Félegyházi Közlöny, 1969 (13. évfolyam, 1-51. szám)

1969-01-03 / 1. szám

Világ proletár fai, egveniilfetehl Arat 80 fillér KÖZLÖNY A PETŐFI Xm. évfolyam, 1. szám NGPE FBLEGfBAZI HIDASA Kiskunfélegyháza. 1969. január 3. Á járás távlati gazdaságpolitikai célkitűzései A járási pártbizottság és a tanács végrehajtó bizott­ságai közös ülésen tárgyal­tak meg a járás távlati gaz­daságpolitikai célkitűzéseit. Meghatározták azokat a tennivalókat, amelyek hi­vatottak a tervszerű fejlő­dést biztosítani a mezőgaz­daság, az ipar, a kereske­delem, valamint a kommu­nális, kulturális területen egyaránt I Ä járás mezőgazdaságá­nak fejlődését értékelve m egállapi tot.ták: — Több tényező hátrá­nyosan befolyásolja a járás fejlődését, de ezekkel még hosszú ideig számolni kell, a járás természeti adottsá­gai miatt. Elsősorban kell említeni, hogy a járás la­kosságának 61,1 százaléka, a mezőgazdasági területek­nek pedig a 85 százaléka tanyaterületen van. A me­zőgazdaságban a termelé­kenység növekedését az ha­tározza .meg, hogy a terü­let 66,4 százaléka, mintegy 42 ezer hold, gyenge ter­mőképességű homokiálaj, több mint 10 ezer hóid pe­dig szikestalajú, illetve bel­vízkároknak kitett terület. A talaj termőképességét tükrözi, hogv a földek át­lagos aranykorona értéke 6,5. A célkitűzések a mező- gazdaságot illetően nem tarta1 maznak alapvető vál­tozást. A szántóterület minteay 1,1 százalékos nö­vekedése várható, részben a rekonstrukciós tervek végrehajtása, másrészt a tanyai lakosság községek­be, tanyaközpontokba tör­ténő költözködése révén. A célkitűzés alapvető megállapítása, hogy a ter­melésnek nem szerkezeté­ben, hanem minőségében kell jelentősen változnia. A növénytermesztés szer­kezetében, a termésátlagok növekedése mellett, a ke­nyérgabona vetésterületé­nek csökkenése várható. Az állattenyésztés igényei­nek kielégítése céljából a takarmánygabona, a lédús takarmány és a szálas takar­mány vetésterületének nö­vekedésére lehet számíta­ni. A növénytermesztés ho­zamemelkedése nem várha­tó megfelelő szintű talaj­erő utánpótlás nélkül. Gaz­daságainknak az állami tá­mogatással végrehajtott ta­lajjavítás mellett fokozott gondot kell fordítaniok a saját erőből végrehajtott talajjavításra is. Növelni kell az 1 holdra jutó mü- trágyafelhasználást is ez­zel párhuzamosan a mü- srádiózott területek nagy­ságát is. A gépesítés fokozásánál figyelembe kell venni a munkaerő alakulását, és el­sősorban az egyes növények speciális gépesítését kell megvalósítani. Az állattenyésztésben to­vábbra is a szarvasmarha- és a juhtenyésztés fejlesz­tése indokolt. A nagy ho­mokterületek talajerő után­pótlásához elengedhetetlen a nagy trágyatermelést biz­tosító állatfajták létszámá­nak növelése. Szükséges ez azért is, mert a járás nagy területeken rendelkezik le­gelővel, réttel, továbbá azért, mert a takarmány- termesztésen belül a tö­megtakarmány termeszté­sének megvannak a felté­telei. A szőlő- és gyümölcster­mesztés szerkezetében is szükséges végrehajtani mi­nőségi változást. Ez azt je­lenti, hogy a csaknem 3 ezer hold kiöregedő, kisüze­mi szintű szőlőterület re­konstrukciója során az ösz- szes szőlőterület csökken, de ezzel párhuzamosan ter­mésnövekedés várható. Sokkal nagyobb gondot kell fordítani az üzemi víz­gazdálkodásra. A szélsősé­ges időjárás miatt töreked­ni kell az üzemi öntözőhá­lózat fejlesztésére. A Tisza mentén jobban ki kell használni a holtágból törté­nő kertészeti és szántóföldi öntözés lehetőségeit. A közös végrehajtó bi­zottsági ülés mérlegelve a járás gazdálkodási adottsá­gait, a reális fejlődési le- 1 tőségeket, a termelésfej- le^ztés évi átlagos ütemet 3—4 százalékban jelölte ■meg. Ez az ütem biztosíté­kot nyújt a járás mezőgaz­dasággal foglalkozó lakos­ságának, hogy életszínvo­nala az országosan megha- t" ozott arányban növeked- jít Patyi László SO éves a kommunista ifjúság* wc Ünnepek után ki fáradtan, ki pedig megerősödve foly­tatja, vagy újrakezdi megszokott munkáját. Az üzemek ismét a gépek zajától lesznek hangosak. A mezőgazda­ságban pedig már a tavaszra gondolnak. Igaz, hogy a tervek és az elképzelések még csak gondolatban hagyták el a fagyos telet, de már mindenképpen az újat, az 1969-es esztendőt tükrözik. Egyre világosabban lehet látni, hogy az új gazdasági mechanizmus milyen előnyökkel jár a népgazdaságnak, és milyennel a dolgozóknak, az egyénnek. A bátorság, a kezdeményezőkészség és az alkotó légkör kibontako­zása a jellemző. A járás termelőszövetkezetei is több­ségükben megerősödve hagyták maguk mögött az el­múlt évet. Az önállóság, a jogkörök helybeni gyakorlása tekin­tetében valamennyi gazdaságvezető tapasztalatokat gyűjtött magának. Akadnak azonban még helyek, ahol a felelősség vállalása alól szeretnének mentesülni. Látni kell azonban azt, hogy az eredménytelenségek „meg­magyarázására" egyre kevesebb lehetőség van, s lesz a jövőben. Az új esztendő a családoktól, az üzemektől, de az egész országtól mindig, s egyre többet vár. így lesz a mi járásunkban is. Reméljük, hogy azok a tsz-ek is, ahol az eredmények a múlt évben elmaradtak az átlag­tól, ez évben már felzárkóznak a többihez. Az ipari üzemekben az új esztendőben remélhetőleg emelkedni fog a munka termelékenysége. Továbbra is szaporodnak az új munkahelyek, amelyek betöltése is­mét járásunk dolgozó lakosságának az életszínvonalát emeli. Az új esztendő első hónapjában minden termelő egy­ségben szentesíteni fogják az éves termelési terveket. A következetes végrehajtás, a küzdelmes munka segít bennünket tovább előre — a harmadik ötéves terv ne­gyedik évének sikerre vitelében. Dr. Laczkó Tibor járási pártbizottsági titkár Az új esztendő küszöbén A Műanyaggyár és a Rákóczi Tsz gyümölcsöző együttműködése Január elsejétől terv sze­rint üzemel a Rákóczi Tsz fémrészgyinó üzemegysé­ge. Az itt készült fémaikat- részeket a Villamosszigele- lő- és Műanyaggyár 2. sz. gyáregysége használja fel műanyag termeteihez. A tsz új üzv'ine.tjysége, szerződéi alapján, a Mii* (’-■"'’agyar tutaid-jnát Kepe­Tavaly kezdték, ­az idén befejezik lermelést. Az üzemegység műhelyét 1967. szeptembe­rében kezdte építeni a Rá­kóczi Termelőszövetkezet, a VSZM kőműves és szak­munkás brigádjainak segít­ségével, s a múlt év de­cemberének elején már át is adták rendeltetésének a tsz tulajdonát képező épü­letet. A Műanyaggyár tulajdo­nában maradó és ide kite­lepített automata eszterga­gépeken már november 28- án megindult a próbagyár­tás. Az elmúlt évben az új iiremeayséq több mint SOC ezer darab műanyag-alkat­részbe váló fémrész gyár­tásával járult a VS7ÍM munkájához. Az üzemegység január 1- től három műszakban 21 munkást foglalkoztat, köz­tük 20 női dolgozót, tsz- tagok családtagjait, akik­nek nagy része fiatalkorú. Hat lakarns és a művezető egészíti ki a létszámban nem nagy, de a termelési volument tekintve jelentős munkát végző üzemegysé­get. A betanított munkások­tól többnyire csak kéz­ügyességet igénylő munká­ra a VSZM saját költsé­gén tanította be a tsz 21 dolgozóját a gyáregység központi, budapesti telep­helyén. Ebben az évben, negyedéves szinten, mint­egy három millió darab fémrészt gyárt az új üzem­egység. A csaknem 300 négyzetméter alapterületű csarnokban automata reiol- ver-esztergák biztosítják e jelentős terv teljesítését. Jól sikerült az ünnepi forgalom — Néhány mondattal meg lehetne határozni azt, hogy a község lakossága mit vár legjobban az új évtől? — Egy mondatban is — vágja rá gondolkodás nél­kül Csáki Dénes, a köm- pöci községi pártbizottság titkára. — A kultúrházat Hatvanhét decemberében be kellett zárni a régit, mert már szinte életveszé­lyessé vált. A járási ta­nács építési, közlekedési csoportja társadalmi mun­kában elkészítette a felújí­tás terveit, s megkezdődött a szervezés... — Talán a munka? — Nem, előbb szervezni kellett, hiszen pénzünk na­gyon kevés van. A lakos­ság segítségét kellett kér­nünk, de nem kopogtattunk zárt ajtókon. Ábel István tanácstag, Bitó György tszcs vezetőségi tag. Dunai Kovács Péter bácsi s a KIS7-isték közül Klucstcs Marika, Szabó Aranka, Bori Ibolya és a többiek — szinte fel sem tudnám so­rolni, hányán ■— jöttek az első hívó szóra. Egy hét alatt lebontottuk az elavult épületet és február óta már folyik az építkezés. Az Üj Élet Tsz és a Kossuth Tszcs társadalmi munkával részt vett az anyag helyszínre szállításában, de a gazdáik sokat dolgoztak később is. Egy szó, mint száz — a Rákóczi utcán áll már az egyelőre vakolatlan épület, belsejében szorgalmasan dolgoznak a kiskunmajsai községi tanács építőbrigád­jának szakemberei. Ha el­készül a padló is, a MO- KÉP segítségével bebúto­rozzuk, és március 21-én. a Tanácsköztársaság kikiáltá­sának 50. évfordulóján sze­retnénk megtartani az ün­nepélyes avatást. Milyen is lesz a kultúrház? Nagyon szép, színpaddal, öltözők­kel ellátott 200 személyes színházterem mellett he­lvet kap benne a könyvtár olvasóteremmel. Ezenkívül 'es- büfé és két klubhelyi­cág. Nagyon várjuk már az avatást, s nyugodtan mond­hatom, községünk lakói I olyan kultúrházat vesznek birtokukba, amelyért meg- > dolgoztak. O. L. 1969. január 2-től he­tenként 2 alkalommal (hét­főn és csütörtökön) délelőtt 8—12 óráig tart nyitva az OTP új kirendeltsége a községben. így lehetőség nyílik a megtakarított fo­rintok betétkönyvbe he­lyezésére, valamint külön­böző célok megvalósításá­hoz hitelek igénybevételé­re. Kedvező ez a köz«ég lakóinak annál is inkább, mert így a háztáji gazda­ságok fejlesztéséhez hely­ben vehetik ieénvbe a me­zőgazdasági hitelt, s a kü­lönböző tartós iparcikke''- "ásáz'ácíhoz az áruvásár­lási kölcsönt. is. Termő szetesen ezeken kívül ír'4» rnőo r»cív'Vv^>r) á'l a la T r*rrr> A n r»-V* •'«itácávaj —, a kötvénye­ket visazamenőleg 1« meg­A könyvesbolt dolgozói elégedetten számolhatnak. A minden évben emelkedő nézik a rendelkezésre álló nyereményjegyzékek alap­ján —, totó—lottószelvé­nyek értékesítésével és a nyertes »zelvények kifize­tésével. Csak üdvözölni lehet azt, hogy az OTP a községben kirendeltséget nyit. (Re­méljük, rövidesen a tárás más községeiben is.) Az. hogy a kjnszállási OTP- klrendeltséf mindennap nyitva tartson, csak a köz­ség lakóin múlik. Az OTP kiskunfélegyházi fiókjában elmondották hoev ha a ki rende'+seg forgalma meg­kívánta. hamarosan áttér­nek a minzmnqno« nv't- vatartésr-a Ta tehát mi­•nAl A-JAVtVtOfs -a — oc j I.” p-7 OTT».' — 1-ryl oe’^rt: 3 Vfcor TP' r> ^ - r> rt a ti nyit­va tart a kirendeltség. forgalom tavaly sem ma­radt el, s az év végi hajrá ismét jelentős emelkedést hozott a bolt bevételében. Különös gonddal készül­tek Görög Lajos boltveze­tő és munkatársai a de­cemberi szezonra. Évek ta­pasztalatai alapján isme­rik a város könyvbarátai­nak ízlését, igényét, és azon igyekeznek, hogy mindenki megtalálja a ke­resett könyvet. A „slágerek” után ér­deklődve kiderült, hogv igen nagy volt a kereslet Passuth László „Nápolyi Johanna” című könyve. Thomas Hardy „Egy tiszta nő” című romantikus, szép regénye iránt, de sokan ke­resték a méltán népszerű Fejes Endre új kisregé­nyét. a „Jó estét nyár, jó estét szerelem” ízléses kö­tetét. A legifjabbak részére a szenzáció Varga Katalin Mosó Masa mosodája” cí­mű mesekönvve volt. Az ft*4 ft- m es »1 f»er I q mértén jő könyvének foly­tatása ez • bájos, kedves mese- és versgyűjtemény. Emellett természetesen minden úgynevezett „cse­mege” gazdára talált. Először talán szokatlan volt, de megszoktuk a bár­pultot a boltban, a sister­gő kávéfőzőt, amely arra maraszita'ia az embert, hogy meghallgasson néhány jó lemezt —, és vásárol­jon is. Nem panaszkodhatnak: ellátásuk jó, lemez való­ban nagy választékban és bőségesen akad. a Wkü- 'önbözőbb igényűeknek is. A legújabb számok megie- lenése után nár nannal ná­luk már meg lehet venni a kedvencet. Hogv né’öát is említsek: a nemrég be­mutatott Tom Jones show után egy héttel már áru­sították a népszerű énekes lemezét. Nagy volt a „haitás” s az új év elején az e’szá- mo1á'">V''-al as úi ronHal£_ sóidéi vannak elfoglalva, ríe azt hiczem a ''Vn7*-v ő-*—-»* a kará csonyfa a'á keríti* szép könyvökkel. lomoMkkoL OTP-fiók Kunszálláson A városi és Járási KIS2- bizottság rendezésében-, ün­nepi ülésen emlékeztek meg a KISZ-fiatalok s mozgalom 50. évfordulóié ról. A városi ülésen Szab- kov Miklós, a járási üléser pedig Novák Lajos titkát elvtársak szóltak az el­múlt fél évszázad harcai­ról, küzdelmeiről, eredmé­nyeiről. A forró hangulatú és s meghatottságtól mégis oh , ünnepélyes és elfogódot! megemlékezésen a város é- a járás legjobb KISZ-istá: i-cw ->tt toltak a regi űurcok- sei és szemta­núi, aikik jóleső érzéssel nézték a csillogó szemű, kipirult arcú utódokat, mi­közben felelevenítették a régi időket A résztvevőket úttörők köszöntötték, az ének-zenei általános iskola kórusa énekelt, a kitüntetettek és megajándékozottak, s min­den résztvevő kezében ott díszlett a piros szegfű. Szép volt ez az ünnep: főhajtás és tisztelet az apáknak, nagyapáknak, és a szülői büszkeség mosolya az utó­doknak. akik tovább viszik a zászlót.

Next

/
Thumbnails
Contents