Kis Dongó, 1954 (15. évfolyam, 1-19. szám)

1954-01-05 / 1. szám

A HAJNÖVESZTŐ János szomszéd: Van-e haj­növesztője a patikáros urnák? Patikáros: Van nekem, még el is adok. János szomszéd: Oszt, hogy vesztegeti köcsögj ét? Patikáros: Két dollár. De hát minek ez kendnek, mikor olyan sűrű haja van? János szomszéd: Haj szén nem is éppen nekem kéne, ha­nem maguktól hoztak a gye­rekek a tavaszon egy ánglius faj úri kutyát, akinek csak a fején van egy kis szőredék, másutt meg kopasz, hogy majd megveszi a hideg, annak ne­velnénk tán egy kis bundát. BIZTOS SZER — Mit ajánlana ön a vöf ■'s­­bor pecsét ellen. — Ne tessék a bort az asz­talra önteni, hanem a pohárba. NŐK ÉS FÉRFIAK A nők soha se érhetnek el olyan nagy sikert mint a fér-: fiák, mert nekik nincsenek fe leségiik, aki segítene a sikerül j elérésében. Megjelent ÉS Kapható a “KIS DONGÓ” 1954-évi NAPTÁRA CLEAN FUN » r,««£ Vol XV. évfolyam — No. Z4- Detroit, Mich., Cleveland, 0. 1954 január 5. e^||||gs> 51 BÁTORSÁG — Igen, igen, pajtások, — kiált fel Májas, — ezt nem tű­röm tovább! Fellázadok és el­lenállok. Az ily zsarnokság el­viselése szégyen lenne. Iia kell, magam szállók szembe a zsar­nok uralommal... — Kivel akarsz te szembe­­szállani? — szól a menyecske, aki éppen a szobába nyit. — Óh fiam, nem terólatl szóltam, — rebegi a férj, — csak a kormányt szidjuk.-------------------------­A HÁLA Nagybácsi: De fiacskám, ho­gyan barátkozhatol olyan ha­szontalan fiúval, mint ez a Jancsi? Hiszen hallom, ő az utolsó az iskolában! Fiú: Csupán hálából beszé-, lek vele, bácsikám, mert ha ő nem volna, én volnék az utolsó. --------------------­MODERN IFJAK Asszony (egy 10 éves fiú­nak): Teszed le azt a szivart, te gyerek! (Azután a sziva­rozó kisfiú öccséhez fordulva megkérdi) Te ugv-e még nem szivarozol? Kisfiú: Nem, én már leszok­tam róla. SAJTÓHIBA — Pompás hirdetést olvas­tam ma. Menyasszony 80,000 dollár hozománnyal! — Megismerkedett már az illetővel? — Nem. Előbb tudakozód­nom kell, nincs-e sajtóhiba az összegben.-----------<*§ ---------­FOGORVOSNÁL — Doktor ur, hosszabb keze­lésnél nem adna valami ked­vezményt? — De igen, — feleli a fog­orvos — minden tizedik fogát J ingyen huzom ki. AZ OKOS FIÚ Papa: Pistike, megmondtam, hogy az óra belső fedelét nem szabad felnyitni, mert por megy az óra belsejébe és te mégis már másodszor nyitod fel, tedd le azonnal. Pistike: Papuskám, ne hara­gudj, de most másodszor csak azért nyitottam fel, hogy az előbb bement por most kijö­hessen.--------‘-a§ -------­CSAKUGYAN — Annyi bizonyos, hogy a pénz okozza a legtöbb bajt. — Az ám, különösen, ha nincs.--------& 5-.----------­W a> A LEGNAGYOBB BETEGSÉG , Egy büszke dáma orvost hi­vatott, hogy megvizsgáltassa magát. ‘•No asszonyom, hol a baj?” kérdé az érkező orvos. Kérem, pattant föl a nő, en­gem mindenki nagyságúnak nevez! “No, ebből a bajból nem tu­dom kigyógyitani — szólt az orvos, — Alászolgája!”---------««§ --------­HATÁRIDŐS ÖNFELÁLDOZÁS Fiatalember udvarol a lány­nak. Karonfogva sétálnak az esti holdfényben. — Mondja Annuska — szó­lal meg szerelmesen az ifjú — eljönne igy velem a világ vé­géig? — Hogyne — feleli még sze­relmesebben Annuska — de éj­jel 12 óra előtt feltétlenül ott­hon kell lennem.--------------------------­A HÁZSZÁM — Kend kevesebbet ivott, ha­zavezethetne engem. — Hol lakik? — A József utcában. — Hányadik szám? i — Az föl van irva a házra. A FELEDÉKENY VICCELŐ Kosár Péter valahol meghal­lotta a következő viccet: Nemcsak a sör szokott ha­bozni, hanem a bor is. És pe­dig a borbély. Este hamarosan fölkereste a szomszédját, akit mulattatni akart a tréfával. — Melyik bor szokott ha­bozni — kérdi tőle nagy vára­kozással. — Azt biz én nem tudom, feleli a szomszéd. — Hát a ... a ... fodrász!--------§ s>9-----------­KERÜLŐ UTÓN Boltos: No kisöcsém, hát neked mi kell? — Pesta: Édesanyám kéreti, váltson föl nekünk 1 dollárt. — Boltos: Hol a dollár’? Pesta: Jaj, azt mondta édes­anyám, hogy majd átküldi a napokban.---------------------------­VENDÉGLŐBEN Vendég: Teringettét! Itt a vendég élete is veszélyben van! Tegnap majd meghaltam attól a mérges gombától! Pincér: Pompás! Akkor hát megnyertem a fogadást a fő­nököm ellenében, aki azt állí­totta, hogy az a gomba nem •mérges!- ■ -------­SZÁNAKOZÁS Szegény Berci! Olyan fiatal és már... — Meghalt? — Nem a! Megnősült.

Next

/
Thumbnails
Contents