Angyalföld, 1984 (9. évfolyam, 1-3. szám)

1984. március / 1. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁGA ÍS A XIII. KERÜLETI TANÁCS LAPJA Beszélgetés dr. Bornemissza Sándor tanácselnökkel Éppen egy esztendeje, hogy dr. Bor­nemissza Sándort bemutattuk az AN­GYALFÖLD olvasóinak, mint a kerület frissen megválasztott tanácselnökét. Mostani beszélgetésünk szinte úgy kez­dődött, mintha a tavaly tavaszit foly­tattuk volna.-7- 1983-ban örömmel szóltam arról, hogy a fővárosi beruházási előirányza­tok mintegy egyhatodát Angyalföldön használják fel. Ma hozzátehetem, hogy ezek a nagyszabású beruházások a ter­vezett' ütemnek megfelelően haladnak és minden reményünk megvan arra, hogy ez év őszén átadják a forgalom­nak a metró új- szakaszát, a felújított és kiszélesített Árpád-hidat, egyúttal elkészül a hídfőnél épülő többszintes csomópont és a Róbert Károly körút felújítása is. Az év végéig megindulhat az 1-es jelzésű villamosjárat a Bécsi út és a Béke út közötti szakaszon. S ugyancsak ez évben a Vizafogó lakóte­lepen felépült valamennyi lakást bir­tokba vehetik az új lakástulajdonosok. — Hozzátehetem: ezzel egész fővá­rosunk gazdagodik, de az öröm első­sorban a miénk, angyalföldieké, külö­nösen azoké. akik az építkezésekkel együttjáró kellemetlenségeket éveken át elviselték. — Az eltelt egy év alatt sok minden történt. Hogyan alakultak a kerület la­kosságának életkörülményei? — Tanácsunk erőfeszítéseinek ered­ményeként 1983-ban javult a kerület lakosságának sokoldalú ellátása. Üj ABC-áruház nyílt /izafogón, szolgálta­tóház a Kárpát utcában, új éttermek­kel (Junior, Verbunkos) is gyarapod­tunk, s a tanév kezdete óta működik a Vizafogó lakótelep 16+4 tantermes ál­talános iskolája. Felújítottuk a margit­szigeti napközis táborunkat, hasonló módon jelentős összegeket fordítottunk a Thälmann utcai és a Csata utcai is­kolák felújítására. Szervezési intézkedé­seink nyomán javultak a gyógyító­megelőző ellátás feltételei és rekonst­rukciós munkák elvégzésével jobb kö­rülményeket teremtettünk a Róbert Károly körúti kórház gyógyító tevé­kenységéhez. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a kórház valóban korszerű kö­rülmények között csak a nagy rekonst­rukció elvégzése után működhet, de eh­hez a rekonstrukcióhoz idén hozzáfo­gunk. a kerületi tanács munkájárólw lakossági kapcsolatai­ról — Természetesen mindez nem je­lenti azt, hogy mindennel elégedettek lennénk, hogy ne lennének jogos la­kossági panaszok, észrevételek. Ezeket mi már azért is jó szívvel fogadjuk, mert az ellátás minőségének javításá­hoz nyújtanak segítséget. Az ellátás legkritikusabb területe ma az ingatlan- kezelés, amelynek munkája — a leg­utóbbi években tapasztalt kétségtelen eredmények ellenére — nap mint nap sok gondot okoz a kerület lakosságá­nak. Jogos követelmény, hogy minden objektív nehézség ellenére is javuljon az ügyintézés, hogy figyelmesebben és udvariasabban intézzék a lakók ügyeit az ingatlankezelő szervek. — 1983 elején átszervezték a tanács apparátusát. Hogyan értékeli az átszer­vezés óta eltelt időszak tapasztalatait? — Néhány héttel ezelőtt a kerületi pártbizottság pozitívan értékelte és el­ismerte a tanács hivatali apparátusá­nak a munkáját. A testületi vitában joggal állapíthatták meg, hogy javult az ügyfélfogadás színvonala, erősödött az együttműködés az apparátus osztá­lyai között. Mindezt annak köszönhet­jük, hogy tanácsi dolgozóink többsége hivatásának, tekinti a lakosság szolgá­latát. Ez pedig a tanács és a lakosság kapcsolatainak erősödésében is érzékel­hetővé vált. — Hogyan összegezhetők a testület munkájának tapasztalatai? — A tanács, a végrehajtó bizottság és a tanácsi bizottságok érdemibb és konkrétabb tevékenységgel határozot­tabban, konstruktívabban képviselték a lakosság érdekeit. A lakosságot köz­vetlenül érintő tanácsi döntések mind­egyike testületi ülésen született, a ta­nácstagok véleményének, javaslatainak figyelembevételével. Ezek a döntések mindenkor megfeleltek a lakóközösség többsége érdekeinek. Hozzátehetem: az, hogy egy-egy ilyen döntés esetenként kedvezőtlen a kisebbség számára, saj­nos elkerülhetetlen, de még az ilyen döntések sem okoztak a kisebbségnek megoldhatatlan problémákat. — Tudna erre konkrét példát emlí­teni? — A tanév előkészítése során kitűnt, hogy új lakótelepi iskoláink az ott la­kó kisdiákok egy részét nem képesek fogadni, ezért körzetátcsoportosításokat kényszerültünk végrehajtani. Ott, ahoi ezt az inézkedést idejében megbeszél­ték az érintett szülőkkel, különösebb nehézség nélkül végre tudták hajtani, bizonyságaként annak, hogy a lakosság megértőén viseld el a számára kedvezőt­len döntéseket is, ha ezek megfelelő politikai munkával párosulnak. Hason­ló jó előkészítéssel, a lakosság támoga­tásával és a különböző állami szervek jó együttműködésével tudtuk felszá­molni a Kisgömb utca egyik üres tel­kén rozzant tákolmányokból kialakított vadtelepülést; amelynek létezése évek óta zavarta a környék lakosságát. Az ott lakó 22 családot szükséglakásokban helyeztük el, az összetákolt építménye­ket eltávolították és a telken rendet te­remtettünk. — A tanácsi munka egyik legfonto­sabb tényezője tehát a lakossággal való szoros kapcsolat. Ezt szolgálta az elmúlt év tavaszán és őszén két nagy aktivá- értekezletünk, ahol a tanácsi munka időszerű kérdéseiről adtunk tájékozta­tást és válaszoltunk minden hozzászó­lónak. Hasonlóképpen a tanácsi munka nyitottsága jegyében tartottunk február közepén tájékoztatót a közeljövőben Vizafogóra beköltöző családok részére. Lakossági kapcsolataink erősítéséhez igen értékes támogatást kapunk tanács­tagjainktól, valamint a lakóterületi pártszervezetektől és a népfront körze­ti bizottságaitól. Én azt hiszem, akkor járunk a helyes úton, ha sűrítjük az említettekhez hasonló találkozásokat.- Csak így biztosíthatjuk a tanács tevé­kenységéhez a lakosság többségén.ek a- támogatását, — márpedig ez mindennél nagyobb erőt jelent — mondotta befe­jezésül dr. Bornemissza Sándor, a XIII. kerületi Tanács elnöke. H. Gy. IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1984. MÁRCIUS

Next

/
Thumbnails
Contents