XIII. Kerületi Hírnök, 1997 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1997. január / 1. szám

III. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 1997. JANUÁR Boldog 1997-es esztendőt! Boldog új évet! Szoktuk mondogatni né­mi tréfás éllel: boldogabbat, mint amilyen lesz. Tudjuk persze, pusztán a jókívánsá­goktól sem a történelmi, sem a magánéleti sorsunk igazán még soha nem fordult jobb­ra. A babonákkal, az ősi népszokásokkal sem megyünk sokkal többre. Földbe áshat­juk vagy elégethetjük az óévet jelképező szalmabábut, attól még nem távozik a te­tőnk fölül a rontás, a rossz csillagzat. De azért le ne szokjunk róla, ha csak lélekben is. Akárcsak arról, hogy az új év beköszön­tőnek pillanatában összekoccintjuk a poha­rainkat, s azt mondjuk egymásnak szívből, szeretettel, mosolyogva: boldog új évet! Mi is történik igazából január elsején? Annyi bizonyos, hogy nem áll meg örök kör­forgásában a Nap, de még keringésében sem közelebbi rokonunk, a Hold, hogy meg­pihenjen kis időre, kifújja magát. Mert a mindenségnek Újév nevű állomása nincs, ilyet csak mi tudunk kreálni magunknak. A földi kalendáriumokban ez a dátum is ide-oda vándorolgatott. A rómaiaknál kez­detben március 1-jén, majd január 1-jén kezdődött az új esztendő. A középkori Euró­pában esett az újév napja december 25-re, január 1-jére, március 25-re, húsvét szom­batjára stb. A ma használatos január 1-jei évkezdetet a XIII. Gergely pápa által 1582- ben megreformált Julianus-naptár tette ál­talánossá. De azért azt se gondoljuk, hogy ettől a naptól fogva egyéb változás sem történik, mint hogy az évszám végére 6-os helyett 7- est írunk, s egy-két hétig még ezt is el fogjuk véteni. Ha más nem, annyi azért 1997 beköszön­tővel előállott, hogy az önkormányzatok - velük együtt a XIII. kerületi is - belépett megbízatása harmadik évébe. Eltelt a fél­idő, hátra van a másik fele. A haladás irá­nya előre mutat. A célok legtöbbje nem rö­vidtávú, van amelyiknek a teljesítésével át­lépjük a huszonegyedik század és a harma­dik évezred küszöbét is. Évszázadi Évezredi Meglehet, hogy ezek is csak mitikus számok. De az időszámítás­hoz ragaszkodni kell, különben kizökken­nénk belőle, s nem lenne megbízható mérté­ke a tetteinknek. Természetesen az idő mit sem garantál, csakis a tetteink hitelesíthe­tik az időt. Jó teljesítményekkel arannyá változtathatjuk, rossz teljesítményekkel el­fecsérelhetjük. 1997 is ott fog állni szigorúan a hátunk mögött. Sarkallni, figyelmeztetni, ellenőriz­ni fog minket abban, hol tartunk, nincs-e elmaradás, s ha van, mennyi a behozniva- ló. Lényegében ugyanazt cselekszi, amit mi Önöktől, választóinktól, a Hírnök olvasóitól is várunk. 1997-et írunk. Előlegezzünk neki bizal­mat. És egymásnak is. Akkor talán ez fede­zetül szolgál minden év első szlogenjéhez: Boldog új évet! Ézt kívánja 1997 kezdetén a XIII. kerület önkormányzata A Szociális bolt az Ujlipótvárosban is Egy hónappal az első szo­ciális bolt átadását követően 1996. december 20-án a kerü­let újlipótvárosi részében dr. Tóth József polgármester át­adta az új szociális üzlet kul­csát is Kovács Endrének, az Angyalföldi Szociális Egye­sület elnökének. A XIII. kerület Pannqnia u. 34-ben megnyílt 186 m~ alap- területű, két eladótérrel és raktárral rendelkező üzlet a bolthálózat második eleme. A felújítás mintegy 3,2 millió forintba került, a nyitó áru­készlet értéke 2 millió forint, amelyet teljes egészében az önkormányzat vállalt. Az egyesülési forma bizto­sítja azt, hogy a tagok tagdí­jukból oldják meg a boltok működtetését, ezáltal nem szükséges kereskedelmi árrés alkalmazása. Az árucikkeket (húsáru, tej, tejtermék, pékáru, zöldség, konzervek) termelői áron ér­tékesítik a boltban, mivel azo­kat közvetlenül a gyártók, ter­melők szállítják. A termelők a lehető legalacsonyabb áron szolgáltatnak árut, a közvet­len beszerzéssel kizárva a ma­gas árat előidéző plusz költsé­geket. Havi limitált vásárlási érték kikötése zárja ki a vi­szonteladókat a rendszerből. Az új formában a tagok a nyugdíjuk, illetve jövedelmük 1,5%-ának havi rendszeres befizetése után részesülhetnek a kedvezményből, ami 6-35% között van az áruféleségtől függően. Az egyesületnek jelenleg máf 300 tagja van. Folyama­tosan történik a szociális rá­szorultak beléptetése. Az Angyalföldi Szociális Egyesületbe jelentkezni lehet az alábbi címeken: Budapest XIII. kerület, Fáy utca 41/B Szociális és Gyá­mügyi Osztály épülete, első emelet 18/A; hétfőn: 10.00­13.00 óráig, kedden: 13.00­16.00 óráig. Budapest XIII. kerület, Váci út 127. alatt az első szociális boltban; szerdán: 9.00-13.00 óráig, csütörtökön: 12.00­16.00 óráig. Itt a nyugdíjas kap egy tagsági igazolványt és vásárlási könyvet, amellyel az egyesület teljes jogú tagjá­vá válik. Időarányos teljesítés A képviselők az 1996. de­cember 17-i testületi ülésükön elfogadták a Budapest Fővá­ros XIII. Kerületi Önkor­mányzat középtávú program­jának időarányos teljesítésé­ről szóló beszámolót. A képviselő-testület 1995 őszén hagyta jóvá középtávú programját, amely három év­re, a következő választásokig határozza meg az önkormány­zat működésének irányát és feladatait. A testületi ülésen elfogadott értékelés szerint az elmúlt két év önkormányzati munkáját a céltudatosság, a határozottság jellemezte. Sikerült megőrizni a kerület működőképességét és folyamatosan megteremte­ni a fejlődés feltételeit. Szín­vonalasan működnek az ön- kormányzati intézmények, munkájuk az előző időszak­hoz képest szervezettebb és ellenőrizhetőbb lett. A pénz­ügyi-gazdasági helyzet szű­kös, de stabil. A mozgásteret korlátozza a szűk gazdálkodá­si sáv. Munkánk súlypontjai voltak: a vagyongazdálkodás rendbetétele, az intézmények korszerűsítése, a költségvetési gazdálkodás átgondoltságá­nak, szakszerűségének bizto­sítása, a hivatali munka, a hi­vatali struktúra mai igények­hez való átalakítása. Az elmúlt két év eredmé­nyei biztatóak a középtávú program további teljes meg­valósításához. A képviselő-testület olyan hosszabb távú kerületfejlesz­tési koncepció kidolgozásáról döntött, mely túlmutatva egy választási cikluson, kerüle­tünk jövőképét is kívánja vá­zolni és középpontjába az itt élők életkörülményeinek job­bítását állítja. A második XIII. kerületi szociális bolt 1997. június 30-ra megszűnik a sokéves várakozás Már üzemel Angyalföld digitális telefonközpontja A hálózat végkapacitása 112 000 vonal Straub Elek, a MATÁV elnök-vezérigazgatója és Tóth József polgármester szalagátvágással avatta fel az új telefonközpontot Az újonnan bekapcsolt telefonelőfizetők egyikének a telefonközpontból gratulált a polgármester jHHgp 1995. október 30-án írták alá azt a szerződést, amely a XIII. kerületi távközlésfejlesztési projektnek - egy aktív optiká­val működő hálózat kiépítésé­nek - alapjául szolgált. Eredményeként a minőségi változás mellett a jelenlegi 100 lakosra jutó 35,45 darabos tele­fonsűrűség 1997-re 39,54 da- rab/100 lakosra változik. 1997- ben ezen a területen is megva­lósul a kínálati piac. A fejlesz­tés két ütemben történik. 1997. június 30-ára a koncessziós el­várásoknak megfelelően a XIII. kerületben is megszűnik a ma még létező sokéves várakozás. Emellett a korszerűtlen 7A2 ro­tary központokról működő mintegy 40 000 előfizetőt is át­kapcsolnak a digitális központ­ra. Ezzel megszűnnek a terüle­ten az ikertelefonok. Az optikai előfizetői hálózat lényege, hogy az optikai szál ezúttal egészen az előfizetőkig elvezet, méghozzá 2 Mbit/s át­viteli sebességet biztosítva va­lamennyi előfizető részére. A központ és a hálózat az alap­szolgáltatáson túl lehetőséget nyújt a korszerű távközlési szolgáltatások, a hang, kép és adat tökéletes minőségben tör­ténő átvitelére is. Reményeink szerint erre szükség is lesz, mert ebben a kerületben a la­kosságon túlmenően a gazda­ság minden területe képviselve van, nagy ipari és kereskedelmi létesítmények egyaránt. A beruházás összértéke: mintegy 5 milliárd Ft, az 1996- ban megvalósult rész 2 milliárd Ft. Az angyalföldi EWSD köz­pont végkapacitása 65 000. Tápterülete: az egész XIII. ke­rület. A hálózat névleges vég­kapacitása: 112 000 vonal (csa­torna). Az angyalföldi digitális köz­pont és előfizetői optikai háló­zat ünnepélyes üzembehelyezé­se 1996. november 27-én volt. A szalagot Straub Elek, a MA­TÁV elnök-vezérigazgatója és Tóth József, a XIII. kerület pol­gármestere vágta át. Magyarázat a térképhez Az 1996-ban bekapcsolt területek: A terület: Duna - Szent István krt. - Váci út - Gogol u. B terület: Váci út - Lehel u. - Bulcsú u. - Kassák L. u. - Apály u. - Angyalföldi út - Ró­bert K. krt. D terület: Váci út - Tahi u. - kerü­lethatár - Róbert K. krt. A fennmaradó területeket 1997. június 30-ig kapcsolják be. * 9 k 4

Next

/
Thumbnails
Contents