Hírhozó, 1991 (1. évfolyam, 1-8. szám)

1991-05-15 / 1. szám

HÍRHOZÓ 1991. MÁJUS jövő óv elejéig megszületik. Szűkös költségvetésünk, az ezen a területen is ránk maradt keserű örökség, az épületgondok, a kinőtt szakrendelő-in­tézet, mind megannyi gondot jelent majd számunkra. A megjelenő törvény várhatóan más rendben fogja az alap­ellátást megoldani, legnagyobb reali­tása a háziorvosi rendszer kiépítésé­nek van, amely kialakításában mi is részt vállalunk. Fokozott figyelmet kell fordítanunk a szociális gondok megoldására. Rákosmentén is éppúgy, mint az or­szág más részein egyre több csatád szegényedik ei, ezért is képviselik - a rendkívül szűkre szabott — költségve­tésünk egyik legnagyobb tételét a szo­ciális kiadások: ez az a tétel, amely legnagyobb mértékben, (közel 50 szá­zalékkal) emelkedik ebben az évben. Kerületünkben mintegy 4000 bérla­kás van, ezek tulajdonjogát is meg­nyugtatóan rendezni kell. Megoldása sokoldalú feladat, melynek egy ré­szét a lakások értékesítésének meg­szervezése képezi. Hamarosan - egy átszervezés kapcsán - létrehoz­zuk saját szervezetünket, amely vé­leményünk szerint nemcsak olcsób­ban fog dolgozni, mint eddig az IKV tette, hanem meg is gyorsítja a laká­sok eladásának folyamatát. Április­május hónapban dolgozzuk ki az ön- kormányzat új lakáskoncepcióját, majd ennek értelmében folytatjuk a megkezdett munkát. Szeretnénk a lakossággal olyan egyéb megoldásokat is megismertetni, mint például a lakásbérlők közössége (Lakásbérlők Önkormányzati Egyesü­lete), amely ésszerű alternatívája lehet a bérlakások megvásárlásának. Ter­mészetesen a jövőben is biztosítunk bizonyos számú szociális bérlakást, de ezek száma sajnos alighanem csökkenni fog. Többféle városfejlesztési elképzelé­sünk is van. Szeretnénk szállodát építtetni, több bevásárlóközpontot, benzinkutat és egyéb létesítményeket. Sürgető feladat a kerület általános rendezési tervének elkészítése. T érve­ink között szerepel a Strázsa hegyi, valamint a szórványtelkek hasznosítá­sa. Foglalkozunk egy új autóbusz-pá­lyaudvar létesítésének gondolatával is. Pályázatot adtunk be céltámoga­tásra, melyből Rákoscsaba Újtelepen fejlesztenénk a közműhálózatot. Bí­zunk benne, hogy megkapjuk a meg­felelő támogatást. Belső vizsgálatot végeztünk és vég­zünk az önkormányzat és intézményei adózásával kapcsolatban, valamint a pénzügyi fegyelem megtartása és meg­szilárdítása érdekében. Előttünk áll az Út- és Létesítmény-karbantartó Üzem átszervezése, meg kell teremtenünk a hatékonyabb működés feltételeit. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Fő­városi Önkormányzattalés a különbö­ző miniszteriális szervekkel. Részt vet­tünk pl. az iparűzési adóval kapcsola­tos céltársulás megszervezésében, a fővárosi törvény konszenzuson alapu­ló variánsának kidolgozásában, és még több fontos kérdésben folytak és folynak egyeztetések. Az újság megjelentetése mellett a közeljövőben olyan formában szeret­nénk a lakossági meghallgatásokat megszervezni, mely mind az öt város­részben módot ad majd az önkor­mányzat és a kerület lakóinak közvet­len kapcsolatteremtésére. Természetesen nem eshet minden­ről szó egy ilyen rövid beköszöntőben! A célunk csupán az volt, hogy felvá­zoljunk néhányat azon teendőink kö­zül, melyekkel kapcsolatban számí­tunk az együttgondolkodásra, az együttműködésre, s amelyekről feltét­lenül tájékoztatni szándékoztunk Önö­ket. Kérjük írják meg véleményüket mun­kánkról, vessék papírra kérdéseiket, megígérjük, hogy a szerkesztőséghez érkező levelekre - ezen fórumon ke­resztül, vagy levélben és a gyakorlat­ban is - válaszolni fogunk. Dóci József polgármester A KÉPVISELŐK ANYAGI ELISMERÉSÉRŐL Az Önkormányzati Törvény kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy ren- deleteiket, határozataikat a lakosság számára hozzáférhetővé tegyék, s a lehető legszélesebb körben ismer­tessék. Ennek egyik formájaként lapunkban is közzótesszük a XVII. Kerületi Önkor­mányzat rendeletéit. Budapest Főváros XVII. Kerületi Önkormányzat Kópviselő-testülete 1/1991.(11. 22.) számú rendelete a kép­viselők költségtérítéséről és juttatá­sáról, a bizottsági elnökök tisztelet- dijáról. A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Fő­város XVII. Kerületi önkormányzat Kópviselő-testülete a XVII. kerületben megválasztott képviselők, a képviselő- testület bizottsága tagjainak, elnökei­nek költségtérítéséről, juttatásáról, illet­ve tiszteletdíjáról a következőképpen rendelkezik: 1§ gosult. Minden képviselő havonta 4000 /fc>/7/7/költségtérítési átalányra jo­RV1 (1) Az 1. §-ban meghatározott k&J költségtérítési átalányon túl min­den olyan képviselő, aki állandó bizott­ság tagja, havonta a mindenkori minisz­teri illetmény 10 százalékának meqie\e\ő összegű juttatásra jogosult. (2) Az 1. §-ban maghatározott költség- térítési átalányon és az (1) bekezdésben meghatározott juttatáson túl, az állandó bizottság elnöke havonta, a mindenkori miniszteri illetmény 5 százalékának megfelelő tiszteletdíjra jogosult. (1) A 2. § (1) és (2) bekezdésé- Emj ben meghatározott juttatás, illet­ve tiszteletdíj az állandó bizottság tagját, illetve elnökét annyiszor illeti meg, ahány állandó bizottságnak tagja, illetve el­nöke. (2) Az 1. §-ban, valamint a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott költ­ségtérítési átalány, juttatás, illetve tiszte­letdíj a polgármestert és az alpolgármes­tert is megilleti, ha képviselők, állandó bizottság tagjai, illetve állandó bizottság elnökei. I !W| A kifizetés napja minden hónap IékJ 3. napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy heti pihenőnapra es­ne, akkor az ezt közvetlenül megelőző munkanap. |W| A rendelet 1991. február hó 22. EX] napján lép hatályba. Rendelke­zéseit 1991. február hó 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Áldor Éva ügyvezető titkár Tóth Sándor alpolgármester FOGADÓÓRÁK A VÁROSHÁZÁN Polgármester: Dóci József a hónap első és harmadik hétfő­jén 1330—19 óráig. Alpolgármesterek: Tóth Sándor a hónap második hétfőjén 1330—19 óráig Kátai Péter a hónap negyedik hétfőjén 1330—19 óráig Dr. Révész Szilárd az öthetes hónapok utolsó hétfő­jén 1330—19 óráig. Jegyző: Dr. Áldor Éva a hónap harmadik hétfőjén 1330_19 óráig. Szakigazgatási szervek ügyfélfogadási rendje: hétfő 1330-tól 19 óráig szerda 8-tól 1630 óráig péntek 8-tól 1/2 12 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents