Hír 13, 1993 (2. évfolyam, 10-12. szám)

10-11. szám

• Köz(?)hangulat • A lakástámogatásról • Vigadalom • Ki érti ezt? • Önök írják A jövő útja a modernizált oktatás Nem könnyű mostanában oktatásról, iskoláról írni. Széthúzás, viszályok, peda­gógusháborúk, amerre csak nézünk - s mindez a gyer­mekek rovására. Kissé szo­rongva kérdeztük Nemeské­ri Jánost, kerületünk alpol­gármesterét: nálunk, An­gyalföldön van-e baj a kréta körül?- Szerencsére zökkenő- mentesen indult ez az okta­tási évünk - nyugtat meg a fiatal alpolgármester. Az is­kolák, az óvodák, valamint az ezeket kiszolgáló intéz­mények rendben kezdték munkájukat. Nehézséget az jelentett ebben az évben, hogy a képviselő testületünk április közepén fogadta el kerületünk költségvetését, s csak ez után, ennek ismere­tében dönthettek oktatási és egyéb intézményeink szak­mai programjairól, fejleszté­sükről, a karbantartási mun­kákról. Azonban a rendel­kezésre álló idő rövidsége ellenére is úgy vélem, jó döntéseket hoztak intézmé­nyeink vezetői.- A pedagógusokra a jö­vő évben új közalkalmazotti törvény vonatkozik, olyan, ami számos település költ­ségvetését hozta lehetetlen helyzetbe...- A közalkalmazotti bér­tarifa jövő évi beve­zetése az önkor­mányzatnak az ok­tatási területen kö­rülbelül 220 millió forint többletki­adást jelent. Ennek fedezetét nem lesz könnyű előterem­teni, hiszen önkor­mányzatunk jövő évi bevételei nem ismertek még. De meg kell találnunk a finanszírozás módját. Az intéz­mények biztonsá­gos működtetése mellett még fejlesz­tést is tervezünk. Befejeztük a Szabó Ervin Gimnázium új épületszámyának építését, most és a jövő esztendőben a régi épület felújítása folyik. Elkezdődött, a Tömöri utcai Elemi és Általános Iskola bővítése, tervezés szintjén. A Váci út 57. sz. alatt lévő ún. kisegítő iskola tervei is már elkészültek, jövőre kezdőd­het az építkezés. Bővül in­tézményhálózatunk azzal is, hogy az Információs, Ifjúsá­gi és Tanácsadó Iroda mun­kájához kapcsolódva a volt Medicor Klubban az iroda által szevezett programok zajlanak majd. Gondolunk a felnőttek közművelődési igényeire is: tervünk, hogy az Ujlipótvárosban még az idén Polgári Klubot hívjunk életre.- Ezek mind örvendetes hírek, de ismerjük önt, al­polgármester úr: saját mun­kájával sosem elégedett, mindig még jobbat szeretne. Jelen esetben mi volna ez?- Bánt, hogy még mindig három helyen kénytelen működni a Kassák Lajos Ál­talános Iskola és Gimnázi­um, s hogy ez lesz mind­addig, amíg a már említett kisegítő iskola új épülete el nem készül, s ennek helyére, a Váci útra nem költözhet a gimnázum - az vigasztal, hogy a megoldás már folya­matban van. Azonkívül sze­retnék a közalkalmazottak­nak nagyobb fizetést adni. Főként a törvény által előírt A és B kategóriába sorolt, többnyire technikai dolgo­zók bére roppant alacsony. A közalkalmazottak részére elő kívánjuk teremteni az ún. egyszeri ruhapénz forrását: kérem, ne vegyék ígéretnek, de valami remény felcsillant arra, hogy ez még az idén megvalósuljon. Abban is szeretnék előrelépni, hogy minél több intézményünk gazdálkodjon önállóan. En­nek feltételeit kell megte­remtenünk.- Ettől némelyek ódz­kodnak, mondván csődbe is kerülhetnek így...- Ki kell hangsúlyoznom, hogy az önállósulást semmi­képp sem erőltethetjük. Ez csak önkéntesen, s fokozato­san mehet végbe. (Folytatás a 2. oldalon) Nemeskéri János alpolgármester

Next

/
Thumbnails
Contents