A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1986 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1986-02-01 / 1. szám

* * * A MAGYAR NEMZETI EGYSÉGFRONT HIVATALOS LAPJA * * * A KERESZT ÉS KARD MOZGALOM HANGJA LEN EMBEREK ÖNZETLEN MUNKÁJA VISZI ELŐRE A MA(iVAI< 0<»YET* XXVII. évfolyam 1. szám. 1986 február hó DR. NANAY ENDRE. ySrÖSÖdik a Térkép Kiülök egyért? Egy a milliókért ?" Szabadság,egyenlőség, testvériség! a leg nemesebb jelszavak, melyek sokatidézett közhelyekké váltak. A francia l?89-es for radalom hirdette meg a fogalmakat.Azóta Karx, majd Lenin, a háborúk tömege, a nagy népvándorlás, szinek, fajok és kon­tinensek feltörése. Az eszme nemességi rangját vesztett lett az átirt igék dur­va, sőt kegyetlen terjesztésével. Az esz­me az orosz birodalom alapitási céljaiba szegődött és egy újabb gyarmatositás vet­te kezdetét felszabaditás elnevezéssel.A francia himnusz nemzetközi szocialista /kommunista/ himnuszként kellene hirdesse a világ proletárjainak az egyesülését. A jelen világtérkép és magyarázota a fentiek káoszát prezentálja. Területi­leg látható a térképen egy hatalmas vörös folt. Ez a szinvörös folt a USSR és az általa kényszerrel.megszállással hozzá­kapcsolt vagy általa uralt országok Euró­pában. ( Hat van ilyen,meg a három balti ország.) Európa többi része (még) nem vö­rös. Nem is rózsaszin. Egyes európai or­szágok politikai szinei azonban nem adha­tók ^meg legalábbis festék- szinekben.Ja­varészt formailag olyan kormányzat alatt állanak, mely magát szocialistának nevezi különböző előnevekkel, keresztény szociá­lisán demokrata, stb. A szovjet árnyéká­ban nincs szabadság, még Európában sem.a­­hol még a "gát nem szakadt át" Hogy Euró­ba lenne az a kontinens, melyben a nyuga­ti világ minden körülmények között bizhal egyre jobban a homályba vész. Ezt követő­en látható a földgömbön egy másik vörös folt. Ez Ázsiában van s ez Népi Kina^ Ka Kina vöröse nem azonos a USSR-éval. Hogy lényegében,szinárnyalatában és tartósan van-e a kettő között különbség, azt senki nem tudja. Ezt kizárólag a jövő dönti el, amikoris a földgömb egy egy­séges nagy vörös pacni lesz sa többi szinek nem számitanak. Egyépként a ki­­nai ázsiai vöröshöz több vörös, való­di vörös jön hozzá Ázsiában. Vietnam, mely Amerika jóvoltából katonai nagy­hatalom. Észak Korea, egyenlőre Kam­bodzsa és a beijedt kis függetlenkedők. A szomszédos szigetvilágban a Fülöp Szigetek, sőt néha a hatalmas Indonézi­ai szigetvilág ( Borneo, Szumátra,Jáva stb.) keresi helyét a nap alatt s eb­ben a szovjet igyekszik kisegiteni. A középkeleti helyzetet ismerjük, Libya és Szyria (még) nem szovjet vazallus (hivatalosan), de közvetve alaposan ki­szolgálják a középkeleti zűrzavart.Af­rika, a Harmadik Világ országai nagyobb részt speciális afrikai vörösök. Szin szovjet vörös Etiópia Eritreával holott ez utóbbi a Vörös Tenger partján ellen­áll a szovjet ultimátumoknak. Okkupá­­ciós és háborús állapotban áll Afganisz tán, az ország muzulmán szabadságáért küzdő hazafiak hősiesen ellenállának a Szovjet reguláris erőknek s mind a két részről soktizezres a veszteség. Afrika többi országában, legalábbis Angolában és Kozambikban a szovjet nem maga har­col, hanem csatlósaival végezteti a felszabaditást. A hadműveletek eszei a keletnémet (porosz) hadfiak, a harcosok kubaiak, akik már sokezrével beleharap­tak az afrikai fűbe. Az amerikai konti­nens és a hozzátartozó szigetek egy ré­sze szovjet-vörös, egy része állandóan lázadó, elégületlen latin, akiknek szi­nei elég gyakran és gyorsan változnak, a rózsaszínből könnyen vörösödnek el aszerint, hogy a tábornoki egyenruhás vezér honnan inkasszál.

Next

/
Thumbnails
Contents