Kis Dongó, 1964 (25. évfolyam, 3-24. szám)

1964-02-05 / 3. szám

I Akkor van az ünnepnapom, Ha a “Dongót” kézhez kapom ! Vol. 25. évfolyam. 51 — Detroit, Michigan — 1964 február 5. — 3. szám. LESZÁLLHATNAK . . . A nagy szilveszteri muri után, két kegyetlenül beszivott magyar igyekszik hazafelé au­tóbuszon. Az egyik oldalba lö­ki a másikat: — Te, pajtás ... hukk ... Hány óra van? ... — Hukk... Szerda... — Hukk ... a teremfáját... Hukk ,.. Akkor ideje, hogy le­száll junk ....-— ■ -CIG AN Y-MI ATYÁNK A népidemokráciában rend­szeresített besúgók jelentik a politikai rendőrségnek, hogy Rücsök cigány putrijában fur­csa képgyűjtemény van. A rendőrség rajtaütés-szerü razi­­át tart a cigánynál s meglát­ják a falon Kruscsev, Gagarin, VI. Pál pápa és Johnson elnök képét. — Minek ez a négy kép j$t? — formed tek a cigányra. — In ezsekhezs scktám imádkozsni, kezsitcsókulom, — mondja reszketve a cigány. — Hogy-hogy? — Hát úgy, hogy odámé­­gyék Kruscsev kipe éli, is ást mondom: “Miátyánk”, ástán Gágárin elé: “Ki vágy á meny­­nyekben,” utáná á pápáhozs sólok: “Senteltessik meg á te neved,” á végin meg á Jáhn­­sonkánák mondom: “Jejjen el á te orságod! A szerkesztő üzeni Mivel a “Kis Dongó” úgy Kanada, mint Amerika egész területére jár, igy lapunkban elhelyezett hirdetéseket a ma­gyarságnak valóban széles ré­tegei olvassák. Hirdessen la­punkban. A legjobb eredmé­nyeket éri el. TANÁCSTALAN A szórakozottságáról ismert professzornak már régen az egyetemen kellene lennie, de még mindig otthon van. Felesége figyelmezteti a késésre és megkérdi: — Mit keresel már megint? — Ne is beszélj róla. Tanács­talan vagyok. Nem tudom ho­vá tettem a szemüvegemet. És amig meg nem találom, el sem kezdhetem keresni.---------—.-«y ----------­NEM JÖHETNEK... Budapest külső gyárnegye­deiben éjszakánként titokza­tos kezek telemázolják a fala­kat, kerítéseket antikommu­­nista feliratokkal. Reggelre az ÁVO eltünteti a meszelést, de ez minden nap megismétlődik. Végül is egy reggel, a felira­tok eltüntetése után a karha­talom azok helyére táblát akaszt ezzel a felírással: “Gyáva kutyák! Miért nem nappal mázoljátok az uszító feliratokat?” Másnap reggel a tábla he­lyén a következő felirat volt: . “Nem jöhetünk! Egész nap a pártirodában dolgozunk!” ------—-------­Egy chicagói gengszter meg­számolja a pénzt, amit elvett a reszkető banktisztviselőtől, aztán visszaad neki százötven dollárt: — Erre már nincs szüksé­gem, — mondja, — mert ak­kor már magasabb adókategó­riába kerülök. MÁR TALÁLKOZTAK Két beszeszelt férfi beszélget az egyik bárpultnál: — Bocsánat... Nekem úgy rémlik, hogy mi már ismerjük egymást__ Hol is találkoz­tunk? ... — Ha jól emlékszem a szil­veszteri bálon. Vagy az Arany Sasban, vagy az “Állj meg egy percre” mulatóban. — Egyikbe a kettő közül, az biztos. De az is biztos, hogy az asztal alatt voltunk mind a ketten... ————.-«'•‘i f>y> w -J A KULTURFÖLÉNY Egy szovjet őrnagy belép egy budapesti órásboltba. Zubbo­nyának ujját felhúzza konyá­kig és karján négy karóra so­rakozik. Figyelmesen füléhez tartja valamennyit, végül az egyiket az órás elé teszi. Ez nem jár. Az órás felnyitja az óra hát­só fedelét. Piszkálgatja, rázo­­gatja. Egy döglött poloska esik ki belőle a pultra. Az őrnagy boldogan fölne­vet. Arcáról csak úgy árad a kulturfölény. — A... A... masiniszta kaput! ... NEHÉZ ESET A mostani elnökjelölő ver­senyben, az egyik politikus di­cséri a saját pártjabeli elnök­jelöltet és elragadtatásában igy szaval: — Olyan ember ő, aki mind­két lábával szilárdan á felhők­ben jár. IDŐSZERŰ PÉLDA Fizika órán magyaráz a ta­nár: — Szóval fiuk, jól jegyezzük meg, hogy melegben a testek kitágulnak, hidegben viszont összehuzódnak. Ki tudna erre egy példát? — Na, halljuk, Balambér!... — Minél melegebb az idő, annál hosszabbak a napok. Télen viszont egész rövidek.-------^ 3 ------­MI A KÜLÖNBSÉG? Szervusz Gatyási! Megtud­nád-e mondani, hogy mi a kü­lönbség az operet és a népi demokrácia között? — Mi lehet? ... — Hát operet például a “Mosoly országa”. A népi de­mokrácia viszont: kész röhej. POLITIKA ... Ribizli elvtárs megy a du­maparti korzón és nagyot köp. Erre hátulról ráförmed valaki: — Jobb lesz elvtárs, ha nem politizál az utcán! ...-------------------------­TÖKÉLETES MUNKAERŐ Egy nagy new-yorki cég gyorsirónőt keres. Miután már többször póruljártak a jelent­kezőkkel, a legesélyesebb pá­lyázótól megkérdik: — Mondja, kisasszony ma­ga percenkét hány szótagot — radíroz? 1964 EZÜST JUBILEUMI ÉVÜNK 1964

Next

/
Thumbnails
Contents