A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1989 (30. évfolyam, 1-3. szám)

1989-01-01 / 1. szám

2 egy marathon! futó küzd az utolsó kilométerek kimondhatatlan szenvedésével, De annak idején Hlarathonnál is a REMÉNY GYŐZÖTT A REMÉNYTELEN­SÉG FELETT! Ez a remény sugárzik ma felénk a betlehemi jászolból a mai reménytelennek tüno világunk­ban, Az ebből a reményből sugárzó erő tegye sziklaszila'rddá szent fogadalmunkat és elhatá­rozásunkat,-Hazánk és elszakított területein­ken szenvedő testvéreink legszentebb ügyének szolgálatában. E szolgálatban mélyen át kell éreznénk a magyarság egyetemesse'gét, melyben nincs kivétel, hogy melyik csoporttal egyesü­lettel, vagy szervezettel értünk egyet, A tét óriási: LESZ E MAGYAR EZREDÉV! BIZ­TOSÍTANUNK KELL HELYÜNKET A MOST KIALAKULÓ UJ EURÖRÁBAN, ABBAN AZ EURÓPÁBAN,- MELYNEK MOST KIBONTAKOZÓ ZÁSZLAJÁN MÁR MOST OTT TÜNDÖKÖL* NEK A MAGASZTOS EMBERI HIVATÁS MELLETT A KE­RESZTÉNY HITBEN MEGUJHÓŰÓ LEGNEMESEBB IDEÁLOK. A történelem megujhodó horizontján a Jal­ta iák napja leáldozóban vjin. Népek es nemze­tek legfelsőbb bírája a TÖRTÉNELEM ITELŐSZEKE megszólalt: “MEGMÉRETTÉL ÉS KÖNNYŰNEK TALÁL­TATTÁL !' Igazságunk és Európai voltunk tudatában Dr. Nánay Endre; > ■■ JL‘ » 1 A «. . |. <1. Nemzetek Szovjet Keretben Miközben a szabadnak minősített vi­lág a gorbacsevizmust méregeti a törté­nelmihumanisták arról számolnak be,hogy a nyugati, főleg az amerikai demokrácia idegen az orosz néptől, azt nem is akar­ja meghonosítani a birodalomban.Állít­ják a tollnokok, hogy a közel ezeréves szláv-orosz élet, a megszokás, a helyi adottságok, az éghajlat és a velejárók olyan emberfajtát alakítottak ki, ame­lyiknek nem kell a körülményes, kapita­lizmus által kitermelt és azt szolgáló rendszer, melyre a politika ráhúzta a demokrácia nevét holott annak szabadság cégére sokszor üres, a tömegek számára nehezen kiélhető keret. Marx a nép érdekében filozofált .Le­nin az orosz nép nevében lázitott s ime hol van az istenadta 280 millió szovjet nak átkeresztelt nép olyan aki a sztá­lini tömeggyilkosságot a nép érdekében való szocializmusnak nevezte, már szé­mindennapos helytállásunkkal és hitünk szerint erre az UJ VILÁGRA KELL FELKÉSZÜLNÜNK és őst* romolnunk az illetékes NEMZETKÖZI FÓRUMOKAT! Barátokra van szükséglínk, de ehhez meg kell tanulnunk a diplomácia nyelvét és szoká­sait ahhoz,hogy meghallgassanak és szóbaállja­­nak velünk. A szép szavak ideje lejárt! Rendü­letlen és kitartó munkával a CSELEKVÉSRE KELL FELKÉSZÜLNÜNK, mert szenvedő testvéreink ügyét csak ezzel szolgálhatjuk eredményesen. A nyu* gáti magyarságnak példát kell adnia az ifjú magyar nemzedéknek! Már halljuk hangjukat ha­zulról .. .ez az az ifjúság, melynek hangjában rendületlenül biznunk kell!!! Ezzel a bizalommal és hittel, es a betle­hemi jászolból sugárzó szeretet melegével gon­dolok minden drága i magyar testvéremre, ami kor e sorokat irom a Kereszt e's Kard Mozgalom Hangja újévi üdvözleteként,.. 3 amikor az óév. utolsó napján utolsót kongat az öreg toronyóra imára kulcsolom kezem minden magyar testvérem­mel együtt, hogy “NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK..." gyenkezve eltűnt a politikai porondról0 Úgy néz ki, hogy gorbacsevnek is nagy gondja legalábbis a rendszer normalizá­lása,mert a 70-.ik szovjetsági kommuniz­mus "demokratikus dogmatikája"a vizbe­­fult.Arról azonban, hogy milyen legyen az orosz-szovjet politizálási-és ország­­lási rendszer a politológus filozófusok nem egyeznek meg se a vasfüggönyön be­lül, de még azon kivül sem«, A nagy perestrqjka-szabadság a gya­korlatban ugyanazt produkálja ma is, mint a szovjet háromnegyedévszázad óta. Szétveri a szabadságért tüntetőket le­gyenek azok ukránok, bjelorussziaiak, baltiak vagy akár magyarok, mint csat­lósok. A birodalmon belüli-vágy csatlós­­kivüli polgárok ugyanis félreértették a perestrojkat s most a friss szovjet Ide­ológus, Alexander N.Yakovlev a Politbüro tagja a New-York Timesnek adott interv­­jujában felvilágosit ja a világot a je­­len-és jövő szovjetről0 A birodalom ál­­lam-és tartományi tagjainak statusáról, mondotta Yakovlev,- készül az u.i törvény mely limitálja a nemzetiségek jogait (the reasonable hopes of nationaliti­­es). A szabályozás kizárja a remény­beli szélsőségeket, melyek már ön­­álló-és külön pénznemet stb. követel­nek. A legszélsőségesebb nacionalista

Next

/
Thumbnails
Contents