A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1984 (25. évfolyam, 1-5. szám)

1984-03-01 / 1. szám

A KERESZT ÉS KARD MOZGALOM HANGJA LKN EMBEREK ÖNZETLEN MUNKÁJA VISZI ELŐRE A MAGYAR ÜGYET! XXV. évj.... 1. szám 198á március hó FAZAKAS FERENC: Gondolatok 1984 küszöbén Még soha nem kezdtem ilyen baljóslatú események köze­pette az újévi első írásomat, mint most. Hol vannak már a két világháború közötti — a családi kicsi székely faluban töl­tött ünnepi vakációk reményei, amikor Horthy-t várta egész nagy Székelyország karácsonyra, majd húsvétra, majd Szt. István napjára, s aki 22 keserves évet túl élt, az meg is érte a kormányzó kolozsvári bevonulását. Sok víz folyt le azóta a Maroson s a világ olyan tótágast áll, hogy az ép eszünk is ci­gánykereket hány kínjában, s keresi a magyarázatot, és az okokat. Egyetlen elfogadható választ tudunk felmutatni, amely a világpolitikai történések úgynevezett összeesküvési elmélete. A vallásújítások nyomában fellépő szabad gondol­kodók tulajdonképpen a legmegveszettebb ateisták voltak, akiknek nyomában és elveik alapján Dr. Weishaupt Ádám, az Ingolstadt-i (Bajor) Jezsuita Egyetem kánonjogi tanára, megalapította az Illuminátusok Rendjét, 1 776 május elsején és ezért lett később a marxista-ateista munkásmozgalmak ünnepe: május elseje. Weishaupt értette a felforgatást és destrukciót, mert öt év alatt a jezsuitákat mind kiszórta az egyetemről, ahova saját ateistáit helyezte be, s tíz év alatt egész Európát behálózták hívei olyan titokban, hogy még levelezéseikben is tagjaikat görög és római neveken emlegették, s lakóhelyeiknek is gö­rög és római városneveket adtak. Céljaik: „A csődbejutott” vallások helyett az ész és humánum oltárra emelése, a kirá­lyok és fejedelmek elűzése, vagy pedig saját céljaik megvaló­sítására való megnyerése, minden szuverénitás, politikai és i társadalmi intézmény szétzúzása vagy teljes átformálása, a hírközlő szervek, könyvkiadás, közvélemény informálás meg kaparintása, a nevelés kisajátítása, és saját új embertípusuk mindenkire való ráerőszakolása. Gyors elterjedésüket annak is köszönhették, hogy pár áru ló és renegát segítségével a több milliós szabadkőműves pá­holyokat infiltrálták és saját forradalmi céljaik elérésére használták, úgy hogy ezeknek fogalmuk sem volt arról, hogy kik, és milyen célokra használják fel őket. Akármilyen hihe­tetlennek hangzik, bajor honból ment át két kiküldöttjük Franciaországba, ahol a Grand Orient nagypáholyba tömö­rült szervezeteket saját szolgálatukba állítva, az Orleansi her­ceg, gróf Mirabeau, Sieyes abbé stb. segítségével és Európa szennycsatornáiból összeszedett, mindenre kapható despera­­dókkal, 1789 július 14-én elfoglalták a Bastille-t, ahol össze­sen 7 fogoly volt abban az időben. így indult el a gillotine vérfolyama, amelyen egy meztelen prostituáltat fektettek az oltárra mint az ész istennőjét. Az illuminátusok voltak az elsők,akika világkormány fogalmát mint elérendő célt papírra vetették. Azonban hiába volt a görög római nevekkel való titkolódzás, mégis leleplezték őket és száműzték az Illuminátusok vezetőit Bajorországból, s a pernek aktái alapján az angol John Robinson edinburghi egyetemi tanár kiadta 1798-ban „Proofs of a conspiracy” c. munkáját, s 1799-ben a francia pap, Abbé August Barruel az előbbi szerzőtől teljesen függetlenül jelentette meg köny­vét az Illuminátus összeesküvésről. Mindebből okulva az ösz­­szeesküvők megtanulták, hogy teljes illegalitásba, titoktartás ba és föld alatti vakond aknamunkába vonuljanak. így az­után kezükben tartották az 1848-as forradalmak szálait, ők ültek az angol League of Just Men (később: Communist League) páholyban, amely Marxot megbízta a Kommunista Kiáltvány elkészítésével és ők alkalmazták a terrort az 1870- es párizsi Kommün idején. Ök irányították az anarchistákat: a két balkán háborút, s a két világháborút ők erőszakolták ki, hogy a mérhetetlen erkölcsi és gazdasági káoszból egy mindent elözönlő, lealjasodott embertömeget alakítsanak ki, melyre a világkormány rákényszerítheti diktatórikus hatal­mát. Tehát mindaz, ami hatvan év alatt a mostani istentdet­­ronizáló őrültségbe, bűnbe, és szennybe döntötte a világot, az a legpontosabb luciferi gazsággal évtizedekkel előre ki volt tervezve. Horace Mann 1837-től kezdve már a népnevelés államosí­tásáért küzdött. A progresszív nevelés alkalmazását John Dewey 1 907-ben kezdte meg a USA-ban, s ma nem lehet el­tussolni, hogy írni, olvasni, számolni nem tudó, de a nemi dől gokban szakértő, kábítószeres, vallástalan tömegeket nevel­tek, akik nem hajlandók harcolni a hazáért, s a vallás helyé­be beléjük plántált szekulár humanizmusból is legfeljebb a TV-ben is terjesztett Sátán-imádást tartottak meg véső halál­táncukban. Bernardin chicagói érsek szerint, ha mára katolikus egyház az abortusz ellen van, akkor ugyan úgy kö­telessége a halálbüntetést is elítélni. Övolt az, aki az Ameri-

Next

/
Thumbnails
Contents