Félegyházi Közlöny, 1962 (7. évfolyam, 2-51. szám)

1962-01-12 / 2. szám

Hlág proletárjai., egyesüljetek! Ara 60 /iiiei* VII. évfolyam, 2. szám A PETŐFI NLPE EELEGYHAZI KIAD A §A Kiskunfélegyháza. 1962. jan. 12. Ezer mázsa hús hetenként Új cukrcrzAa, jéggyár, üzlethálózat-bővítés 1962-ben TíSf/fiiést larlott a KisNunmajsai Földműfessziivet! ezet Kiskunmajsa és Vidéke Kör­zeti Földművesszövetkezet ja­nuár 7-én, Vasárnap tartotta taggyűlését, rendkívüli nagy ér­deklődés inellett. Sípos Jenő igazgatósági elnök részletesen beszámolt a szövetkezet 1961. évi sokrétű munkájáról Min­denekelőtt megállapította, hogy a szövetkezet tagsága járt élen annak a forradalmi átalakulás nak a végrehajtásában, mely a mezőgazdaság szocialista átszer­vezésével, gazdasági és politikai vonatkozásban Kisku'nmajsán és környékén a máit évben, feje ződött be, ^ - földművesszővel kezet 1946-ban alakult 45 tag­Befejeződött a tsz-elnöki tanfolyam A tsz-ek elnökeit, szakembe- ■ reit egyhetes tanácskozásra | hívták össze, ahol «a párt és ! kormány - határozataiból adódó feladatokat beszélték meg a ter­melésben résztvevő közvetlen irányító és vezető szakemberek, kel. Előadás hangzott el a gabona és takarmánytermesztésről, a korszerű állattenyésztésről, a tsz-ek megszilárdításáról, a ve­zetés, irányítás további javítá-. sáról, a tsz termelési tervek szításéról. Minden előadást A Félegyházi Vágóhidnál egyhónapos előnnyel indult az új év termelése, mivel 1961. évi termelési tervüket már novem­berben teljesítették. Ma már 1000 mázsa húst adnak heten­ként a dolgozók asztalára, a holnap termelése még nagyobb lesz, hiszen kormányunk újabb 10 millió forintos beruházást biztosit az ötéves terv éveiben. — Képünkön: Huszár Béla a húsdarálót kezeli. Zárszámadás előtt a kunszállási Alkotmány Tsz ben Serény munka folyik a kun­szállási Alkotmány' Tsz iroda­helyiségében ezekben, a. napok­ban. Most készül az 1961. éy mérlege. A múlt év utolsó nap­jaiban a könyvelés elkészítette a háromfajta kiosztási jegyzé­ket (bor, cigaretta, . cukor) és ezeket 870 tagnak kiadták. Je­lenleg a zárszámadás- végső munkálatai folynak, amelynek befejezése január második felé­re várható. Ez azt jelenti, hogy e hó végén, vagy a jövő hó ele­jén a zárszámadó és küldött közgyűlést meg lehet tartani. Sokan felteszik maguknak a tsz dolgozói között a kérdést, mi­lyenek is lesznek a múlt gaz­dasági év eredményei? Az elő­zetes számítások szerint meg­közelíti, vagy túl is szárnyalja a 20 forintot. • Egyet viszont már most is látni lehet, hogy az 1960. év több mint 600 ezer forintos mérleghiányát és az 1961. év ese­dékes hiteleit kifizette a szövet­kezet és mérleghiány nélkül zár­ja az évet. Palatínus Péter hasznos Vita követett, de külö­nösképpen az anyagi ösztönző módszerek alkalmazásáról tar­tott előadást értékelték a tsz- ek vezetői. . _ o „ A párt és a kormány határo­zatainak végrehajtása járásunk­ban a tsz-ek elnökein és szakem­berein múlik, de az is, hogy 1962-es gazdasági évben jobban tudjuk-e ellátni az ipart mező- gazdasági nyersanyaggal, a vá­rost zöldséggel, kenyérrel és hússal. Onuandi János A közscgfejleszíési tervekről tárgyaltak A községek tanácsüléseken foglalkoznak az 1962. évi község­fejlesztési tervekkel. Tiszaújfalun, Kompöcön, Szánkon, Kiskun- majsán és Petöfiszálláson megtárgyalták a községiejlesztési elő- tervéket és azokat kisebb változtatásokkal elfogadták. Kompöcön és Petöfiszálláson a tanácstagok vállalták, hógy az 1961. évi köz­ségfejlesztési tervbe vett feladatok megvalósításához az év hátra­levő időszakában társadalmi munkával a legmesszebbmenőkig hozzájárulnak. A felnőtteknél a közismereti tárgyak mentek nehezebben, a Sfakmai tárgyak könnyebben, e'z érthető is, hiszen he­lyükön a szakmai tantárgyakat gyakorolják; a hallgatók több­sége termelőszövetkezeti gazda. Félegyházán most már 1. és II. osztály indul Kiskunmaj- sán pedig egy kihelyezett I. osztály. t. m: gal. Az egyetlen vegyesbolt, melyben hát alkalmazott dol­gozott, alig képviselt 50 ezer forint értéket. Ma a szövetkezet taglétszá­ma 3350, saját vagyona pe­dig megközelíti az 5 millió forint értéket. Üzletegységeinek száma 73, a részjegyalap 335 ezer forint. Igazgatóságának 13. felügyelő- bizottságának 7 tagja van, helyi szervei a csóly06pálosi. köinpöci és a kígyóspusztai, ahol k’ülön- külön 5—5 tagú ellenőrző bi­zottság működik, összes dolgo­zóinak száma 175. Az 1961. évben lebonyolí­tott 67 millió forint értékű áruforgalom egymillió 850 ezer forint jövedelmet biz­tosított a szövetkezet szár­mára. i h A második ötéves népgazda­sági tervvel kapcsolatban .'kü­lön szövetkezeti fejlesztési ter­vet dolgoztak ki- Eszerint K-is- kunmajsán már 1962-ben meg­nyitják a második cukrászdát, a Félegyházi úton italboltot lé­tesítenek és' jéggyárat építenek. A következő években eme­letes szálloda építésére ke1 rüi sor, melynek földszinti részében vendéglátóiban kombinát nyer elhelyezést konyhával, presszóval és t* étteremmel.- ■ el hTrii Tovább fejlesztik a kompo.-, csalyospálosj és-a kigyósi (jói­tokat. Gondoskodnak arról, hogy a lakosság áruellátása es a rpe- zőgazdaságt termeket felvásár­lása minden. vonatkozásban megfeleljen a követélmények­nek. • Horváth 'jSzsef Negyvenmillió forint értékű áru KÖZSÉGRŐL .. KÖZSÉGRE: Csőlyospálos OJJAVAI OSZTOTTAK a községi MSZMP egységes vezetőségét, a tit­kár ismét Tandari Fergnc elvtárs lett. Az út vezetőség már elkészí­tette az 19G2 első negyedéves mun­katervét, amelyben .a község gazdál­kodása, a felvásárlás, a párt és ál­lami oktatás és a sajtö terjesztése szerepel. A ■ KÖZSÉGI tanács vb megtár­gyalja a három- és ötéves terv fel­adatait. A tervezetében többek kö­zött szerepelnek: lakóházépítések elő­segítése. amelynek érdekében a köz­ség deli részén házhelyeket, fosnál: kllelölnl, napközi otthonos óvoda építése, a központi iskola bővítése, szélesvásznú mozi, villanyb.álózatbö- vltés, törpevízmfl, TÜZÉP-tele» stb. Ezek a tervek, de ehhez még igen fontos a lakosság jó hozzáállása, különösen á társadalmi munkában. * TIZENNYOLC vagon őszibarac­kot adtak át a község közös gazda- •ágai az U61. ctben. Volt oly au szö­Szerkeszti: Dóczi Frigyes vetkezeti gazda, aki 25 —30 ezer fo­rint bevételhez jutott őszibarackból. Látva a jó eredményt, ez évben 33 hold gyümölcsöst telepítenek, több­ségében őszibarackost. Már csíráz­tatják a barackmagot és amint az idő engedi, kiültetik a már jól el­készített talajba. • EMBERSÉGBŐL vizsgáztak a köz­ségi tanács vezetői, özvegy Domo- nics Lajosné 82 éves egyedülálló asszony beteg lett. A tanács veze­tői kórházba szállíttatták, ahol pár nap múlva meghalt. Most a tanács vezetői gondoskodtak eltemettetesé- ről. « VERSENYBEN állnak a Kossuth. Aranykalász, Napsugár, Üj Élet és a Kunsági Tszcs gazdái. A vállalá­saikban szerepelnek többek között a táblás gazdálkodás kialakítása, az állam iránti kötelezettség teljesítése, a vezetés színvonalának megjavítá­sa. A versenyt a tanács vb ne- gycdévenKént értékeli. Példájuk kö­vetésre méltó. M» pedig megdicsér­jük nemes versengésüket. RÉGI HAGYOMÁNY > fűszer- paprika termelése. Az elmúlt évben az aszály ellenére jó eredményeket értek el fűszerpaprika-termelésben. Például ördögh Jánosnak 404 négy­szögöl területen közel 4 ezer forint jövedelme lett. A Szegedi Paprika­feldolgozó Vállalat már három íz­ben tartott felvásárlást, de még min­dig van elszállítani való fűszerpap­rika. A tervek szerint ebben az év­ben még többen foglalkoznak fű­szerpaprika-termeléssel mint az el­múlt évben. . ÖTEZER FORINT kulturális ala­pot biztosítottak az ÜJ Élet Tszcs fiataljainak. Most alakítanak még egy 12 tagú népi tánccsoportot. A községi tanács a fiatalok jó mun­káiénak elismeréseképpen futball- feiszerelést ajándékozott. Az Üj Élet Tszcs KISZ istái kihívták kulturális versenyre a többi tszcs fiataljait. kozott. 1960-ban 7607 mázsával szemben az 19(5! évben 5392 mázsa hízott sertést vásároltak fel. Vágómarhánál 1960-ban 4224 mázsa, míg 1961-ben 3272 mázsa vol*-a felvásárlás. A hízott sertés kiesést a rend­kívüli aszályos idöiárásnak tu­lajdoníthatjuk, ' melynek - követ­keztében takarmányhiány mu­tatkozott. Vágómarhából • pedig óvjuk az állományt és . a,to­vább tenyésztésre alkalmas szarvasmarhák it a Földműve­lésügyi Minisztérium nem en­gedi kiselejtezni, mivél azokra a továbbtenyészt ésben szükség van. Az átadott élelmezési cik­kek mennyiségének forintértéke megközelíti a 40 millió forintot. R O. Kiemelkedő műnkét végzett Kiskunmajsa község az 1961. évi községfeilefztésben. Ezt tük­rözi az a tény, hogy a község­ben az egy főre eső társadalmi munka értéke már 28 forint; a minimális 15 forinttal szemben Ez a szép eredmény a tanács­tagok és. a tanácsapparátus kö­zös jó munkája alapján jött lét­re, amelyhez a lakosság odaadó áldozatkész munkával járult hozzá. A község ebben az év­ben is töretlenül fejlődött to­vább, melynek állomásait az autóbuszváró, a tűzoltószertár csatornázás, a piactér tovább­fejlesztése, útépítés és a műve­lődési ház építésének beindító sa jelzi. Külön meg kell emlí­tenünk Kovács István községi gazdasági előadót, aki új ember ebben a munkaköiben és ennek ellenére is nagyon eredményes, lelkiismeretes és példamutató munkát végzett, Napirenden az álategészséTiry A községi tanács vb ülésén került megtárgyalásra Pálmo- nostora állategészségügy 1 helyze­te. A beszámolót a községi ál­latorvos tartotta. Ugyanitt be­szélték meg az 1962. évi hízott- sertés-szerződéssel kapcsolatos feladatokat. Tanévzáró a Mezőgazdasági Technikurr levelező tagozatán Egy évvel ezelőtt aátuk fairül, hogy a Mezßgatfasagi Techni­kumban láj-Jfi.' .engoza* in­dult. Az első ébyo'yam fé\^ tanulói most adtak számot ar, ról, mit tanultak az év folya­mán. A vizsgán a felnőtt hallgatók közölt sokkal nagyobb volt az izgalom, mint a gyerekeknél. A budapesti vizsgaelnök és a Mű­velődésügyi Minisztériumot kép­viselő társelnök az eredménnyel mégis meg volt elégedve. A vizsgázó 30 hallgatóból két kitűnő, tíz jó, nyolc közepes, öl elégséges és öt elégtelen osz­tályzatot kapott. Kiskunfélegyházit város a leg­fontosabb 'élelnézést cikkekből forintértékben, nem. adoU keve­sebb árut 3 népgazdaságnak, mint a mezőgazdaság átszerve­zése előtti években; Kenyérga­bonából 1960-ban 176, 1961-ben 190, napraforgóból 1960-ban 10. 1961-ben 39 vagonnál adott át felvásárlási szerveinknek. Ba­romfiból 1960-ban 7385 mázsá­val szemben' 1961-ben 7650 má­zsával teljesítette a felvásárlási tervét. Tojásból az I960.' évi egymillió. 793 darabbal szem­ben 1961-ben egymillió 812 ezer darabot vásárolták fels Tejből mindkét évben hasonló,mennyi­séget adott át_a népgazdaság­nak. Kiesés csupán a’ hízott ser­tés és M vágón}ar’.ánál mutat­Növekedett a társadalmi munka érteke

Next

/
Thumbnails
Contents