Félegyházi Közlöny, 1963 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-04 / 1. szám

/ I i/á'!' nroiet'-r >a~f mryesiiljeteli! * Áfa.* 1963-as fa inapt ár •• *• A PETŐFI 1ÉPE PfifcEGTHÄZI KI A D A 8 A Ara: 60 fillér Kiskunfél«r% háza. 1963. január 4. IIIIIII—TW— I Ilf ........ nagyvadat hárul asszonyainkra a mezőgazdaság mjlesztésében Ülésezett a nőtanács nagyoktivája Qecember 28-án délelőtt a járási és városi no tanács mint­Í száz aktívája értekezletet ;t a Móra Ferenc Művelő- Házban. Tóth Józsefné, a ács titkára megnyitó sza- tán Túri József, az MSZMP bizottságának első titkára tette a kongresszus határo­lja tai alapján a nőkre háruló ^feladatokat, valamint a tanács- •választásokkal kapcsolatos tén­yei valókat. „Városunkban közel ezerasz- szonjmak kellene rendszeres és állandó munkaalkalmat biztosí­tani —* mondotta. Az iparosítás Tehénistáttó saját erőből Eredményesen gazdálkodtak a franki Haladás 1 sz gazdái. A betervezett munkaegység-része­sedés mellett saját erőből épí­tettek: egy 36 férőhelyes tehén­istállót, kisvasúttal, villanyvilá­gítással. Ezenkívül két 300 férőhelyes juhhodályt is építettek az építő brigád és a gazdák összefogá­sával. Tavasszal 50 hold gyü­mölcsöst és 50 hold szőlőt tele­pítenek. A talajjavítást és for- - ) ' »•*- 'fr : követíkezetében ugyan 38 száza­lékkal nőtt a foglalkoztatottság, de ez még nem oldja meg gond­jainkat. A Műanyaggyár 60 millió forintos fejlesztése azonban tovább növeli a munkások számát. A gépgyár és a BBGyár egye­sülése lehetővé teszi, hogy az ötéves terv végén 3—6 ezer munkás lesz e nagyüzemben, amely évenként 150—200 kon­zervgyár berendezését állítja elő. Kiskunmajsa tovább iparoso­dik. A már most szép eredmé­nyeikkel működő Finommecha­nikai Vállalatot és a Papírüze­met bővítjük. Ez lehetővé teszi a környék lakosságának foglal­koztatását.” A nőtanács egyik feladata­ként a továbbtanulás szor­galmazását jelölte meg, majd kérte, hogy a választási munkákból az asszonyok és lányok vegyék ki részüket. „Nagy feladat hárul a nőkre a mezőgazdaság fejlesztésében — folytatta Túri elvtárs. — Járá­sunkban 10 ezer 600 hold sz-:,y^ és gyümölcsöst telepítünk. E i íny szükségessé^ -ítTfi 32 állatállo­mány Í\7jTI nyii.1 is. Mindez,^, her. soV 'var. szűkét Számítunk a háztáji gazdaságok munkáján^ ' ellátása mellett a nők közös munkában való rész­vételére is. Járásún.Man évenként 110 ezer hi it libát vásárolnak fel. Eb!-.,: 100 ezer darabot a ház!? ’i gazdaságok adnak át a rripgazdaságnak.” Az elha- -raottak után EL Sza­bó Kalmár, né, a kiskunmajsai r.őtanács afttívája. majd Fekete Pálné őrs í-ggyűlési képviselő szólalt fed. A többi felszólalás után Tóth Józsefné zárószavá­val az éri--Kéziét befejeződött Balogh Ödön Munkában a meősok Városunk ismert könnyűipari gyárában, a Kiskunsági Cipőüzem­ben, naponta 1300 pár gyermekcipőt gyártanak. Hogy azok minősége megfeleljen a követelményeknek, a gyár minőségi ellenőrei árgus szemekkel vizsgálnak át minden egyes darabot, csak azután ütik rá a meó pecsétjét Képünkön Szurmó József és Koös Márton meősok munka köz ben. (lakatos felvétele.) 4 termelőszövetkezetek zárszámadásának előkészítéséről tárgyalt az MSZMP járási vb Minden évben nagy jelentő­sége van a tsz-zárszámadás elő­készítésének, mivel egy eltelt év munkájáról kell számot ad­í iskunmajsa túlteljesítette a felvásárlás tervét Eredményesen dolgozott 1962-ben a Községgazdálkodási Vállalat AZ 1961-BEN tervszerűen ösz- szevont Községgazdálkodási Vállalat — merjük remélni — az új esztendőben végre meg­találja helyét a város iparában. Erre engednek következtetni az idén elért eredmények és az is­mertetett tervek. Az építő részleg közel hat­millió forint termelési értéke közül kiemelkedik az Engels és a Fisch Emil utca korszerűsí­tése, a Jókai, Hunyadi, Dankó Pista, Attila utcák aszfaltjárdá­ja, a Széchenyi utca betonlap­járdája, a Fürdő és a városi bérház tataroaáea, a járás köz­ségeiben: Kiskunma jsán, Jás«- ezentlásziőn, Pálmonostorán és Szánkon végzett útépítések. Ér­Téli tórwa taaáiafc Az IBUSZ félogyháei fiókja megkezdte a téti társasutazások szervezését a szomszédos, baráti országokba. Az első társasuta­zás január 6-től 13-ig tart a Magas-Tátrába, ametg néhány napos turnusokkal folytatódik egészen április elejéig. Január 7-én indul egy turistacsoport egyhetes téU üdülésre a Len- qycl-T átrába, Zakopanéba. Et­től az időponttól kezdve egy­hetes időközönként egészen március 25-ig indulnak turista csoportok Lengyelországba. Feb­ruár 15-én indul az első tu­ristacsoport egyhetes üdülésre a Román Népköztársaságba, Brassó és Poiana környékére, február 16-án Sinaia-ba és feb­ruár 17-én kezdődik az egi/he- tes romániai autóbusz-körűt, amely Nagyvárad, Kolozsvá.r, Marosvásárhely, Gyulafehér­vár, Vajdahunyad, Temesvár, Arad és Nagyszalonta érintésé­vel jut vissza kiindulási pont­jára. A társasutazásokkal kapcso­latban minden érdeklődőnek részletes felviláaosítást nyújt az IBUSZ kiskunfélegyházi fiókja. demes megemlíteni, hogy az ál­lami lakóházakra két és fél mil­lió forintot költöttek, ugyan­akkor az évi lakbér csak fél­millió forintot tett ki. A KERTÉSZETI RÉSZLEG előtt, annak ellenére, hogy föld­területének mintegy felét a víz­mű számára kiszakították, hálás feladat áll. Megszervezik a park­építőcsoportot, amely az egész megyében bármilyen parkosí­tást elvállal. Az előbb említett ok és a városfejlesztés szem­pontjából is a közeljövőben fel keß számolná a jelenlegi kerté­szeti telepet ós egy megfelelő helyen újat létesíteni. A vállalat az elcsatolt részle­gek ellenére sem kapott terv­csökkentést. A tervteljesítést a megmaradt profilok fejlesztésé­vel fogja biztosítani. Üj fel­adatként jelentkezik a hídépítés, máris van megbízása három híd építésére, Pálmonostora, Jász- szentlászló és Lakitelek közsé­gekben, mintegy másfélmillió forint költséggel. AZ ÉV VÉGI LELTÁROZÁS eredménye azt bizonyítja, hegy iól gazdálkodtak, nevükhöz mél­tóan, jól ügyeltek a község, a közösség vagyonára. Járásunknak a főbb mező- gazdasági i-erményekből és ter­mékekbe! több mint 92 millió forintos terve volt az 1962. év­ben. Ebből Kiskunmajsa 26 mil­lió ísrixzsé, felül, tehát a terv­nek 28 százalékát kapta tervfel- pdatkár . _A k 'zseg november végéig 93 ! ~s-. alékra teljesítette az évi-.-, t '*•>• 1 300 000 forint íai^Sj, termék ./ - ma­i&di au..t. December uóiiapj-.;. mintegy 400 darab hízott ser­tést, 400 hektoliter bort, közel 300 mázsa vágóbaromfit és 50C hektoliter tejet adtak át a kis- kunmajsai termelők az állami felvásárló szerveknek, amely 3 millió forint értékű mezőgazda- sági terméket jelentett A fen­tiekből világosan látszik, hogy Kiskunmajsa község túlteljesí­tette az 1962. évi felvásárlási tervét. A jó eredmények elérésében — a felvásárló szerveken kívül — igen nagy érdeme van Var­ga Antal párttitkárnak, Papp István \’b-e!nötnek, akik rend­kívül jó kapcsolatot teremtettek a termelőszövetkezeti csopor­tokkal. Rendszeresen megtár­velük a felvásárlás-----re* karc oln­tos feladatokat. E szép . red- ményben benne van a nőt tács és a Hazafias Népfront mun­kája is, mert lelkes aktíváik felvilágosító munkája — a té­nyek szerint — igen eredmé­nyes volt. Balogh Ödön Egy kis statisztika A lakosság életszínvonalának emelkedése a számok tükrében A VÁROSI ÉS A FALUSI la­kosság tömegeiben nagy meg­értésre és helyeslésre talált pártunk szövetségi politikája. A szocializmus alapjainak lera­kása során az elmúlt négy esz­tendőben százak, ezrek és tíz­ezrek ismerték fel, hogy az üzemben, a termelőszövetkezet­ben, vagy más munkahelyen végzett szorgalmas munkájuk, áldozatkész hozzáállásuk, nem­csak a népgazdasági tervek tel­jesítését segíti elő, hanem min­den családnak vagy személynek a maga sajátos egyéni célkitűzé­sét, programját is. ENNEK A SZORGALMAS munkának következménye, hogy egyre több ház épül a város­ban és a falvakban, növekszik a takarékpénztárakban és a ta­Egy ér alatt 1500 motorkerékpár, 1700 televízió és 54 millió forint értékű bútor talált gazdára A kereskedelmi intézmények által készített statisztikák, adat­gyűjtemények arról tanúskod­nak, hogy manapság az embe­rek lényegesen többet költenek lakásuk berendezésére, háztar­tási és más, tartós fogyasztási cikkek vásárlására. A Bács-Kiskun megyei Ipar­cikk-kiskereskedelmi Vállalat kimutatása szerint 1962 decem­beréig 54 millió forint értékű bútort vásároltak a járásban. 10 és fél millióval többet, mint 1960-ban. Televízióból az elmúlt evben 1200. motorkerkékparból-i pedig 1500 talált gazdára. Vala­mivel csökkent a kerékpárvá­sárlók száma, mart 1962-ben 5000 kerékpárt vásároltak a já­rásban, viszont az 1960-as sta­tisztikához képest lényegesen megnőtt a mtorokerékpár-vásár- lók száma. A járás lakossága 1962-ben 5 és fél millió forintot fordított háztartási cikkek, illatszer- és piperecikkek vásárlására és 2 400 000 forint értékű füzetet, könnet és különféle papírárut vád&rolt T. M. karékszövetkezetekben elhelye­zett betétek mennyisége, mind több és több háztartásban szól a rádió, televízió. Íme, néhány számadat: A 33194 LAKOSSAL bíró Kiskunfélegyházán 400 lakóház épült négy esztendő alatt, 6040 rádiót, 735 televíziókészüléked, 101 gépkocsit, 313 motorkerék­párt vásároltak és 27 millió fo­rintot helyeztek el takarékban. A lakosság lélekszámúnak meg­felelő arányban hasonló a hely­zet a járás 11 községében is. Kiskunmajsán 5 484 000, Alpá- ron 773 000, Szánkon 564 000, a kis Csólyospáloson és Kömpöcön 184 000, illetve 115 000 forint ta­karékbetéttel rendelkeznek a lakosok. Alpáron 59 ház épült és 797 rádió, 34 televízió van a lakásokban. Hat gépkocsit és 36 motorkerékpárt vásároltak 1958- tól 1962-ig. Pálmonostorán 523 a rádió- és 11 a televízió-tulaj­donosok száma, 46 személynek van motorkerékpárja és négy­nek gépkocsija. Még Kömpöcön is 106 rádió, 2 televízió és 13 motorkerékpár van üzemben, és 30 lakóház épült négy ér alatt. A fenti számadatok egyben azt is bizonyítják, hogy a ter­melőszövetkezetekben tömörült falusi lakosság többsége meg­találta a számítását, sikeresen átjutott az indulás nehézségein és bizalommal tekint a jövőbe. JL A. ni a vezetőségnek. Az előkészü­letek — amelyek a zárszámadá­si mérleg elkészítését lehetővé teszik — megkezdődtek. Az MSZMP járási vb megállapítot­ta azokat a fontosabb elvi és gyakorlati tennivalókat, ame­lyek a zárszámadás előkészíté­sénél szükségesek. A járás és város különböző termelő szövetkezeti egységeid figyelembe véve 63 zárszámadást kell alapos, igen nagy körülte­kintéssel elkészíteni. Az ütem­tervek már elkészültek, hogy a zárszámadást megerősítő bizott­ságok — a tsz vezetőivel ösz- szehangolva — milyen ütemben erősítik_ meg az elkészített zár­számadásokat. E nagy jelentő­ségű, mindenre kiterjedő elem­ző munkát úgy szervezték meg, hogy minden zárszámadás 1963, január 31-ig megerősítésre ke» -üljön. Szt kfttvfórn a Hz-pá-ró- alapszcrvezetek, majd a tw közgyűlések megtárgyalják. a jfc i Javuló áruellátás, fejlődő ker^skedele« A Bács-Kiskno megyei Ipar­cikk-kiskereskedelmi te#í jesttve kongresszusi felajánlása^ december 20-ra befejezte éve* tervét. A vállalat tervteljesí lé­sében a múlt évhez viszonyítva^ négy és fél százalékos fejlődés mutafleorik. KiemelkedS forgalmat érteit el a bútorboltok, a háztartásé vegyi, valamint a rádió-villamo». sági szaküzletek. Ez nemcsak az ott dolgozók érdeme, jelentős része van ebben a jobb és egyre javuló áruellátásnak is. Az áru­ellátás további javulásával szá­molnak a vállalat vezetői az 1963-as esztendőben; EredeU állapotába állítják vissza a Hattyú-házat Kiskunfélegyháza egyik ne­vezetességét: a város közepén levő Hattyú-házat, amelyben Petőfi Sándor édesapjának mé­szárszéke volt, az idén eredeti állapotába állítják vissza. Aa elkészített kiviteli tervek sze­rint a helyreállítási költségek 1 200 000 forintot tesznek ki. Helyet kap az épületben * járási és az ifjúsági könyvtár1, valamint egy állandó jellegi Petőfi-kiállítás. A Hattyú cuk­rászda épületét elválasztják ot műemlék épülettől és lebontják az udvari részen levő toldalék ■’pületeket. Az árkádos föhorrbi lokzatú épület legszebb dísze, cs reméljük, legnagyobb idegen forgalmi központja lesz Sél/j egyházának.

Next

/
Thumbnails
Contents