Kis Dongó, 1960 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1960-01-05 / 1. szám

2-IK OLDAL ic novo/s nf r » v pfT \ I960 január 5. Kis Dongó regénye A SZÍV CSAK SZÍV MARAD . . . (Folytatás.) Vénségére vonzalom nél­kül áll, elszigetelve önösségébe és gazdagságába. A boldogta­lan ember, talán lelkiismeret­­furdalástól is megkapatva, mi­dőn téged meglátott, fölfogta az egész boldogságot,' amelyet elveszített . . . gadna el én utasítanám őt visz­­sza. Az anya nem mert többet be­szélni. S ajkához emelve Dániel kezét, melyet szorongatott, só­hajtva mondá: — Szegény gyermekem! XXIX. — A dologra anyám... Mit akar tőlünk? — Jóvá szerertné tenni hibá­ját azzal, hogy neked adná ne­vét ... — Nevét! — kiáltott föl Dá­niel. Hát mit csináljak én az­zal! Hiszen viselhetem a tiedet! Repiénylem visszautasítottad nevemben ezt az ajánlatot? Christine nem felelt mind­járt. — Dániel, gyermekem, mon­dá aztán, fia szemébe nézve, — te szereted Madeleinet ... Dániel összerezzent ... De fölfogta, hogy mily fájdalmas önmegtagadás rejlett e szavá­ban. ' — Anyám, mondá' hidegen, — ama szavak után, melyeket-' egymással váltottunk, ha Ma­deleine most ezért a névért fo-Abban egyeztek meg, hogy Chrsitine Merlinnét fogja meg­bízni a kései jóvátétel vissza­utasításának a gróf tudomá­sára adásával. Dániel, miután elmenetele el volt határozva, csupán arra gondolt most már, hogy ezt siettesse, habár folyvást remeg­ve gondolt erre a fontos lépés­re. Hátha úgy fognak véleked­ni, hogy nem felelhet meg an­nak a fontos küldetésnek? És Blaisoték, akik jótétemények­kel halmozták el, nem fogják-e hálátlanságnak tekinteni? Ha pedig nem teljesitik, kérelmét s ő neki mégis mindenáron el kell j hagynia a gyárat, minő okot mondjon? . . . Mivel magya­rázza meg önkéntes lemondá­sát egy kivívott szép állásból, midőn minden kilátás nélkül Az Amerikai Magyarság által 1892-ben alapitott legmodernebb biztosítási intézmény, A “BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG” az ünnepek alkalmával meleg szeretettel köszönti ez újság olvasóit és kéri őket az Amerikai Magyar Szövetség és az összes érdemes magyar ügyek támogatására, valamint újságjaik, egyleteik és egyházaik felkarolására és pártolására. The American Life Insurance Association ÜRIDGEPORT 5, CONN. megy el anyjával, hogy uj ál­lást keressen magának? Elhatározta, hogy Cabagnou­­hoz fog folyamodni, ki, mint­hogy tudomása van mindenről, legalább nem fogja tőle megta­gadni támogatását. Most már nem lehet arról szó, hogy Ma­deleine miatt reszkessenek. És abban sem kételkedett, hogy a leány előtt mennyire süllyedt. Cabagnou, az első szavak után, melyekkel Dániel a maga megmásíthatatlan elhatározá­sát előadta, még megkísérel­te, hogy őt erről lebeszélje. — Teljesen rendelkezésére ál­lok kedves öcsém, mondá. — De engedje figyelmeztetnem túlságos érzékenységére, mely nagyon is komolyan vett né­hány nyers szót, amelyek most már el vannak feledve . . . Kész vagyok kezeskedni önnek arról, hogy ki fogom békiteni Ma­­deleinnel, amennyiben meg­mondom neki, hogy én követel­tem öntől azt a kísérletet. Ne­vetni fognak rajta mind a ket­ten s azzal el lesz intézve az egész. Ami a nagymamát és Jean-Jaquesot illeti, ha valaha megtudják ezt az ártatlan his­tóriát, egy szavam elég lesz ah­hoz, hogy semmi rosszat ne gondoljanak. De bár az orvos ilyen filozó­fiai higgadtsággal iparkodott tárgyalni Dániel elhatározásá­nak gyermekes és ábrándos konokságát, mégis kénytelen volt magát megadni. — Szeretem! mondá Dániel — s ő férjhez megy ... A hangról, melyen ezt mon­dá, Cabagnou megértette, hogy hiába harcolna tovább egy kétségbeesett szív e gyógyithat­­lan fájdalma ellen. — Akkor hát számítson reám, viszonzá és tekintse ké­relmét úgy, mintha már is tel­jesítve volna, Jean-Jacquesot magamra vállalom. Dániel azt hitte, hogy a ke­reszthordozás minden szenvedé­sén átesett már. Midőn Cabag­­noutól eltávozott, eszébe jutott, hogy a legvégső s talán legkí­nosabb fájdalom még hátra van. Nem gondolta volt meg előre, hogy milyen lesz Made­leine előtt az a sajátságos iga­zolás, mely az ő vallomását ősz­­szebeszélt merész hazugságnak tünteti fel, kalandos kísérlet­nek, a melyből, ha sikerül vala, hasznot húzhatott volna ... Madeleine tehát azt fogja hinni, hogy ő hitvány szerepet játszott a Cabagnou keze alatt. Szive fölháborodott erre a gon­dolatra ... De azután hossza­san gondolkozott boldogtalan­sága fölött. Mi haszna küzdeni a tények kérlelhetetlen követ­kezetessége ellen? — Mily cso­da által bizonyíthatná be sze­gény létére a dúsgazdag leány­nak szerelme tisztaságát, vég hetetlenségét. GONDOLJON AZ ÓHAZA BAN SZENVEDŐ VÉRE­INKRE! JOHN K. SŐLŐSY Az egyetlen magyar temetkező és okleveles balzsamozó DETROITBAN 8027 W. JEFFERSON AVENUE Telefon: éjjel-nappal: VI 1-2353 LINCOLN PARKBAN 3200 Fort St. — Tel. DU 3-1870 — Eh, mondá aztán szomo­rúan, — sokkal jobb lesz meg­szabadítani őt attól a gondo­lattól, hogy szerettem s hogy talán meg is halok miatta! ... A következő egész napot a gyárban töltvén, csak késő este térhetett a kastélyba. Jean- Jacques, ki az imént érkezett meg, a szalonba volt Merlinné­­vel. Madeleine egy karosszékbe ülve a nagy kandalló előtt, melynek tüze élénken világítot­ta meg arczát, nem mozdult s alig észrevehető fejbiccentés­sel fogadta köszönését. A mély csöndből, mely belép­­tét követte, Dániel megértette, hogy valami értekezletet szakí­tott félbe. Sietett hát jelentést tenni a napi dolgokról s azután szerényen vissza akart vonul­ni, midőn Jean-Jacques ur meg­állította. — Maradjon, Dániel. Beszél­nünk kell egy közlésről, melyet nekem Cabagnou az imént tett és mely nagyon meglepett... Azt mondta, hogy ön Japánba szeretne menni... ( Folytatjuk) Tisztviselőváltozás a Bridgeporti Szövet­ség központjában A “Bridgepurti Szövetség” néven ismert American Life In­surance Association november havában tartott rendes igazga­tósági gyűlése jóváhagyta Suta Péternek, az egyesület elnöké­nek kérelmét, hogy engedélyez­ze részére az intézmény nyug­díj terve alapján az alkalmazot­tak által igénybevehető időelőt­ti nyugdíjaztatását. Kérelme indokolására Suta elnök közöl­te az igazgatósággal, hogy szándékában van üzleti ma­gánvállalkozásba bocsátkozni, amely teljes idejének a felhasz­nálását igényli. Suta Péter el­nöki tisztségétől való visszavo­nulása ez év december 31-i ha­tállyal lép életbe. Az igazgatóság ezekután Káldor Kálmán igazgatósági elnök ajánlatára egyhangú sza­vazattal kinevezte és megvá­lasztotta Szegedy L. Istvánt, az egylet jelenlegi titkárát a meg­üresedett elnöki tisztség betöl­tésére 1960 január 1-től, az ere­deti terminus lejárásáig. Ezen határozat következté­ben szükségessé vált ugyancsak egy uj titkár választása és erre a tisztségre az igazgatóság egy­hangú szavazattal Judge John P. Evans-t, az egylet igazgató­­sági tagját és központi jogta­nácsosát választotta meg.

Next

/
Thumbnails
Contents