Félegyházi Közlöny, 1961 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1961-01-06 / 1. szám

í'iláir proletárjai, egyesüljetek* Ara 60 fílléi FEÍIGlHAZ I KÖZLÖNY %rI. évfolyam, 1. szám. A PETŐFI NÉPE FÉLEGYHÁZI KIADÁSA Kiskunfélegyháza, 1961. jan. 6. Új, közős gazdaságunk: a Kiskunság Termelőszövetkezet r Kiskunfélegyházán a már ed­it ig is jól működő régi termelő- E következetek mellett a nagyüze­mi átszervezés során több új szövetkezet alakítását vették tervbe. Ezek közül december 29-én körülbelül 1700 hold föld­területtel, mintegy 120 taggal megalakult Kiskunság néven az első új termelőszövetkezet Az alakuló közgyűlés a veze­tőségbe és a különböző bizott­ságba sok olyan tekintélyes pa­rasztot választott, akik egyrészt élvezik a tagság bizalmát, más­részt szakmailag is a legjobb gazdák s így a szövetkezet fej­lődését biztosítaná tudják. így került a vezetőségbe Czakó Mik­lós 17 holdas középparaszt, aki a környék egyik legjobb sertés- tenyésztőjének hírében áll, s természetesen a szövetkezetben Is ezen a területen hasznosítja nagy tudását. Varga István és Kanyó László kitűnő szőlő- és gyümölcstermelők, mindketten 12 holdat vittek a közösbe és ck kiváló szaktudásukat ezen a téren hasznosítják. A közgyűlés elnöknek ifj. Tóth 'Jánost választotta meg, aki mint tanácstag és végrehajtóbizott­sági tag, eddig is élvezte a pa­rasztság bizalmát. A közgyűlé­sen az elnök mindjárt be is je­lentette, hogy nern tétlenked­nek. hanem már január 5-én megtartják első vezetőségi ülé­süket, amelynek napirendjén a munkák megszervezése szerepel. A szőlőbe a trágyakihor­dást és beásást haladéktala­nul megkezdik, s a többi idő­szerű munkát is azonnal megszervezik. Persze élőbb a leltározás, a ve­tésterület összeírása, annak ki­alakítása, a tavaszi vetőmag ösz- ezehozása a legsürgősebb fel­adat. De a közgyűlés lelkes han­gulatából ítélve, úgy véljük, ezt e feladatot is nehézség nélkül megoldják. A közgyűlés megszavazta, hogy a fel nem osztható szövet­kezeti alapra azok a gazdák, akik földdel léptek be, aranykoronánként 15 forin­tot fizetnek be. felük csak felszerelést vittek be, S3000000<><>0<><><>0<><><><><><>0<H Szilveszterest Félegyházán I Soha nem tapasztalt mérc­ékben, vidáman és fegyelme­zetten szórakozott a város la­kossága az elmúlt év utolsó Séjszakáján. A Móra Ferenc (Művelődési Ház nagyterme, a fiKiskunság Étterem, a többi vendéglátó üzemi egység, a cuk­rászdák stb. mind zsúfolásig megteltek vidám szórakozők- lcal és ami a legdicséretesebb (a mentők évtizedes tapaszta­lata szerint ilyen még nem for­dult elő), egész éjjel egyetlen vendéget nem kellett, még csak ártatlan gyomormosásra sem, kórházba szállítani. • Petöfiszálláscm is, mint a já­rás többi községében Szilvesz­ter éjszakáját a község lakos­sága a KISZ-fiatalokkal közö­sen vidám szórakozással töl­tötte el. A disznótoros vacsora titán a zene és a tánc sem ma­radt el, majd a szokásos szil­veszteri malac kisorsolására is sor került. A szórakozás reg­gelig tartott. azok a bevitt érték 20 százalé­kát, akik pedig föld nélkül lép­tek be, személyenként 400 forin­tot. A tagság egyértelmű helyeslé­sével találkozott a javaslat, mert — mint az elnök megin­dokolta, ebből teremtik meg az alapot, hogy ne bankkölcsönből, hanem saját erőből vásárolhas­sanak vetőgépet és más, a nagy­üzemi gazdálkodáshoz szükséges felszerelést. Mint értesültünk, a Kiskunság Tsz megalakulását a következő napokban több hasonló követi, és ezen a héten három helyen alakultak meg az előkészítő bi­zottságok. Reméljük, ezeken a közgyűléseken is a Kiskunságé­hoz hasonló, bizakodó, előrelátó hangulatban választják meg a vezetőséget, s fektetik biztos ala­pokra Kiskunfélegyháza szocia­lista mezőgazdaságának alapjait. — t.ó. — Hét autóbusz befogadására garázst épít Megalakult a kunszállást Rákóczi Tsz December 29-én megalakult a kunszállási Rákóczi Tsz 120 csa­láddal, mintegy 140 taggal és közel 700 kh. földdel. Az alakuló közgyűlésen megválasztották a héttagú vezetőséget cs a há­romtagú ellenőrző bizottságot. Másnap tíz fővel megkezdték a leltározást is. Az uj tsz-nek e- redményekben gazdag eszten­dőt kívánunk. A pálmonostori Keleti Fény Tsz munkához lát A pálmonostori Keleti Fény Tsz' megtartotta első küldött- közgyűlését. Huszka Sándor, a tsz elnöke beszámolt arról, hogy a vezetőség időben hozzá­fogott a megszilárdítási mun­kához A leltározást nüntegv 70 százalékban már elvégeztek, s egyéb feladatok megoldásával is jól haladnak. A tsz tagsága a legmesszebbmenőkig támo­gatta a vezetőségnek az 1961-re szóló növénytermelési szerző­déses előterveit. Ezek szerint 100 kh korai borsót, 30 hold cukorrépát, ugyanennyi do­hányt és 5 holdon mákot fog­nak termeszteni szerződésre. Az őszi mélyszántás meg­gyorsítása érdekében 200 holdra pótszerződést kötöttek a gép­állomással, s elhatározták, hogy az összes lófoqattal szin­tén szántani fognak. Hasznos határozatok .születtek a ' köz­gyűlésen a szakemberek alkal­mazására, s egyéb kérdésekben is. Elhatározták, hogy családon­ként egy pár tyúkot adnak be a közösbe a törzsállomány meg­teremtése céljából. A küldött- közgyűlés megszabta a további feladatokat és hasznosan segí­tette elő a tsz megszilárdítá­sának munkáját. Habár egy-két új tsz-tag fel­szólalásában még érződött a régi kistulajdonosi szemlélet maradványa, a közös munka melletti kiállás azt bizonyítja, hogy a nagy többség megérti a nagyüzemi gazdálkodás lehető­ségeit és előnyeit, s ezekért küzdeni és harcolni is akar. A pártszervezet feladata lesz, hogy a közös«é"i szellő r: kialakítá­sával lekűzajé á Kisparaszti gondolkodás maradványait. (ai) Solti Károly jubileuma A Rádió közkedvelt magyar­nóta énekese, a félegyházi Solti Károly 20 éves művészi pálya­futásának jubileumát szülőváro­sában tartja. A Vas- és Fém­ipari Ktsz rendezésében, a Kis­kunság Étteremben 1961. január 12-én este 8 órakor kezdődő magyarnóta- és táncdal-esten az ünnepeiteken kívül közreműkö­dik: Ákos Stefi, Józsa Ibolya, valamint a Kiskunság Étterem zenekara. Készülnek a közgyűlésre A kunszállási Alkotmány Termelőszövetkezetben folynak a küldöttválasztó kisgyü- lések, a tsz közgyűlésének elő­készületei. Mintegy 30-35 fővel megkezdődtek a leltározások is. Az Üj Világ Tsz-ben most fog­nak hozzá ehhez. a Kiskunfélegyházi Gépkocsi­közlekedési Vállalat részére a Bács-Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vállalat Kiskun­félegyházán. Az építési költség: 937 ezer forint. A terveket 32 ezer forintért készítették. Az átadási határidő: 1961. évi má­jus hó 15. A korszerű garázst úgy épí­tik, hogy a nagy, farmotoros MÁVAUT autóbuszok is elfér­nek benne, befúvó légfűtést, felső és oldalvilágítást kap, a pincében lesz a kazánház, szén­raktár, a garázs mellett garázs­mesteri lakás, raktár. Később hozzáépítéssel lehet a garázst bővíteni és megépülnek majd a szociális és egyéb épületek is. MŰSOROS DÉLUTÁN A BORSIHALMI ISKOLÁNÁL Év elején az osztályfői órán megbeszéltük évi terveinket. Iskolánk udvara,'környéke csu­pasz, fa nem igen volt benne.-Be keltene ‘jésitari, kertet csi­nálni, és tantermünket ottho­nosabbá tenni. Elhatároztuk, hogy udvarun­kat, környékünket befásítjuk, a baromfiudvartól elkerítjük és tantermünket kicsinosítjuk. Tervünket már részben meg­valósítottuk. Elültettünk 200 da­rab akácfát, nyárfát, olajfát. A kerítés, tanterem csinosítását úgy gondoltuk megoldani, hogy előadást rendezünk, s a bevé­telből ezeket megcsináljuk. December 18-án meg is tar­tottul ele adásunkat. I leadásra keni' pásztorja-e-, c Ka- \ rácsónyl álom című énekes já-' ték és a Tizenkét hónap című mese színpadi változata négy képben. Bár az idő rossz volt, iskolánk megtelt látogatókkal. A szülőknek tetszett előadá­sunk, s a jókedvű KISZ-tagok táncra is kerekedtek, s az éj­féli órákig együtt is maradtak. Kapus Margit VIII. osztályos tanuló FIATALOK FÓRUMA Üj kezdeményezése a Móra Ferenc Művelődési Háznak, hogy a városi tanulóifjúság számára lehetőséget nyújt a legkiválóbb előadások széles körben való bemutatására. Az iskolai önképzőkörök kiemelke­dő számait a művelődési ház színpadán a nagyközönség előtt is előadhatják. A múltkor is megtelt a szín­házterem, mikor a Petőfi Gim­názium tehetséges növendékei Illésy István tanárelnök veze­tésével megtartották műsorukat. A város középiskolás és ipari­tanuló ifjúsága nagy örömmel fogadta a művelődési háznak ezt az új kezdeményezését és már is több csoport jelentke­zett a következő műsorokban való szereplésre. Művelődésügyünk távlati terve A TÉLI SZÜNET a javában tart még. A nevelők és a tanu­lók pihennek. A járási tanul­mányi felügyelőségen a szám­adó igazgatók jóformán éjt nap­pallá téve dolgoznak. Alig fe­jeződött be a hároméves terv, amelyet 150 százalékban telje­sítettek, máris komoly munka áll előttük. A hároméves terv alatt tizenegy tanyai' iskolában épültek tantermek. Az iskolák mintegy 25 százaléka kapott külső-belső felújítást több mil­lió forint értékben. Jásszent- lászlón és Alpáron — a tsz-szü- lők könnyítése érdekében — iskolai napközi otthonok léte­sültek. A számadó igazgatók jelenleg a művelődésügyi intézmények ötéves járási tervének megvaló­sításán, ugyanakor a 20 éves távlati iskolafejlesztési terv el­készítésén is dolgoznak. Ezt a hatalmas tervet 1961. és 1980. évek közötti tervidőszakban valósítják meg. A SZAKRENDSZERŰ oktatás fejlesztése csak a tanyai iskolák körzetesítésével valósítható meg. Ilyen körzeti iskolánk jelen pil­lanatban például a kunszállási központi iskola, melynek külte­rületi iskolájában csak alsóta­gozat működik. A KÖRZETESÍTÉS megvaló­sításához szükséges, hogy a kö­vetkező évek folyamán — lehe­tőleg társadalmi erőforrásból — tsz-autóbuszok és egyéb jármű­vek segítségével a tanulók a belterületi, illetve körzeti köz­ponti iskola felső tagozatába bejuthassanak. Ez a terv nem­csak azt eredményezi, hogy az oktató-nevelő munka magasabb- szintü lesz, hanem azt is, hogy egy-egy nevelőnek lényegesen kevesebb gyermekkel kell fog­lalkoznia. E nagyszerű terv megvalósí­tása után az általános iskolai napközi otthonok számát is emelni fogják. A napközi ottho­nok ekkor a tanulók 20 száza­lékát tudják befogadni és 10 százaléknak pedig étkezést tud­nak nyújtani. A FENTI TÁVLATI terv azt bizonyítja, hogy pártunk és kor­mányunk nemcsak a mezőgaz­daság átszervezését tartja szív­ügyének, hanem emellett gon­doskodik a művelődésügyi in­tézmények korszerű fejlesztésé­ről is. Hisszük, hogy ez a terv sokban hozzájárul a falu és a város közötti különbség felszá­molásához. — bn — A mi kis városunk Miközben más városokban arra törekszenek, hogy az ide­jétmúlt épületeket, bódékat el­bontsák. nálunk egész kis vá­rost lehetne felépíteni a köz­pontban elhelyezett tákolmá­nyokból. Még a más városok­ból — pl. Kecskemétről — ki- ebrudalt építmények is itt kap­nak helyet. A hely kihasználá­sa szempontjából páratlanul ér­dekes az az összeállítás, amely a templom közelében áll: WC, trafikcukorka-bódé.,. Ilyen építmény ebben a körzetben 12 található a városkép megcsúfo­lására. Említést érdemel még az a „várfal”, amely a piacot teszi „díszesebbé”. Egy történelmileg is nevezetes helyet éktelenít el ez a fal, hisz ne felejtsük, Petőfi Sándor emlékei vannak itt, s a költő joggal megérde­melné, hogy gyermekkorának útjait szebbé tegyük. De megér­demelné az az 1200 diák is, a- kik naponta többször végigné­zik azt az ízléstelenséget, ami a piac környékén uralkodik 19ßg . '»r s»mummébT

Next

/
Thumbnails
Contents