Kelet-Magyarország, 1995. november (52. évfolyam, 257-282. szám)

1995-11-01 / 257. szám

Alci mer A mezőgazdaságban vállalkozni nem életbizto­sítás. Nagy szükség van a korrekt kapcsolatokra. 2. oldal Csillagfürt Meglepőnek tűnhet, hogy a térségfejlesztésben egy növény is milyen fontos szerephez juthat. 3. oldal Bemutató Mi értelme az életnek, ha elveszítjük, akiért meghalni is képesek lettünk volna? 12. oldal mmmmmmmum SZAÖLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA ui. évf., 257. sz Zágráb (Mr — A horvát ellenzék jelés győzelmet aratott a zá:bi városi és megyei önknányzati vá­lasztáson —z derül ki a megközelítő; végleges­nek tekinth) választási eredményekl. A fővárosártlistás sza­vazatoknál allenzéki pár­tok összesért ,26 százalé­kot kaptak, Horvát De­mokratikus kösség pedig csak 36,5 ázalékot. A Szociáldemcata Párt 18,63 százain szerzett, a Szociálliberá Párt 12,87 százalékot ért el, s itt sike­resek voltak, 5,22 százalé­kot kaptak a független de­mokraták. Hasonló sikert értek el a zágrábi megyei választáson is az ellenzéki pártok. A pa­rasztpárti és néppárti szö­vetség 23,21 százalékot, a liberálisok 8,92 százalékot, a szociáldemokraták 7,92 százalékot, a független de­mokraták pedig 5,02 száza­lékot kaptak, összesen tehát 51,42 százalékot, szemben a kormánypárt 40,8 száza­lékos eredményével. Nemmel... 4P-felvétel ...voksolók innepelnek Montreal utcá, miután a keddi népszazáson a Quebec tartomy Kanadá­tól való elszáklását ellen­zők kerültek tőségbe Horn Gyula... ...miniszterelnök kedden John Major brit kormányfő meghívására kétnapos hi­vatalos munkalátogatásra Londonba utazott. A kor­mányfő és a kíséretében lé­vő Bokros Lajos pénzügy- miniszter vendéglátójával és a londoni kabinet számos tagjával folytat megbeszé­léseket (MTI) Jövőre... ...átlagosan harmincöt szá­zalékkal drágulhatnak a gyógyszerek, amennyiben nem növekszik a gyógy­szerár-támogatási keret. Az összeg jelenleg hetven- milliárd forint, amit a szak­tárca hetvenötmilliárdra, az egészségbiztosító pedig nyolc vankettőmilliárdra szeretne növelni. (MTI) Adózás segítséggel Budapest (MT— Az or­szággyűlés ked munka­napján megkeze az adó­zás rendjéről szó törvény módosítását irítványozó törvényjavaslat általános vitáját. Expozéjába: Akar László, a Pénzügniniszté- rium politikai állntitkára a törvényjavaslat Iszíiőmek legfontosabb célként, az igazságosabb kÖEhervise- lés megvalósítás: nevezte meg. Elmondta; a irvényja- vaslat szerint bő\l az adó­hatóság jogköre.— Ez el­sősorban az irormációs bázis szélesítés jelenti majd — közölte; államtit­kár. Hozzátette: cndkívüli esetekben a rendőrség se­gítségét is kérheti majd az adóhatóság, hogy így kény­szerítse ki az adózó sze­mélyes közreműködése nélkül nem lefolytatható helyszíni eljárások eseté­ben az adózó jelenlétét, il­letve megteremtse az adó­hatóság munkatársainak biztonságát. A pénzügyi tárca képvi­selője a továbbiakban ki­emelte; a törvényjavaslat­ban szereplő módosítások közül számos szabály az adózók adminisztrációs ter­heinek csökkentése érdeké­ben született. Egyszerűsíti és nyomon követhetővé te­szi a javaslat például a be­vallási előírásokat. A jövendőt választják A résztvevők részletes tájékoztatót kapnak a beiskolázási lehetőségekről Nyíregyháza — Baktaló- rántháza (KM — K. J.) — Az elkövetkező napok, hetek — amint ezt már megszokhat­tuk — megyénk általános is­koláiban, közép- és felsőfo­kú tanintézményeiben a pá­lyaválasztás jegyében zajla­nak. A megyei pedagógiai intézet koordinálásával a ma kezdődő és december 15-ig tartó nagy­szabású kampány előkészüle­tei megtörténtek; megjelent a Pályaválasztási tájékoztató 1996 című kiadvány, valamint az intézményenkénti nyílt na­pok. bemutatók, a leendő diá­koknak (és szüleiknek) tartan­dó értekezletek rendjét ismer­tető füzetecske. A Pályaválasztási Hetek ün­nepi megnyitójának — ma 10 órától — a baktalórántlidzi Vay Adám Gimnázium és Szakmunkásképző Intézet lesz a házigazdája. E rendezvény keretében hallhatnak a részt­vevők tájékoztatót a megyei és megyén kívüli beiskolázási le­hetőségekről. A gimnáziu­mok, szakközép- és szakmun­Faipari „műhelypillanat'' a kisvárdai szakközép- és szakmunkásképző iskolában Elek Emil felvétele kásképző iskolák saját össze­állítású programjuk és időbe­osztásuk szerint adják meg a legszükségesebb információ­kat az érintetteknek az egyes intézmények tanulási feltétele­iről; a szakmaválasztékról, a tagozatokról, a speciális kép­zési formákról, a tanulmányi időről stb. A felsőoktatási in­tézmények közül elsőként a nyíregyházi tanárképző vátja nyílt napjára (november 3-án 10.30-tól) az e tanévben érett­ségizőket. Csak csurrant a támogatás Záhony (KM — Cs. K.) — Félelmetesen sokat, havi 24 ezer forintot költenek még egy átlagos (54 négyzetméter) alapterületű lakás fűtésére is azok, akik HTO-val tüzelnek, vagy kénytelenek tüzelni. Nyilván nem jódolgukban te­szik, hanem mert vagy nincs lehetőségük áttérni más fűtési módra, vagy nincs rá pénzük. Hisz két szezonban eltüzelik egy vadonatúj fűtési rendszer árát. Mint ismeretes, a központi költségvetés támogatást nyújt a tüzelőolaj vásárlásához, ám ez Záhonyban a legjobb szán­dék mellett is vajmi kevés se­gítséget jelent. A város 1520 lakásának mintegy ötödét fű­tik HTO-val (a legelső távfűté­ses lakás itt csak 1979-ben épült!), összesen 337-et. A polgármesteri hivatal mindössze 1,331 millió forin­tot kapott az államtól, s a saját költségvetéséből még 800 ezerrel toldotta meg a támoga­tásra szánt keretet. A népjóléti miniszter rendelete alapján az önkormányzat helyi rendeletet alkotott a szociális rászorult­ságról, s eszerint a népjóléti bizottság állapítja meg, kit, mekkora összegű támogatás illet meg. Eddig 179-en nyúj­tották be igényüket, de további jelentkezőkre számítanak. A támogatásból már 1,6 millió forintot szétosztottak. Az egész(!) fűtési szezonra egy- egy család 2400 és 13 200 fo­rint közötti összeget kapott. A záhonyi képviselő-testü­let a támogatás leosztásának visszásságai miatt országgyű­lési képviselőjéhez fordult se­gítségért, aki ígéretet tett: ille­tékes helyen felveti a település problémáját. Halottak napján akaratlanul is emlékezünk. Egy kedves mosolyra, egy utolsó, búcsúzó kézszorításra, egy puszira. Azokra az évekre, amelyeket együtt, közösen éltünk meg. Rosszban és jóban, örömben és bánatban Balázs Attila felvétele Nyíregyháza (KM) — Im­már kézzel fogható bizo- ; nyítéka is van annak a hat- j hetes japán koncertkörút- j nak, amely a Cantemus J gyennekkórus nevéhez I kapcsolódik. A nyáron több mint 30 hangversenyt adott Japánban az énekkar, s a szereplések között két na­pot lemezfelvétellel töltöt­tek a fiatalok. A CD elké­szült, Japánban már a bol­tokba került, néhány lemezt pedig az a csomag rejtett i magában, amely hétfőn ér­kezett a Kodály Zoltán Ál­talános Iskolába. Szabó Dénes karnagy ve­zetésével a Magos a rutafa című lemezre a kórus 26 dalt énekelt, a művek szer­zői között megtalálható Ko­dály Zoltán. Bárdos Lajos, Kocsár Miklós. Petrovicsi Emil. Természetesen a CD mellé japán nyelvű tájékoz­tatót is szerkesztettek, amely valamennyi kórus­mű szövegét is közreadja. Ellenzéki győzelem 1995. november 1., szerda Ára: 21,90 Ft Japán csomag

Next

/
Thumbnails
Contents