Félegyházi Közlöny, 1965 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1965-01-08 / 1. szám

f' ilág proletárjai, egyesüljetek ! Ara: 60 fillér FEIMHAZI KÖZLÖNY X. évfolyam, 1. szám A PETŐFI NÉPE FELEGTBAZí KIADASA if Kiskunfélegyháza, 1965. jan. 8. A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN f 1 Túlteljesítette tervét a félegyházi Vegyesipari Vállalat Bár még nem készült el az összesített statisztikai ered­mény, azonban a rendelkezésre álló adatokból máris meg lehet állapítani, hogy a Kiskunfél­egyházi Vegyesipari Szolgáltató Vállalat dolgozói elmúlt évi tervüket becsü­lettel teljesítették, és né­hány tized százalékkal túl is haladták. Ez az eredmény jelentős siker­nek számit, ha figyelembe vesz- szük, hogy a vállalat mindössze két évvel ezelőtt létesült, és az első esztendőt kereken 2 millió forintos adóssággal zárta. Az idei tervteljesítésben nagy szerepe volt a vezetés megszi­lárdulásának és a munkafegye­lem erősödésének és a dolgozók lelkes munkaversenyének. Kü­lönösen jó eredményt értek el a kosárfonók, a lakatosok és a konfekciórészleg dolgozói. A vállalat feladatai a jövő évben tovább növekednek. Az 1964. évi 18 millió fo­rintos termelési értékkel szemben 1965-ben 23 millió forint értékű szolgáltató te­vékenységet végeznek. Kovács Sándor igazgató és Nagy József műszaki vezető elmon­dása szerint az említett 5 mil­lió forintos termelési növeke­dést. ami 37 százalékos emelke­dést jelent, 3 százalékos lét­számbővítéssel kívánják elérni. Legnagyobb mértékben a laka­tos részleg terve emelkedik. A tavalyi két és fél millió forint­tal szemben az idén 6 millió fo­rintos tervet kaptak. Ennek tel­jesítéséhez korszerűsítik a laka­tosműhely felszerelését, új fú­rógépeket vásárolnak és lemez­vágóval is kiegészítik felszerelé­süket. A konfekciórészlegnél az egy dolgozóra jutó tavalyi 67 Ötmillió forinttal *étt a forgalom ezer forintos évi termelési érté­ket az idén 100 ezer forintra tervezik teljesíteni. Kiváló eredme, yeket ért el a vállalat srervizcsoportja is. Hatszázezer forintos ter­vüket már hónapokkal ez­előtt teljesíteti ek. és az év­végéig közel e;- ymillió forint értékű javító. szolgáltató munkát végeztek el. • A szervizcsoporiot az idén lét­számban is megerősítik, hogy a felemelt 1,2 millió forintos ter­vüket teljesíteni tudják. Ez a csoport az elmúlt évben nem­csak Félegyházán, hanem a me­gyében és a megyén kívül is el­ismerést szerzett az autók és gépjármüvek lelkiismeretes, precíz megjavításával magának és a vállalatnak. B. ö. VJ ÉV — ÉJ LAKÁS Birtokba veitek az első társasházat az építtetők A Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Petőfi utcától az Arany János utcáig húzódó hosszú fehér fal­kerítés helyén áll városunk első, kétemeletes, 12 lakásos, 26 szo­bás társasháza. Majdnem min­den lakása megtelt már bútor­ral, új falai között megindult az élet. A földszint 1. számú lakás két csinos szobáját Kür­tösi István, a Vas-Fémipari és Gépjavító Kisipari Termelőszö­vetkezet dolgozója lakja, három tagú családjával. A társasházat kezdeményező Móczár Sándor asztalosszövet­kezeti főkönyvelő elhunyta után Kürtösi Istvánt bízta meg a társaság az ügyintézői teendők­kel, így tőle hiteles adatokhoz juthatnak azok, akik a lakás­építésnek ezt a helyes, egyúttal kedvező példáját akarják kö­vetni. A két szobás lakások költsége 145 ezer, a háromszobásoké 175 ezer forint. Ezt az összeget 30 A félegyházi állami áruház jól összeszokott kollektívája magasan az országos átlag fe­letti fejlődést ért el 1964-ben. Nincsen az áruháznak egyetlen osztálya sem, amely az 1964. évi tervfeladatoknak ne tett volna eleget. A több, mint tíz százalékos fejlődés eredménye ötmillió forintos tervtúlteljesítés az előző évhez viszonyítva. A negyedik negyedévben közel 17 millió forint értékű ruházati és vegyesiparcikkeket vásárol­tak a félegyháziak, s a környék dolgozói. Főleg a paraszti vá­sárlóerő emelkedett. Érdemes megemlíteni, hogy az év utolsó negyedében 228 rádió és 205 televízió talált gazdára a fél­egyházi állami áruházban, s több mint ötszáz női és bakfis télikabátot adtak el a konfekció osztály dolgozói. Csővázas székeket gyártanak A Kiskunmajsai Finomme­chanikai Gyár egyik részlege a csővázas székek gyártásira specializálta magát. Az Iskola­felszerelések Gyára megren­delésére a második félévben ötvenezer darab szék csővázát készítették el Kiskunmaisán. A közelmúltban épített új csarnok hangos a munka nagy­szerű ritmusától, zajától. Egyik helyen még csak szabják a A konfekciós részlegen váznak szánt csöveket, a csar­nok végén pedig már ott so­rakoznak tízes kötegekben, hegynyi magasságban a kész székek, csak az ülőke és a hát­támla hiányzik róluk. Az üzemen belüli munkaver­senyben legutóbb ez a részleg nyerte el a vándorzászlót. Zárszámadásra készülnek f» !*owis gazdaságuk A közös gazdaságok zárszám­adási előkészületeinek egyik fontos eseménye a leltározás, járásszerte befejezéshez közele­dik. A tapasztalatok szerint a leltározó bizottságok alapos, gondos munkát végeztek. Mér­legelésük előzetes adatai szerint a közös vagyon az előző évihez képest, jelentősen gyarapodott és növekedett a közös gazdasá­gok jószágállománya is. A leltározó bizottságok tevé­kenységéről a közgyűlési beszá­molók adnak majd pontos elem­zést. Ezeket a beszámolókat 12 ezer tsz-gazda várja a járásban. Természetesen nemcsak a múlt eredményeit veszik számba, ha­nem a tapasztalatokat elemezve, a jövő évi tennivalók gondos meghatározására törekednek. Németh András, a gátéri Aranykalász Termelőszövetkezet Erősödött a tszcs közös gazdasága A Félegvházi Vegyesipari Vailalat Uonfekciós részlegének dolgozói elmúlt évi tervüket példamuta­tóan teljesítették. Az előirányza­tok szerint az idén a. részleg minden dolgozója 33 ezer forint­tal több értékű munkát végzett, mint az elmúlt évben. (Lakatos József felvétele,) A kiskunmajsai Rákóczi Tszcs gazdái néhány évvel ezelőtt kezdték meg a közös nagyüze­mi termelés megalapozását. Kö­zös vagyonuk azóta gyors ütem­ben növekszik. Az elmúlt év­ben közös tevékenység alapján 500 mázsa kenyérgabonát, 300 mázsa burgonyát és 150 mázsa napraforgót értékesítettek. Szőlő és gyümölcskertészetük 4,5 va­gon télialmát, 2 vagon nyári almát, két és fél vagon őszi, azonkívül 4 vagon kajszibarac­kot értékesített. Fontos esemény volt az el­múlt években a tszcs életében a közös jószágállomány megte­remtése. A jószágok számára 1964-ben nagyrészt saját erőből sértésfiaztatót és új kukorica- górét építettek. Meghizlaltak és eladtak 87 szarvasmarhát és 320 sertést. A különböző terményekből és az értékesített jószágokból szár­mazó bevételük az elmúlt év­ben meghaladta a 2 millió fo­rintot. A jövedelem egy részét az említett építkezésekre, azon­kívül gépparkjuk kiegészítésére fordították. Vásároltak többek között egy UE 28-as traktort és hozzá több munkaeszközt. A szőlőültetvényüket 25 holddal, gyümölcsösüket pedig 23 hold telepítéssel gyarapították. Balogh Ödön elnöke erről a következőket mondta: — Az idei évet eredményesen zártuk. A jó eredményekben nemcsak a kedvező időjárásnak, hanem a tagok szorgalmának is része volt. Jövőre ezt az igye­kezetét a vezetés színvonalának további emelésével, a hibák ki­javításával. a tsz-demokrácia erősítésével kívánjuk fokozni. A leltározó bizottságok munkájá­nak egyik tapasztalata, hogy az ellenőrzést fokozni kell. Ellen­őrző bizottságunk el is határoz­ta már, hogy a jövő évi munka­tervét az esztendő elején előké­szíti. A közös gazdaság vezeté­sébe és a gazdálkodás ellenőrzé­sébe a tagokat is jobban be akarjuk vonni. A beszámolót és a jövő évi tervet éppen ezért brigádgyűléseken tárgyaljuk meg, hogy az jobban tartalmaz­za a gazdák véleményét, javas­latait. Ormándi János év alatt törlesztik. A költsége­ket lehetett volna csökkenteni, ha típustervet vesznek igénybe és nem fizetnek a tervezésért 17 ezer forintot. A telek ára is magas volt, 300 forint négy­szögölenként, amihez hozzá jött még 10 ezer forint a csatorná­nak a Bajcsy-Zsilinszky isko­láig való megépítése miatt. Et­től függetlenül minden társtu­lajdonos nagyon megelégedett, mert tágas, kényelmes lakást teremtett magának. A kölcsön törlesztését 1965. május 1-én kezdik, havi 390—400 forinttal. Az új ház minden lakójának hosszú életet, erőt, egészséget kívánunk. T. M. Téli pártiskolák Kiskunfélegyházán és a járás községeiben az elmúlt évben kísérletképpen a marxizmus— leninizmus kérdései tanfolyam anyagát a téli időszakban há­romhetes pártiskolán tanulnia nyozták a hallgatók. A kezde­ményezés jó eredménnyel járt és a tapasztalatok alapján az idén tizenegy háromhetes téli pártiskolát szerveznek a járás­ban. Ezek közül öt csoportban a második évfolyam, hat tan­folyamon pedig az első évfo­lyam anyagát tanulmányozzák a hallgatók. A téli pártiskolák közül a Lenin Tsz-ben Kiskunfélegyhá­zán január 4-en kezdődött meg a tanulás. Pálmonostorán ja­nuár 5-én, Kunszálláson janu­ár 6-án tartották az évadnyi­tót, Csólyospáloson viszont ja­nuár 8-án, Kiskunmajsán pe­dig január 26-án lesz az első foglalkozás. Az előadásokat a járási és a városi pártbizottság vezető propagandistái tartják. Összesen tizenkét témáról hangzik el előadás a három hét alatt. A fent említett öt másodéves tanfolyam befejezése után kez­dődnek meg az első évfolyam tanfolyamai Jászszentlászlón, Alpáron, Tiszaújfalun, Gátéron Pálmonostorán és Szánkon. Emelkedett a tolás-, a baromfi- és a tejfelvásárlás A járási tanács vb felvásár­lási csoportja a közelmúltban értékelte a felvásárlás elmúlt évi eredményeit. Örömmel ál­lapították meg, hogy az elő­Több helyen fellépnek a Petőfi isKoia színjátszói A Petőfi Sándor és a Kossuth utcai általános iskola tanulói, akik az elmúlt évben sikeresen előadták Arany János: Toldi­jának színpadi változatát, most újabb előadásra készülnék. Be­mutatják a Toldit Kiskunmai­sán a művelődési házban, ja­nuár 23-an és 24-én. Kiskun­félegyházán a művelődési ház­ban megismétlik a bemutatót. A két iskola terve, hogy a betanult művet előadják Csong- rádon, Kecskeméten, Alpáron és Petőfiszálláson is. A tárgyalások ezzel kapcso­latban folyamatban vannak. irányzatokat a járás együttvé­ve túlteljesítette. Különösen magasan teljesítették a bor-, a tojás- és a tejfelvásárlási elő­irányzatokat. Baromfiból az 1963. évi 68 vagonnal szemben 1964-ben több mint 83 vagon árut vettek meg a felvásárlók. A tojásfelvásárlás az említett időszakban 5 és fél millióról 8,8 millióra emelkedett. A tej felvásárlás mennyisége 5000 hektoliterrel, a boré pedig 14 ezer hektoliterrel haladta meg az előző évit. Előzetes számítások szerint az éves felvásárlási terv túltel­jesítése meghaladja a 10 szá­zalékot. V

Next

/
Thumbnails
Contents