Kis Dongó, 1958 (19. évfolyam, 6-24. szám)

1958-03-20 / 6. szám

ho\)R w%a Boldog Húsvéti Ünnepeket minden olvasójának e lap Szerkesztősége és Kiadóhivatala és összes lapképviselői. GYERMEKSZÁJ Pistikét a papa rajtacsipte, hogy a cigarettáját megdézs­málta. Néhány atyai nyakleves és dorgálás után, hogy végkép elvegye Pista kedvét az ilyes­mitől, megijeszti a gyereket. — És tudd meg, hogy ilyen kicsi maradsz, mert a füsttől nem tudsz majd nőni. Mire Pistike szepegve igy vá­laszol: — Dehogy is nem, papa. A kémény mindig füstöl, mégis olyan hosszú. ........­PÉRJEK BESZÉLGETNEK — Hallom, hogy nem tudsz összeférni a feleségeddel. Hiá­ba, a házasság akkor boldog, ha két szív együtt ver! — Igen, — csakhogy az én feleségemnek nemcsak a szive ver! ...-------------------------­UDVARIASSÁG — Pista, hogyan kívánhat nekem szerencsét a lábtöré­semhez? — Asszonyom, hiszen a nyakát is kitörhette volna, ami nagyobb baj lenne. Fogytán van de még kapható a “Pásztortűz” 1958. évi NAPTÁRA A naptár ára szállítási költsé­gekkel $ 1.75 Vol. 19. évfolyam — Detroit, Michigan — 51 1958 március 20. — 6. szám. SZÜLETÉSNAP — Tanitónéni holnap lesz a születésnapom, — mondja Jós­lat az iskolában. — Érdekes, — válaszol a ta­nítónő', • — az én születésnapom is akkor lesz. — Lehetetlen. — feleli a kis Jóska, — hiszen tanitónéni sok­kal nagyobb mint én. — Pedig úgy van, — mondja a tanítónő, — csak az a különb­ség, hogy más évben, de a hó­nap ugyanazon napján szület­tünk. A MEGOLDÁS — Mit szólsz hozzá, drága feleségem, az orvos eltiltott a dohányzástól, a kávétól, főleg az italozástól, — panaszkodik a férj. — És most mit fogsz csinál­ni? — kérdi a felesége. — Mit? Elmegyek egy jobb orvoshoz.-------s .] 5 so-------­KÜLÖNÖS KÉRDÉS Olga: Szeretsz Miska? Miska: Nagyon. Olga: És mondd Miska, ha sohasem találkoztunk volna, j éppen úgy szeretnél mint aho­gyan most szeretsz?-------------------------­BARÁTNŐK — Igen kellemetlen leány ez a Marcsa, mindenkiről tud va-j lami rosszat mondani. — Teljesen igazat adok ne­ked, de azért magam is órák­­hosszat el tudom hallgatni, amit barátnőinkről pletykál. AZ UJ SZOBALÁNY — Ezt a pénztárcát ott talál­tam az ágv alatt, nagysága! — Megérdemli, hogy megju­talmazzam a becsületességéért. Mari. Azért tettem oda, hogy kipróbáljam magát! — Azt mindjárt gondoltam, azért is adtam vissza ...--------------------------­APAI TANÁCS — Apukám, miről lehet meg­ismerni a gombát, hogy jó-e vagy mérges? — Arról, hogy ha az ember megeszi és semmi baja se lesz, akkor jó, ha belehal, akkor mérges.-------.-«'-j c- g-. ■ ■ ■ TAKARÉKOS Udvarló: Szabad bucsuzásul megcsókolnom? Hölgy (kényeskedve): Na­gyon takarékossan bánok csók­jaimmal. Udvarló: Akkor legyen sza­bad gyűjteményét még két csókkal gazdagítanom. —--------------------­A FÖSVÉNY Méri a gyógyszerész a recept szerint előirt orvosságrészeket. Nézi-nézi egy darabig Mrs. Varga, mig végre elszólja ma­gát: — Ugyan ne fösvénykedjen már azzal a kis orvossággal, hiszen a beteg kisfiamnak lesz. EMBERISMERET VEGYTISZTITÓNÁL Vendég a vidéki kocsmáros- — Kérem, ez a csipkefüg­­hoz: Miért adott nekem egy göny akkor is csupa luk volt, egész kvart bort, kocsmáros ur,1 amikor tisztítás végett idehoz­­amikor csak egy felet kértem? ta -- mondja üzletfelének a A kocsmáros: Hát teccik tud- tulajdonos, ni, én jó emberismeró' vagyok^, — Ez nem csipkefüggöny, Az urnák pedig olyan jófajta hanem lepedő volt mikor ide­­egykvartos arca van! I hoztam. KOLLÉGIUMBAN — Ma '4 órával előbb befe­jezem az előadást, — mondja a tanár, — s most kimehetnek az osztályból, de vigyázva s zaj­talanul menjenek, nehogy a többi osztályba felkeltsék a di­ákokat, akik más tanárok elő­adása alatt elaludtak.-------------------------­DICSEKVÉS — Valódi gyémánt van a gyűrűdben? — Igen. Sőt még az epekö­veim is valódiak.­­----— FELHÁBORODOTT APA Apa: Éveken át azért dolgoz tam és áldoztam fel a kerese­temet, hogy téged orvosnak ki­­taníttassalak s most megkap­tad az orvosi diplomát, eljövök hozzád, hogy adj valami gyógy­szert a betegségemre s te azzal hálálod meg, amit érted tettem, hogy megtiltod nekem, hogy bort igyák és pipázzak . . .--------------------------­A MAGAVISELET — Jól viselted magad az is­kolai tízórai alatt, amit a gye­rekek részére adtak? — kérdi a mama a hazajövő leányától. — Nagyon jól, — feleli a le­ányka, — sőt hallottam, amint a másik asztalnál egy néni azt mondta a mellette ülő nőnek. — Még soha sem láttam, hogy egy leány úgy viselkedett vol­na mint én. Szólni kellene az anyjának.-------<<§£>’——■ -... RÉMHÍR — Jó, hogy találkozunk, — mondja a hitelező az adósnak, — azt hallottam, hogy van pénze és rendezni fogja adós­ságait. — Nahát, ez hallatlan, hát Ön is bedül a rémhíreknek. LEGSZEBB ÉS LEGÉRTÉKESEBB húsvéti AJÁNDÉK a “Kis Dongó.’’ Egy éven át derűt visz a házba, ahová küldeti. Ugyan azon kedvezményes előfizetési díjért rendelhető meg, mint amilyen karácsony­kor érvényben volt. w

Next

/
Thumbnails
Contents