Hírhozó, 2003 (13. évfolyam, 1-11. szám)

2003. január / 1. szám

A tartalomból: Gyermekvédelmi tanácskozást rendeztek a Csaba utcában. A Gyermekvédelmi Szol­gálat jelenleg mintegy 425 családnak pró­bál segíteni a gyermeknevelésben. (6. old.) Koszorúzás, beszél­getés, találkozás jel­lemezte azt a de­cemberi eseményt, amelyet a XVII. ke­rület felszabadulá­sának 58. évforduló­ja alkalmából szer­veztek, s amelyre Göncz Árpád volt köztársasági elnök is eljött. (6. old.) Az egyéni vállalkozói igazolványok cseré­jét február 15-ig kérhetik az érintettek az Ügyfélszolgálati és Okmányirodában, a Pesti út 163. sz. alatt! (6. old.) Környezetvédelmi kiadvány és kerámiafal ünnepélyes átadása az Újlak utcában. (7. old.) Tavaly sikerült hitel nélkül gazdálkodni Hasznös párbeszéd jellemezte a közmeghalltatást A helyi önkormányzat tavaly december 5-én telt ház előtt tartott köz­meghallgatást a Családi és Társadalmi Rendez­vények Házában. Na­gyon sok kérdésre kap­hattak választ a jelenlé­vők. A fórumon elhang­zott, hogy a 2002. évre betervezett 1,2 milliárd forintos hitelből egy fil­lért sem vett fel az ön- kormányzat. (Folytatás a 3. oldalon) Negyvenéves a Dózsa! December 14-én ünnepelte negy­venéves születé|napját a Dózsa Művelődési Ház. Ebből az alkalom­ból Negyvenévesek lettünk! cím­mel ünnepi műsor várta az érdek­lődőket. A teltházas program több részből állt és gazdag választékot adott a ház életéből. A december 14-i programra eljött Devánszkiné dr. Molnár Katalin or­szággyűlési képviselő, dr. Kálmán Alajos díszpolgár és felesége Alb­recht Júlia keramikus, Csekovszky Árpádné, díszpolgárunk özvegye, a képvi­selő-testület tagjai és sokan mások. A műsor a múltat idéző kiállítás megnyi­tóján túl két részből állt, az elején az ünne­pi műsorra és köszöntőkre került sor, a másik részben következett a Görbe tükör, ahol a dolgozók másik oldalukról mutat­koztak be, vidámsággal, jó szórakozással és mókával. A házban működő Liszt Fe­renc Vegyeskar énekét követően az egybe­gyűlteket dr. Hoffmann Attila polgármes­ter üdvözölte, beszédében kiemelte a ház közművelődésben betöltött kiemelkedő szerepét. (Folytatás a 13. oldalon) 2003-tól megszűnt a kommunális adó a XVII. kerületben! A 2002. december 31-ig kivetett és esedékes kommunális adót meg kell fizetni! (A helyi adókról részletesebben következő számunkban adunk tájékoztatást.) Hott. A Jo 3-

Next

/
Thumbnails
Contents