XIII. Kerületi Hírnök, 2001 (7. évfolyam, 1-18. szám)

2001-01-11 / 1. szám

Térfigyelő rendszer kiépítése kezdődött meg A kerület középtávú prog­ramjának megfelelően, a közbiztonsági koncepcióban megfogalmazottak szerint térfigyelő rendszer kiépítését kezdte meg a XIII. kerületi önkormányzat. A működéstől a bűncselekmények számá­nak további csökkenése és a lakosság biztonságérzetének javítása várható. Közterület megfigyelésére a térfigyelő rendszer kamerá­inak alkalmazási területét az önkormányzat Közbiztonsági Bizottsága jelölte ki, a rend­őrség tapasztalatai alapján a lenti keretben feltüntetett he­lyeken. A jelenleg üzemelő fővá­rosi területfigyelő hálózatok közül a most átadásra kerülő igényelte relatíve a legala­csonyabb beruházási és üze­meltetési költséget. A mint­egy 18 millió forintot részben a kerületi költségvetés bizto­sította, részben az 1999. évi vállalkozói bál bevétele fe­dezte, részben pedig pályázat útján nyerte el az önkor­mányzat. A BRFK XIII. kerületi rendőrkapitánysága mind az állampolgári visszajelzések alapján, mind szakmai indo­kokra tekintettel támogatja a térfigyelő rendszer bevezeté­sét, és a polgármesteri hiva­talnak minden segítséget megad ahhoz, hogy e kezde­ményezéssel a bűnmegelőzés hatékonyabb formája kiala­kulhasson kerületünkben. Budapest XIII. Kerületi Önkormányzata Polgármes­teri Hivatalának térfigyelő rendszerét a kerületi polgár- mesteri hivatal közreműkö­désével kötött kétoldalú szer­ződés alapján a Reál Véd Kft. üzemelteti. A térfigyelő rend­szer napi üzemeltetését, a monitorok állandó figyelem­mel kísérését, a kamerákról bejövő információk elektro­nikus rögzítését és a vizuális megfigyelés során észlelt rendkívüli eseményekre való reagálást 24 órás diszpécser- szolgálat végzi. Minden, a térfigyelő rendszer üzemelte­tésével kapcsolatos eseményt az ügyeleti naplóban rögzíte­nek. A térfigyelő rendszer üzemeltetésének szempontjá­ból rendkívüli eseménynek minősül minden olyan ese­mény, ami a közterület nyu­galmának, a közrend és köz- biztonság megzavarásának észrevételezésére irányul. Rendkívüli események: a ha­tósági intézkedéseket igénylő történések és a természeti csapások: tűz, villámcsapás, valamint a közúti balesetek stb. is. Az integrált megfigyelő pult 11 db monitort, multi­plexert és videomagneto- fonokat tartalmaz. A kame­rák képeit a videomagneto- fon egy időben rögzíti, szükség esetén a másik magnetofonnal egyidejűleg visszanézhető. A rendszert egy számítógépes megje­lenítőállomás teszi teljessé, amelynek segítségével tet­szés szerinti kép digitalizál­ható, tárolható, szerkeszthe­tő és nyomtatható. Az integ­rált megfigyelőpult 24 órás, szünet nélküli ellenőrzését a Reál Véd Kft. szakemberei végzik, akik az adott eset­ben a szükséges reagáló erő­ket (fegyveres járőrök, rend­őrség, mentők, tűzoltóság) mozgósítják. A térfigyelő rendszer kameráinak alkal­mazási területét a XIII. kerü­leti önkormányzat Közbiz­tonsági Bizottsága jelölte ki. Képünkön a rendszer ak­tiválását dr. Tóth József polgármester végezte el 2000. december 15-én. ] Pozsonyi ut-Katona József utca sarok, i Hollán Ernő' utca-Katona József utca sarok, ! Katona József utca-Kresz Géza utca sarok, ! Hegedűs Gyula utca 3., ] Hegedűs Gyula utca-Szent István körút sarok (2 db kamera), J ] Kádár utca-Váci út sarok, i Jászai Mari tér (McDonald’s), ! Hollán Ernó' utca-Szent István körút sarok. L----------------------------------------------------------------------------1 A TARTALOMBÓL ■ Évkezdő interjú a polgármesterrel 3. oldal ■ Roma közéleti dijak 4. oldal ■ Feng Shell: a térrendezés művészete 5. oldal ■ Orvos Andrásnál jártunk 5. oldal ■ Februárban megszámlálnak minket 6. oldal ■ 44 év a Volánbusz szolgálatában 7. oldal ■ Egy kis labirintus-játék 8. oldal ■ A rokokátál a bohóc­parókáig 10-11. oldal ■ Papp János nem babonás 10-11. oldal Ajándékok a gondtalanabb karácsonyért A hagyományos segélyezési formák mellett jelentős tá­mogatásban részesítette a XIII. kerületi önkormányzat a nagycsaládosokat. A juttatás­ban valamennyi olyan család részesült, amely év közben rendszeres nevelési segélyt, illetve gyermeknevelési tá­mogatást kapott. 22 család dr. Tóth Józseftől, a kerület polgármesterétől vette át a 10 000 forint értékű ajándé­kot, 1378 család december 11-ig postán kapta meg a cso­magot. December 8-án a Vizafogó 6. szám alatti Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében ez al­kalomból gyermekműsor vár­ta a nagycsaládosokat. A karácsonyi ünnepek al­kalmából további 3500 darab 4600 forint értékű ajándék- csomagot kaptak a gondozot­tak, a szociálisan rászoruló családok, az életjáradékban részesülők, a kerületi mozgás- sérültek, valamint a nyugdíjas pedagógusok, egészségügyi és szociális dolgozók. A hát­rányos helyzetű gyermekek részére Mikulás- és karácsony napi gyermekműsorral egybe­kötött hajókirándulást szer­veztek. A Gyermekétkeztetési Ala­pítvány a VII. Karácsonyi Élelmiszercsomag-küldő ak­ción benyújtott pályázatán 35 tartós élelmiszert tartalmazó csomagot kapott a nehéz anyagi körülmények között élő családok megsegítésére - informálta lapunkat Karácso­nyi Györgyné, a 13. Sz. Nap­közi Otthonos Óvoda veze­tője. A Gyermekétkeztetési Ala­pítvány az egész országba ki­terjedően a felajánlott szemé­lyi jövedelemadók 1 százalé­kából finanszírozta a 12 kilo­grammos csomagokat, ame­lyeket december 20-án dél­előtt a Felvonulási téren ünne­pélyesen átadtak. A Tüzér utcai 13. számú óvodában ugyanezen a napon a délutáni órákban vették át a szülők az élelmiszercsomago­kat. Képünkön: az egyik meg­ajándékozott család távozik az ünnepségről Az Ady Endre Gimnázium szalagtűző bálja A z elmúlt hetekben nem­csak a karácsonyi készü­lődés tartotta izgalomban az Ady Endre Gimnázium 77 végzős diákját, hanem a Sza­lagtűző bál is. Számukra 2000. december 15-én érkezett el a nagy nap, amikor is igazán szembesül­hettek a visszafordíthatatlan­nak középiskolás koruk utol­só szakaszába értek. A gimnázium 11. Szalag­avató bálját - mondhatni ha­gyományosan - a Vasas SC Fáy utcai sportcsarnokában rendezték meg. A köszöntő után Hereiig Ferencné, a gimnázium igaz­gatója „az évezred, az évszá­zad és az évtized utolsó Sza­lagavató bálját” nyitotta meg beszédével. Kedves hagyomány az is­kolában, hogy azt a végzőst, aki a rendezvény napján tölti be 18. életévét, az igazgatónő virágcsokorral köszönti. Az idén Profanier Adóm 12 b osztályos diáknak - aki a „XIII. kerület jó tanuló, jó sportoló”-ja cím büszke tulaj­donosa - tapsolhattak az egy­begyűltek. Ezután kezdetét vette az ünnepi műsor: 12-es és 11-es diákok szavaltak és mondták el gondolatukat, amelyeket az esemény ébresztett ben­nük. Majd az igazgatónő átadta a „végzős osztályfőnököknek a szalagokat, hogy az est leg­főbb eseményeként a végző­sök gallérjára is feltűzhessék azokat osztályfőnökeik. A hivatalos eseményeket követte a nagy izgalommal várt táncbemutató. A hagyo­mányokhoz híven a palotással kezdődött az esemény, majd folytatódott a 12 d-sek görög táncával, a 12 cés „Rockefel­ler Skank” és a 12 b-es „Né­pek tánca” című produkciók­kal. Ezután még számos ötletes, színvonalas táncműsornak tapsolhatott a nagyérdemű. A színes, látványos kaval- kád méltó befejezése volt a Kék Duna keringő, amely elő­adásában az egész végzős év­folyam részt vett. Záróak­kordként az ünnepelt fiatalok felkérték szüleiket, tanáraikat keringőzni. A képeken: áll az adysok sza­lagtűző bálja V 1F W i

Next

/
Thumbnails
Contents