Kelet-Magyarország, 1995. október (52. évfolyam, 232-256. szám)

1995-10-02 / 232. szám

Karnevál Ötven szakkör a VMK-ban. Megoldódott a Mandala Dalszínház elhelyezése. 2. oldal Arculat A megye környezet­védelmi programja 2000-ig határozza meg a feladatokat. 3. oldal Megelőzés A hollandiai Midden megye rendőr-főkapitány­ságának képviselői tanács­koztak megyénkben. 7. oldal Kassel (MTI) — Horn Gyula miniszterelnök va­sárnap a németországi Kas- selben átvette a Prizma el­nevezésű díjat, amelyet a német egyesüléshez nyúj­tott hozzájárulása elismeré­seként adományoztak a ma­gyar kormányfőnek. A hesseni nagyváros pol­gárai 1990-ben alapították a díjat, amellyel olyan politi­kusokat, tudósokat és mű­vészeket jutalmaznak, akik jelentős szolgálatokat tettek az értelem, a kölcsönös megértés érvényre jutása érdekében. Legelső alka­lommal a német újraegyesí­tés nemzetközi feltételei­nek megteremtéséért sokat dolgozó Hans-Dietrich Genscher akkori német kül­ügyminiszternek, a német egyesülés ötödik évfordu­lóján a vasfüggöny lebontá­sában úttörő szerepet válla­ló Horn Gyulának ítélték a díjat. Az ünnepségen Hans Ei­chel hesseni tartományi kormányfő méltatta a ma­gyar politikus pályafutását és érdemeit. A magyar kor­mányfő vasárnap este Bonnba utazott, ahol hiva­talos tárgyalásokat folytat Helmut Kohl kancellárral. (További részletek all. oldalon.) Euro névre... ...akarják keresztelni az eu­rópai közös pénzt, melyet 1999-től vezetnének be a pénzügyi unióban — jelen­tette a Reuter Valenciából, az EU pénzügyminiszterei­nek hét végén tartott konfe­renciájáról. A belga pénz­ügyminiszter, Philippe Maystadt szerint a közös valuta nevéről szóló döntést az EU állam- és kormány­főinek decemberi madridi értekezletén hozzák meg. Nem ragaszkodik... ...már Ukrajna ahhoz, hogy a csernobili atomerőmű le­állításáért cserébe a Nyugat fedezze egy új, gázüzemű hőerőmű felépítését — mondta Kucsma ukrán el­nök Dnyipropetrovszkban tett látogatásakor. (MTI) A második... ...világháború áldozatai előtti főhajtásra szólított fel beszédében Werner Fassla­bend osztrák védelmi mi­niszter a karintiai Uhirichs- bergben megtartott vasár­napi ünnepségen. A nép­párti politikus egyúttal in­dokolatlannak nevezte azo­kat a támadásokat, amelyek az ünnepségen való részvé­tele miatt érték. (MTI) Halálos... ...áldozatokat követelő túszejtő akció célpontjává vált vasárnap Grúziában egy távolsági autóbusz. Egy ismeretlen férfi Kutai- sziban kézigránáttal fenye­getőzve a hatalmába kerí­tette a járművet, amelyen csaknem negyven ember utazott. A buszt ezután a 200 kilométerre lévő fővá­rosba, Tbiliszibe kényszerí­tette, ahol a kézigránát ed­dig tisztázatlan körülmé­nyek között felrobbant. Lottószámok... ...5/90-es: 16, 26, 33, 66, 72. Jokerszám: 428407. 6/45-ös: 15, 21, 22, 27, 28, 43. A pótszám: 23. Ajándék az óvodáknak Budapest (ISB) — Hama­rosan megérkezik az ország 100 óvodájába az az aján­dékcsomag. amelyet a Hasbro Magyarország Kft. ajánlott fel a gyerekeknek. A cég így próbál segíteni azoknak a költségvetési pénzből gazdálkodó intéz­ményeknek, amelyek kü­lönben nem jutnának hozzá a rendkívül jó minőségű, s éppen ezért igen drága já­tékhoz. Egy-egy ajándék­csomag 36 készlet Play- Doh csodagyurmát tartal­maz. így az egész óvodai csoport akár egyszerre is játszat vele. Az ésszak-ke- leti országrészbe az akció első szakaszában 10 óvodá­nak küld csomagot a Has­bro. Mivel a cég felhívására váratlanul sok intézmény jelentekezett, hamarosan újabb 100 csomagot külde­nek szét az országban. Káliéban főszereplő a tánc Balázs Attila felvétele Táncos forgatag Nagykállóban Nagvkálló (KM - Gy. L.) — Immár tizenhetedszer rendez­ték meg a hétvégén a nemzet­közivé bővült néptáncfeszti­vált Nagykállóban. A három­napos program középpontjá­ban a néptánc állt. A nemes vetélkedőre tizenöt hazai és három külföldi (Metzingen, Nagyida, Técső) együttes jött el. Legtöbb néptáncegyüttes­sel Debrecen és Nyíregyháza képviseltette magát, de jöttek Csongrádról. Sárospatakról, Kalocsáról, Gyuláról. Gyön­gyösről, Sátoraljaújhelyről, Hajdúböszömyéből, Rókáról. Természetesen ott volt a nagy- kállói Kállai Kettős Néptánc­együttes is. Míg a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Központ előtt amolyan bemelegítésként be­mutatkoztak az együttesek (szombaton kellemes napsü­tésben, vasárnap már inkább didergő közönség előtt), a népművészet iránt érdeklődők a művelődési központ kamara­termében megtekinthették Er­délyi Tibor fafaragó népi ipar­művész, koreográfus (aki har­minc éven át volt az Állami Népi Együttes jeles táncosa) kiállítását. A Ratkó Józsefvá­rosi Könyvtárban pedig Bla- nár Katalin, Stock Johanna, Tóth Péter és Tordai János munkáiból nyílt népművészeti kiállítás. Sok embert vonzott a kéz­műves bemutató is a művelő­dési központ előtt, illetve az előcsarnokban. Az érdeklődők láthatták, hogyan válik az élet­telen fa élő műalkotássá Tor­dai János vésői nyomán, Tóth Péter bőrdarabkái miként áll­nak össze dísztárggyá, Perge János pedig a kosárfonás mes­terségfogásaira okított. A szombat estét tűzijáték tette még emlékezetesebbé. Vasárnap délutánra a nap is kisütött, rengeteg embert von­zott a Korányi úti menettánc- verseny, táncos felvonulásra, hisz talán ez volt a leglátvá­nyosabb. A háromnapos prog­ramot a gálaműsor zárta. Bezártak az agrárkiállítások Az Agro-Foodon 120 kiállító volt • Az Agroker Napokon 348 gépet mutattak be Nyíregyháza (KM) — Főleg a megyére jellemző feldolgozó- és élelmiszeripar mutatkozott be a II. Agro-Food Kiállításon, amelyet az Agrárkamara véd­nökségével rendeztek — va­sárnap délután zárta kapuját a Sóstói Falumúzeumban. Lend­vai István vásárigazgató el­mondta: a vásáron, amelyet számos kísérőrendezvény gaz­dagított, mintegy 120 kiállító ismertette meg termékét és szolgáltatását a szakmabeliek­kel és a nagyközönséggel. Az eddiginél jóval nagyobb területen rendezték az elmúlt hét második felében Vásár a javából címmel a VII. Agroker Napokat. Kovács Károly ve­zérigazgató a kiállítást értékel­ve elmondta: 348 fajta gépet mutatott be közel 100 kiállító, akik között 23 növényvédő­szer-gyártó cég is elhozta leg­újabb kínálatát. Igen nagy ér­deklődés kísérte az alma-, a burgonyatermesztéssel kap­csolatos előadásokat, emellett a résztvevők tájékoztatót kap­tak a kistermelők adózásáról és a mikrohitelről. Balázs Attila felvétele Szüret a nagyhalászi szőlőskertekben Koncert Nyíregyháza (KM) — A Nyírségi Ősz ‘95 rendez- . vénysorozata záróesemé­nyeként lépeu fel a Debre­ceni Filharmonikus Zene­kar a hét végén'a nyíregy­házi Bujtosi Szabadidő Csarnokban. A komolyze­nei koncert — melyen Mo­zart, Haydn és Brahms mű­veiben gyönyörködhetett a közönség — méltó megem­lékezés volt október 1 -jó­ról; a Zenei Világnapról. A hangversenyzenekar diri­gense Kollár Imre volt, trombitán közreműködött Csősz János. Horn Gyula kitüntetése /“ti ? t ** IC < H , >­1995. október 2.. hétfő Ára: 21,90 Ft SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA ui. évf.; 232. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents