Kelet Magyarország, 2010. július (67. évfolyam, 152-178. szám)

2010-07-01 / 152. szám

kIíétí NAPLÓ LXVII. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT Kyí Rß & V 7* A Megkérdez­tük olvasó­inkat, szen­vednek-e a parlagfűtől? 3. OLDAL rjomuQ^g Elmérge­sedett Mel Gibson és volt barát­nője, Oksana Grigorieva szakítása. 16. OLDAL Milliókat igényeltek FÜGGETLEN NAPILAP CSÜTÖRTÖK 2010. JÚLIUSI. Ma főként napos 'S Of* Idő várható, J I L délután gomoly- felhők lehetnek. REGGEL DÉLBEN ESTE A megyei önkormány­zat 55 millió forintot igényel a vis maior tar­talékból a sérült épüle­tei helyreállításához. NYÍREGYHÁZA. A megyei ön- kormányzat tulajdonát képe­ző három ingatlant rongált meg a június 14-ei orkán­szerű vihar. - A teljes kárfel­mérés még nem fejeződött be, de az már biztos, hogy el­sősorban az épületekben ke­letkeztek jelentősebb károk - mondta dr. Fazekas János főjegyző. A helyreállításhoz az ön- kormányzat vis maior támo­gatásra nyújt be igényt - erről döntött a tegnapi megyei köz­gyűlés. A legnagyobb kár a nyírbátori Bethlen Gábor kö­zépiskola tetőszerkezetében keletkezett, de komolyan megrongálódott a kislétai gondozó otthon rendezvény- terme, két szolgálati lakás, a kerítés és a kastélykert faállo­mánya is. A hodászi ápoló-gondozó otthonban a kerítés és a faál­lomány helyreállítására van szükség. Mivel az önkormányzat ön­erőből nem tudja előteremte­ni a javítás költségeit, ezért a vis maior igénye 55 millió 650 ezer forint. A biztosító kártérí­tése 15 millió 900 ezer forint, míg az önkormányzat csak­nem 8 millió forinttal járul hozzá a helyreállításhoz. Az akció helyszíne fotó: szón Rendőri akció a főiskolánál nyíregyháza. Átmenetileg a gyalogos forgalmat is a túl­oldalra terelték a rendőrök kedden este Nyíregyházán az egészségügyi főiskola elől, hogy egy akció zavartalansá­gát biztosítsák. A szemtanúk csak azt látták, hogy viharos gyorsasággal állítják meg a Sóstó irányából a belváros felé tartó kisbuszt, majd a so­főrt megbilincselve átültették egy rendőrségi kocsiba. Bűn­ügyi technikusok kerestek nyomokat, előttük egy kutyá­val kutatták át a járművet. Az MRFK szóvivője, Fedor Rita főhadnagy elmondta: a kedd esti rendőrségi intézke­déssel kapcsolatban nyomo­zás folyik, ennek részleteiről nem adhat bővebb informá­ciót. PS A holland focicsapat szurkolói jókedvűen, optimistán várják a pénteket, bizva abban, hogy a „narancsos” gárda legyőzi a brazilokat Az avatás egyik pillanata: Rozgonyi Attila polgármester a civilház jelké­pes kulcsával fotó: Balogh tamás Civilházat avattak Tiszavasváriban TiSZAVASVÁRl. Tiszavasvári önkormányzata, a Tiszatér Társulás, valamint a Nagy- családosok Egyesülete és az Otthon Segítünk Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be a „Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban” címmel. A beruházás mintegy 60 millió forint értékű uniós for­rásból, valamint önkormány­zati saját erőből valósult meg. A korábban izraelita isko­laként működő, mára kibő­vített és teljesen felújított, kétszáz négyzetméteres épü­let átadásával egy régi gond oldódik meg a településen, hiszen végre otthonra lel a 13 ezres városban működő több mint húsz egyesület és alapít­vány. BALOGH TAMÁS Rokkantkártyá­val sem ingyenes NYÍREGYHÁZA. Egy nyíregy­házi mozgássérült olvasónk azt panaszolta, hogy a Korzó mélygarázsában a mozgás- korlátozott parkolási igazol­vánnyal rendelkezőknek is fizetniük kell, holott úgy tud­ja, minden parkolóban ki kell alakítani mozgássérültek szá­mára helyet, amit ingyenesen használhatnak. Olvasónk felvetésére utá­najártunk annak is, miként „díjazza” az üzletközpont a „rokkantkártyával” érkező­ket. /5. O BORSZERDA Hagyományteremtő szándék­kal rendezték meg tegnap a vendéglátóhelyek - így a Sváj­ci Lak is - a borszerdát. Au­gusztusban is várják a borok kedvelőit. fotó: racskó tibor Megmentette gazdáit Móki cica nyíregyháza, a nyíregyházi Fazekas Dóra múlt hét csü­törtökön arra ébredt Arany János utcai lakásukban, hogy cicájuk pofozgatja. A siket­néma házaspár ugyanis nem hallotta meg a detonációt, így az okos macska addig „po­fozgatta” gazdáját, amíg az fel nem ébredt. Ekkor még nem tudta a siketnéma hölgy, hogy odakint már nagy a baj. Mint lapunkban is megírtuk, a harmadik emeleten gázrob­banás történt, amelyben egy személy elhunyt, kettő pedig megsérült. /5. Szálmalomharc a parlagfű ellen NAGYKÁLLÓ, ROHOD. Tegnap lejárt a kötelező parlagfűirtás határideje, de a belvizekkel, elöntésekkel küszködő föld- tulajdonosok és bérlők való­színűleg kapnak néhány nap haladékot. Május végén bru­tálisan elszaporodott a gyom, sok térségben soha nem lá­tott elmaradásban vannak az irtással. A földbirtokosoknak június 30-áig kellett (volna) elvé­gezniük a parlagfű első ka­szálását, mivel nagyjából ezt követően kezd virágozni az allergizáló pollen. Jogszabály írja elő, hogy a földterüle­teket a használóiknak olyan állapotban kell tartaniuk, hogy ott a növény virágai ne fejlődhessenek ki később sem. 13. © TURIZMUS Kereskedelmi szálláshelyek száma Magyarországon (2009. július 31.) Szálloda ebből: i gyógy wellness Panzió Turista szálló Ifjúsági szálló-** Üdülőház w fi / v- if Kemping BL_. vy 0 200 400 600 800 1000 GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: KSH fetet-Magyanrezig 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. 770133 205047 mmrntif Telefon: (42) 501-510 Hat év börtön az egy­kori vezető ügyésznek DEBRECEN, FEHÉRGYARMAT. Hat év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Debreceni ítélőtábla aFehérgyarmatiVárosiÜgyész- ség volt vezető ügyészét, dr. Angyal Istvánt. A bíróság hiva­tali vesztegetések miatt találta bűnösnek a volt ügyészt, akit az ítélőtábla hivatásának gya­korlásától is örökre eltiltott. A bíróság indoklása szerint a vezetőügyészt 2005 nyarán összesen négy esetben vesz­tegették meg. Egyik alkalom­mal százezer forintot fogadott el egy férfitól, aki ellen eljárás volt az ügyészségen vagyon elleni bűncselekmény miatt. Emellett kisebb ügyek „elsimí­tásáért” cserébe több tízezer forint értékben épületjavítási munkálatokat, illetve lambéri­ázást is végeztek nála. Sőt, egy alkalommal egy feldolgozott birkát vett át a hivatalban egy közlekedési bűncselekmény­ben érintett embertől, a ked­vezőbb vádirat reményében kapta az ajándékot - adott tájé­koztatást Koszta János, a Deb­receni ítélőtábla szóvivője. A négy vesztegető közül hár­man egy-egy év börtönt kap­tak, de a végrehajtást három év próbaidőre felfüggesztették. A negyedik vesztegető 400 ezer Ft-os büntetést kapott. Vala­mennyi ítélet jogerős, fh, km Tegnap Vaján ünne­pélyes megnyitóval megkezdte mun­káját a 4. Tárogatós Világtalálkozó. Július 4-éig számos program vár a résztvevőkre, majd aztán július 11-éig hangversenykör- úton vesz részt a Namzetközi Táro­gató Együttes. /5. FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Next

/
Thumbnails
Contents