XIII. Kerületi Hírnök, 2003 (9. évfolyam, 1-20. szám)

2003-01-15 / 1. szám

2 I 2003. JANUÁR 15. Hírnök­Uj lakbérek, új támogatások a XIII. kerületben A XIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete módosította lakbérrendeletét. A 2001 -tői al­kalmazott új lakbérrendszer a la­kások forgalmi értékét a lakó­épület kerületen belüli, továbbá a lakások épületen belüli elhelyez­kedését is figyelembe veszi, me­lyet értékcsökkentő, illetve ér­téknövelő tényezőként juttat ér­vényre. Az azonos komfortfoko­zatú lakásokat tekintve a legki­sebb és legmagasabb forgalmi értékűek közötti kívánatos 150%-os eltérést az új lakbérren­delet öt év alatt kívánja tükrözni. Az elmúlt évek során az épü­letre fordítható költségek az inf­lációnál magasabb mértékben (8- 9%-ban) emelkedtek, ennek elle­nére a lakbérbevételt átlagosan 8%-kal emeli az önkormányzat. A tíz kategóriába besorolt épüle­teknél az első kategóriában 0%, a másodikban 3%, a harmadikban 6%, a lakások kisebb arányát képviselő további kategóriákban ennél magasabb lesz a lakbér- emelés. Például a 4. kategória bére a következőként alakul: 2002 lakbér m7Ft/hó 2003 lakbér rrí/Ft/hó összkomfortos 165 185 komfortos 165 185 félkomfortos 106 119 komfortnélküli 72 81 szükséglakás 45 50 A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően fokoza­tosan vezeti be a piaci viszo­nyokhoz jobban igazodó és a ke­rület részei közötti különbsége­ket is figyelembe vevő lakbér­rendszert. Az ötéves koncepció figyelemmel van arra, hogy sta­bilizálódjon az önkormányzati tulajdonban maradó lakásokból származó bevételek összege, így az épületekre fordítandó költsé­gek egyensúlya is, valamint nö­vekedjenek a karbantartásra for­dítható források. A bérlők az őket érintő konkrét változásokról pontos értesítést kapnak az An­gyalföldi Vagyonkezelő Rész­vénytársaságtól. A piaci lakbérekhez való kö­zelítéssel párhuzamosan az ön- kormányzat tovább bővítette a lakhatási támogatások körét. Az eddigieken túl újabb segítséget nyújt. Évente egyszer 10 000 Ft ösz- szegű lakbértámogatás-kiegészí­tés adható annak a 62. életévét betöltött bérlőnek, valamint an­nak a három vagy ennél több gyermeket nevelő nagycsaládos bérlőnek, aki életvitelszerűen la­kik a bérlakásában és családjá­ban az egy főre jutó havi jövede­lem nem haladja meg az öregsé­gi nyugdíjminimum kétszeresét (jelenleg 40 200 Ft/hó). A támo­gatás összegét évente egy alka­lommal állapítják meg, az össze­get az Angyalföldi Vagyonkezelő Rt. kapja meg és úja jóvá a bérlő számára. Előadások, beszélgetések, work-shop gálaműsor, civil bál Kerületi Civil Szervezetek Napja Február 1. A XIII. Kerületi Önkor­mányzat, az Angyalföldért Egyesület és az Angyalföldi József Attila Művelődési Köz­pont szeretettel váija a civil szervezetek tagjait, az önszer­veződő közösségek gondolatá­val barátkozó, ismerkedő kerü­leti lakókat a 2003. február 1- jén 10 órakor kezdődő V. Kerü­leti Civil Szervezetek Napjára, az Angyalföldi József Művelő­dési Központba. Kerekasztal-beszélgetés (I. emeleti nagyterem): 10.00- 10.15: Köszöntés és tájékozta­tó a XIII. Kerületi Önkor­mányzat és a civilek kapcsola­táról - dr. Tóth József polgár- mester. 10.15-10.45: Civil szervezetek és a kormány - Tóth Árpád, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati, Informa­tikai és Társadalmi Kapcsola­tok Hivatala, Civil Kapcsola­tok Főosztályának vezetőhe­lyettese. 10.45-11.00: szünet. 11.00-11.30: Az Európai Unió és a civil szervezetek - dr. Dobrev Klára, a Miniszterel­nöki Hivatal Nemzeti Fejlesz­tési Terv és Tájékoztatási Hi­vatal elnökhelyettese. 11.30— 12.15: Hozzászólások és be­szélgetés a kerületi civiliáda életéről - vezeti: Fenyves Kor­nél, a JAMK igazgatója. 10.00- 17.00: Civil work­shop a JAMK aulájában. Lehe­tőséget nyújt arra, hogy a kerü­letünkben működő civil szer­vezeteket kiállításokkal, vetíté­sekkel bemutassuk az érdeklő­dőknek. 14.00- 17.00: Nyilvános gá­laműsor, melyben bemutat­koznak a XIII. kerületi kulturá­lis egyesületek, civil szerveze­tek művészeti csoportjai a színházteremben. 17.00- 20.00: Civil bál (I. emeleti nagyterem). Örömmel látjuk vendégül mindazokat, akik valamely ke­rületi civil szervezet tagjai, vagy tagok szeretnének lenni. Várjuk azokat is, akik most szeretnének újabb információ­kat szerezni megalakulásuk­hoz, és mindazokat, akik egy kis bátorítást, megerősítést, esetleg újabb ötleteket kíván­nak további terveik megvalósí­tásához. A részvétel ingyenes. A február 13-i képviselő- testületi ülés napirendje Javaslat beruházási programok és célokmányok elfogadására. Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetési rendele­tére. Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) ÖK. számú rendelet módosítására. Javaslat a Budapesti Rendőr­főkapitánysággal, a XIII. Kerüle­ti Tűzoltó Parancsnoksággal és az Angyalföld Polgárőr Szerve­zettel együttműködési megálla­podás megkötésére 2003-2006. évekre. Javaslat közművelődési meg­állapodásokra. Javaslat sportcélú megállapo­dásokra. Pályázat a helyi önkormányzat közművelődési érdekeltségnöve­lő támogatására. Beszámoló az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház tevé­kenységéről. Kiegészítő jelentés az Angyal­földi Gyermek- és Ifjúsági Ház pénzügyi-gazdasági ellenőrzésé­nek tapasztalatairól. Tájékoztató a kerületi önkor­mányzat tulajdonában lévő par­kok állapotáról; javaslat a 2003-2006. évi felújítási tervük­re. Tájékoztató a Petneházy utca-Röppentyű utca-Hajdú utca-Frangepán utca által hatá­rolt terület fejlesztéséről. A Környezetvédelmi és Értékvédelmi Alap támogatásai Az önkormányzat képviselő­testülete tudomásul vette a Kör­nyezetvédelmi Alap és az Érték- védelmi Alap 2001. évi felhasz­nálásáról szóló tájékoztatót. 2002. évben a Környezetvédelmi Alapban ez idáig felhalmozott 6 millió forint az önkormányzat környezetvédelmi célú pályáza­tainak alapját képezi, felhaszná­lásához a testület júniusban a jó­váhagyását megadta. Az Értékvédelmi Alapra vo­natkozó önkormányzati rendelet megalkotásának célja az volt, hogy a kerületben lévő építészeti és természeti értékek felmérése, nyilvántartása, védelme, vala­mint a tulajdonosnak a megőr­zést való támogatása megvaló­suljon. A fentiek alapján ez évben:- a Hollán Ernő utca 3. számú ház földszint feletti, vakolt hom­lokzat felújítására, földszinti ut­cai homlokzat burkolatjavításra és pótlásra 2 258 400 forint,- a Hollán Ernő utca 22. szá­mú ház földszinti utcai homlok­zat burkolatjavításra és pótlásra 1 159 388 forint,- a Hegedűs Gyula utca 8. szá­mú ház kovácsoltvas bejárati ka­pu felújítására 263 500 forint,- a Pannónia utca 9. számú ház eredeti bejáratú kapu helyre- állítására 564 231 forint értékben kapott támogatást. Fővárosi kezdeményezésre az Alkotmánybíróság a rendeletet hatályon kívül helyezte, ezért to­vábbi támogatás odaítélése ilyen formában a továbbiakban nem lehetséges. Akadálymentesebb járdák és közintézmények a kerületben A képviselő-testület elfogadta az önkormányzati intézmények akadálymentes megközelítésére elfogadott program 2002. évi végrehajtásáról szóló tájékozta­tót és a 2003. évi feladatokra vo­natkozó javaslatát. A fogyatékos személyek joga­iról és esélyegyenlőségük bizto­sításáról szóló 1998. évi törvény szerint a már meglévő középüle­tek akadálymentessé tételét fo­kozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-jéig el kell végezni. Az előírásnak megfelelve az önkor­mányzat közhasznú épületeinek akadálymentessé tétele során nagy részben biztosítottak az akadálymentesség feltételei: A Tátra utca 48-52. szám alat­ti gyermekorvosi és a Katona Jó­zsef utca 27. szám alatti rendelő­ben, a Híd Családsegítő Köz­pontban, a Herman Ottó és a Berzeviczy Gizella Általános Is­kola esetében, a Németh László Gimnáziumban, a Láng Művelő­dési Központban, a Gyermek­házban és a Támogató Szolgálat­ban. A munkálatokra több mint 90 millió forintot fordított az önkor­mányzat. 2003-ban megvalósuló beru­házások közül a Láng Sporttelep Tornacsarnok akadálymentesíté­sét tervezték be. 2004-ben az Ady Endre és a Németh László Gimnáziumban a felújítás folyta­tásaként, a József Attila Művelő­dési Központban és a Szegedi úti szakorvosi rendelőintézetben a rekonstrukciós program során teljesülhetnek az akadálymentes­ség feltételei. A tervekre mintegy 50 millió forintot irányoz elő a költségve­tés. A képviselő-testület a közterü­leti járdák akadálymentesítési programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót is tudomásul vette. Kerületi és a fővárosi ön- kormányzat beruházásában, 2002-ben akadálymentesítve lett:- Victor Hugo utca mindkét oldala a Tátra utca és a Visegrádi utca között,- Visegrádi utca páratlan olda­la a Bessenyei utca és a Tutaj ut­ca között,- Polgármesteri Hivatal építé­se során a Szegedi út, a Jász utca, a Béke tér és az Országbíró utca által határolt területen,- Gyöngyösi utca és a Tömöri utca kereszteződése,- Újpesti felső rakpart a Jászai Mari tér és a Szent István park között,- Kárpát utca és a Vág utcai, Kárpát utca és a Bessenyei utcai, valamint a Kárpát utcai és a Ga­rant utcai kereszteződésekben ki­alakított jelzőlámpás gyalogátke­lőhely, középső szigettel. 11 kerületi játszóteret és egy labdapályát újítottak fel Minden különösebb átadási ceremónia nélkül vették haszná­latba a környék lakói a Róbert Károly körút 12. számú házhoz közeli labdapályát. Az alépít­mény és a burkolat elkészítését követően a kerítés rögzítési mun­kálatai is befejeződtek. A 2002- ben felújított 11 játszótér (Kárpát utca 37., Gyermek tér, Párkány utca, Baba tér, Esküvő köz, Da­gály utca 4., Babér-Tomo- ri-Kárász utca, Borbély utca, Béke-Fiastyúk utca, Arasz utca-Új Palotai út, Szobor- Faludi utca) és a most birtokba vett labdázó felújítása mintegy 40 millió forintba került. Önkormányzati képviselők fogadóóráinak változása Oláh József fogad minden hó­nap második keddjén 16-18 óra, « * Radnóti Miklós utca 10., Gárdo­nyi Géza Általános Iskola, I. 102. Minden hónap harmadik keddjén 16-18 óra, Balzac utca 5. IV. Sz. Gondozási Központ fszt. étterem. Minden hónap ne­gyedik keddjén 16-18 óra, Szent István körút 8., Idősek Klubja (bejárat a Tátra utca felől). Dárdai Zsuzsanna fogad minden hónap első és harmadik szerdáján 17-18 óra, Hollán Er­nő utca 22. fszt. 2. Borgis-Prin Bt. helyiségében. Radnóti Mik­lós utca-Pannónia utca-Victor Hugo utca-Kárpát utca-Gogol utca-Visegrádi utca által határolt terület. Ellátási szerződés a fogyatékos gyermekekért A képviselő-testület elfo­gadta a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal „Ellátási szerződés” megkö­tését. A közoktatási törvény kerületi önkormányzat köte­lességévé teszi „a többi gyer­mekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, testi, ér­zékszervi, enyhe értelmi, be­széd- és más fogyatékos gyermekek, tanulók” óvodai nevelését és általános iskolai oktatását. Ebben a tanévben tíz XIII. kerületben lakó tanu­ló speciális ellátását, fejlesz­tését végzi az alapítványi is­kola. A 2003. költségvetési évben a tervek szerint 1 mil­lió forinttal támogatja az ön- kormányzat az alapítványt. Ezáltal a szülők a havi alapít­ványi támogatási díj csök­kentésével jutnak közvetlenül a segítséghez, azonos mér­tékben. Az önkormányzat tá­mogatása elősegíti, hogy a speciális ellátást igénylő gye­rekek ne szoruljanak ki idő előtt az iskolarendszerből, ta­nulmányaikat sikeresen elvé­gezzék, javítva ezzel család­juk életminőségét és saját életpályájukat.

Next

/
Thumbnails
Contents