Kelet-Magyarország, 1995. december (52. évfolyam, 283-306. szám)

1995-12-01 / 283. szám

Tv Plusz A Kelet-Magyarország televízió műsormelléklete december 2-től december 8-ig. 15-22. oldal Hatvanéves Woody Allen az utóbbi években számos, egekig magasztalt filmszatírát készített. 11. oldal SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA Uí. évf.. 283. sz : 1995. december ?.. péntek Ára. 24,50 Ft Viccek városa Szemünk világa, művészet világa. Arcibasev gyógyít, Kaján Tibor pedig bölcselkedik. 13. oldal Jelcint jelölték Moszkva (MTI) — Orosz­országban a tetőző parla­menti választási kam­pánnyal egyidejűleg szer­dán lényegében megkezdő­dött az elnökválasztási kampány, miután Borisz Jelcin orosz államfőt hívei­nek egy csoportja csütörtö­kön jelölte a jövő nyári el­nökválasztásra. Maga Jel­cin egyelőre nem foglalt ál­lást arról, hogy harcba in- dul-e újraválasztásáért és tanácsadói szerint csak jö­vőre nyilatkozik erről. A Jelcint támogató cso­port az után döntött az első számú orosz politikus újra- jelöléséről, hogy az orosz parlament felsőháza két he­te 1996. június 16-ra kitűzte az elnökválasztást. A jelö­lőgyűlésen Jelcin régi elv­barátai voltak többségben, köztük olyanok, akikkel 1991. augusztusában a Gor­bacsov szovjet exelnök el­leni puccs idején részt vett az orosz elnök a moszkvai fehér ház védelmében. Az egybegyűltek között volt Vlagyimir Komcsatov, Jelcin moszkvai képviselő­je, aki felszólalásában hangsúlyozta: a jelenlegi elnököt tartja Oroszország egyetlen olyan egyesítő po­litikai személyiségének, aki magára vállalta a politikai és gazdasági reformokért a felelősséget. Horn Gyula... ...miniszterelnök csütörtö­kön hivatalában fogadta Jó­zef Skolcot, a szlovén par­lament elnökét, aki hivata­los látogatásra érkezett Bu­dapestre. Hóm Gyula kifej­tette: Magyarország segíti Szlovénia euroatlanti integ­rációs törekvéseit. (MTI) Mind az öt... ...osztrák parlamenti párt képviselői részt vettek ab­ban a televíziós vitában, amelynek témája a költség- vetés volt. A műsor előtti várakozást fokozta, hogy az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) elnöke először szállt be személyesen a konfrontációba. Franz Vra­nitzky már a vita elején le­szögezte, hogy az előreho­zott választásokat szükség­telen és értelmetlen dolog­nak tartja. (MTI) Tragikus lenne... ...ha az oroszországi parla­menti választásokon a kom­munisták és a nacionalisták győznének — hangsúlyozta Csemomirgyin orosz kor­mányfő. Csemomirgyin azt is leszögezte, hogy az el­nökválasztáson semmiféle­képp nem kíván indulni. Légből kapottnak... ...minősítette Dudits Adám privatizációs szóvivő azt a hírt, miszerint Lascsik Atti­lát, az ÁPV Rt. vezérigaz­gatóját elmozdítanák be­osztásából az Állami Szám­vevőszék vizsgálata során tapasztalt hiányosságokért. Budapest (MTI) — A kor­mány nem osztja Orbán Viktornak, az Országgyűlés Európai Integrációs Ügyek Bizottsága elnökének Brüsszelben kifejtett érté­kelését, miszerint gyengül­tek Magyarország csatlako­zási esélyei. A kabinet vál­tozatlanul folytatja a hazai felkészülést és az együtt­működést az Unióval annak érdekében, hogy 1997. nya­rán megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások és hazánk az ezredfordulóra az Unió teljes jogú tagjává váljon — hangsúlyozta Kiss Elemér, a Miniszterel­nöki Hivatal közigazgatási államtitkára a kormány csü­törtöki ülését követő sajtó- értekezleten. Kiss Elemér egyúttal jelezte, hogy a mi­niszterelnökkel folytatott csütörtök reggeli megbe­szélése értelmében a belát­ható jövőben államtitkári teendői mellett átmenetileg bizonyos kormányszóvivői feladatokat is ellát majd. így például a szokásos csü­törtöki tájékoztatók vezeté­sét. Az államtitkár bejelentet­te, hogy a kormány áttekin­tette a törvénykezési mun­kát és 23 jogszabály megal­kotását minősítette még eb­ben az évben szükségesnek. (További részletek a 7. oldalon.) Vendégjárás Nyíregyházán Osztrák tapogatózás Szabolcs-Szatmár-Beregben • Házigondozás izraeli segédlettel Nyíregyháza (KM) — Úgy tűnik, Ausztria szakítani pró­bál az eddig általános gyakor­lattal. mely szerint a nyugat fe­lől érkező befektetők a legrit­kább esetben lépték át a Duna vonalát. Erre következtet a bu­dapesti osztrák nagykövetség kereskedelmi tanácsosának, dr. Josef Schwarznak kétnapos megyei látogatása. Az Ausztria személyes kép­viselőjének joggal tekinthető vendéget a megyei Kereske­delmi és Iparkamara vezetői, Oláh János, Jakab Imre és a megyei közgyűlés alelnöke, Seres Antal fogadták. Jövete­lének célját Josef Schwarz a Harasztosi Pál felvétele Martha Ramon következőkben foglalta össze: — Miután országaink között a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokért vagyok felelős, minél több és elsősorban a Du­nától keletre eső megyét, vá­rost szándékozom meglátogat­ni. Fontosnak tartom, hogy osztrák cégek errefelé is kap­csolatokat létesítsenek, hozzá­járulva ezzel ennek a régiónak a gazdasági fellendüléséhez. A kereskedelmi tanácsos tegnap megtekintette Nyíregy­házán a Primom Alapítvány Vállalkozói Inkubátorházát, majd találkozott a megye és megyeszékhely vezetőivel. Ma Nyírbátorba látogat. Újabb állomásához érkezett a DOTE Nyíregyházi Egész­ségügyi Főiskola és az izraeli szakemberek évek óta tartó kapcsolata. Csütörtökön ugyanis nagy érdeklődésre számottartó tanácskozást tar­tottak a főiskolán, ahol az ott­honi ápolás, a házibetegápolás volt a legfőbb téma. Amint Horváth László szakigazgató helyettes elmondta, az izraeli vendégek segítségével szeret­nék a magyar szakembereket megtanítani arra, miképpen le­het beteg, ágyhoz kötött vagy éppen fogyatékos embereket saját otthonukban ápolni, gon­dozni, gyógyítani. A rendezvény résztvevőinek — házi betegápolóknak, védő­nőknek, szociális munkások­nak —, az alapellátás dolgozó­inak a Tel Ávivból érkezett Martha Ramon tartott elő­adást. Bevezetőjében hangsú­lyozta: a különféle civil és ön­segélyező szervezeteknek nagy szerepe van a rászorulók felkutatásában, az otthonápo­lás feltételeinek megteremté­sében. Az előadó megerősítet­te: a feladat igen szép és igen nehéz, megoldásában csakis az önfejlesztés, az érintettek összefogása, együttműködése hozhat eredményeket, sikere­ket. Magasabb lakbér Irány a könyvtár! Geometrikus formák, sík­ban megjelenített, szögle­tes térkompozíciók, sajátos hangulatokat, érzéseket, gondolatokat keltő — feke- te-barna-sárga-fehér — do­bozvilág fogadja a látoga­tót Szikora Tamás tegnap megnyílt kiállításán. A nyír­egyházi születésű, alkotása­ival nemzetközi hírnevet szerzett, Munkácsy-díjas festőművész ez alkalommal megyeszékhelyünk művé­szeti szakközépiskolájának Csontváry Kamaragalériájá­ban tette közszemlére fest­ményeinek reprezentatív válogatását Elek Emil felvétele kereszteződésben jelzőlámpa felszerelése, járda-, illetve út­építés, valamint a millecente- náriumi emlékmű felállításá­nak támogatása. A testület tár­gyalt a jövő évi lakbérekről, víz- és csatornadíjakról. Ezek a költségek emelkednek majd, ám a konkrét rendeletmódosí­tásra és a díjak megállapításá­ra a hónap végén kerül sor. (További beszámolóink az 5. oldalon.) Nyíregyháza (KM) — A Mic­rosoft Magyarország akciót indít a megyei és a fővárosi könyvtárhálózatok megsegíté­sére. A kezdeményezés lénye­ge a következő: az Office 95 vidéki és budapesti bemutató- kőrút ideje alatt (november 27-december 8 között, Nyír­egyházán december 1-jén 10—18 óráig a Kodály Zoltán Általános iskolában) könyv­tár-beiratkozási versenyt hir­dettek. A Microsoft felajánlot­ta: minden olyan megyei könyvtár számára, amely a Road-show két hetében olva­sóik számát 950 új beiratkozó- val növelni tudja, Microsoft multimédia szoftvercsomagot ad ajándékba 200 000 forint értékben. A Microsoft a vállalkozók­hoz is fordul: váltsanak olva­sójegyet legalább kétezer fo­rintért. Viszonzásául közöttük kilencvenöt Office 95 szoft­vercsomagot sorsol ki. Rendőrkézen a gyermekgyilkos! (Információnk a 7. oldalon) —------------------------------i-----------­Wé S' I pfjf ff Dr. Josef Schwarz Balázs Attila felvétele .. ... •<>•.«h>>. • • • • Együttműködés az Unióval Ügyész­találkozó Nyíregyháza (KM) — Dr. Györgyi Kálmán, a Magyar Köztársaság legfőbb ügyé­sze csütörtökön Nyíregyhá­zán találkozott a megye ügyészeivel, ma délelőtt az Ukrajna legfőbb ügyészé­vel találkozik. Eddig a Szovjetunióval kötött szer­ződés szabályozta a kap­csolatot, itt fogalmazzák meg az új megállapodást, aminek külön aktualitást ad, hogy megszaporodott a bűncselekmények száma. Mátészalka (KM - Sz. E.) — Elfogadta tegnapi ülésén a má­tészalkai képviselő-testület a város 1996. évi költségvetési koncepcióját, amelynek lénye­ge, hogy működtetni kívánják a jelenlegi intézményrend­szert. A központi támogatás illet­ve a saját bevételek ismereté­ben a testületnek szándékában áll az intézmények épületei­nek legszükségesebb felújítá­sa, az Alkotmány út-Bajcsy út

Next

/
Thumbnails
Contents