Félegyházi Közlöny, 1966 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1966-01-07 / 1. szám

I' i/«jr proletár fai* egyesüljetek * ára: 60 fillér • • «• KÖZLÖNY XI. évfolyam, 1. A PEÍÖFI NÉPE FÉLEGTBAZI KIADASA Kiskunfélegyháza, 1966. ja*, 7. Befejetitek a leltározást Év Végi zárszámadásra készülnek a közös gazdaságok Eredményes az „Úttörők a hazáért" mozgalom Az „Expedíció a jövőben” mozgalom eredményei alapján annak folytatásaként az Orszá­gos Úttörő Elnökség felhívásá- ía kezdődött el az ..Úttörők a hazáért” mozgalom, amely a vá­ros és járás úttörőinek körében kezdettől fogva népszerű volt. A Megyei Úttörő Elnökség fel­hívására a Néphadsereg napján a járás, város területéről 345 úttörőőrs, és 226 kisdobosőrs hajtott végre nemes feladatot és jelentkezett az „Úttörők a hazáért” mozgalomban. Ez a szám igen jelentős, mivel a já­rás, város területén 380 úttörő­őrs és 273 kisdobosörs van. A mozgalomban résztvevő őrsök Hit mutat a statisztika? Minden év elején felkeressük az anyakönyvi hivatalt, hogy beszámolhassunk olvasóinknak az elmúlt esztendő'anyakönyvi eseményeiről. Az idei statisztika azt mu­tatja, hogy 1965-ben az előző 1964. évhez viszonyítva csök­kent a város természetes sza­porodása. Míg 1964-ben 811 születést jegyeztek be az anya­könyvbe, addig 1965-ben csak 805-öt. A házasságkötések szá­ma 330-ról 305-re csökkent, a halálesetek száma viszont 373- ről 117-re emelkedett. Kéményseprők A városnak és tanyavilágnak 28 000 kéményét havonta egy­szer meglátogatják a kémény­seprők és ügyelnek arra. hogy a tűz, ez a szörnyű elemi csa­pás elkerülje házuk táját. Ez rendszerint sikerül is, ha mind­annyian úgy akarjuk és betart­juk a tűzrendészed előírásokat. rendszeresen végzik a 20 év 20 akció soron levő feladatait. A riadó hete alkalmával kiemel­kedően pontos és jó munkát vé­geztek a 2712-es számú Szend- rei Júlia úttörőcsapat pajtásai. A jövőre vonatkozó feladatok között első helyen áll minden csapatnál az úttörők kulturális seregszemléjére, sportversenyek­re való felkészülés, valamint az „Úttörők a hazáért” mozgalom huszadik évfordulójának meg­ünneplése, D. L: Tíz százalékkal nőit a termelékenység Kétezer darab kombinállszekrény 1966-bam Még nem állnak rendelke­zésre végleges számadatok, de máris látható, hogy eredménye­sen zárta az esztendőt a Kis­kunfélegyházi Asztalos Szövet­kezet. Hasznos munkaerőgazdál­kodással ugyanis 101 százalékos tervteljesítést ért el, s ennek eredményeképpen 1800 darab közkedvelt „Szikra” kombinált szekrényt készítettek, 1966-ban pedig már 200 darabbal többet, vagyis kereken kétezret alcamak előállitani. A gazdasági ranyitasi rendszer reformja, az új gazdaságmecha­nizmus. az asztalosokat is fog­lalkoztatja. Felettes szervük, az OKISZ, Bács-Kisikun megyét is Korszerű marhahizlalás az állami gazdaságban Az állattenyésztés szakosítá­sával és az állati termékek gaz­daságosabb fel‘k>lgozása követ­keztéjén a' •••■ni gazdaság kiskuníélegynázi tehenészetét is Városföldre telepítették, a fél- egyházi üzemegységben pedig marhahizlalásra tértek át. Egyszerre 340 növendéfcmar- hát hizlalnak Kiskunfélegyhá­zán, amelynek alapanyagát a központtól kapják, tenyésztésre alkalmatlan borjúkból. Súlyuk 200—220 kilogramm között vál­takozik, a hizlalásuk havi 28— 30 kilogramm súlygyarapodást eredményez, így egy év alatt el­érik a 480—556 kilogrammot. A napi abraktakarmány adagok kezdetben 1,20—1,50, a „befeje­ző adag” 3,20—3,50 kiló. Egy kiló súlygyarapodáshoz 4,5 kiló Hely es kezdeményezés az élelmiszerellátás javításáért A városi tanács a helyi élel­miszerellátás javítása érdeké­ben megbeszélést tartott, ame­lyen többek között az Élelmi­szer-kiskereskedelmi Vállalat, a MÉK és a városi tanács illeté­kesein kívül a Lenin Termelő­szövetkezet elnöke is részt vett Foglalkoztak a termelőszövetke­zetek szabad piaci áru felhoza­talával. az üzemi konyhák és termelőszövetkezetek szerződés- kötésével, R a zöldség-gyümölcs szakma néhány problémájával. Megállapítható hogy a néhány hónapja megalakult piacbizottság jól látja el felada­tát. s ennek eredménye, hogy a libatársulás, valamint a Zöld­mező Termelőszövetkezet már árusít élőbaromfit, de a jövő­ben még a közületek ellátásá­ban is nagy segítséget kíván nyújtani. A bizottságban olyan vé­lemény alakult ki, hogy nagyon megkönnyítené a felvásárlást, ha alkalmaznák azt a helyes el­vet. hogy a termelőszövetkeze­tek közvetlenül szállítanák az üzletekbe az árut. s a fogyasz­tói árból 20 százalék enged­ménnyel értékesítenék azt. E, lenne a legösztönzöbb a szövet­kezetek részére. Ezzel teljesen egyetértett Ágó József is, a Le­nin Termelőszövetkezet elnöke. Mielőbb lehetőséget kell teremteni a MÉK szakbolt­hálózatának fejlesztésére, mert erre az anyagi fedezet megvan, sőt az új, vagy korszerűsített boltok számára modem hűtő- berendezést is tudnának bizto­sítani. Nagyon sokat javítana a város húsellátásán, ha végre megvalósítanák a régen vajúdó termelőszövetkezet-közi eláru­sítóhelyet. Ennek fenntartását a sző vetkezetek közösen végez­nék. Dr. Belényi István foglalta össze ezután a megbeszélésen elhangzottakat. Feltétlenül előbbre viszi városunk ellátását — mondotta többek között — ha a hálózat fejlesztése, (két peremboltot is létesítenek), s a kereskedelem, valamint szövet­kezeteink kapcsolata tovább ja­vul. A helyi árukészlet növeke­désével együtt ebből elsősorban is a fogyasztók látják hasznu­kat. abraktakarmányt használnak fel, ami az országos átlagon alul van. Egy-egy gondozóra 7"—40 hf- zómarha gondozása jut a kor­szerűen felszerelt istállókban. A gépesítés lényegesen meg­könnyíti a gondozók munkáját, mivel a takarm á n y s zá 11 í t ás tói a trágyalehúzásig gép végzi a ne­héz fizikai munkát. kísérleti megyenek nyilvánította és így az évről évre biztosabb alapokra helyezkedő, s egyre fejlődő Asztalos Szövetkezet is részt vesz benne. Nem kis gon­dot okozott ez az újjáválasztott vezetőségnek. Kiss József elnök, Barta Gá­bor elnökhelyettes és Hűvös­völgyi László főkönyvelő éppen az új irányítási rendszert, s annak eredményeit, illetve vár­ható kihatásait tárgyalta, ami­kor beléptem az irodába. Hogy a szövetkezet dolgozóinak ez jobb lesz-e, még nem tudjak, de az már biztos, hogy nekik sza­badabb kezet biztosít, s ugyan­akkor nagyobb felelősséget is jelent az új irányítási rendszer. Az adminisztráció csökkené­sét remélik attól, hogy az ed­digi 29 mutatóból mindössze 7 marad érvényben, naiuk'jsedig, mint készárut termelő üzefrmél csak két mutatóval: a tervvel és a bérrel kell számolni. — Viselve válik el! — mon­dották a vezetők. Mi viszont nem féltjük az asztalosokat, akik. számtalanszor bebizonyí­tottál már, milyen teljesítések­re képesek. Csak egyet emlí­tünk a sok közül: 1964-hez vi­szonyítva. azonos létszámmal tíz százalékos emelkedést mu­tat 1965-ben náluk a termelé­kenység. T. M Nő a férfiszakmában A Kiskunfélegyházi Szolgáltató Ktsz Kossuth utca 15. szám alatti Ui-os férfi fodrászüzletét is korszerűsítették. A férfiak mellett he­lyet kapott egy nő is e szakmában, a női egyenjogúság jogán. Mint a képen is látható. Szabó Magdolna otthonosan „mozog”, Könnyű a keze, finom az ízlése. A férfi vendégek szeretik munkáját. (Bádi József felvétele.) 25 év a milliók között Kedves „családi- ünnepség színhelye volt az elmúlt hét egyik napján a Magyar Nem­zeti Bank kiskunfélegyházi fi­ókja. A bankfiók dolgozói, a szakszervezet és a megyei pénz­ügyi dolgozók egyik munkatár­sukat- Kőrös Józsefet ünnepel­ték, aki 25 éve áll a bank szol­gálatában. Becsülöm azokat az embere­ket, akik nem bizonyítják a régi közmondás igazságát hogy: „Alkalom szüli a tolvajt.” Kő­rös József is ezek közé tarto­zik. További jó munkát kívá­nunk Kőrös Józsefnek. Minden évben nagy. ie szói feladat az elmúlt év eredmé­nyeinek összegezése, értékelése Napjainkban a járásban műkö­dő 34 termelőszövetkezet, ter­melőszövetkezeti csoport és gazdasági vezetdfeége, admi- nisztrat^’ dolgozói megfeszített munkául toldoznak az elwúft év tqjmelési eredményeinek ösz­A szövetkezeidből eddig heetkefett jelentések »láp­ján Valamennyi gazdasági cgj leltározó bizottsága befejezte a vagyontárgyak számbavételét és megkezdte azok értékesítését. V; aZ* • A járás szövetkezeti paraszt­sága nagy figyelemmel és érdek­lődéssel várja a zárszámadások jó eredményeit, mivel érzi, tud­ja. hogy azt becsületes helyt­állásuk, szorgalmas munkájuk biztosította is. A közeljövőben a"* termelőszövetkezet vezetői brigádonként értékelik az ét­múlt év eredményeit, s az elő­fordult hibákból tanulva meg­határozzák az 1966. évi felada­tokat. • a Részletesen Megbeszélik az* á időszerű tennivalókat;. merk «uem kisebb dologrÄ * van szó, mint 10 ezer szövetke­zeti gazda hosszú éveken át szerzett tapasztalatainak összegezéséről. * Természetes, hogy az 1966. évre sok hasznos tanácsot is adnak a vezetőségnek és fordítva. Mindez hasznos elósegítője a közös gazdaáag további fejlődé­sének. A* Szövetkezeti paraszt­ság véleményeinek, gazdag ta­pasztalatainak összegyűjtése után kerülhet sor a ' zárszám­adó ék tervtárgyaló közgyűlé­sekre, amelyeken már szerepel­nek a termelőszövetkezeti gaz­dák helyes kéz- ieményezései, a megvalósításra váró teendők, konkrét intézkedések. Üj év kezdődött, számos gazdasági intézkedés a szö­vetkezeti gazdálkodást elő­nyösen befolyásolja, segíti. Most a felelősségérzet a terme­lőszövetkezet vezetéséért, a jc gazdálkodásért, a szövetkezeti gazdáké. Az új gazdasági intéz­kedések felismerése olyan lehe­tőségeket tex'emtett. amely a termelőszövetkezetek mielőbbi megszilárdulását eredményez­heti, * O. 3.

Next

/
Thumbnails
Contents