Újpest, 2004 (12. évfolyam, 1/281-25/305. szám)

2004-01-15 / 1. (281.) szám

BELSŐVÁROS • MEGYER • ISTVÁNTELEK • KÁPOSZTÁSMEGYER ; • SZÉKESDŰLŐ • KERTVÁROS • VÁROSKÖZPONT XII. ÉVFOLYAM • 1. SZÁM • (281. SZÁM) • 2004. JANUÁR 15. • MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN • INGYENES ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Január 9-én, az Oktatási Minisztérium mi­niszteri tárgyalószobájában került sor a „Pro humanitate et libertate in memóriám Solt Ottilia’’ kitüntető cím adományozására. E ki­tüntetést 1997-ben - Solt Ottilia szociológus, a Szegényeket Támogató Alap egyik alapítója halálának évében - hozta létre a művelődési és közoktatási miniszter. A díj - alapszabá­lyának megfogalmazása szerint - „...a hazai vagy külföldi kisebbségi oktatásban, a hátrá­nyos helyzetű tanulók támogatásában, továb­bá a hátrányos megkülönböztetés elleni küz­delemben kiemelkedő tevékenységet folyta­tó természetes és jogi személyeknek adomá­nyozható”. A Solt Ottilia születésének immá­ron hatvanadik évfordulóján kiosztásra kerülő elismerést idén első alkalommal há­rom hazai pedagógusnak nyújtották át; kö­zöttük Giczy Béla (képünkön) újpesti tanár­nak, a Langlet Valdemár Általános és Felnőtt­képző Iskola igazgatójának. (folytatás a 6. oldalon) f \ Az új esztendő első újpesti kisbabája: Levente Milán Január 3-áig várakoztatta édesanyját és az újpesti szülőotthon munkatársait Roz- mann Levente Milán, majd úgy döntött: „Aki bújt, bújt, aki nem, nem: megyek!” Világrajöttével ő lett a 2004-es esztendő első újpesti újszülöttje. írásunk a lap 9. oldalán olvasható. Az óév utolsó testületi ülése közmeghallgatással kezdődői Az elmúlt év utolsó testületi ülésére december 18-án, a városháza dísztermében került sor. Dr. Derce Tamás polgármester köszöntő szavai után megállapította a testületi ülés határozatké­pességét, majd az írásbeli meghívó alapján ja­vaslatot tett a napirendi pontokra. A képviselők a napirendet 30 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. A napirend szerint elsőként a közmeghallgatásra, majd a napirend további hat pontjának megtárgyalásá­ra került sor. Dr. Vitális Edit jegyző röviden ismertette a közmeghallgatást szabályozó rendelet előírása­it. Elmondta, hogy minden esetben megkérde­zi, hogy az írásbeli bejelentést tevő, újpesti ille­tékességű állampolgár jelen van-e a teremben. Amennyiben nincs jelen, bejelentésére, kérdé­sére a választ írásban kapja meg. A jelenlévők írásos észrevételüket 2 percben szóban is kiegé­szíthetik. Az észrevételre elhangzik a témában illetékes városvezető válasza, majd az állampol­gár nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Ameny- nyiben a választ nem fogadja el, a képviselő- testület vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. Ha a választ a testület sem fogadja el, úgy a pol­gármester a problémakört az illetékes bizottság elé utalja, amely kialakítja állásfoglalását, és a következő testületi ülésen önálló napirendi pontként szerepelteti azt. Az alábbiakban a köz­meghallgatásra beérkezett észrevételekből tal­lózunk, természetesen a teljesség igénye nélkül. Közlekedésbiztonság, parkolás A jegyző asszony elsőként Szász Péter beadványát ismertette, amely a Pozsonyi úti BKV-szerviz előtti gyalogos-átkelőhely veszé­lyére hívja fel a figyelmet. Szász úr jelző­lámpás átkelőhely létesítését javasolta, és szorgalmazta, hogy a megvalósítás érdekében Újpest Önkormányzata járjon el a főpolgár­mesteri hivatalnál. Emellett felhívta a figyel­met arra, hogy az említett területen a gyalo­gosforgalom csak az egyik oldalon lehetséges. Járdaépítésre, illetve parkosításra tett javasla­tot. Hock Zoltán alpolgármester válaszában el­mondta, a jelzőlámpás csomópont terveit a Shell Hungary Kft. készíttette. A tervet az önkormányzat jóváhagyta, majd továbbította a főpolgármesteri hivatal közlekedési ügyosz­tályának. Az ügyosztály válaszlevele szerint - amelyet az alpolgármester a közmeghallgatá­son felolvasott - a telepítendő jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyet felveszik a megvalósí- tandók közé, de a megépítés pontos időpont­járól nem tudnak nyilatkozni. Hock Zoltán alpolgármester megerősítette, hogy a bead­vány nyomán megismétlik a kérést. 'l&T, (folytatás a 3. oldalo;

Next

/
Thumbnails
Contents