Evangélikus egyházkerületi lyceum, Késmárk, 1866

10 Szalay László: Magyarország története másod. kiad. I.—IV., Horváth Mih. Magyarország függetlenségi harcza 5 kt., Hunfalvy Ján. a magyar birodalom term, viszonyainak leírása 3 kt., Macaulay Th. B. Geschichte von Eng­land, deutsch v. W. Beseler 12 kt., Gervinus G G. Geschichte des 19. Jahrhunderts 8 kt., Niebuhr B. G. Vor­träge über alte Geschichte 3 kt., és Vorträge über röm. Geschichte 3 kt., Berzelius J. J. Lehrbuch der Chemie 11 kt., Raumer K. Geschichte der Paedagogik MI. és IV. kte., Mill J. St. System der Logik 2 kt-, Sehiner J. R. Diptera 2 kt., Schmitz Bernh. Encyclopaedie des philol. Studiums 1 kt., Gmelin Leop. Handbuch der Chemie II. — V. kte. — A szerelvényi pénztárból pedig szereztetett: Verhandlungen des zool. botan. Vereins 5 kt. és 4 szótár a tanulók használatára. b) Az ifjúsági magyar könyvtár, mely az önképzö magy. kör régibb gyűjteményéből, az 1848 előtt fennállott hely. polg. olvasóegylet és a m. tudós akadémia adományaiból alakult, T. Jónv Tivadar ur által 1840-ben tett alapítvány kamatjaiból évenkint gyarapodik, és jelenleg mintegy 800 nagyobb részben történelmi, nyelvészeti és szépirodalmi tartalmú ktböl áll. 1862 óta a m. tud. akadémiától saját kiadványaiból beküldött 200 , Raisz Miksa úrtól 1-, Kiss Lajos úrtól 1 vétel utján pedig 62 kttel gyarapittatott. c) Az ifjúsági német könyvtár, mely az 1820 óta 1848-ig fennállott ifjúsági német önképző kör szerzeménye- s egyéb gyűjteményből alakult, jelenleg mintegy 800 többnyire szépirodalmi tartalmú ktből áll. 2. A tanításnál használt eszközök: Nagyobb fali térkép van 20, atlas 2, földteke 2, égleke 2, jegecz tábla 100, jegecz minta 42, mértani testalak 15, pontozott tértani rajz 10, az algymnasium ásványgyüjteménye 50 s rovargyüjteménye 120 példány­ból áll, azonkívül 40 görög, latin, franczia, angol szótár a tanulóknak használatra kölcsönöztetik. 3. museum. a) A természettani szertárba, mely régibb ajándékokból alakult, az 1843-ban dr. YVéber Mihály, Zsilkovszky Lajos tanár és Szirmay Pál által összesen alapított 326 pftnyi tőke kamatjai, valamint a szerelvényi pénztárból 1862 óta következő gép szereztetett: egy mozgatható gőzmozdony minta, planetarium, boussole, nagyobb villanygép, spectroscop, theodolith. A fentebbi tökét pedig gyarapították m. Pronay Gábor egyetemi felügyelő és T. Wieland András urak egyenkint 40 o. é. fttal, mely nagylelkű adományért ezennel is ezen jólte- vöknek a legmélyebb köszönet mondatik. b) A terménytani gyűjtemények kizárólag ajándékok által gyarapodtak. Különösen az állatgyüjte- ményt utolsó években megajándékozták: T. ez. Pius Titius minorita áldozár, ki 185 db. csiga és tengeri állat- gyűjteményt küldött, Paluinbinyi Vilmos és Cornides Tamás urak; a nöoén^gyüjteményt: Bene V. ur 100 db. fa- gyüjteménynyel, dr. Flittner Keresztély ur pedig 1.7 zuzmó fajjal és 225 moh fajjal, az dsoá?u/gyüjteményt Hazslinszky Frigyes eperj. tanár ur 65 db részint lenyomat, részint kövült példánynyal. c) A pénzgyüjteinényt, mely néhai Grád. Stansith Horváth Márk. ajándékából 364 dbot foglal ma­gában, T. Mayer János György ur 1 db ezüst érempénzzel a londoni műkiállitásról ajándékozta meg. VII. Tápintézet és Convictus. 1. A lyceum tápintézete vagyis alumneumában, ezen századok óta fennálló jótékony intézetben, mely régibb, különösen 1760 óta szegény sorsú tanulók segélyezésére tett, kegyes alapítványokból évenkint mintegy 130, néha több fttal és az évenkinti supplicatio utján fökép a helybeli ev. egyház kebelében s a vidéki egyházak és pártfogóknál gyűjtött könyöradományokból segittetik, — ez idén összesen 77 ifjú ebéddel Iá1 látott el, még pedig 68-an 10 ftnyi fizetés mellett, 9-en pedig ingyen. — Fogadják ezennel a nemeskeblü pártfogók azon kegyadományaikért a lyceumi elöljáróságnak és a segélyzett ifjúságnak forró háláját. 2. A Convictusban, mely a szegény tanuló ifjúság és az érdekelt szülék óhajtásának megfelelöleg a lyceumi nemes Conventtól ez idén nyittatott meg először, — 34 ifjú fejenkinti 45 ft. fizetés mellett tisztességes ebéddel (3 tál étel és kenyér) és vacsorával (kenyérén kívül pecsenyével, vagy tésztással, vagy vastag étellel) láttatott el. Hálás elismeréssel s köszönettel említjük meg a tanuló ifjúság azon jóakaróit, kiknek buzgó közre­

Next

/
Thumbnails
Contents