községi vendéglátó I egységénél a kisegítőkkel ! együtt 100 dolgozó állt a , szórakozók rendelkezésére, í Nagyon előrelátóan, a pezs- 1 gőt már a nyáron besze- j rezték, borokból 25—30 fé- I le, sörből bel- és külföldi, j szinte korlátlan mennyi­ségben volt. Mindenütt telt {házak mulattak, a helyeket I asztalfoglalással előre biz­tosították. Bő választék | volt ételekből is: halászlé, ! rántott hal. pacal, virsli. I egyes helyeken még sült : malacot is szolgáltak fel. Legnagyobb forgalmat a ! kunszállási vendéglő bo- i nyolitotta le Szilveszter éj - j jelén; 16 ezer forinttal, kö- , vetkező a jászszentlászlói j presszó 12, az alpári Ti.sza­lu j, a jászszentlászlói ven- I déglő, a pálmonostori ven­déglő 10—10 ezer, a gátéri 1 vendéglő 9, az alpári presz- szó. a pálmanostori csárda, az aranyhegyi csárda, a netöfiszállási kultúrház, bü­fé és a vendéglő 8—8 ezer- forintot forgalmazott. Még nem volt végleges elszá­molás látogatásunk alkal­mával, de úgy látszik, hogy az elmúlt évi Szilveszter­hez viszonyítva a felfutás meghaladja az 50 százalé­kot. Ha mindehhez hozzávesz- szük azt a sok ezer em­bert. akik otthon, családi körben a rádió és televízió műsorát nézve szórakoztak (vagy bosszankodtak?), túl­zás nélkül megállapíthat­tok. hogy ez a Szilveszter !s jól sikerült, ennél rosz- s zabbal se olvasóinknak, se magunknak nem kívá- I nunk. Tóth Miklós , nepeljék. Műsort adtak az Állami Zeneiskola nö­vendékei. valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola irodalmi szakkörének tag­jai kedvesein, egyszerűen, de az évfordulóhoz mél­tóan.

Next

/
Thumbnails
Contents