Újpest, 2002 (10. évfolyam, 1/232-24/255. szám)

2002-01-10 / 1. (232.) szám

BELSŐVÁROS • MEGYER • ISTVÁNTELEK • KÁPOSZTÁSMEGYER • SZÉKESDŰLŐ • KERTVÁROS • VÁROSKÖZPONT 1840 • (232. SZÁM) • JANUÁR 10. • MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN • INGYENES ÚJPEST £ J ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA f i i \1 óéi/iriuJiíí) íb^íIjJhíj uiláiáil iíj/iáijj: Az óév utolsó testületi ülésére december 18-án került sor a városháza dísztermében. Dr. Derce Tamás polgármester, az ülés levezetőelnöke, először az írásban előzetesen megküldött napi­rendi pontokról kérte a testület jóváhagyását. A jelenlévők szavazatukkal megerősítették, hogy a testületi ülés napirendjének első pontjaként a közmeghallgatást veszik sorra, majd további tíz napirendi pontról tárgyalnak. Közmeghallgatás A napirend 1. pontjaként dr. Vitális Edit jegyző ismertette röviden a közmeghallgatás rendjét szabályozó 25/1996. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelet előírásait, majd - té­makörönként - sorban a beérkezett észrevéte­leket. Hock Zoltán alpolgármester a Szent Lász­ló ló téri csatornaszakasz, a csatornahálózat fel- i újítása, a térségben lévő játszótér elhanyagolt állapota, a parkolás anomáliái, A GE Lahner i György utcai telephelyének klímaberendezése * általi zajhatásával, a közalkalmazottaknak im­már második alkalommal megítélt úgynevezett f 14. havi közalkalmazotti fizetése, a tandíj, kö- ( zlekedési táblákkal és útjelző lámpákkal kap- L csolatos észrevételek, az autók téli köpenyével, I a Hard Kft. által végzett közvélemény-kutatás- f sal, a polgármester, az alpolgármesterek és a f képviselők javadalmazásával kapcsolatos téma­körben és az új utcanévtáblák feliratozásával, valamint az állattartásról szóló rendelet betart­I hatóságával kapcsolatos kérdésekre adta meg a választ. A kérdezők Hock Zoltán alpolgárme­ster általi válaszokat elfogadták, egyetlen eset­ben utalták a kérdés megválaszolását a testület elé, amely elfogadta a tisztségviselő válaszát. . Nagy István alpolgármester a Deák Ferenc ut­cai háziorvosi rendelő zsúfoltságáról kapott kérdést. Dr. Derce Tamás polgármester a vá­lasztási kampányról, az önkormányzat és az ál­lam fogalmával és az új utcanévtáblákkal kap­csolatos kérdésekre reagált, valamint több olyan témát felvető beadványokról szólt, ame­lyek nem tartoztak a közmeghallgatás téma­körébe, ám kétségtelenül több információval rendelkeznek a tisztségviselők, mint maga a t- kérdező. A válaszok során két esetben kellett a testületnek szavaznia a válasz elfogadásáról, mert a kérdező nem fogadta el azt. A testület ; azonban igen. A közmeghallgatást követően a napirend 2. 1 pontját dr. Vitális Edit jegyző előterjesztésében tárgyalta meg a testület. A jegyző asszony elő- ( terjesztése a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változásaiból fakadó 2002. évi felada­tokat tartalmazta. Az előterjesztő szóbeli kiegé- : szítésében kiemelte, hogy a 2001 júliusában ha­tályba lépő köztisztviselői törvény feladatokat rótt a képviselő-testület, valamint a munkál­tatói jogkör gyakorlója számára, a munka me­netrendszerűen folyik, a törvény által előírtak szerint, ezt a célt szolgálja az előterjesztés is. A határozat tervezet II. fejezetéhez Egerszegi Krisztina képviselő (MSZP) fűzött három meg­fogalmazásbeli pontosítást, melyet az előter­jesztő elfogadott és alapjavaslatként tárt a tes­tület elé. A testület 26 igen szavazattal mega­lkotta 26/ 2001. (XII. 21.) számú rendeletét a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köz- tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 21/2001. (X. 31.) számú önko­rmányzati rendelet módosításáról, majd 18 igen, 7 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal alkotta meg a köztisztviselők részére meg­határozott teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célokat tartalmazó - 172/2001. (XII. 18) számú - önkormányzati határozatát. Változó feladatok A napirend 3. pontjaként Hock Zoltán al­polgármester tett javaslatot a Gazdasági Intéz­mény Alapító Okirata módosítására. A testület 27 igen szavazattal alkotta meg 173/2001. (XII. 8.) számú önkormányzati határozatát arról, hogy a Gazdasági Intézmény részére módosí­tott új Alapító Okiratot ad ki azzal, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatát annak alapján készítse el. A napirend 4. pontjaként a Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okirata mó­dosítására tett javaslatot Nagy István alpolgár­mester, amelyet technikai jellegű módosítás­ként indokolt. A testület vita nélkül alkotta meg 174/2001. (XII. 18). számú önkormányzati ha­tározatát, 27 igen szavazattal elfogadva ezáltal Újpest Önkormányzatának Szociális és Egész­ségügyi Intézménye - módosított és egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát. A napirend 5. pontjaként dr. Derce Tamás polgármester előterjesztésében tárgyaltak a tes­tület tagjai Újpest Önkormányzatának és az Új­pesti Vagyonkezelő Részvénytársaság között létrejött megbízási és vállalkozási szerződés módosítása tárgyában. Az előterjesztésből ki­tűnt, hogy az önkormányzat és az ÚV Rt. között még 1995-ben megkötött megbízási­vállalkozási szerződést, amely az önkormány­zat tulajdonában lévő ingatlanvagyon, egyéb vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok kezelési és hasznosítási feladatainak tárgyában köt­tetett, - hat év tapasztalatai alapján - módosí­tani szükséges. Ennek oka egyrészt a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegení­tésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott azon határidő közeledte, mely lehetővé teszi, hogy a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában az önkormányzat bizonyos feltételek mellett a felmondás jogával élhessen. Másrészt ez eltelt időszak gazdasági mutatói szükségessé teszik, hogy az önkor­mányzat saját bevételének forrását gyarapítsa, ez pedig maga után vonja a helyiséggazdál­kodás fokozottabb figyelemmel kísérését. Ellenvélemény Kiss Sándor, az MSZP frakcióvezetője elmond­ta, frakciója nem ért egyet az előterjesztéssel, többek között úgy vélték, lényeges módosítás­ról van szó, a nem lakás céljára szolgáló helyiséggazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlásáról. A gyakorlat megváltoztatása szá­mukra azt jelenti, hogy korábban nem meg­felelően működött és a polgármester személyes hatáskörébe akarják a helyiséggazdálkodást utalni. Miközben az MSZP-frakció a képviselő- testületi jogkör gyakorlását tartaná helyesnek. (folytatás a 3. oldalon) I mmár hagyomány, hogy az év első újszü­löttjét és édesanyját a városrész, valamint a Károlyi Kórház vezetése ajándékkal köszönti. Január 4-én rövid ünnepség keretében Nagy István, Újpest alpolgármestere vásárlási utal­vánnyal, dr. Küttel Péter a Károlyi Sándor Kór­ház főigazgatója és dr. Hintalan Albert, a szü­lészet-nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa ajándékcsomaggal üdvözölte 2002 első újpesti polgárát: Gerőcs Nikoletta Dániel nevű kisfiát, aki január 1-jén, 9 óra 5 perckor, 4000 gramm súllyal és 50 cm hosszal szü­letett. A csecsemő és édesanyja kiváló egész­ségnek örvendenek. Lapunk megjelenésének idején már hazatérhettek káposztásmegyeri otthonukba. .. , ,, , . , (Foto: Zalka István> Az új év első újpesti kisbabája

Next

/
Thumbnails
Contents