Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-01-16 / 1. (256.) szám

2003. január 16. 3 Újpesten Január 21 -én fizetik ki a közal­kalmazottak 13. havi illetményét A napisajtót már bejárta a hír: az újpesti önkormányzat alkalmazásában álló közal­kalmazottak - pedagógusok, közművelődési, illetve egészségügyi intézményekben dolgozók - csalódással vették tudomásul, hogy a január elsején esedékes bérfizetéskor nem kapták kézhez a 13. havi illetményüket. Bár az Újpest lap - éppen egy korábbi testületi ülésen elhangzott képviselői kérdés nyomán - megírta: az önkormányzat a törvény által meghatározott időben - vagyis január 31-ig - fizeti ki az érintett mintegy háromezer közalkalmazott járandóságát, megkérdeztük Hock Zoltánt, Újpest költségvetéséért és közoktatásáért felelős alpolgármesterét, mikor kerül erre sor?- Újpest Önkor­mányzata - tör­vénytisztelő lévén- a jogszabályban meghatározott időpontig kifizeti valamennyi, a vá­rosrész szolgála­tában álló dolgo­zójának a 13. havi illetményét. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény úgy fogal­maz: a közalkal­mazotti körbe tar­tozóknak a tárgyévet követő januári hónap 31. napjáig kell megkapniuk ezt a járandóságot. Az önkormányzat eme törvényi kötelezettsé­gének a határidő előtt, január 21-i határnappal eleget fog tenni, erről a minap körlevélben ér­tesítettem az érintett újpesti oktatási-nevelési, egészségügyi és művelődési intézmények ve­zetőit.- A 13. havi munkabéreket ez ideig minden esetben kifizette az önkormányzat, miért ke­rült most ez a kérdés egy napilap első oldalá­ét ra, ezáltal az érdeklődés középpontjába?- Ennek több oka is lehet. Önkormányzatunk az elmúlt több mint egy évtizedben minden esetben megelőlegezte, ezáltal a december ele­|'“vjén esedékes munkabérfizetéssel egyidejűleg kifizette a 13. havi illetményt. Pedagógusaink, a , művelődési és az egészségügyi intézmények­ben dolgozó közalkalmazotti munkakört be­töltő munkatársaink vélhetően eme „szokásjog alapján” számítottak a karácsonyi ünnepeket megelőző bérkifizetésre, bár ezt az elvárást mi nem erősítettük bennük. Ráadásul négy éven át az intézmények kiemelkedő munkája, ered­ményes gazdálkodása nyomán további - törvény által már nem kötelezően előírt, hanem saját elhatározásunk és költségvetésünk ter­hére születő elhatározásból - ezt a pénzössze­get egy úgynevezett 14. havi bérrel is meg- toldottuk. Nos, ez most teljesen elmaradt. A törvény egyedül a 13. havi juttatás kifizetésére kötelez bennünket, és mint említettem, ter­mészetesen ki is fizetjük. Hogy mi emeli a témát egy napilap első oldalára? Ennek eldön­tése természetesen nem a mi hatáskörünk.- Az önkormányzat rendelkezésére áll már a 13. havi illetmény növekménye?-A 13. havi illetmény növekménye a kormány által elrendelt 50 százalékos fejlesztés miatt - je­lenlegi ismereteink szerint - még nem került fi­nanszírozásra, és erre nézve a hivatalos köz­lemények sem jelentek meg. Ennek ellenére az általunk elhatározott január 21-i határnapot tar­tani fogjuk. Erre minden előkészület megtörtént.- Addigra megérkezik az állami támogatás?- Amennyiben nem, ismét hitelezni kénysze­rülünk. A városrész vezetőjeként sokadszor kell tapasztalnom, hogy egy-egy kormányzati döntést követően az önkormányzatok magukra maradnak problémáikkal. Ugyanis nemcsak az­zal kellett szembesülnünk, hogy szándékaink ellenére nem tudtuk a „szokásjognak” meg­felelően decemberben kifizetni a karácsonyi ünnepeket gondtalanabbá tévő plusz pénz­összegeket, hanem „önhibánkon kívül” arra is kényszerültünk, hogy a fővárosi önkormányza­tok állományában lévő közalkalmazottak bérét kötelező jelleggel számfejtő területi államház­tartási hivatal sem „vállalta” januárra a 13. havi bérek kiszámolását és átutalását. Ezt nekünk önerőből, minden intézménynél saját szakem­bereink segítségével kellett megoldanunk. így kerülnek a 13. havi juttatások január 21-én szó szerint borítékba téve, nem pedig átutalással küldve, munkatársaink kezébe.- Az Újpesten „14. havi” bérként emlegetett önkormányzati jutalomról 2002-2003 for­dulóján végleg le kell mondani?- Sajnos eme jutalom kifizetésére - minden igye­kezetünk ellenére - most nem volt lehetőségünk. Intézményeink azonban szabadon felhasználhat­ták bérmegtakarításukat, kifizethették a minősé­gi bérpótlék összegét, és természetesen folyósí­tottuk az Újpest-pótlékot is. Ily módon intéz­ményvezetőinknek, saját hatáskörükben eljárva, az egész évben többletmunkát vállaló közalkal­mazottak részére december elején szerény ju­talom kifizetésére azért nyílt lehetőségük. Sze­retném remélni, a 2003. év végére közös mun­kánk eredményeként anyagi javakban is méltó módon hozzájárulhatunk az év végi ünnepek örömteli hangulatához. ,, Kisebbségi önkormányzatok A 2002. október 20-dikai önkormányzati választások nyomán november 11-én Új­pesten megalakultak a helyi kisebbségi ön- kormányzatok. A korábbi 7 helyett immár 10 hazai nemzetiség alakított kisebbségi önkormányzatot városrészünkben. Az aláb­biakban közöljük valamenynyi önkor­mányzat vezetőségének névsorát. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Muszev Dimitrov Dancsó Helyettes: Bajcsev Borisz Iván Tagok: Jalamova Mariann, Szita Éva, Tanév Dimiter Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Csóka János Helyettes: Giczy Béla Tagok: Baloghné Balog Aranka, Szűcs Sán­dor, Czuczu Lajosné Görög Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Agárdi Bendegúz Szpírosz Helyettes: Papadopulosz Filiposz Tagok: Apterman Janisz, Kacimbarisz Geor­gia, Krisztu Nikosz Horvát Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Gál Istvánná Helyettes: Kanizsai Ilona Tagok: Chripkó Józsefné, Halász Katalin, Nagy Gáborné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Bereczki István Helyettes: Bézi Izabella Tagok: Antalné Bodrogi Marilla, dr. Bodrogi Jenő, Jerger Tímea Karolina Német Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Balázsné Gráff Magdolna Helyettes: Gáspár Károly Tagok: Dócs Gábor, Gizúr Erik, Pappné Windt Klára Zsuzsanna Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Puhnyák Illésné Helyettes: Mullik Antalné Tagok: Baráné Erdős Margit, Kocsis Emese, Puhnyák Bernadett Szerb Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Csolics Veronika Helyettes: Hijmans Mirjana Tagok: Csolics Sándorné, Csolics Zorán, Somlyó Gergely Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Légrádiné Nagy Klára Helyettes: Czifra Józsefné Tagok: Hrtyan Pálné, Kecskeméthy Károlyné, Kutnyánszky Andrásné Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Ladányi Sándorné Helyettes: Lajgút Róbert Tagok: Ladányi Sándor, Lajgút Szvitlana, Mocsnik Álla Hock Zoltán alpolgármester \

Next

/
Thumbnails
Contents