XIII. Kerületi Hírnök, 2010 (16. évfolyam, 1-24. szám)

2010-01-19 / 1-2. szám

Ingyenes burgonya­osztás Jubileumi diplomák igénylése Képzések A ■ Babák a munka- I szegények - - | esélye nélkülieknek patrónusa V/ 1 az életre Játék határok nélkül Téli jeges balesetek Interjú dr. Tóth József polgármesterrel, országgyűlési képviselővel A pénzügyi-gazdasági világválság 2009-ben idehaza is rányomta bélye­gét közéletünk alakulására, hatásai megnehezítették, beszűkítették a gazdálko­dó szervezetek mozgásterét. Szokásos év eleji interjúnkban elsőként arról kérdeztük , kerületünk polgármesterét, dr. Tóth József országgyűlési képviselőt: ez a körülmény mennyiben befolyásolta önkormányzatunk tevékenységét, és hogyan hatott munkájá­nak eredményességére?- A gazdasági-pénzügyi feltételek kedve­zőtlen változása valóban megnehezítette munkánkat. Ennek ellenére sikeres eszten­dőt hagytunk magunk mögött: 2009-ben to­vább fejlődött, gazdagodott a kerület. A másfél évtizede folytatott tudatos, előre ter­vezett munkánknak köszönhetően önkor­mányzatunk pénzügyi helyzete, gazdálko­dása kiegyensúlyozott, stabil maradt. Nem adósodtunk el, nincsenek kifizetetlen szám­láink, miközben változatlanul folytattuk ke­rületfejlesztő programjainkat, például az önkormányzati bérlakásépítést. Meg tudtuk tartani a szociális ellátás átlag feletti színvo­nalát, javítottuk, korszerűsítettük az egész­ségügyi ellátást, az oktatás tárgyi feltételeit, körülményeit. Mindezeket döntően saját anyagi forrásainkból finanszíroztuk, éltünk a tevékenységünket érintő pályázatok adta lehetőségekkel is.- Mennyit ülésezett, tárgyalt, döntött a képviselő-testület?- A képviselő-testület 2009-ben 11 előre tervezett és 1 soron kívüli ülést tartott, 30 órát üléseztünk, egész pontosan 1800 per­cet. Ez annyi, mintha egy teljes napot, plusz 6 órát egyfolytában tárgyaltunk, vitáztunk volna. 155 napirendet tárgyaltunk meg, ezek során 428 kérdés és észrevétel hangzott el. A leghosszabb ülésünk 4 óra 3 percet, a legrö­videbb pedig 1 óra 6 percet vett igénybe. A bizottságok az év során - változó aktivitás­sal - 9-13 ülést tartottak. A képviselő-testü­let 36 rendeletet alkotott és 145 határozatot hozott. Folytatás a 3. oldalon Tizenharmadik alkalommal, január 30-án, szombaton rendezik meg a XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napját az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. Részletes program a 7. oldalon. Egy parkolási zóna marad Újlipótváros Lakossági javaslat alapján módosított a képviselő-testület Az önkormányzat képviselő-testülete sür­gősségi indítványra megalkotta a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat köz- igazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rende­letet. A módosítás szerint az 1., 2., 3. zónában: Szent István körút páros oldala-Váci út pá­ros oldala-Lehel út páros oldala-Dózsa György út páros oldala-Dráva utca páros oldala- Pesti alsó rakpart által határolt terü­let valamennyi parkolójára kiadott 1-es, 2- es és 3-as zónát jelölő matrica érvényes. A helyi önkormányzati rendelet a fővá­rosi rendeletnek megfelelő módosítása szükségszerű volt, ezért a képviselő-testü­let a XIII. kerületi várakozási övezetet a parkolóhelyek arányos elosztásának figye­lembevételével zónákra osztotta. A vára­kozási hozzájárulások kiadásával kap­csolatos feladatokat ellátó Budapesti Ön- kormányzati Parkolási Kft. eddigi tapasz­talatai és a lakosság visszajelzései alapján vált szükségessé a kialakított parkolási zó­nák felülvizsgálata és a parkolási szokáso­kat hangsúlyozottan figyelembe vevő át­alakítása. Tovább fejlődött, gazdagodott a kerület

Next

/
Thumbnails
Contents