Hírhozó, 2002 (12. évfolyam, 1-11. szám)

2002. január / 1. szám

3 KÖZÉRDEKŰ Díjkompenzációk A Fővárosi Közgyűlés döntött a távhőszolgáltatási, a víz- és csatornadíjak, a szemétszállítá­si díj részleges kompenzációjá­ról, valamint a téli fővárosi ki­egészítő lakásrezsi és a hátra­lékkiegyenlítő támogatásról. Az igénylőlapot 2002. január 15-től lehet benyújtani a polgármeste­ri hivatalok ügyfélszolgálati iro­dáiban. Távhőszolgáltatási díjkom­penzációra jogosult az a lakos­sági fogyasztó, díjfizető termé­szetes személy, aki a FŐTÁV Rt. távhőszolgáltatása után köz­vetlenül, vagy közvetetten díjfi­zetésre kötelezett; megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és család­jában az 1 főre jutó havi netto jövedelem nem haladja meg a 32 000 Ft/fő összeget, vagy gyermekét (aki után családi pótlékot, vagy iskoláztatási tá­mogatást kap) egyedül nevelő, vagy egyedül élő és havi netto jövedelme nem haladja meg a 42 000 Ft/fő összeget. A díjkom­penzáció számlajóváírással va­lósul meg, havi összege csalá­donként: május-szeptember hó­napokban 1200 Ft, április és ok­tóber hónapokban 1700 Ft, no­vember-március hónapokban 2800 Ft. VÍZ-, CSATORNA- ÉS SZEMÉTSZÁL­LÍTÁSI DÍJKOMPENZÁCIÓRA jogO- sult az a lakossági fogyasztó, díj­fizető természetes személy, aki a víz-, csatorna- é$ szemétszállí­tási szolgáltatás után díjfizetés­re kötelezett, megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét és családjában van olyan személy, aki az illetékes kerületi önkormányzattól a kompenzáció iránti igénylés be­nyújtásának időpontjában időskorúak járadékában, vagy rendszeres szociális segélyben, vagy lakásfenntartási támoga­tásban, vagy kiegészítő családi pótlékban, vagy az illetékes szervtől gyermeknevelési támo­gatásban részesül, vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a beadás idő­pontjában ilyen kérelme elbírá­lása igazoltan folyamatban van, vagy igazoltan közhasznú mun­kát végez, vagy legfeljebb 25 000 Ft/fő havi nettó jövedelem­mel rendelkezik a család. A díj- kompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg. A viz­es a csatorna-díjkompenzáció havi összege családonként 550 Ft, a szemétszállítási díjkom­penzáció havi összege családon­ként 370 Ft. Külön kérelem benyújtása nélkül TÉLI FŐVÁROSI KIEGÉSZÍTŐ LAKÁSREZSI TÁMOGATÁSRA jogO­sult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, aki az 1. és 2. pontban ismerte­tett valamelyik közüzemi díj- kompenzációra jogosult és azt igénybe vette 2001. december 31-ig és a díjkompenzációs ké­relem beadásakor a vele egy la­kásban élő családtagjai körében távhőszolgáltatás esetén van olyan személy, aki nyugellátás­ban részesül, vagy 3 vagy több gyermeket (akik után családi pótlékot, vagy iskoláztatási tá­mogatást kap) nevel, egyéb fű­tés esetén van olyan személy, aki nyugellátásban részesül. A támogatás évi egyszeri összege távhőszolgáltatás esetén 10 000 Ft, egyéb fűtés esetén 8000 Ft. (DeákPress) 1% a kerület javára Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány 18054523-1-42 „Remény” Közalapítvány 19639817-1-42 XVII. kerületi Mentő Alapítvány 18010183-1-42 Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 18053326-1-42 Napiás Rákoscsaba-Újtelep Alapítvány 18063002-1-42 Rákoshegyi Vasutas SE Tekeszakosztálya 19807180-1-42 Szobrászműhely Alapítvány 18010004-1-42 Magyar Műveltség Szolgálat 18056219-1-41 Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 18226254-2-43 A Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány 18161935-1-42 Renée Művészeti Társaság 18154953-1-42 Bajcsy Kórházért 19703639-2-42 Szent Ferenc Állatotthon 18078477-1-42 Támasz Családsegítő és Környezetvédelmi Alapítvány 18062207-1-42 Magyar Vöröskereszt 19002093-2-41 Rákosmente Rádió 69,86 MHz Hétfőtől szombatig: 17-19-ig! Tel.: 253-0045, fax 253-0047 1173 Egészségház u. 3. rakosradio@freemail.hu K ___________________r Á LLANDÓ ROVATOK: 17.05,18.05 helyi hírek; 17.30,18.10 aktuális műsor; 18.50 programajánlat. Főszerkesztő: Polgár Gyula HÉTFŐ: (szerkesztő-műsorvezető: Haeffler András) Kongató, a polgár- mesteri hivatal tisztségviselőinek egyike aktuális témákról, Ufó-maga­zin, Falugazdász, Történelmi egyhá­zak 10 perce KEDD: (Gaál Ildi) Kerületi kultúra, - Aula-rovat - iskolai élet SZERDA: (Bakos István - Váradi Esz­ter) Rákosmenti kulissza, Recept - egészségügyi magazin CSÜTÖRTÖK: (Kili Tamás) Natúr­szelet - természetgyógyász rovat, - Kisállat-rovat, Kertbarát magazin PÉNTEK: (Auth Magda, Molnár Vi­rág, Váradi Eszter), Művészportrék, Polgár-portrék SZOMBAT: (Polgár Gyula, Krémer Józsefi Kerületi sport, Diskurzus - kerületi politika, Nyitott kapu - komolyzene Bokor Juttával. Nosz- talgia-party Fábián Attilával A Hírhozóhoz beküldött írásokat, leveleket a szerzők előzetes hozzá­járulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, rövidítve je­lentetjük meg. A lapban megjelenő vélemények, hozzászólások nem feltétlenül azo­nosak a szerkesztőségével. (Szerk.) Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány 18010004-1-42 Vesebetegek Bajcsy Kórházi Alapítványa 19703536-1-42 Vesebetegek Bajcsy Kórházi Egyesülete 19668387-1-42 Unitárius Alapítvány 18052459-1-41 Fővárosi Közlekedésbiztonsági Társaság 19006114-1-41 Rákosligeti Polgári Kör 18048748-1-42 Rákoscsabai Közösségi Ház 16924231-1-42 (Az összeállítás korábbi adataink alapján készült!) Közérdekű címek, telefonszámok MENTŐK 104 RENDŐRSÉG 107 TŰZOLTÓSÁG 105 Felnőttorvosi ügyelet 256-6272 Gyermekorvosi ügyelet 264-3314 Kerületi rendőrkapitányság 1173 Ferihegyi út 79. Tel.: 256-3823 Kerületi tűzoltó-parancsnokság 1173 Bakancsos u. 1. Tel.: 459-2317 Polgári védelmi parancsnokság 1173 Bakancsos u. 3. Tel.: 257-4887 Kerületi polgármesteri hivatal 1173 Pesti út 165. .. Tel.: 257-3333. Fax: 256-0661 Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 1173 Pesti út 163, Adócsoport 1173 Pesti út 170/a Tel: 256-5333 Hatósági és ellenőrző csoport 1173 Pesti út 163. Tel.: 253-3468 A Fővárosi Munkaügyi Központ XVII. kerületi kihelyezett irodája ügyfélfogadási ideje: páros hét szer­da 8.30-15-ig, a 304-es szobában (polg. hiv., Pesti út 165.) KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK 2002. február 11-én jelenik meg. Lapzárta: 2002. január 24. HIRHOZO A XVII. kerületi önkormányzat díjtalan lapja Megjelenik havonta 30 200 példányban Kiadja: Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata Felelős kiadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin polgármester Szerkesztőség: 1173 Bp. XVII., Egészségház u. 3. Tel./fax: 257-9589 Felelős szerkesztő: P. Tóth Erzsébet E-mail: ptoth@hotmail.com Szerkesztőségi munkatársak: , Gálfi Irén, Karászi Ágnes, Krémer József, Katona Csaba, Nagy József Farkas Dóra, Epress József Kohári Attila Szerkesztőségi órák: kedd, csütörtök: 12-16-ig Nyomdai előkészítés: Volos Bt. Nyomás: SZIKRA LAPNYOMDA RT. Terjesztés: TÖRPILLA-COOP BT.

Next

/
Thumbnails
Contents