Angyalföld, 1988 (13. évfolyam, 1-3. szám)

1988. április / 1. szám

ANGYALFÖLD A HAZAFIAS NÉPFRONT XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁGA ÉS A XIII. KERÜLETI TANÁCS LAPJA Számvetés félidőben A népfrontmozgalomban legutóbb 1985 őszén választották újjá a különbö­ző szintű testületeket és a mozgalom VIII. kongresszusára készülve, minden szintén értékelték a végzett munkát, ki­tűzték a következő öt év legfontosabb feladatait. Azóta eltelt az ötéves ciklus fele és most, 1988 első negyedében — kollek­tív munkával — a XIII. kerületi nép­frontbizottság is elkészítette, aktívái kö­rében vitára bocsátotta félidei számve­tését. Nehéz körülmények között is eredményesen Az 1985 óta eltelt időszak országos vi­szonylatban a gazdasági és társadalmi feszültségek elmélyülésének időszaka volt. A kialakult körülmények között a XIII. pártkongresszus gazdasági céljai megvalósíthatatlannak bizonyultak, a gazdaság hatékonysága szándékaink el­lenére sem javult. Az ország külföldi el­adósodása fokozódott, az életszínvonal érezhetően visszaesett.% Mindezek a ne­hézségek a jövővel kapcsolatos elbi­zonytalanodásra, a munkával töltött idő növekedésére, az emberi kapcsolatok la­zulására, a közösség ügyei iránt érzett felelősség csökkenésére, a lakossági köz­érzet rosszabbodására vezettek. — Az elmúlt két és fél évben a kerü­let a növekvő nehézségek közepette is tovább fejlődött — hangsúlyozza Zava­ros József, a kerületi népfrontbizottság titkára —, bár ennek üteme az előző időszakhoz képest csökkent. Mégis foly­tatódott a metró építése, a „Hétház” tömbrehabilitációja, befejeződött az 1-es gyorsvillamos kerületi szakaszának épí­tése. Megkezdődött a Béke út—Tatai úti 1825 lakásos új lakótelep építése, hozzá­fogtak a Vizafogó lakótelep bővítéséhez. Űj épületbe költözött a Berzsenyi Gim­názium és megkezdhette munkáját a Röppentyű utcai gimnázium. Az egész­ségügyi ellátást javítja a Révész utcá­ban létesült körzeti orvosi rendelő és a Róbert Károly körúti kórház új belgyó­gyászati pavilonja. A Népszigeten meg­kezdte működését a hátrányos helyzetű gyermek és ifjúsági központ, amelynek létrehozásához részben a településfej­lesztési hdzzájárulás nyújtott fedezetet. Azt, hogy Angyalföld — ha szerényebb mértékben is — a nehéz körülmények ellenére fejlődött, a kerület lakosságá­nak nagyobb része elismeri. XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Rétegpolitikai munka — Az 1985 októberi küldöttértekezlet óta jelentős erőfeszítéseket tettünk a körzeti népfrontbizottságok tevékenysé­gének erősítésére — folytatja Zavaros József —, s igyekszünk elérni, hogy ér­zékenyebbek legyenek a lakosság politi­kai hangulatát és közérzetét érintő kér­désekre és megfelelően reagáljanak rá­juk. A nehézségek növekedése különösen kritikussá tette egyes társadalmi réte­gek helyzetét, így elsősorban az idősko- rúakét, a pályakezdő és családalapító fiatalokét, a gyermekes családokét. Ilyen körülmények között különös hangsúlyt kapott a népfront rétegpolitikai munkája, a mozgalom is nagyobb figyelmet fordít e rétegek gondjaira, sokféle megoldást keres helyzetük enyhítésére. — Mozgalmi munkánkban már évek óta kiemelt helye van az idősekkel való törődésnek — húzza alá a népfronttit­kár. — A sokoldalú gondoskodás prog­ramjának végrehajtását testületeink rend­szeresen napirendre tűzik. A kerü­leti vezetés összehangolt erőfeszítései nyomán fejlődik az idősek segítését szol­gáló intézményhálózat is, létrejött a Jász utcai területi szociális gondozó központ és ugyanott 40 idős ember számára idő­sek klubja kezdte meg működését; idő­sek klubjává alakították át a Kruzslák Béla utcai szociális étkezdét is. A kerü­leti tanáccsal együttesen évente meg­szervezzük a nyugdíjasok fórumát, ahol jó lehetőségünk nyílik a tett erőfeszíté­sek ismertetésére, az elért eredmények bemutatására, a kétoldalú párbeszédre. Az ifjúság körében végzett rétegpoli­tikai tevékenység inkább alkalomszerű. Ez a korosztály ritkán vesz részt a nép­frontmozgalom fórumain, összejövetelein, sokkal kevésbé vállal közreműködést a mozgalom tevékenységében. Erejének nagy részét leköti a családalapítás, az otthonteremtés, a gyermeknevelés és e feladatok eredményes teljesítése legtöbb­jüktől jelentős mérvű többletmunkát kö­vetel. Emellett azonban a fiatalok egy részében a közéletiség iránt az érdeklő­dés is kevés. Fontos helyet kapott az elmúlt két és fél év rétegpolitikai tevékenységében is a nő- és családpolitikai munka. Tovább növekedett a nők aránya és szerepe a kerület közéletében, a politikai munká­ban nagyobb hangsúlyt kapott a csalá­dok gondjaival való foglalkozás. Részleges sikert hoztak a mozgalom arra irányuló fáradozásai, hogy fokozza befolyását az értelmiség körében. A ke­rületben nagy számban élő művészek bevonására még nem sikerült megtalál­ni a megfelelő formákat, kereteket. A közélet lakóterületi fórumai A népfronttitkár lényegesen derűlá­tóbban nyilatkozik, amikor a nyílt vá­rospolitikára, a lakossággal való párbe­széd különböző fórumaira fordítjuk a szót. — A körzeti bizottságok tevékeny közreműködésével következetesen arra törekszünk, hogy a lakóhelyi közélet de­mokratikus fórumain — városkörzeti tanácskozásokon, képviselői, tanácstagi beszámolókon, lakógyűléseken — minél többen vegyenek részt és kapjanak tá­jékoztatást az országos és a helyi ügyek alakulásáról, elmondhassák vélemé­nyüket és érdemi választ kaphassanak közérdekű kérdéseikre. Minden olyan, a várospolitikával összefüggő kérdés e fó­rumok napirendjére kerül, amelyről a lakosságot tájékoztatni kell és amelyben a lakosság véleményének megismerése, esetleges közreműködése segíti a célok megvalósítását. S ennek a párbeszédnek a demokratikus jellegét az sem sérti, ha egy-egy elhangzó kívánságra ma még nemleges a válasz, mert a valóra vál­tásnak nincsenek meg a feltételei. A kerület népfrontmozgalmának tes­tületi fórumain mind gyakrabban szere­pelnek a kerületi tanács vagy a vb na­pirendjére kerülő előterjesztés-terveze­tek, véleményezés és javaslattétel céljá­ból. Sajnálatos módon ritkábban kerül­nek e mozgalmi fórumok elé törvény­vagy rendelettervezetek. Az elmúlt há­rom évben csak a településfejlesztési hozzájárulásról szóló tanácsrendelet elő­készítésében vállalhatott részt a nép­front. Az országos szervek, sajnálatos módon ritkán igénylik a helyi népfront­fórumok bekapcsolódását a törvényelő­készítésbe. Az elmúlt két és fél évben is kiemel­kedő szerepe volt a népfrontnak — a tanáccsal közösen — a kerület fejleszté­sét és a környezetvédelmet szolgáló munkaakciók szervezésében. A kerület szépítéséért, tisztaságának fokozásáért kezdeményezett társadalmi munkaak­ciók révén mintegy 22 ezer ember 170 ezer órányi társadalmi munkája kb. 9,3 (Folytatás a 2. oldalon) 1988. ÁPRILIS

Next

/
Thumbnails
Contents