Félegyházi Közlöny, 1960 (5. évfolyam, 10-53. szám)

1960-03-04 / 10. szám

Járásszerte megünnepelik a Nemzetközi Nőnapot A nemzetközi nőmozgalom 50. évfordulóját városunkban és községeinkben egyaránt méltó keretek között kívánják meg­ünnepelni; Kiskunfélegyházán a központi ünnepséget március 6-án dél­után 4 órakor rendezik meg a Móra Ferenc Művelődési Ház dísz­termében. Az ünnepi beszédet Holló Béla elvtárs. az MSZMP városi bizottságának titkára mondja, utána műsor, majd tánc következik. Az üzemekben 8-án emlékeznek meg az .évfordulóról. A községi ünnepségek egyrészére vasárnap kerül sor. Eze­ken a járási pártbizottság és a párt v. b. tagjai mondanak ünnepi beszédet. A legtöbb helyen nem árulták el milyen meglepetésekkel kí­vánnak örömet szerezni az asszonyoknak, de- az bizonyos, nem lesz olyan helység járásunkban, s olyan üzeü, intézmény váro­sunkban, ahol ne várná egy kis virág, csekély, de kedves aján­dék a női dolgozókat ezen a napon. S reméljük az egyéni köte­lességről söm feledkeznek el a férjek és gyermekek... A nőtanácsok életéből A kískuamajsai nőtanacs nagysikerű, vidám farsangi bált rendezett' á -földmű vessző vetke­zeti nőbizottsággal karöltve. A bál, amely „batyús-bál” jellegű volt» reggel öt óráig tartott, s csak a virradat-vetett neki vé­get. ~--‘ «-A tiszaúj falusi nő tanács az el­múlt .vasárnapra tneghívta a kiskunfélegyházi tisztiklub nő­bizottságát, amelynek az eleget is tett. Mintegy 50 asszony láto­gatott el autóbuszon Tiszaújfa- lura, s hogy emlékezetes legyen a látogatás, kultui'müiort adtak a falusi asszonyoknak. Ezt még- előzően Juhász Antal járási ügyész tarCbtt előadást időszerű- kérdésekről. A íinom birkapör­költ-vacsora után tánc követke­zett a KISZ-zenekar hangjaira. Dicséret illeti a tisztiklub asszo­nyait a sikeres kezdeményezé­sért, melyet reméljük még több ilyen is követ. Az elmúlt héten szombaton a szanki nőtanács parasztasszo­nyokat és tizenkilenccs veterá­nokat hírott meg baráti eszme­cserére. Az úttörők kultúrmű­sort adtak, s az asszonyok egy kis uzsonnával kedveskedtek t vendégeknek A tn láíkozó, bizonyara emlékezetes marad a megjelenteknek. Tovább növelte eredményeit, saját erőforrásait a félegyházi főldmiivesszavetkezet A Kiskunfen-gyjíózi Körzeti Fmsz vasárnap eredményérté- kelő tagérteicezietet tartott. Mint a beszámolóból is kiderült, a kiskunfélegyházi földműves­szövetkezet dolgozóinak és vá­lasztott vezetőségének lelkiis­meretes, jól összehangolt, kol­lektív munkája, a dolgozóknak az MSZMP VH. kongresszusá­nak tiszteletére indított szocia­lista munkaversenye azt ered­ményezte, hogy a szövetkezet 1959. évi eredmény-terveit messzemenően túlteljesítette. Az alábbiakban erről adunk rövid tájékoztatót. A több mint 1 660 000 forin­tos elért tiszta nyereséggel tervünket 161 százalékra teljesítettük. A -kongresszus tiszteletére tett felajánlások túlteljesítése 500 ezer forinttal járul hozzá az eredményeink kedvező ala­kulásához. Szövetkezetünk min­den üzemága túlteljesítette nyereségtervét. A több mint 30 milliós kis­kereskedelmi forgalmunkat a megyei átlag hat százalékon fe­lüli költségszinttel szemben éves viszonylatban 5,6 százalé­kos költséggel, , ezen belül a negyedik negyedévi forgalmat 4,36 százalékos költségszinttel bonyolítottuk le. Hasonlóan ja­vult a felvásárlási, ipari, ven­déglátó-ipari és mezőgazdasági üzemágunk költséggazdálkodása is. Javult a lakosság áruellátása és felvásárlási tevékenységünk. A félégyházi dolgozó parasztság­tól több mint 28 millió forint értékű termelvényt vettünk át. A szövetkezet saját vagyona a szövetkezet kezelésében levő össz-vagyonhoz viszonyítva az 1957. évi 25 százalékkal szemben jelenleg 62 százalékot tesz ki, ami forintban kifejezve több mint 8,5 millió. A saját vagyon tervszerű emelésével évről évre kevesebb állami hitelt veszünk igénybe gazdasági működésünk biztosításához és lehetővé válik, hogy a saját erőnk növelésével felszabadult pénzeszközt a nép­gazdaság más területén használ­ják fel. Tovább szilárdult a szövetkezet vagyonvédelme is. lS59-bcn a szövetkezetünk­nél meg nem térülő leltár­hiány nem volt. Dolgozóink hazánk felszaba­dulásának 15. évfordulójára tett munkaverseny vállalásuk túltel­jesítésével elősegítik, hogy 1960. évi eredményük értékelésénél hasonló, vagy még jobb gazda­sági eredményekről, a szövet­kezeti mozgalom politikai, gaz­dasági megszilárdításának to­vábbi, még nagyobb eredmé­nyeiről számolhassunk be. H. J. Pedagógus-ankét Jászszentlászlón A Pedagógus Szakszervezet já­rási bizottsága ' Jászszentlászlón a pedagógusok részvételével po- ••V«.- gnJcéíot I r.ts, | 5 . - nip guv i hi- 'zottsagánák ft'.nká.Ji-a tartotta. A Szovjet Film Ünnepének eseményeiből ^j^^^OQOOOOOOOóOó<1^0^0éOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-aOOOOOOOOO Látogatás egy Üzemben, amely a nők kezemunkájára épül Hagyományossá vált és egyre nagyabb tömegeket vonz ha­zánkban is az évről évre meg­rendezett Szovjet Film Ünnepe, Varosunkban a Szovjet Film £oén az elmúlt évben 15 czcivöTra-nézők' SzSrna, az iúén ez a szám — az előjelek szerint — jóval magasabbra emelkedik. Március 3-án este fél nyolc­kor díszelőadással kezdődött az ünnepi hét, amely alkalommal a városi pártbizottság titkára méltatta ennek jelentőségét, utána a Kémek a Tiszánál című filmet vetítették. Az ünnepi hét filmjei: már­cius- 3—1:. Kernek a Tiszánál, 5 ,7: Emberi sors, 8—9: A cso­dálatos malom. Szombaton délután és vasár­nap délelőtt a Hruscsov Ameri­kában című riportfilmet vetítik, A Nemzetközi Nőnap közel­gő 50. évfordulójára megláto­gattuk a Kiskunfélegyházi Toll­feldolgozó Vállalatot, az ország legnagyobb tollfeldolgozó üze­mét, hogy beszámoljunk olva­sóinknak, hogyan készülnek ennek a kimondottan női jel­legű üzemnek dolgozói a nők nagy ünnepére. Ez az üzem is a felszabadu­lás ajándéka, 1949. szeptember 7-én indult tizenkét dolgozó­val, Ma a belső dolgozók száma 137, a bedolgozóké pedig 200, akik az ország különböző ba­romfifeldolgozó telepeiről ide- küldött évi tizennyolcezer má- zsányi tollat fürge kezekkel válogatják, vágják, osztályoz­zák. A múlt évi árutermelési ter­vüket 106,5 százalékra teljesí­tették. A felszabadulás 15. év­fordulójára százkét fő tett fel­ajánlást. A dolgozók között hu­szonhét párttag és tizenegy KISZ-tag van; A havi átlagkereset az üzem­ben kilencszázötven forint. Ez így leírva nem sokat mond, de ha azt is tudjuk, hogy az üzem dolgozói közül sokan a felszabadulás előtt a város leg­szegényebb és állandó kere­settel nem rendelkező rétegé­hez tartoztak, ez a szám óriási fejlődés bizonyítéka. Az elmúlt rendszer öröksé­geként sokuknak nem volt meg a legalacsonyabb iskolai vég­zettsége sem. Most' a szorgal­mas munka után esténként két csoportban, huszonketten végzik az általános iskola I— IV. osztályát, örömmel újsá­golják, hogy már tudnak írni, olvasni. Ök azok, akik a felszabadu­lástól háromszorosan is kap­tak: üzemi munkásokká lehet­tek, mint nők felszabadultak a kétszeres kizsákmányolás alól, és megszűnik szellemi vakságuk, kitárul előttük a betűk világa, bepillantanak a könyvek meseszép birodalmába. így már érthető az a határ­talan ragaszkodás munkahe­lyükhöz, részvételük a népes szemináriumokon, megjelené­sük a város megmozdulásain és az áldozatkész társadalmi munka, mellyel takarítják, csi­nosítják üzemüket. Készülnek az 50. Nemzetközi Nőnapra. A Tóth Miklós Az üzem egyik legjobb dolgo­zója: Ágoston Rozália. Napi átlagteljesítménye 160 százalék. Munkában a szipkavágó brigád: Csányi Gáborné, Szabó • Sándorné és Dobos Mihályné. Ezelőtt ezt a munkát kézzel • végezték, egy fő napi teljesítménye 1,70 kilogramm volt. • Most a gépi vágással hárman napi 51 ag-ot teljesítenek. ■ Megemlékezlek Csehovról Irodalmi estet rendezett a TIT, a művelődési ház és a járási könyvtár, ahol Török Endre egyetemi adjunktus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ta­nára tartott értékes előadást Csehovról, a nagy orosz íróról, születésének 100. évfordulója al­kalmából. Az irodalmi esten közreműködtek: a József Attila Úttörő-karnevál Kisku itfélegyhásá n A kiskunfélegyházi I-es szá­mú leányiskola úttörő csapata vasárnap tartotta nagysikerű jelmezes-karneválját a Móra Ferenc Művelődési Ház termei­ben. A sok ötletes jelmez fel­vonulása után a honvéd-zenekar muzsikájára kerekedtek táncra a fiatalok, és nevelői felügyelet mellett kellemesen töltötték a vasárnap délutánt. általános iskola énekkara és a. Móra Ferenc Gimnázium ta­nulói. Ez az est bebizonyította, hogy igenis érdekli a félegyházi kö­zönséget az irodalom, csak jó szervezés és ami fontos, színvo­nalas műsor is kell hozzá. t. m. Az apákról sem feledkeztek el Az utóbbi időben megélénkült a gép­gyári nőtanács mun­kája. A többi között emlékezetes volt az „Apák napja” meg­rendezése. Az előkészületek­ből az üzem vala­mennyi női dolgo­zója kivette a ré­szét. A február 27-i zenés délelőttöt kö­vetően délután buz­gó munka folyt a konyha körül. Ki­derült, hogy nem csak a nők kíváncsi természetűek, de egyes igyekvő férfit is oda hajtott a kí­váncsiság. Rögtön ott is fogták őkft burgonyát tisztítáúi. Amire ők most azt mondják, nem baj, legalább előzetes gyakorlatot szerez­tek a közelgő nő­napra. Este azután hangulatos pacal- vacsóra zajlott le, ahol az „ünnepel­tek”, a férfiak há­lából jól megtáncol­tatták a rendezőket, vagyis a női dolgo­zókat. Nagy készülődés tapasztalható, most az „ellentáborban” a közeli nőnap al­kalmából. A kiszi­várgott hírek sze­rint ekkor majd a férfiak fogják el­látni a konyhaszol­gálatot és a tálalást. A nőtanáős ezúton adja át tapasztala­tát a férfiaknak: a siker titka a női dolgozók áldozat­kész aktivitása és a jó szervező mun­ka volt. Majd eU válik, dicsekedhet­nek-e ézzel a fér­ass eg a­Tíz pedagógus utazik Csehszlovákiába Kiskunfélegyházán és a járás, ban tíz nevelő részesült abban a jutalomban, hogy jó munkája elismeréseként ötnapos, díjmen­tes prágai utazáson vehet részt. A jutalmazottak március 28-án indulnak Prágába és ott iskolá­kat látogatnak meg. Azután autóbuszkirándulás keretében megtekintik Karlovy Vary-t, Marianske I.azné-t és Pilzen nevezetességeit.

Next

/
Thumbnails
Contents