XIII. Kerületi Hírnök, 2003 (9. évfolyam, 1-20. szám)

2003-01-15 / 1. szám

...annál virgoncabban szánkáznak a gyerekek a Tahi utcai játszódom- bon, ...viszont annál képtelenebb a járás és a közlekedés kerület-, főváros- és országszerte Minél inkább hull a hó... ...annál fehérebb külsőbe öltözik a polgármesteri hivatal bejárata, Megszavazták a 2003-as költségvetési koncepciót A XIII. kerületi képviselő- testület elfogadta az önkor­mányzat 2003. évi költségve­tési koncepcióját és egyetér­tett a költségvetés tervezeté­nek alapjául szolgáló szem­pontokkal is. A korábbi évek­hez hasonlóan az önkor­mányzat költségvetésének összeállítása és végrehajtása, a feladatok fontossági sor­rendjének meghatározása, a bevételek és kiadások össz­hangjának megteremtése egységes elvek alkalmazását, az egyes területek kiemelt fontosságát tette szükségessé: • A 2003. évi gazdálkodásban változatlanul legfontosabb a biz­tonságos feladatellátás, a folya­matos pénzügyi egyensúly, lehe­tőség szerint tartalékok képzése. Az önkormányzat fizetési kötele­zettségeit továbbra is hitelfelvé­tel nélkül kívánja teljesíteni. • Az alapfeladatok ellátása so­rán az üzemeltetési, fenntartási célú kiadások fedezetét biztosíta­ni kell, megőrizve valamennyi ágazatban a feladatellátás szín­vonalát. Az intézményi épületek állagának folyamatos karbantar­tása mellett a lehetőségekhez igazodóan folytatni kell az intéz­ményhálózat felújítását. • Az intézményhálózatot érin­tően folyamatosan törekedni kell a bevételek növelésére a pályáza­tok forrásteremtő lehetőségeinek kihasználásával, a tartós és eseti bérbeadás fokozásával. • Folytatni kell az önkormány­zati tulajdonban lévő bérlakásál­lomány tervszerű állagmegóvá­sát, felújítását, elsőbbséget adva a Bulcsú utca-Lehel utca-Dózsa György út-vasút által határolt te­rület megújítási programjában szereplő feladatok végrehajtásá­nak. • Biztosítani kell a közterüle­tek, parkok, játszóterek gondo- zottságát, a balesetmentes haszná­lat lehetőségét. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kerület tisztaságá­nak, közrendjének, közbiztonsá­gának fenntartására, javítására. • 2003-ban is törekedni kell arra, hogy a „helybenmaradó” gépjárműadó-bevétel döntő ré­szét a kerületi utak állagának, a közlekedés feltételeinek javításá­ra fordítsuk. • Folytatjuk a megkezdett, 2003-ra áthúzódó feladatokat (Láng Sporttelep), a bérlakások állományának mennyiségi és mi­nőségi fejlesztését, a kerületi polgárok lakáshoz jutási fel­tételeinek javítását, új „fecske­ház” kialakítását a pályázati for­rások bevonásával összhangban. Tisztelt kerületi lakosok! Ezúttal is, mint az elmúlt ki­lenc évben, a Hírnök hasábjain kívánom köszönteni önöket az új év alkalmából. Mozgalmas és sikeres évet zártunk. Tavasszal országgyűlési képviselőket választottunk, ősz­szel döntöttünk az önkormányzat összetételéről, a polgármester személyéről. Mindkét választá­son az irántam megnyilvánuló bizalom az, ami erőt ad az új év­re és a közeli jövőre vonatkozó ígéreteim eredményes megvalósí­tásához. A 2003. évet a felkészülés és a megalapozás évének terve­zem. Az élet számos területéről, így a sportból is tudjuk, hogy a ké­sőbbi eredmények döntően a fel­készüléstől, az alapozástól füg­genek. Négyéves programunk tenniva­lóinak számbavételéhez, megfogal­mazásához megtárgyaljuk a külön­böző szakterületek koncepcióit. Kiemelkedő feladatomnak te­kintem hazánk európai uniós csatlakozási felkészülésének az eredményes befejezését és a csat­lakozás első éveinek sikerét. Eddigi eredményeinkre gon­dolva, legnagyobb erényünk az összefogás. Most ismét együtt­működésre kérem önöket, hiszen a sikerért ezúttal is közösen kell dolgoznunk. A képviselő-testület és a ma­gam nevében kívánom vala­mennyi kerületi lakosnak, legyen családi élete szebb, tartalma­sabb, eredményesen boldogulja­nak munkájukban és a közélet­ben. Közös eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánok! Dr. Tóth József polgármester Felhívás hóeltakarításra Tisztelt kerületi lakosok, háztulajdonosok, közös képvi­selők, üzlethelyiséget bérlők, használók! Az idén is beköszöntött a tél, vele együtt a havazás, a jegese- dés, a csúszós utak, járdák idő­szaka. Kérjük, hogy az ingatlanjuk előtti járdaszakaszok tisztán tartását, a hó eltakarítását, síkosságmentesítését fokozott gondossággal, folyamatosan végezzék a gyalogosközleke­dés biztonságának fenntartása érdekében. Ezen kötelezettséget a 48/1994. (VIII. 1.) fővárosi közgyűlési rendelet 3. § (1) be­kezdés a) pontja, továbbá a (2) bek., a tisztítás gyakoriságát a 8. § (3) bekezdése állapítja meg. Tájékoztatjuk arról is önö­ket, hogy nem teljesítés esetén a hivatkozott rendelet 17. §-a alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető, illetve a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. Fentiek alapján kérjük önö­ket, hogy a balesetmentes köz­lekedés biztosítása érdekében a hóeltakarítást, síkosságmente­sítést a szükséges gyakoriság­gal végezzék el. Segítségüket köszönjük. Polgármesteri Hivatal Sakk - tantárgyként, iskolában is Az utóbbi hónapokban gyakran kaptunk örömteli híreket dobogós helyezésekről, melyeket magyar résztvevők az Ifjúsági Korcsopor­tos Európa-bajnokságon, világbaj­nokságon és a 35. Sakkolimpián nyertek el. E gyönyörű táblajátéknak nem­zetközileg elismert magyar ver­senyzői vannak. Válogatottunk fia­dik osztályaiban heti két órában, tantárgyként oktatják a királyok já­tékaként is emlegetett sportot. Fekete József tanár úr, aki szíve­sen várja az érdeklődőket, mate­matikát oktat és mellette saját, „Kempelen 2000” nevű, számító- gépes sakkoktató programjával próbálja nebulói figyelmét a játék alapjainak elsajátítására irányítani. Fekete József tanár úr sakkozó tanítványaival tál, képzett, erős akaratú tagjai to­vábbi győzelmekre esélyesek. S hogy idáig juthattak, az annak is köszönhető, hogy - bár furcsán hangzik - az edzéseket ebben a sportágban sem lehet elég korán elkezdeni. Mégis tanácstalan a szülő, mitévő legyen, ha gyermeke már zsenge éveiben ráérez e játék izgalmaira, kihívásaira, lehetősé­geire. Talán segít, ha hírül adjuk, hogy a kerületünkben működő Tömöri Általános Iskola harmadik, negye­A TARTALOMBÓL Új lakbérek, új támogatások 2. oldal Lakossági szabályozási fárumok 4. oldal fi Szerpentin magasra száll... 5. oldal Díjak a jövő nagy sportolásnak 7. oldal Diplomáciai képviselet a Pannónia utcában 8. oldal Kát laká a Cézár-Házból 9. oldal fi kerület „kisbelügyminisztere" volt lO. oldal Vígszínház! jubilánsok 11. oldal Rendőrségi esetek 12. oldal Óráit számítógépteremben tart­ja. 22 monitoron izgalmas sakkfel­adványok megfejtése közben is­merkednek a gyerekek a számítás- technika alapjaival és e 2000 éve ismert, számos nagy egyéniséget magával ragadó sporttal. Az ügyesebbeknek pénteken­ként 16 és 18 óra között sakkszak­kör keretében van lehetőségük tu­dásuk elmélyítésére, kíváncsisá­guk kielégítésére, szenvedélyük kiélésére. A tanár úr álma: az Angyalföldi SE sakkszakosztályának utánpót­láscsapatot toborozni, hogy legyen kik közül válogatni a jövőben - 2008-ban, Pekingben -, amikorra ez a sportág is besorolhat az ötka­rikás játékok közé. Addig drukkoljunk, hogy sok fényes éremmel gyarapodjanak méltán híres sakktekintélyeink. L. Á.

Next

/
Thumbnails
Contents