Kelet Magyarország, 2010. március (67. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

jsim mm NAPLÓ LXVII., ÉVFOLYAM, 50. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 68 FT ■ ■ Aki a w w sütiben kövecskét talált, annak elő kellet adnia egy táncot. KARÁDINÓRA Utat nevez­tek el Lara Croftról Angliában. 16. OLDAL 11. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP HÉTFŐ 2010. MÁRCIUSI. 8°C Délelőtt borús, esős, délután napos Idő várható Öten borultak autóval az árokba györtelek. Eddig tisztázatlan körülmények között az árok­ba borult Győrtelek határában egy Daewoo Tico szombaton délelőtt. Az autó öt utasa az első vizsgálatok alapján sze­rencsére csak könnyebb sé­rüléseket szenvedett, de a pontos diagnózis érdekében a mentők a mátészalkai kórház­ba szállították őket. A sofőr elmondása szerint az esős idő­ben alig 40 km/h-s sebesség­gel közeledett a település felé, ám egy jobbra ívelő kanyarban a sáros úton az autó irányítha­tatlanná vált és sodródás köz­ben az árokba csúszott, majd az oldalára borult. A sérülteket a mátészalkai tűzoltók szaba­dították ki a gépjárműből. A sérülteket a tűzoltók szabadítot­ták ki a gépjárműből FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Óvnának a ma­gas számláktól Budapest. Március l-jén lép hatályba az az uniós rende­let, hogy az EU-ban és három másik országban a mobil­internetet használók számára a szolgáltatóknak lehetővé kell tenniük, hogy külföldön internetezve a roaming során megválaszthassanak felső határt, amelynél magasabb számlaérték csak a fogyasztó külön kérésére lehetséges, fh ©sz QHEEEmaa A helyközi személyszállítás utasai/ezerfő: 2008 I. negyedév 184172 II. negyedév 181444 III. negyedév 151607 IV. negyedév 173891 173577 GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: KSH 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25 Telefon: (42) 501-510 Diákokkal bántak el A fiúkat ütötték, rúg­ták, egyiküket egy falról leeső szentkép keretével is hátba vágták. nyíregyháza. Idegenek ron­tottak be a a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Általá­nos Iskola és Gimnázium kol­légiumába szombat délután. A férfiak törni-zúzni kezdtek és több diákot megvertek, a mentők három fiatalt szállí­tottak a nyíregyházi kórház sürgősségi osztályára. A Nyíregyházi Rendőrkapi­tányság csoportos garázdaság miatt indított nyomozást. A jelenlegi adatok szerint előző­leg a kollégiumba tartó fiúkba két hasonló korú személy kö­tött bele az utcán. A diákok bementek a ’kollégiumba, a kötözködők két másik társuk­kal, köztük egy középkorú férfival utánuk mentek és ott kezdtek verekedni. A fiúkat ütötték, rúgták, egyiküket egy falról leeső szentkép kere­tével is hátba vágták. Az elkö­vetők elmenekültek, amikor a portás néni a nevelőtanárért szaladt. A Nyíregyházi Rend­őrkapitányság munkatársai vasárnap délután előállítottak egy 14 és egy 15 éves fiatalko­rút, akik a nyomozás jelenle­gi adatai alapján kapcsolatba hozhatóak a szombati kollé­giumi garázdasággal. Egy kö­zépkorú férfi ellen elfogató­parancsot adtak ki. /6. Bódító zene és kecses mozdulatok - méltán sok hívet szerzett a hastáncnak a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrumban szombaton megrendezett III. Nyíregyházi Hastáncfesztivál fotó: racskó tibor © HASTÁNC Kidőlt egy tűzfal Nyírbátorban NYÍRBÁTOR. Az esőzés kö­vetkeztében kidőlt a tűzfal Nyírbátorban a napokban: a Nyírbátori Hivatásos Önkor­mányzati Tűzoltóság mun­katársai a Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőit és a polgármesteri hivatalt is érte­sítették az esetről. A helyszínen megállapí­tották, hogy a megdőlt tűz­fal életveszélyt ugyan nem jelent, de jelen állapotában a tető beázik, ezért azonnal intézkedtek fólia beszerzésé­ről. A tűzoltók kéziszerszám­okkal visszabontották a tűz­falat, majd a fóliával fedték be a tetőt. A tűzfal végleges felépítéséről (a család rászo­rultságát figyelembe véve) a polgármesteri hivatal intéz­kedik. holes István Kuruckort idéző kalandozások a Beregben tarra. Zárókonferenciával ért véget a tarpaiak által kezde­ményezett és végig koordinált „Kuruckori kalandozás a Tör­ténelmi Beregben” elnevezé­sű egy éves programsorozat. A projekt a „Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérség­ben” című - az EGT és Norvég alap, illetve a magyar állam finanszírozta - programból részesült támogatásban. Az elmúlt egy év során történel­mi és zenei tárgyú rendezvé­nyeket, alkotótábort, vallási és sport témájú programokat szerveztek. /6. km Apadás, de a belvíz marad A rendszeres csapadék miatt az elöntött terü­letek nagysága napok óta alig változik. NYÍREGYHÁZA, A korábban ki­alakult árhullámok levonu­lóban vannak, a folyók apad­nak. Csökken a Kraszna folyó vízszintje is, de az I. fokú árvízvédelmi készültséget továbbra is fenntartjuk. A töl­tések mentén mintegy 2,5 km hosszban gyenge altalaj szi­várgást jelentettek gátőreink. Ezeket az árvízi jelenségeket fokozottan figyeljük, de eddig különösebb beavatkozás nem vált szükségessé. Az árvízvé­delmi munkálatok részeként, a Kraszna folyó legkritiku­sabb szakaszain munkatár­saink eltávolították azokat a mederbe dőlt fákat, melyek egyrészt vízfolyási akadályt képeztek, másrészt idővel a meder veszélyes alakváltozá­sát is okozhatták volna. A belvízi készültségeket is fenntartjuk. A Beregben és a Tisza-Szamosközben I. fokú, Felsőszabolcs 3 védelmi sza­kaszán, valamint a Szamos- Krasznaközben pedig II. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben. A rendszeres csa­padéktevékenység hatására, azonban az elöntött területek nagysága napok óta alig válto­zik. Legfrissebb információnk szerint közel 12 000 hektár áll elöntés alatt. A Nyírségi és a Felsőszabolcsi Vízgazdálko­dási Társulat II. fokú készült­séget fenntartva végzi a belvíz elleni védekezést - tájékoztat­ta szerkesztőségünket Bodnár Gáspár, védelemvezető. Ütközött, majd fának hajtott A járművezető tisztá­zatlan okból elvesz­tette uralmát az autó fölött, átment a szem­ből érkezők oldalába. NYÍREGYHÁZA. Egy személyt vittek kórházba a mentők va­sárnap délután Nyíregyházán, amikor autójával egy másik gépkocsinak ütközött, utá­na fának hajtott. Az Audi a Dózsa György utcán haladt a Vay Ádám körút felől a Nyár utca irányába. A járművezető tisztázatlan okból elvesztette uralmát az autó fölött, átment a szemből érkezők oldalába, ahol a gyanús mozgás láttán A fánál állt meg az autó megállt egy Suzuki. Az Audi nekiment, majd felgyorsul­va az út széli fának hajtott, és korlátokat letaposva állt meg. FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR Az anyagi kár több millió fo­rint lehet, a rendőrség eljárást indított a körülmények tisztá­zására. SZON-PS Egy lincselés naplója: könyvben a tragédia TISZAVASVAri. Március else­jén a Találkozások Házában (Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) Kégl Ildikó: Olaszliszka- egy lincselés naplója cimű könyvének bemutatója lesz, majd azt követően fórumot tartanak. A rendezvény meg­hívott előadói: Kégl Ildikó a könyv szerzője, a Magyar Hír­lap tudósítója, dr. Helmeczy László a sértett család jogi képviselője, Rozgonyi Attila Tiszavasvári város polgár- mestere, dr. Legány András nyugalmazott főiskolai tanár, Mécs Csaba, a KOKOSZ elnö­ke. K Jegyet kell váltani, de pénzbe nem kerül nyíregyháza. Mától lép élet­be az ingyenes regisztrációs jegy, amelyet azoknak a 6 év­nél fiatalabbaknak és 65 évnél idősebbeknek kell váltaniuk, akik díjmentesen használják a vonatot vagy a helyközi Vo­lán járatokat. Az utasok július elsejéig kapnak türelmi időt, akkortól már 500 forint pót­díjat kell fizetniük, ha nem váltják meg a tikettet. Az egy útra szóló jegy célja az, hogy a társaságok megtudják, va­lójában mennyien használják szolgáltatásukat. /3. 841536 HIRDETÉS MÚLVA NYÍLIK A MEGYE LEGNAGYOBB BAROMFI-, HENTESÁRU-, ÉS MIRELIT-SZAKÁRUHÁZA NYÍRKCiYHÁ/.A, DKBRKCF.NI UT 115. (roll PAP Depói ■ Telefon: (Ml) 69-35-4*7

Next

/
Thumbnails
Contents