A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1989 (30. évfolyam, 1-3. szám)

1989-01-01 / 1. szám

* * * A MAGYAR NEMZETI EGYSÉGFRONT HIVATALOS LAPJA * * * A KERESZT ES KARD MOZGALOM HANGJAS-^NÉ LEN EMBEREK ÖNZETLEN MUNKÁJA VISZI ELŐRE A MAGVAK ET* XXX évfolyam v.Serényi István: 1 szatn 1989 január hó Reménykedünk... Szeretett szülőhazánkból a világ minden tájára szétszórt magyarság úgy ünnepeli a ka­rácsonyt, mint aztotthon a szülői házban vagy a magyar tájakon valamikor M megszokta. Meghitt,. ünnepi lélekkel, a családi tűzhely melegével és szeretetével úgy érezzük ma is a betlehe­mi jászolból felénk áradó re mény biztató örömét, mint valamikor otthon. Igazi ke­resztény módon ünnepelünk,- és valljuk az ünnep lénye­get annak minden hagyományá­val , Valami azonban mindig árnyékot vet idegenben töl­tött karácsonyaink örömére, valami„igen valami mély­ségből feltörő fájdalom te­szi fátyolossá szemeinket s fakasztja legtöbbször befe­lé hulló könnyeinket,Nem más ez, mint elvesztett ha­zánk és annak jovőjén ' ér­zett féltő aggodalmunk. Ma különösen gyötrő ez a fájdalom, amikor el szakí­tott területen élő honfitár­sainkra, és erdélyi testvé­reinkre gondolunk, kik ket­tős járom alatt ma puszta létükért küzdenek,* azért mert magyarok! Ősi földjükön magyarul akarnak élni. Az átkos Trianon sátáni rendező- 1919 után-szemforgató kegyelemmel'helyezték kilátásba a határok későbbi,tárgyalások sze­rinti rendezését,es kitgazitását * ugyanúgy a a Jaltai rendezők sem győzik hangoztatni üres jelszavaikat az Önrendelkezési és emberi jogok ról. Fennen hirdetik gyó'zelmük eredményeként a a fél vad és párszáze'zres kis banán Államocskák "függetlenségét", de cinikus mosollyal veszik tudomásul ezeréves keresztény kultúrnépek meg­alázó rabságba taszítását. Inkább «ásfelé te­­kintgetnek, csakhogy ne lássák buropa legna-Ä^gyobb "kissebsége" az LRÜLLYI * iVI VJ Y JK. * ?wMAGYARSÄG legelemibb emberi ^jogainak 1 abba 11 i pra'sá t. A szocialista magyar népi demokrácia kommunista hivata­losai peaig "szolidaritás" cimén, valami megmagyarázha­tatlan alázattal és alávaló sággal tétlenül nézik erdélyi véreink irtását, fcmberi ész­szel fel sem fogható mi kent is lehet ily mélyre süllyed­ni az aljasság mocskába. De vajon mit is várhatunk egy o­­lyan embertelen rendszertől, amely a magyar nép nyakán csakis a "nagy'»álszocialista testvér" szuronyain képes megmaradni. Még ezek merészel­nek bennünket kioktatni e's kritizálni, akik évtizedek ó­­ta tervszerűen döntik a tehet­séges magyar népet teljes a­­nyagi csoabe, és egy oly szel­lemi és erkölcsi züllést zú­dítottak az egész országra,­­hogyha ma kezhetnénk el a nem zeti öntudat és erkölcs újjá­építését, hogy valamelyest is célhoz érjünk,nemzedékekre volna szükség, Sajnos ez a szörnyű valóság 19dö karácsonyán, amikor megújuló reménységgel kelle­ne tekintenünk a reánkköszöntő ujesztenoó' felé. Nem marad számunkra több mint a r e m é n y és az abból fakadó megújuló elhatározás. Ranélni a reménytelenségben azzal az álhatatossággal .amivel FELTÁMADÁS

Next

/
Thumbnails
Contents