Újpest, 1994 (2. évfolyam, 1-29. szám)

1994-01-08 / 1. szám

I Még az óévben történt... Évzárás — jelentős döntésekkel Az elmúlt esztendő utolsó képviselő-testületi ülé­sére december 16-án, kivételesen csütörtöki napon került sor a városháza dísztermében. (Mi^l év vé­gi lapunk másnap jelent meg, abban csupán gyors­hírben az előzetes napirendi pontokat adtuk közre, jelezve, januári első számunkban visszatérünk az elhangzottakra.) A testület ezen az év végi ülésen hat napirendi pontot tárgyalt, majd bejelentésekre került sor. El­sőként Nagy István szociális alpolgármester volt az előadója az újpesti önkormányzat és a Magyar Távközlési Részvénytársaság Budapesti Távbeszé­lő Igazgatósága között kötendő szerződés, azaz szándéknyilatkozat ismertetésének, amely Káposz- tásmegyer távbeszélőhálózatának fejlesztéséről szólt. A szociális alpolgármester szóbeli kiegészí­tése lényeges információt tartalmazott, hiszen a fejlesztésbe nemcsak a káposztásmegyeri területek kerülnének bele, hanem a régi megyeri és székes- üdülői terület, a Fóti úttól északra eső rész is. Mivel e témát az ötpárti egyeztető tárgyaláson is sokan kiegészítették, javaslattal segítették, a képviselő- testület arra hatalmazta fel dr. Derce Tamás pol­gármestert, hogy a végleges pontosítás után születő szándéknyilatkozatot 1994. január 15-ig - a végle­ges formában - írja alá. A szándéknyilatkozatra, a telefonfejlesztésekre természetesen lapunk további lapszámaiban részletesen visszatérünk. Második napirendi pontként Hock Zoltán alpol­gármester terjesztette a testület elé azokat a javas­latokat, amelyek intézményvezetői kinevezésekre vonatkoztak. Lapunk rendszeres olvasói bizonyára emlékeznek arra, az újpesti önkormányzat négy in­tézmény - 3 iskola, egy óvoda - élére írt ki vezetői pályázatot. Mint ahogyan az alpolgármester ki is emelte: nem először, de mivel a testület korábban nem hozott eredményes döntést, új pályázatok ki­írására került sor. Ezen a testületi ülésen mind a négy pályázatot sikerült - a testület döntése értel­mében - lezárni. A négy álláshelyre, melyet a szo­kásos módon meghirdetett az önkormányzat, nyolc pályázat érkezett. A döntés előkészítése a szokásos gyakorlatnak megfelelően történt, s a testület egy korábbi döntésének megfelelően nemcsak a pályá­zatokat értékelték, hanem - annak részeként - a pályázókat pályaalkalmassági és személyiségi vizsgálatra küldték. A szükséges egyeztetések után, az önkormányzat közművelődési, oktatási bi­zottsága valamennyi pályázót meghallgatta, s ezek után állította fel javaslatát - ilymódon a képviselő- testület elé tárva. Ennél a napirendi pontnál szinte kicsinek bizonyult a Városháza díszterme, több pedagógus jött el mind a négy intézményből. A Szűcs Sándor Általános Iskola szülői munkaközös­Berényi András, a polgármesteri hivatal főépítésze ismertette a képviselőkkel az Anonymus utca és környékének rendezési tervét. (Fotó: Horváth Dávid) sége nevében Baranyai Zoltánná, a szülők nevében Remete Ildikó is hozzá kívánt szólni. Esetükben a későbbi döntést tükrözte javaslatuk. Nem így Domkó Józsefné hozzászólása, aki a Lakkozó Ut­cai Általános Iskola pedagógusai nevében elmond­ta: nem a az előterjesztésben szereplő jelöltre vok­soltak volna. Az önkormányzat képviselő-testülete végül is 5 éves időtartamra Lévai Andrást a Szűcs Sándor Utcai Általános Iskola, Somogyi Károlynét a Lakkozó Utcai Általános Iskola igazgatóinak, Steidl Józsefhét a Csányi utcai óvoda vezetőjének, Vincze Gyulánál a Nyár utcai Ének-zene tagozatos Általános Iskola igazgatójának választotta meg. Szünet után a harmadik napirenddel folytatta munkáját a testület; ekkor került sor arra az elő­terjesztésre, amely az Anonymus utca és környé­kének részletes rendezési tervét tárta a testület elé. Berényi András, az önkormányzat főépítésze volt a téma előadója, és természetesen jelen voltak a tervet készítők, az Urbanitas Kft. munkatársai is. Az Anonymus utca és térsége Újpest belső város­részének egyik legneuralgikusabb területe - szö­gezte le az előadó. Mint bizonyára ez közismert, a Tél utca északi oldalán már megvalósult lakótelep beruházása kapcsán az akkor elkészített rendezési terv alapján a területet több mint két évtizede építési tilalom terheli. Az eredeti elképzelések szerint a Chinoin gyár közvetlen szomszédságá­ban lévő alacsony intenzitású lakóterület felszá­molását követően e helyen lehetett volna biztosí­tani a Tél utcai (és részben a Pozsonyi úti) lakóte­lep intenzív beépítése által megkövetelt pihenő célú zöldterületet. A lakóterület egy részének fel­számolása (a Tél utca és az Anonymus utca kö­zötti területsávban) meg is történt, ugyanakkor az így felszabadított és felvonulási területként hasz­nált ingatlanokon túl további telkek igénybevétele és kisajátítása nem történt meg. A terület jelenleg magán hordozza az építési tilalom minden negatív következményét. Áz in­gatlanok elveszítették forgalomképességüket, nem történt meg a terület egyébként szükséges közmű- és úthálózat-korszerűsítése, az önkor­mányzati tulajdonban lévő (döntően lakófunkció­jú) ingatlanok minőségi fenntartására pedig a kö­zelinek vélt bontás miatt csak igen alacsony szín­vonalon történtek intézkedések. A körülményeket reálisan mérlegelve nyilván­valóvá vált, hogy a lakótelepi beruházás gazdája - a Fővárosi Tanács, illetve annak jogutódja a Fő­városi Önkormányzat - a műszaki és gazdasági „befejezettség” miatt már nem fog erőket mozgó­sítani a korábbi tervekben szereplő intézkedések végrehajtására. E felismerésre alapozva a kerületi tanács, majd később az önkormányzat egy sor in­tézkedést kezdeményezett annak érdekében, hogy a területet sújtó építési tilalom megváltoztatása rendezési terv készítésének keretében megtörtén­jen. (Folytatás a 3. oldalon) Koszorúzási ünnepségek 1945. január 10-e a háború végét jelentette Újpesten. Ebből az alka­lomból koszorúzási ünnepségek lesznek a kerületben január 10-én, hétfőn. Színhely: 10 óra 30 perckor a Pozsonyi úti lakótelepnél lévő emlékmű, 11 órakor pedig a Víztorony. A megemlékezések résztvevői - dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere, az MSZP, a Magyar Mun­kás Párt, a MEOSZ és az Újpesti Munkásmozgalmi Klub képviselői - várják a velük együtt emlékezni kívánókat. Megemlékezésre varjúk Száz évvel ezelőtt, az újpesti Deák Ferenc utca egyik földszintes házá­ban született Szőnyi István, a XX. század magyar festészetének egyik leghatásosabb művésze. Az Újpesti Városvédő Kör, a művészre emlékezve, a szülőházán (Deák utca 23.) elhelyezett emléktáblánál koszorúzást rendez január 16-án, vasárnap délután 15 órakor. Szőnyi Istvánra dr, Sipos Lajos, az ELTE dékánhelyettese emlékezik;^ m A megemlékezésre várják Újpest művészetszerető polgárait.

Next

/
Thumbnails
Contents