XIII. Kerületi Hírnök, 2012 (18. évfolyam, 1-24. szám)

2012-01-18 / 1-2. szám

7JTI Önkormányzat 2012. JANUÁR 18. XIII. KERÜLETI HÍRNÖK Közszolgáltatások 200 milliós megtakarítás, ügyfélbarát kiszolgálás Házasság megkötve Az év elején megkezdte működését a XIII. Kerületi Köz- szolgáltató Zrt., mely egy cégbe tömöríti a korábbi ön- kormányzati társaságokat. Az elmúlt években országszer­te „divatossá vált” az állami, ön­kormányzati cégek összevonása. Ez alól, úgy tűnik, a kerület sem kivétel: az önkormányzat a lakos­ság még jobb kiszolgálását, s nem utolsósorban hatékonyabb mű­ködést remél attól, hogy január elsejével hat cége (Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt., Lehel Csar­nokot Üzemeltető Kft., Sima Ut Kft., Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., Köz- művelődési és Kulturális Nonprofit Kft., Sport és Szabad­idő Nonprofit Kft.) összevonásá­val felállította a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-t. Mindebből az itt élők keveset fognak érzékel­ni, ha csak azt nem, hogy az ígé­retek szerint a korábbinál is jobb kiszolgálással, s immár két ügy­félszolgálati irodában várják őket a zrt. munkatársai. A társaság kommunikációs vezetője, Szabó Tamás a Hírnöknek elmondta, az összevonással a közszolgáltatás­ok elismerten jó színvonalát sze­retnék tovább erősíteni, melynek alapja a munkatársak folyamatos képzése, hogy az összes ügytípus­ban felkészülten tudjanak segít­séget nyújtani. Szabó Tamás az átalakulással kapcsolatban megjegyezte, a gaz­Divíziókkal lefedve A közszolgáltató cég vezér- igazgatósága alatt öt divízió működik mostantól: a beru­házó, az ingatlangazdálkodó, a közterületi, a kulturális és a sportrészleg. A változás kö­vetkeztében elköltözik eddigi Váci úti címéről az Angyalföl­di Helytörténeti Gyűjtemény, mely januártól - februári nyi­tással - a József Attila Műve­lődési Központban (József Attila tér 4.) működik majd tovább. A Váci úti épületben a tervei szerint a kerület civil, házat nyit, segítve a helyi szervezetek működését. dasági válság hatásaitól a kerület sem tudta függetleníteni magát, így az átszervezés óhatatlanul együtt járt egy karcsúsítással. A társaságnak most nagyjából 260 munkatársa van, mely hetvennel kevesebb, mint ahányan a koráb­bi cégeknél együttesen dolgoztak. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a szervezeti átalakítás nem gazdálkodási vagy strukturális hi­bák miatt vált szükségessé. Elsőd­legesen a feladatracionalizálás vezette a képviselő-testületet, amikor tavaly májusban minder­ről döntött. Mivel az elmúlt évek­ben bővült az ellátandó tevékeny­ségek köre, ezeket a költ­séghatékony működés érdekében össze kell hangolni. Ami most történik, az lényegében egy mű­ködési korszerűsítés, mely a köz­pénzek takarékosabb és hatéko­nyabb felhasználását eredménye­zi. A tulajdonosi elvárás pedig egyértelmű: a struktúraváltással 2013-tól évi 200 millió forintot kell megtakarítani. K.A.I. Az egyik ügyfélszolgálati iroda a korábbi vagyonkezelő, egyben az új zrt. székhelyén, a Béke út 65.-ben működik (telefon: 450-3123, 450-3 149. 350-3728, 350-3729), a másik az eddig kizárólag par­kolási kérdésekben eljáró Hegedűs Gyula utca 15.-ben (478-5050: 478-5059). Online-ügyintézésre a társaság honlapján keresztül (www.kozszolgaltato.bp 13.hu) van lehetőség, a cég e-mail cí­mén (kozszolgaltato@kozszolgaltato.bpl3.hu) már január else­je óta fogadják a kérdéseket. Postacím: I 555 Budapest, Pf. 86. Életszerűbb lett az önkormányzati hitelezés Rövidhírek Lift, önerő, fedezet Folytatás az 1. oldalról A lakásonként igényelhető (az épület lakásszámától függő) 80- 140 ezer forintos kamatmentes felújítási támogatás összege kizá­rólag olyan munkálatokhoz kér­hetők, melyekhez ez idáig még nem kezdtek hozzá. (Ez alól egyetlen kivétel van: a gáz alap­vezetékek felújítása, ha a társas­házat a Fővárosi Gázművek Zrt. már korábban kizárta a szolgálta­tásból.) A támogatás az összkölt­ség legfeljebb 70 százaléka lehet, a fennmaradó 30 százalékot a tár­sasházaknak kell felmutatniuk. Csakhogy nem mindegyik ren­delkezik ekkora önerővel, melyet a rugalmasabbá vált rendelet alapján az igénylő helyett más (például a felújítást végző vállal­kozó) is biztosíthat. Mivel gyakran szinte lehetet­len követelmény volt, hogy az ön­kormányzat — a hitel fedezeteként - valamennyi lakástulajdonra be­jegyezhesse a jelzálogjogot, a ke­rület ezen is változtatott. így az ilyen társasház nem zárja ki ma­gát eleve a pályázatból. Gond az is, hogy a jelzálog bejegyzése, majd később törlése, a tulajdoni lap kiváltása több tízezer forintos teher a tulajdonosoknak. Ráadá­sul ez az összeg a támogatás egy lakásra jutó részének nagyjából a fele. E hátrányok kiküszöbölésére a kerület egyedileg fogja megvizs­gálni, milyen biztosítékot fogad el a lakóközösségtől. Ilyen lehet, hogy - a hitel mértékéig - nem fi­zet közös költséget az adott épü­letben lévő tulajdona után, vagy őt illeti az osztatlan közös részek bérbeadásából származó bevétel. Megemelt építményadó Idén 17,5 százalékkal emelkedik a kerületben az épít­ményadó, igaz, ennek mértéke nem éri el a törvényi maximumot, azaz a négyzetméterenkénti 1658 forin­tot. Ez azt jelenti, hogy az érintetteknek 2012-ben a tavalyi 1293 forint helyett már I 520 forintot kell fizet­niük négyzetméterenként - tudtuk meg Szabó László­tól, az adóügyi osztályvezetőjétől. A magánszemélyek lakása és garázsa továbbra is adómenetes, ám ha ott tényleges kereskedelmi tevékenység folyik, vagy vállal­kozásban költségként elszámolt iroda működik, netán bérbe adják, akkor fizetni kell utána. Ezt törvény írja elő, az önkormányzat csak a „tisztán” magánlakások esetében mérlegelhet. A nagyjából hatezer adótárgy után évi hárommilliárdos bevétele van a városrésznek. E tekintetben jó az adózói fegyelem, a hátralék mind­össze öt százalék, s az is halmozódóan, öt évre vissza­menőleg. A foghíjtelkek után fizetendő telekadó jelké­pesen nő, a tavalyi 287 forintról 290-re. Ebből évi 120 milliós bevétele van az önkormányzatnak, az idegen- forgalmi adóból az állami normatívával együtt 350 mil­lió, míg gépjárműadóból 1,3 milliárdot szed be, ám a hátralék 10-15 százaléknyi. Az ebrendészeti hozzájá­rulásról szakmai egyeztetés jelenleg is folyik. Mederben a klímastratégia Hosszú távú klímastratégiát fogadott el decemberi ülésén a képviselő-testület, mely a 201 1-2020 kö­zötti időszak fő célkitűzéseit és feladatait foglalja ösz- sze. A kerület környezetbarát szemlélettel valósítja meg fejlesztéseit, üzemelteti intézményeit. Mostan­tól viszont ez a dokumentum szabja meg mindennek az irányát. A klímastratégia célja a globális éghajlat- változást előidéző negatív folyamatok mérséklése a kerület saját eszközeivel. Ismeretes, hogy a ciklus vé­gére a Jász utca 89-9 I. és a Zsinór utca 23-25. szám alatt épül fel az a százlakásos passzívház, mely mére­tét tekintve egyedülálló zöldberuházás lesz Magyar- országon. A kétmilliárd forintos bérház az összes kör­nyezetbarát energetikai rendszert magába foglalja; a lakások fűtésszámlája 20-30 ezer forint lesz évente. Környezetvédelem saját pénzen Az állami központosítás miatt módosítani kellett a ke­rület Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendeletét, mivel a közigazgatási területén a zöldhatóság által ki­szabott bírságok bevétele a jövőben nem az önkor­mányzatot illeti meg. Ennek ellenére a városrész to­vábbra is szeretné támogatni a lakóközösségek zöld­törekvéseit, az önkormányzat környezetvédelmi fel­adatainak ellátását, fedezetet biztosítva a kerület zöldprogramjában foglalt célok megvalósításához, az ismeretterjesztéshez, a környezeti károk megelőzésé­hez, szükség esetén azok mérsékléséhez, felszámolá­sához. Ezért az alap működtetéséhez szükséges évi ötmillió forintot mostantól a parkolási bevételekből biztosítja, különösen, hogy a gépkocsi-közlekedés az egyik legnagyobb szennyezőforrás. Zöldpályázatain 2008-ban kétmillió, 2009-ben négy-, míg 2010-ben 3,5 millió forintnyi támogatást nyújtott az alap a tár­sasházaknak - mások mellett - előkertek kialakítására, graffitimentesítésre, palackprések beszerzésére. Bővített fizetőparkolás Újabb területeket von be a fizetőparkolási övezetekbe a kerület; a bővítésről a képviselő-testület múlt csütör­töki ülésén született döntés. Ha a tervezet véglegesíté­sére a Fővárosi Közgyűlés is rábólint, úgy a Váci út-Ró- bert Károly körút-Pap Károly utca-Petneházy utca-Béke utca-Lehel utca-Róbert Károly kőrút- vasút—Bulcsú utca-Lehel utca-Dózsa György út, vala­mint a Váci út-Balzsam utca-újpalotai út-Szekszárdi utca által határolt területeken is fizetni kell majd a vá­rakozásért. A képviselők-egyebek mellett - megvitat­ták a Budapestet és a kerületeket osztottan megillető forrásmegosztási rendeletet, amelynek kereteit egy 2006-os törvény határozza meg. A fővárosi jogsza­bályt annak ellenére tudomásul vette a kerület, hogy a törvény fővárosi alkalmazását több ponton is vitatja. A rendelet csaknem 500 millió forinttal kevesebbet juttat a városrésznek, mint tavaly. Az önkormányzat szerint az alkalmazott szorzók lényegében a jól gaz­dálkodókat sújtja, míg a rosszakat jutalmazza.

Next

/
Thumbnails
Contents